San Mateo 6

1’Ti̱konda̱a ijo‑no 'kia̱ nga tà mé kjo̱nda ra 'nià jiòn, nga tsa ta jè ra mejèn‑najiòn nga ske̱‑no xi̱ta̱ nga ki̱tso̱‑no: “Nda jchán xi̱ta̱.” Ko̱ tsa ko̱'sín 'sia̱an, mì kì si̱ichikon'tin‑no Na̱'ín‑ná ra tíjna ngajmi. 2Tsa 'kia̱ jngo kjo̱tjò 'ki̱‑la jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱, kì ko̱'sín 'nià koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑la̱ nga jndíi̱ ra ján síkjí'nchré xi̱ta̱ ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya jñà xi̱ta̱ Judío ko̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá 'kia̱ nga tsjá kjo̱tjò tsajmì‑la̱, mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ nda ki̱chja̱‑nì a̱'ta 'tse̱; tanga 'koa̱á xin kixi̱‑no, jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín, ijyeé títjábé ngájo‑la̱ kjo̱nda‑la̱ [ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱; ko̱ mì ti̱ mé si̱ichikon'tin‑ni Nainá]. 3Tsa 'kia̱ mé tsajmì ra 'ki̱‑la xi̱ta̱ i̱ma̱, skanda kì tà chjàn 'bèna̱jmí‑la jè xi̱ta̱ ra 'ñó nda báko̱‑no. 4Ta jiòn tijin‑tákon jè kjoa̱ ra 'sia̱an, ko̱ jè Na̱'ín‑ná ra tsijen‑la̱ kjoa̱ ra 'ma tjín, jé si̱ìkáfa ngajo‑no. 5’'Kia̱ nga kítsa'ba‑la Nainá, kì 'koa̱á 'sín 'nià koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑la̱. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, jé tsjake nga ya̱ mincha kixi̱ ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío ko̱ ya̱ nga chrja̱ngi̱‑la̱ ni'ya ndi̱tsi̱n, nga kjìn xi̱ta̱ be 'kia̱ nga bítsa'ba‑la̱ Nainá. Ra ngi kjo̱hixi̱, 'koa̱á xín‑no, jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín, ijyeé títjábé ngájo‑la̱ kjo̱nda‑la̱ [ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱; ko̱ mì ti̱ mé si̱ichikon'tin‑ni Nainá]. 6'Kia̱ nga kítsa'ba‑la Na̱'ín‑ná ra jiòn, ti̱tjáha̱'se̱en ya̱ ni'ya‑no, ko̱ tichjàjto xo̱tjo̱ba̱‑la̱, a̱kjòn titsa'ba ta̱jngo‑la jè Na̱'ín‑ná jè ra ta jiòn tjíjin‑no; ko̱ jè Na̱'ín‑ná ra tíbe ijye kjoa̱ ra 'ma tjín, jé si̱ichikon'tin‑no. 7’'Kia̱ nga ki̱nákjoa̱'ta‑la jè Na̱'ín‑ná, kì tà chjàn ti̱jè ti̱jè 'én ra ni̱mé chjí‑la̱ nichjeén jiòn, koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra mì kì bexkon Nainá nga 'koa̱á 'sín síkítsjen nga 'kia̱á kji̱'nchré‑la̱ jè Nainá tsa 'kia̱ isa̱ kjìn 'én ki̱chja̱. 