San Mateo 9

1'Kia̱ nga 'jaha'sen Jesús ya̱ chitso, ya̱á tsato'ta ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján. 'Koa̱á 'sín ijchò‑ni na̱xi̱ndá ya̱ ñánda̱ tsikijna. 2Jñà xi̱ta̱, ya̱á ijchòko̱ jngo‑la̱ xi̱ta̱ kiya, jè ra kjijnajyò nga tíjngo ijo‑la̱ nga kjijnasòn na̱chan. 'Kia̱ nga kijtse Jesús nga makjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra a̱'ta 'tse̱, kitsó‑la̱ jè ndí xi̱ta̱ ra kiya: ―Ji̱ ndí na̱'ìn, 'ñó 'tè‑la̱ takìn; jñà jé‑li ijyeé kànìhijchaà'ta‑li. 3Tjín i'ka jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ra kitsò ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱: “Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jé Nainá chja̱jno‑la̱ nga ko̱'sín tsò.” 4Jè Jesús kjòchi̱ya‑la̱ koni 'sín nga i̱nchisíkítsjen, kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱tsò kjo̱bítsjen 'cho ra nchrabájin‑ni inìma̱‑no? 5¿Ñáa̱ ra isa̱ chiba chjá tjín, a jè‑ní nga kixé: “Jñà jé‑li ijyeé kànìhijchaà'ta‑li”, o̱ ra jè‑ní nga kixé: “Ti̱sítji̱in ko̱ ti̱tjájme‑ni”? 6Nda kjón kokon‑no nga 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ tjí'ndeé‑na i̱ a̱'ta nangi nga ma sijchá'ta‑la̱ jñà jé‑la̱ xi̱ta̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ jè ndí xi̱ta̱ ra kiya: ―Ti̱sítji̱in, chjíbé na̱chan‑yá‑li, ko̱ 'tin‑ni ya̱ ni'ya‑li. 7'Kia̱á tsasítje̱n jè xi̱ta̱ ra kiya, ko̱ a̱kjòn kijì‑ni ya̱ ni'ya‑la̱. 8'Kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ nga tsasítje̱n‑ni jè xi̱ta̱ ra kiya, tà 'koa̱á kjomà‑la̱; 'kia̱á jeya isíkíjna Nainá jñà xi̱ta̱ kìi̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga ko̱'sín tse nga'ñó kitsjà Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. 9'Kia̱ nga kijì‑ni Jesús, kijtseé jngo xi̱ta̱ ra 'mì Mateo ra ya̱ tíjna'ta ya̱ ímixa̱ ñánda̱ machjítjì tsajmì a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma, kitsò‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná. 'Kia̱á tsasítje̱n jè xi̱ta̱ ra 'mì Mateo nga kiìtji̱ngi‑la̱. 10'Kia̱ nga tíbakjèn Jesús ya̱ ni'ya‑la̱ Mateo, kjín xi̱ta̱ 'ji ra ti̱'koa̱á tsajmì síkíchjítjì ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tse jé bátsji. Ko̱ ya̱á tsikitsa̱jna'ta‑te ya̱ ímixa̱ nga tsakjèn ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra ijye ya̱ kotá'yá'ta‑la̱. 11Jñà xi̱ta̱ fariseo, 'kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibakjèn‑ko̱ Jesús, iskonangií‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús nga kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín ya̱ bakjèn‑ko̱‑ni maestro‑najiòn jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì ko̱ xi̱ta̱ ra tse jé tjín‑la̱? 