San Mateo 7

1’Kì jé‑la̱ xàngio̱o nìkinda̱a [ko̱ kì jé fanè‑la̱ xàngio̱o] mé‑ni nga jè Nainá mì tsa jé‑no si̱ìkinda̱ [ko̱ mì tsa jé koa̱ànè‑no]. 2Koni 'sín nga kjónè jé‑la jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, jè Nainá, 'koa̱á ti̱'sín koa̱ànè jé‑no. Nga̱ jè chi̱ba̱ ra si̱chi̱ba̱‑la xàngio̱o, ti̱jé ko̱chi̱ba̱ ngajo‑no. 3[¿Mé‑ni jé‑la̱ xàngi̱i nikìnda̱‑ni ko̱ mì tsa jè nikìndi̱ jè jé‑li?] ¿Mé‑ni jè chitsíjen‑ila̱ jè tjé ra kjingi xko̱n xàngi̱i, ko̱ mì tsa jè nikìndi̱ jè yá chi̱so̱ ra kjingi jè xkìi̱n? 4Tsa jngo yá chi̱so̱ kjingi xkìi̱n, ¿mé‑ni ko̱'sín 'mì‑la̱ jè 'ndsìi̱: “Ti̱'nde‑ná nga kochrjéngia jè tjé ra kjingi ya̱ xkìn”? 5Ji̱, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑li; ti̱náchrjengi ítjìn chi̱so̱ ra kjingi tsa̱ji mé‑ni nga nda ko̱tsíjen‑li nga ma ki̱náchrjengi jè tjé ra kjingi xko̱n xàngi̱i. 6’Kì tà chjàn nañá 'bì‑la jñà tsajmì ra tsje a̱'ta 'tse̱ Nainá mé‑ni nga mì ya̱ koa̱áfa'ta‑no ko̱ ya̱á ski̱ne̱‑no. Ko̱ kì chi̱nga̱ bitsajo‑la jñà tsajmì‑no ra 'ñó chjí‑la̱ mé‑ni nga mì ya̱ ki̱nchanè‑ni. 7’Ti̱jé'tà‑la Nainá, tsjá‑no mé ra si̱jé; tjatsjio Nainá, sa̱kó‑no; ti̱kjane xo̱tjo̱ba̱ ni'ya ñánda̱ tíjna Nainá, tjá'xa̱á‑no. 8Nga'tsì xi̱ta̱ ra si̱ìjé, 'ki̱í‑la̱; jè ra bátsji, sakó‑la̱; jè ra síkjane xo̱tjo̱ba̱ ni'ya, tjá'xa̱á‑la̱. 9’¿A tjítsa̱jnajiín i'ka‑no xi̱ta̱ ra na̱jo̱ tsjá‑la̱ i'ndí‑la̱ tsa 'kia̱ ni̱ño̱ nchra̱jín si̱ìjé‑la̱? ¿A mí tsa ni̱ño̱ nchra̱jín tsjá‑la̱? 10Ko̱, ¿a ye̱é tsjá‑la̱ tsa 'kia̱ ti̱ si̱ìjé‑la̱? ¿A mí tsa ti̱ tsjá‑la̱? 11Jiòn, ni̱'sín xi̱ta̱ 'cho kjòn jiòn, maá‑no 'bì‑la i̱xti‑no tsajmì ra nda. Jè Na̱'ìn‑no ra tíjna ngajmi, isa̱á ta ndi̱to̱n si̱ìsin‑no nga tsjá‑no tsajmì ra nda, tsa jiòn ra si̱jé'ta‑la. 12’Koni 'sín mejèn‑no nga nda si̱ìko̱‑no xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín nda ti̱ko̱‑te ra jiòn. Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ xa̱jo̱n‑la̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé. 13’Jé ti̱tjáha̱'se̱en jè xo̱tjo̱ba̱ ra 'nchrèya 'ki. Nga̱ jè xo̱tjo̱ba̱ ko̱ jè ndi̱yá ra teyá, ya̱á fìko̱‑ná ñánda̱ nga jchi̱jeé. Ko̱ 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ 'faha'sen. 14Jè xo̱tjo̱ba̱ ko̱ jè ndi̱yá ra 'nchrèya kjòn, jè‑ní ra fìko̱‑ná ya̱ ñánda̱ tjín kjo̱binachon, ko̱ ta chibaá ma‑ni xi̱ta̱ ra sakó‑la̱. 15’Nda ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ndiso ra tsò nga 'én‑la̱ Nainá‑ní ra síka'bí. 