8Kì ko̱'sín 'nià jiòn koni 'sín jñà xi̱ta̱ kìi̱, nga̱ jè Na̱'ín‑ná ijyeé be‑ní mé ra tímachjeén‑najiòn, ni̱'sín ti̱kjè níjé'ta‑la jiòn. 9'Kia̱ nga kítsa'ba‑la jiòn Na̱'ín‑ná, ki̱í'sín tixó jiòn: Na̱'ìn‑na̱ji̱n ra tijni ya̱ ngajmi, kata'yaxkón‑li nga Nainá‑ní ra ji̱, nga tsje tijni. 10Katanchrabá kjo̱téxoma‑li, ko̱'sín katama i̱ a̱'ta nangi koni 'sín mejèn‑li nga ko̱ma, koni 'sín ma ján ngajmi. 11'Ti̱‑náji̱n 'ndi̱ 'ndi̱ jè ni̱ño̱ ra machjeén‑naji̱n nga ni̱chjin nchijòn. 12Ti̱jchaà'tá‑náji̱n jè kjoa̱'cho ra 'nià‑ji̱n koni 'sín nga niìjchaà'ta‑la̱ji̱n jñà xi̱ta̱ ra 'cho síko̱‑naji̱n. 13Kì tà chjàn bi'ndì nga yá ra sko̱ó'ta‑naji̱n nga mejèn‑la̱ kjótsji-jé‑ji̱n. Ta isa̱á ti̱kinda̱‑náji̱n ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í. Nga̱ ji̱‑ní ra tjibatexomi, ko̱ tsa̱ji‑ní nga'ñó ko̱ jè kjoa̱jeya skanda ta mé ni̱chjin ko̱ ta mé nó‑ni. 14’Tsa si̱jcha'tà‑la jiòn jè jé‑la̱ xi̱ta̱ ra 'cho síko̱‑najiòn, ti̱'koa̱á si̱hijcha'tá‑no jè Na̱'ín‑ná ra tíjna ya̱ ján ngajmi. 15Tanga tsa mì kì si̱jcha'tà‑la jiòn jñà xi̱ta̱ jè jé‑la̱, jè Na̱'ín‑ná ra tíjna ján ngajmi, ti̱'koa̱á mì kì si̱hijcha'ta‑no jè jé ra tjín‑no. 16’'Kia̱ nga ki̱tsa̱jnachjan jiòn, kì tà chjàn ko̱'sín 'nià jiòn koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑la̱ nga tà baá 'bé i̱sén‑la̱ mé‑ni nga kata'ya‑la̱ nga tjítsa̱jnachjan‑ní. Ra kjo̱hixi̱, 'koa̱á xín‑no, jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín, ijyeé títjábé ngajo‑la̱ kjo̱nda‑la̱ [ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱; mì ti̱ mé ra si̱ichikon'tin‑ni Nainá]. 17Ra jiòn, 'kia̱ nga ki̱tsa̱jnachjan, kì ko̱'sín 'nià. Ta isa̱á ti̱ndókjoa̱an ko̱ ta̱si̱jion jñà tsja̱skò, 18mé‑ni nga mì kì ske̱‑ni jñà xi̱ta̱ tsa titsa̱jnachjan‑nájiòn, ko̱ jè Na̱'ín‑ná ra tsijen‑la̱ kjoa̱ ra 'ma tjín, jé si̱ichikon'tin‑no. 19’Kì i̱ minchaxkó kjoa̱nchi̱ná‑no i̱ i̱sà'nde; nga̱ i̱jndíi̱, fitson‑ní, cho̱ kixoó síkjehe ko̱ xi̱ta̱á síchijé 'kia̱ nga 'faha'sen ni'ya. 20Ta isa̱á ya̱ ti̱nchaxkó ya̱ ján ngajmi. Ya̱ ján ngajmi, mì kì tsa fitson ko̱ mì kì tsa cho̱ kixo síkjehe; ko̱ ya̱ ñánda̱ mì kì bijchó chijé. 21Ya̱ ñánda̱ nga tjíhijyo tsajmì‑no ra 'ñó chjí‑la̱, ya̱á si̱íkítsjen inìma̱‑no. 22’Jñà xkén, jé ma ni'í ra síhisen‑la̱ ijo‑ná. 