12'Kia̱ nga kií'nchré Jesús, kitsó‑la̱: ―Mì tsa chji̱ne̱xki machjeén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì mé 'chin tjín‑la̱; jñá‑ní xi̱ta̱ ra kiya ra machjeén‑la̱ chji̱ne̱xki. 13Tangió ko̱ chjítá'yá‑isa kótsò‑ni jè xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra tsò: “Jé mejèn‑na nga kata'se‑najiòn kjo̱hi̱ma̱takòn, ko̱ mì tsa jè‑jìn nga takó cho̱ si̱'ken kjo̱tjò‑nájiòn.” Mì tsa ki xá 'jíi̱‑na ra 'a̱n nga jñà kichjà‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱, ta jñá‑ní kichjà‑la̱ jñà ra machi̱ya‑la̱ nga xi̱ta̱ jé‑ní, mé‑ni nga katasíkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ mì ti̱ kì jé koa̱àtsji‑ni. 14Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Juan 'jií ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ngaji̱n ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo tà bìtsa̱jnachjan ki'ta‑náji̱n. ¿Mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li mì kì tsa bìtsa̱jnachjan‑ni? 15Jesús kitsó‑la̱: ―¿A maá baá 'se̱‑la̱ xi̱ta̱ 'kia̱ nga jngo xi̱ta̱ kàbixan, 'kia̱ nga takó ya̱ tíjnako̱‑isa jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra kàbixan? Tanga ki̱jchó ni̱chjin 'kia̱ nga tjá'an‑la̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra kàbixan; 'kia̱‑ní nga kítsa̱jnachjan. 16’Jngo nikje ra ijye jchínga mì kì ma tsa nikje xi̱tse̱ si̱jto'a‑la̱; nga̱ jè nikje xi̱tse̱ ski̱í'ñóya‑ní, ko̱ ya̱á ski̱íchrja̱ya‑nda jè nikje jchínga. Ko̱ isa̱á tse tjá'xa̱‑isa ya̱ ñánda̱ nga ichrjajndá. 17Ti̱'koa̱á mì kì ma si̱nchá xán ixi jñà chrja̱ba̱ ra ijye jchínga; nga̱ tsa ko̱'sín 'sie̱én, chrjáyá jñà chrja̱ba̱, ko̱ xa̱ájteén jè xán ko̱ kji̱tsón jñà chrja̱ba̱. Jè xán ixi, chrja̱ba̱ xi̱tse̱é si̱nchá mé‑ni nga ni̱mé ra jchi̱ja‑ni. 18Ti̱'kia̱á‑ni nga tíchja̱ Jesús, jngo xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío ijchò ya̱ ñánda̱ tíjna, tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jè ndí tsati‑na̱, 'sa̱ kjón 'ken; tanga tsa 'kíi̱n ra ji̱, ko̱ kjó'ta‑la̱ ndsi̱i, kíjnakoón india‑ni. 19Tsasítje̱én Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga kiìko̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 20'Kia̱ nga i̱nchifì, jngo chjo̱ón ijchòkasi'ta chraña‑la̱ Jesús, ko̱ a̱jto̱n í'tsi̱ín Jesús tsasijna‑nì nga ma itsabà ya̱ a̱tjòn nikje‑la̱ Jesús; jè chjo̱ón ra̱kìi̱ ijye‑ró kjo tejò nó tjín‑ni nga kiya nga jní xaájten‑la̱. 21Nga̱ 'koa̱á 'sín isíkítsjen nga kitsò: “Ni̱'sín ta i̱tsé‑la ska̱'ta‑la̱ ndsa̱ nikje‑la̱, ko̱ndàa‑na.” 22Jè Jesús isíkáfa‑ní, kijtseé jè ndí chjo̱ón ra̱kìi̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, 'ñó 'tè‑la takìn, kií‑ní nga kàmakjiín‑li nga kamanda‑ni. Ko̱ ti̱jé‑ni hora nga kjonda‑ni jè ndí chjo̱ón ra̱kìi̱. 23'Kia̱ nga ijchò Jesús ya̱ ni'ya‑la̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío, kijtseé jñà xi̱ta̱ ra síkjane ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'ñó ba i̱nchikjindáya. 24Kitsò‑la̱: ―Títjo̱o ya̱ ni'ya; nga̱ jè ndí tsati ra̱kìi̱ mì tsa kàbiya‑jìn, tà kjijnafé‑ní. Jñà xi̱ta̱, ta tsijnòke‑ní koni 'sín kitsò jè Jesús. 