'Kia̱ nga bijchójkon‑no jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta i̱ma̱kjoa̱á 'sín koni jñà forrè, tanga 'koa̱á 'sín kjòn‑ni inìma̱‑la̱ koni jñà tsi̱jén ra 'tse̱n. 16Ta ma ta ya̱á jcha̱‑najiòn kó'sín nga 'sín, koni 'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ yá ra bajà‑la̱ to; nga̱ jñá to‑la̱ bakón mé yá‑ni nga jngó jngó; koni jñà to uva mì tsa ya̱ bajà‑la̱ jñà yá na'yá; ti̱'koa̱ jñà to igo̱ mì tsa ya̱ bajà‑la̱ jñà xka̱ ra na'yá tjín‑la̱. 17'Koa̱á 'sín tjín nga'tsì yá ra nda, nda to bajà‑la̱, tanga jñà yá ra mì kì nda, mì kì nda to bajà‑la̱. 18Jngo yá ra nda, mì kì ko̱ma 'cho kjòn to ra ko̱ja̱‑la̱; ko̱ jè yá ra mì kì nda, mì kì ko̱ma nda to ra ko̱ja̱‑la̱. 19Nga'tsì yá ra mì kì nda to bajà‑la̱, jtísòn‑ní, a̱kjòn ya̱á si̱nchájin ya̱ ni'í nga jti̱. 20Ta ma ta jè jcha̱xkon‑najiòn jñà xi̱ta̱ kìi̱, kó'sín nga 'sín. 21’Mì tsa tà nga'tsì‑ni xi̱ta̱ ra tsò‑na nga 'a̱án tíjna̱ ítjòn‑la̱, ko̱ma kjoa̱ha'sen ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmi. Ta jñá kjoa̱ha'sen jñà ra ko̱'sín síhitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ján ngajmi. 22'Kia̱ nga ki̱jchò jè ni̱chjin ra̱kìi̱, kjín xi̱ta̱ ki̱tso̱‑na: “Na̱'ìn, ji̱ ra tijna ítjòn‑náji̱n, tsi'kèna̱jmíya‑náji̱n 'én‑li ra a̱'ta tsa̱ji, ko̱ a̱'ta tsa̱jií inachrjekàjin‑naji̱n ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱, inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í; ti̱'koa̱á kjín kjo̱xkón ki'nià‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱ji.” 23Tanga ki̱í'sín xín‑la̱ ra 'a̱n: “Ni̱kjiá kíjtsexkon‑no ra jiòn. Ti̱ncha'tàxìn‑ná ján, jiòn xi̱ta̱ ra 'cho 'nià.” 24’Jè xi̱ta̱ ra 'nchré ko̱ ra síhitjasòn koni 'sín xiaa̱n, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱bítsjen ra ya̱ tsikíndasòn ni'ya‑la̱ ya̱ a̱sòn na̱xi̱. 25'Kia̱ nga 'tsa jtsí, ko̱ 'tsa tjo̱xkón, ko̱ kjohi'i nandá xa̱ngá nga 'ji kánè jè ni'ya ra̱kìi̱, ni̱mé ra kjomà‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱á tjíndasòn ya̱ a̱sòn na̱xi̱. 26Tanga jè xi̱ta̱ ra 'nchré‑na koni 'sín xiaa̱n ko̱ mì kì síhitjasòn, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ ra mì kì machi̱ya‑la̱ mé ra 'sín nga ya̱á tsikíndasòn ni'ya‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga i̱jncha chrjo̱. 27'Kia̱ nga 'tsa jtsí; ko̱ 'tsa tjo̱xkón; ko̱ kjohi'i nandá xa̱ngá ko̱ jè ni'ya ra̱kìi̱ sasaá ixojen; 'ñó tse kjoa̱ ra kjomà 'kia̱ nga ixojen jè ni'ya ra̱kìi̱. 28'Kia̱ nga ijye kiìchja̱ Jesús, nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, tà 'koa̱á kjomà‑la̱ koni 'sín tsò 'én ra tsakón‑ya‑la̱. 29Nga̱ 'koa̱á 'sín tsakón‑ya‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ ra 'ñó tjín‑la̱ kjo̱téxoma, mì tsa ko̱'sín tsakón‑ya koni jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\