'Koa̱á ma‑ni tsa 'kia̱ jñà xkòn jiòn nda tsijen‑la̱, ko̱hiseén‑la̱ nga tíjngo ijo‑no; 23tanga tsa mì kì nda tsijen‑la̱ jñà xkòn, ko̱jñó‑la̱ nga tíjngo ijo‑no. Tsa ta jñò chon jè ni'í ra tjín‑no, ngi ta kjoa̱jñó ki̱tsa̱jin ki'ta. 24’Ni̱jngo xi̱ta̱ ra ma jò 'si̱in ni‑la̱ ra si̱íxá'ta‑la̱. Tsa jò ma‑ni ni‑la̱, jngo‑la ra ko̱jtike ko̱ jngo‑la ra ko̱tsjake; ko̱ ñá tsa jngo ra nda si̱íxá‑la̱ ko̱ jè ra ìjngo mì kì nda si̱íxá‑la̱. Mì kì ma tsa ko̱ kjoa̱nchi̱ná si̱xáke̱é ko̱ ti̱'koa̱ si̱xáke̱é ra kjoa̱ 'tse̱ Nainá. 25’Kií ko̱'sín tíxin‑no, kì níkájno mé ra chji̱ne̱e nga si̱jchá ijo‑no, ko̱ mé ra 'sio̱ò, ko̱ ti̱'koa̱á kì jè ijo‑no níkájno mé nikje ra tsjáya. Isa̱á 'ñó chjí‑la̱ jè kjo̱binachon‑ná koni jñà tsajmì ra chineé. Ti̱'koa̱á ijo‑ná, isa̱á 'ñó chjí‑la̱ koni jè nikje ra tsjayeé. 26Nda chítsijen‑la jñà ni̱se ra tjíma ya̱ a̱jin i̱sén, mì tsa jno̱ 'bé, mì tsa tsajmì majchá‑la̱ ko̱ mì tsa ni'nga tjín‑la̱ ñánda̱ nga mincháxkó jñà tsajmì‑la̱; tanga jè Na̱'ín‑ná ra tíjna ján ngajmi tsjá‑la̱ ra kjine; ko̱ ra jiòn‑jiòn, isa̱á 'ñó chjí‑no nda mí 'koa̱‑ni koni jñà ni̱se. 27Ni̱'sín takó 'ñó si̱kájno jiòn, mì kì ko̱ma si̱katonè i̱tsé‑la ni̱chjin koni 'ki ijye iskosòn‑la̱ Nainá. 28’¿Mé‑ni jñà níkájno‑no jñà nikje ra tsjaya? Chítsijen‑la jñà naxó ra tjín ya̱ a̱jin ijñá ra 'mì lirio, mì tsa síxá‑jìn, mì kì tsa ma‑la̱ bínda nikje‑la̱. 29Tanga 'koa̱á xin‑no, skanda jè xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn Salomón, ni̱'sín 'ñó nda tsikijna ra jè, nda mí tsa ko̱'sín 'ñó nda kjòn jñà nikje ra tsakjaya koni kjòn jñà naxó. 30Nainá, tsa 'koa̱á 'sín 'ñó nda síkatsíjen jñà xka̱ ijñá ra nda tsijen 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱ nchijòn, ya̱á ska̱tsajin ya̱ a̱jin ni'í, jiòn, xi̱ta̱ ra mì kì nda makjiín‑no, ¿a mí tsa isa̱ tsjá‑no Nainá jñà nikje ra tsjáya? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 31Kì níkájno jiòn, kì tà chjàn bixó: “¿Mé ra chji̱ne̱é? ¿Mé ra 'sie̱é? Ko̱, ¿mé ra tsjáyeé?” 32Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, jñá tsajmì kìi̱ ra isa̱ 'ñó bátsji; tanga ra jiòn, jè Na̱'ìn‑no ra tíjna ján ngajmi, ijyeé be nga machjeén‑no nga'tsì tsajmì kìi̱. 33'Koa̱á ma‑ni, jè tjatsji ítjòn jiòn kó'sín batéxoma Nainá ko̱ kó'sín tjín jè kjo̱hixi̱‑la̱, ko̱ nga'tsì tsajmì kìi̱, kja̱beé jè Nainá tsjásòn‑no. 34Kì jè níkájno mé kjoa̱ ra ko̱ma nchijòn; nga̱ nchijòn kj'ií kjoa̱á tji̱ko̱ ra si̱kájno. Nga̱ jngó jngó ni̱chjin, kja̱ tji̱ko̱ kja̱ tji̱ko̱ó kjoa̱‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\