25Tanga jè Jesús tsachrjeé ni'ya nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna; ko̱ a̱kjòn 'jaha'sen ni'ya; iskábé jè tsja ndí tsati. Ko̱ jè tsati ndi̱to̱ón tsasítje̱n‑ni. 26Ta nga tíjngoó tsabísòn 'én a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra kjomà. 27'Kia̱ nga ijye itjo‑ni Jesús ya̱ i̱jndáa̱, jò xi̱ta̱ xka̱ kiìtji̱ngi‑la̱, 'ñó kiìchja̱ nga kitsò‑la̱: ―¡Jcha̱hi̱ma̱takón‑náji̱n, ji̱ ra ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David! 28'Kia̱ nga 'jaha'sen ya̱ ni'ya jè Jesús, jñà xi̱ta̱ xka̱ ijchò kincha'tá‑la̱, ko̱ jè Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A makjiín‑no nga 'a̱n ma sindá‑no? Kitsó jñà xi̱ta̱ ra xka̱: ―Jon Na̱'ìn, 'koa̱á 'sín makjiín‑naji̱n. 29Jesús 'kia̱á iskaájno xko̱n ko̱ kitsò‑la̱: ―Ko̱'sín katanda‑no koni 'sín nga kàmakjiín‑no. 30Itjá'xa̱á‑ni xko̱n jñà xi̱ta̱ kìi̱. Jè Jesús 'ñó tsikí'tin nga kitsò‑la̱: ―Kì yá xi̱ta̱ ra 'bèna̱jmí‑la a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱. 31Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ijye itjo‑ni ni'ya, ti̱'kia̱á tsikí'tsia̱ nga tsi'kéna̱jmí nga tíjngo ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱ koni 'sín nga ki'sìn jè Jesús. 32'Kia̱ nga ijye i̱nchifì‑nì jñà xi̱ta̱ kìi̱, jngo xi̱ta̱ ra mì kì ma‑la̱ chja̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ 'jiìkó jñà xi̱ta̱ ya̱ ñánda̱ nga tíjna Jesús. 33'Kia̱ nga ijye tsachrjejin Jesús jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ti̱'kia̱á kjomà kiìchja̱‑ni. Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ta kjóxkón‑la̱. Kitsò: ―Ni̱ kjè sa india mé kjoa̱ ra ko̱tjín 'ya‑la̱ i̱ i̱'nde Israel. 34Tanga jñà xi̱ta̱ fariseo kitsó‑ní: ―Jé xi̱ta̱‑ni̱í ra tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tsjá‑la̱ nga'ñó jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ nga ma‑la̱ bachrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 35Jesús tsajmejín‑ní nga'tsì na̱xi̱ndá i'i ko̱ na̱xi̱ndá jtobá nga tsakón‑ya 'én‑la̱ Nainá ya̱ ni'ya sinagoga ya̱ ñánda̱ maxkóya xi̱ta̱ Judío ra tjín‑la̱ nga jngó jngó na̱xi̱ndá. Tsi'kéna̱jmí 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ kó'sín batéxoma Nainá. Ko̱ isinda‑ni nga'tsì 'chin ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ ya̱ ñánda̱ nga ajò‑la̱. 36'Kia̱ nga kijtse Jesús nga 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱, kjòhi̱ma̱ke‑ní; nga̱ jñà xi̱ta̱ batoó 'ñó itsi'on‑la̱ ko̱ mì ti̱ mé nga'ñó tjín‑la̱; 'koa̱á 'sín kjòn koni jñà forrè ra tsìn‑la̱ chji̱ngo̱ ra ko'ndá. 37'Kia̱á kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Kjo̱hixi̱‑ní, 'ñó tse xá tjín a̱'ta 'tse̱ 'Én‑la̱ Nainá, koni 'sín ma 'kia̱ nga kjìn tsajmì majchá, tanga jñà chi̱'nda ra síxá, chibaá ma‑ni. 38Kií machjeén‑ní nga ti̱jé‑la jè Ni‑la̱ xá, mé‑ni nga katasíkasén-isa‑ni chi̱'nda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\