San Mateo 8

1'Kia̱ nga ijye itjojen‑ni Jesús ya̱ a̱sòn nindo, 'ñó kjìn xi̱ta̱ kiìtji̱ngi‑la̱. 2Jngo xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ 'chin ra tífi'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱ ijchòjkon, tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, tsa mejèn‑li, chjáaxìn‑ná jè 'chin ra tjín‑na. 3Jè Jesús tsaká'ta‑la̱ tsja ko̱ a̱kjòn kitsò‑la̱: ―Mején‑na. Ko̱'sín katatjahíxìn‑li jè 'chin ra tjín‑li. 'Kia̱ nga ko̱kitsò‑la̱, ndi̱to̱ón itjahíxìn‑la̱ 'chin ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 4'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Nda ti̱ná'yi, kì yá xi̱ta̱ ra 'bèna̱jmí‑la̱. 'Tin ya̱ ñánda̱ tíjna na̱'mì ko̱ jch'i̱i kjo̱tjò‑li, jñà tsajmì ra síjé kjo̱téxoma‑la̱ Moisés, mé‑ni nga nda kjón kata'ya‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ nga ijyeé kjonda‑ni jè 'chin ra tjín‑li. 5'Kia̱ nga 'jaha'sen‑jin Jesús ya̱ na̱xi̱ndá ra 'mì Capernaum, jngo xi̱ta̱ ra Roma i̱'nde‑la̱ ra chíchàn ítjòn tíjna, ijchò síjé jngo‑la̱ kjo̱nda. 6Kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, jè xi̱ta̱ chi̱'nda‑na̱ ya̱á kjijna ya̱ ján ni'ya‑na̱. Batoó 'ñó kiya, tseé kjo̱hi'in tísíkjiín, ko̱ mì kì ti̱ ma síkí'bi̱‑ni. 7Jesús kitsó‑la̱: ―Nda tjín, ko̱maá kjián nga sindá‑na. 8Jè chíchàn ítjòn ra̱kìi̱ 'kia̱á kitsò: ―Na̱'ìn, mì kì bakèn‑na nga ya̱ ki̱tjáha̱'si̱in ni'ya‑na̱, isa̱á nda, ta jé‑ní nga 'ti̱ì kjo̱hixi̱ nga katanda‑ni chi̱'nda‑na̱, ko̱ kja̱beé ko̱nda‑ni. 9Nga̱ be‑náa̱ nga tjín‑li kjo̱téxoma ra ji̱; nga̱ ti̱'koa̱á 'a̱n, tjín‑na xi̱ta̱ ra batéxoma‑na; ko̱ ti̱'koa̱á tjín‑na chíchàn ra 'a̱n síhitjasòn‑na. 'Kia̱ nga xin jngo‑la̱: “'Tin”, fì‑ní; ko̱ 'kia̱ nga xin‑la̱ ra ìjngo: “Nchrabí”, nchrabá‑ní; ko̱ 'kia̱ nga xin‑la̱ ra jè chi̱'nda‑na̱: “Ki̱ 'sín 'ti̱ìn”, síhitjasón‑ní. 10'Kia̱ nga kií'nchré‑la̱ Jesús jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, tà 'koa̱á kjomà‑la̱. Kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tji̱ngi‑la̱: ―Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no, skanda ya̱ na̱xi̱ndá Israel kjè kì sakó jngo‑na xi̱ta̱ ra ko̱'sín ta̱ nda makjiín‑la̱ koni 'sín nga makjiín‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 11'Koa̱á xín‑no, kjín xi̱ta̱ kj'i̱í‑ni nga tíjngo i̱sà'nde ra kji̱nchrabà‑ni ya̱ ñánda̱ nga bitjokátji‑ni tsá'bí skanda ñánda̱ nga kàtjì‑ni nga ko̱kje̱n‑ko̱ Abraham ko̱ Isaac ko̱ Jacob ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè ra 'tse̱ ngajmi. 12Tanga jñà xi̱ta̱ ra ya̱ kjòn bako̱‑ila̱ nga ya̱ kítsa̱jna, ki̱náchrjejin‑ní; ya̱á si̱kasén ya̱ ndi̱tsiaán ya̱ ñánda̱ nga 'ñó jñò chon, ko̱ ya̱á ngi ski̱ne̱‑nè ni̱'ño̱ nga ski̱ndaya. 13'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús jè chíchàn ítjòn ra̱kìi̱: ―'Tin‑ni ya̱ ni'ya‑li; ko̱ koni 'sín nga nda makjiín‑li, ko̱'sín katama. Ti̱jé kjón‑ni hora kjonda‑ni jè chi̱'nda‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 14Jesús kijí ya̱ ni'ya‑la̱ Pedro; 'kia̱ nga ijchò, kijtse‑ní nga kiyaá jè na̱chíya‑la̱ jè Pedro, nga 'chin tijnga tjín‑la̱. 15Jesús tsaká'ta‑la̱ tsja jè ndí chjo̱ón ra̱kìi̱, ko̱ ndi̱to̱ón kjonda‑ni jè 'chin tijnga ra tjín‑la̱; kjomá tsasítje̱n‑ni ko̱ a̱kjòn isìsin‑la̱ jè Jesús. 16'Kia̱ nga ijye kjòjñò, jñà xi̱ta̱ 'jiìkó‑la̱ Jesús nga'tsì xi̱ta̱ ra kiya, ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. Jesús ta jngoó 'én kiìchja̱‑la̱ nga ma itjokàjin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í; ko̱ ti̱'koa̱á kjondaá‑ni nga'tsì xi̱ta̱ ra kj'ií 'chin tjín‑la̱. 