Filipenses 1

1Nga'tsì‑najiòn ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá ma jiòn ra a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús, ra ya̱ titsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Filipos, ko̱ jiòn ra nìkinda̱a na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ko̱ jiòn ra ya̱ bisìko̱'ta‑te, 'koa̱á 'sín nìhixo'ta‑laji̱n 'a̱n Pablo ko̱ Timoteo ra chi̱'nda'ñó‑la̱ Jesucristo ma‑ji̱n. 2Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 3'Kia̱ nga india india bítsjen‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn, 'koa̱á 'sín xin‑la̱ 'a̱n jè Nainá ra 'a̱n bexkon nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè. 4'Kia̱ nga ta mé hora‑ni nga chjà'tà‑la̱ Nainá ngi ko̱ó kjo̱tsja ra tjíjin inìma̱‑na̱ nga bitsá'ba‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn. 5Nga̱ ndaá i̱nchibisìko̱'tá‑nájiòn nga i̱nchi'bèna̱jmíya 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kjokjiín‑nájiòn ko̱ skanda 'ndi̱‑ni̱. 6Ijyeé ko̱'sín kixi̱ tjín takoàa̱n nga jè Nainá ra ko̱'sín ya̱ a̱'ta tsa̱jiòn tsikí'tsia̱ko̱ kjo̱nda‑la̱, 'koa̱á 'sín nda si̱ìjngo xá‑la̱ skanda 'kia̱ nga jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'ií india‑ni jè Jesucristo. 7Tjín‑na kjo̱hixi̱ nga ko̱'sín síkítsjee̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó tsjake̱‑no. Ko̱ i̱nchiníngásòn-ko̱‑nájiòn nga'tsì‑no jè kjoa̱nda ra Nainá títsjá‑na ko̱ kji'tá ni̱chjin nga nda i̱nchibisìko̱'tá‑nájiòn a̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò, mì tsa ta 'ndi̱‑ni̱ nga nda̱yá tíjna̱ya; ti̱'koa̱á bisìko̱'ta‑te‑nájiòn 'kia̱ nga báse̱n‑tjìa̱ ko̱ nga bakoo̱n nga ngi 'én kixi̱‑ní. 8Ndaá be jè Nainá kó'ki 'ñó tsjake̱‑najiòn nga'tsì‑no, koni 'sín tjín jè kjoa̱tsjacha ra jè Jesucristo kitsjá‑ná. 9'Kia̱ nga bitsá'ba‑la̱ 'a̱n Nainá, kií kjoa̱ kìi̱ ra síjé'ta‑la̱ 'a̱n: nga katamatse‑isa jè kjo̱tsjacha ra tjín‑nájiòn ko̱ katatsjá‑no kjoa̱chji̱ne̱ ko̱ nda katamachi̱ya‑no, 10mé‑ni nga ta jé kjón chjáajin jiòn jñà kjoa̱ ra isa̱ nda tjín. Ko̱ 'koa̱á 'sín tsje ki̱tsa̱hijyo ko̱ ni̱mé jé sa̱kò ra a̱'ta tsa̱jiòn jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Cristo, 11nga a̱'ta tsa̱jiòn kata'ya‑la̱ kjoa̱ ra kixi̱ tjín ra a̱'ta 'tse̱ Cristo nchrabá‑ni mé‑ni nga jè Nainá jeya ko̱ 'nga kíjna‑ni. 12Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé ra makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo, mején‑na nga nda katasijin‑no, nga nga'tsì kjoa̱ ra tíma'tiaa̱n; ta isa̱á jnchro jñà títsjá nga'ñó‑isa nga nda tímabísòn‑isa jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo. 13Nga̱ nga'tsì chíchàn ra síkonda̱ ya̱ ni'ya masen ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra i'ka, 'koa̱á 'sín ijye i̱nchibe nga kií nda̱yá tíjna̱'ya‑na ta nga̱tjì‑la̱ nga Cristo síxá'ta‑la̱. 14Jñà 'ndsé ko̱ tichjeé, 'kia̱ nga i̱nchibe nga nda̱yá tíjna̱'ya; kjín ma‑ni ra 'ñó i̱nchi'bé‑la̱ ikon ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, mì tsa i̱nchitsakjón‑jìn, ta isa̱á i̱nchisítáhijín ijo‑la̱ nga i̱nchisíka'bísòn jè 'én‑la̱ Nainá. 