17Kií ko̱'sín kjomà‑ni mé‑ni nga itjasòn‑ni koni 'sín kitsò jè xi̱ta̱ ra tsi'kìn Isaías, jè ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé nga kitsò: “Jè tsjahíxìn jè 'chin ra tjín‑ná ko̱ jè kisìkjiín kjo̱hi'in nga kjonda‑ni ñánda̱‑nioo̱ nga ajò ijo‑ná.” 18'Kia̱ nga kijtse Jesús nga 'ñó kjìn ma‑ni jñà xi̱ta̱ ra kitsendí‑la̱, kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga ya̱ katafì ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján. 19Jngo xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ijchò kasi'ta‑la̱ Jesús, nga kitsò‑la̱: ―Maestro, mején‑na nga ko̱jmetjíngi‑la ni̱'sín ta ñánda̱ 'kín. 20Jesús kitsó‑la̱: ―Jñà ni̱nda̱ tjín‑la̱ nga̱jo̱‑la̱, ko̱ jñà ni̱se ti̱'koa̱á tjín‑te‑la̱ tjé‑la̱, tanga 'a̱n, ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, tsìn‑na i̱'nde ñánda̱ nga ma síkjáya. 21Ìjngo xi̱ta̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ti̱'nde ítjòn‑ná nga kjín kihíjian jè na̱'ìn‑na̱. 22Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná ra ji̱, ti̱jmí nga kátíhijin‑la jñà mi'ken‑la̱ ra ti̱'koa̱ mi'ken. 23'Jaha'sen Jesús ya̱ chitso ko̱ a̱kjòn tsakáhijtako̱‑te jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 24Ta ndi̱to̱ón 'ji jngo tjo̱xkón ko̱ jtsí ra inchrabà‑ni ya̱ a̱jin ndáchikon. 'Ñó tsáfangi nandá, ko̱ jè chitso kja̱meé iskajin‑ndá. Tanga jè Jesús tsakjajnafé‑ní. 25'Kia̱á kiì sí'ká‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga kjijnafè Jesús nga kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ti̱kinda̱‑náji̱n. Ijyeé‑la ska̱jin‑ndé nga'tsì‑ná. 26'Kia̱á kitsò Jesús: ―Jiòn, ¿mé‑ni skon‑no? ¿A mí kji'ta takòn Nainá? 'Kia̱á tsasítje̱n Jesús; kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ jè tjo̱xkón ko̱ jè ndáchikon, ko̱ ndi̱to̱ón isijyò‑ni ko̱ a̱kjòn kjondayá‑ni. 27Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ tà kjóxkón‑la̱, 'kia̱á kitsò‑la̱ xákjín: ―¿Yá‑ni xi̱ta̱ ra̱kìi̱? ¿Mé‑ni skanda síhitjasòn‑la̱ jè tjo̱ ko̱ jè ndáchikon? 28'Kia̱ nga ijchò Jesús ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján, ya̱ nangi Gadara, jò xi̱ta̱ ijchò kincha'ta‑la̱ ra ya̱ itjo‑ni ya̱ nga̱jo̱ ñánda̱ nga kjihijyo mi'ken. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ ko̱ batoó kjàn; skanda mí yá ra ma 'fahaya ya̱ ndi̱yá ra̱kìi̱. 29Ko̱ 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¿Mé kjoa̱ ra tjín‑naji̱n ra kondra̱ tsa̱ji, Jesús ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li? ¿A kií xá kà'fìi̱‑ni nga tje̱n 'ki̱‑náji̱n kjo̱hi'in 'kia̱ nga ti̱kje bijchó ni̱chjin? 30Ti̱ya̱á‑ni chraña'ta‑la̱, kjín jchán ma‑ni chi̱nga̱ ra ya̱ tjíma nga i̱nchibakjèn. 31Jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra títsa̱jin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ tsikítsa'baá‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Tsa ki̱náchrjekàjin‑náji̱n ya̱ i̱jndíi̱, ti̱'nde‑náji̱n nga ya̱ ki̱tjáha̱'se̱n‑jin‑ji̱n ya̱ ijo‑la̱ chi̱nga̱ kiòo̱. 32'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Nda tjín, ya̱ tangió. Jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í itjokàjiín ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, a̱kjòn 'jaha'sen‑jin ya̱ ijo‑la̱ chi̱nga̱. Nga'tsì chi̱nga̱, ta indaá tsahachikon‑jen‑jno kixi̱ skanda ya̱ a̱jin ndáchikon, ko̱ ya̱á 'ken nga'tsiòo̱. 33Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchiko'ndá jñà chi̱nga̱, jahachinga‑ní. 'Kia̱ nga ijchò ya̱ ñánda̱ na̱xi̱ndá, tsi'kéna̱jmí ijye‑ní koni 'sín kjomà'tin jñà xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin inìma̱‑la̱. 34'Kia̱á kijì nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá nga kiì katsíjen‑la̱ jè kjoa̱ ra kjomà. 'Kia̱ nga kijtse Jesús, tsikítsa'baá‑la̱ nga xìn i̱'nde katafì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\