15Kixi̱í kjoa̱, tjín i'ka xi̱ta̱ ra 'béna̱jmíya‑te a̱'ta 'tse̱ Cristo, tanga ta kjoa̱chi̱ni̱‑ní nga ko̱'sín 'sín, nga̱ ta jé ra mejèn‑la̱ nga isa̱ nda si̱ìkítsa̱hijyo ijo‑la̱ nga isa̱ kjìn ko̱ma xi̱ta̱‑la̱. Tanga tjín‑te xi̱ta̱ ra xá nda tjín‑ni inìma̱‑la̱ 'kia̱ nga ko̱'sín i̱nchi'béna̱jmíya, 16nga ko̱ó kjo̱tsjacha‑la̱ nga chja̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ijyeé be‑ní nga kií xá i̱ isíkíjna‑na Nainá ya̱ a̱ya nda̱yá, mé‑ni nga 'a̱n kóse̱n‑tjìa̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo kó'sín nga kixi̱ tjín. 17Tanga jñà xi̱ta̱ ra i'ka, 'kia̱ nga ko̱'sín 'béna̱jmíya ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ta ijo‑la̱á ra ko̱ i̱nchisíko̱, ta jé ra mejèn‑la̱ nga jñà nda si̱ìkítsa̱jna xi̱ta̱ ko̱ mì tsa ngi kixi̱ tjín‑ni ikon nga ko̱'sín 'sín; 'koa̱á 'sín mejèn‑la̱ nga katatse‑isa kjo̱hi'in ra ijye tísikjiáa̱n nga tíjna̱'ya nda̱yá. 18Tanga, ¿mé ra ko̱ma‑la̱? Ni̱'sín ta kó'sín nga tí'sena̱jmíya jè 'én nda‑la̱ Cristo, a ngi ko̱ó kjo̱hixi̱‑la̱ nga i̱nchi'béna̱jmíya o̱ ra mí tsa ngi ko̱ kjo̱hixi̱‑la̱, takó 'ñó matsja‑na nga ko̱'sín tíma. Ko̱ isa̱á ta 'ñó ko̱tsja‑isa‑na nga tífì ni̱chjin, 19nga̱ ijyeé be‑ná, tsa ko̱'sín tíma, tsó‑ni kjoa̱ nga maá kóti̱jnandi̱í‑na kjo̱hi'in ra tíbatojiàa̱n, ta nga̱tjì‑la̱, nga̱ 'koa̱á 'sín i̱nchibitsa'batjí‑nájiòn ko̱ 'koa̱á 'sín tíbasìko̱‑na jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo nchrabá‑ni. 20'Koa̱á 'sín 'ñó mejèn‑na, ko̱ 'koa̱á 'sín tíkoñáa̱ nga mì tsa mé kjo̱sabà sa̱kò‑na ra a̱'ta 'tse̱ Nainá; ta isa̱á jnchro mì tsa tsakjon jiàa̱n kó'sín nga kichjàa̱, koni 'sín nga tí'sin ki'ta, mé‑ni jè Cristo jeya kíjna‑ni ta mé ra ko̱ma'tiaa̱n, a kóti̱jnakoón‑isa o̱ ra ki̱yá‑náa̱. 21Nga̱ tsa kóti̱jnakon‑isa, ta a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga kóti̱jnakon‑na, ko̱ tsa ki̱yáa̱, ta sikíjnesón‑isa jnchro. 22Tanga tsa ndaá tjín xá ra 'sin‑isa a̱'ta 'tse̱ Nainá 'kia̱ nga tíjna̱kon‑isa, ya̱á jndáa̱ mì kì be mé ra 'siaa̱n. 23'Ñó chjá ma‑na, mì kì be ñáa̱ ra kjoahíjiaa̱n ta ngajò kjoa̱ kìi̱; mején‑na tsa tsjaá ijye katìyaa̱ mé‑ni nga ya̱ íkáti̱jnako̱‑na jè Cristo ya̱ ján ngajmi, nga̱ be‑náa̱, isa̱á ta nda tjín tsa ko̱'sín ko̱ma. 24Tanga ta nga̱tjì‑la̱ ra kjo̱nda tsa̱jiòn‑jiòn, isa̱á machjeén nga kóti̱jnakon‑isa i̱ i̱sà'nde. 25'Kia̱ nga ijye tjíjngo takoàn nga 'koa̱ 'sín isa̱ nda tjín, be‑ná nga takó kóti̱jnakoón‑isa, ko̱ ya̱á kóti̱jnako̱‑najiòn mé‑ni nga kósi̱ko̱o‑no nga isa̱ 'ñó kixi̱ katamakjiín-isa‑no ko̱ katasakó‑no kjoa̱tsja a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ makjiín‑no, 26mé‑ni nga 'kia̱ ska̱jin india‑ná xàngie̱é, batoó tsja 'se̱‑najiòn koni 'sín nga ki'sìn Cristo nga tsasìko̱‑na. 27Ni̱'sín ta mé ra katama, jè ra machjeén nga 'koa̱á 'sín 'tia̱àn jiòn koni 'sín nga bakèn‑la̱ nga 'si̱in jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò. 'Koa̱á 'sín 'tia̱àn jiòn tsa íkatsíjen‑no o̱ ra mí íkatsíjen‑no; jè ra mejèn‑na nga kji'nchrè ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn nga kixi̱í titsa̱jna jiòn nga i̱nchibixkàn‑tjiò koni 'sín nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò. 28Ko̱, kì tà chjàn bi'nde jiòn nga jñà mincháxkón‑no xi̱ta̱ ra kondra̱ fì‑no. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á ske̱‑ni ra jñà, nga ta ya̱á jchi̱ja; tanga ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn, ya̱á nda jcha̱‑la̱ nga kítjo̱kajin‑no kjo̱hi'in a̱'ta 'tse̱ jé‑no. Ko̱ jñà kjoa̱ kìi̱ ra ko̱'sín o̱ko̱ma, a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni. 29'Koa̱á ti̱'sín tjín kjoa̱nda ra ijye ki'tsì‑najiòn, nga mì tsa ta jè‑jìn nga ta katamakjiín‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ti̱'koa̱á skanda ska̱jiín‑te jiòn kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱. 30Nga̱ takó 'koa̱á 'sín tjín kjo̱si ra tíchíkjoa̱jin‑najiòn koni 'sín tjín kjo̱si ra kijcha jiòn nga kísikjiáa̱n ra 'a̱n, ko̱ takó tísikjín‑náa̱ kjo̱hi'in koni 'sín nga na'yá jiòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\