Filipenses 2

1'Ndi̱‑ni̱ nga ijye tjín‑najiòn kjoa̱jetakòn ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ko̱ nga ijye ko̱ kjoa̱tsjacha‑la̱ ma nìjetakòn‑no, nga ijye nda titsa̱jtín‑ko̱o jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, nga ijye tjín‑no jngo kjoa̱tsjacha ra ngi inìma̱‑no nchrabájin‑ni, ko̱ nga ijye tjín‑no kjo̱hi̱ma̱takòn, 2'koa̱á ma‑ni, ti̱jngoko̱o jiòn jè kjo̱tsja ra tjín‑na nga ko̱'sín ngásòn nda ti̱jngo kjo̱bítsjen‑no, nga ko̱'sín‑te ngásòn jngo kjo̱tsjacha kata'se‑no nga jngó jngó‑no, ko̱ ngi ta jngo inìma̱ kata'se‑no nga ti̱tsa̱jtión, ko̱ ngi ta jngoó kjo̱bítsjen tangió. 3Kì ni̱mé kjoa̱ 'nià jiòn ra ta jè ijo‑no 'nga si̱kítsa̱jna, ko̱ nga nda ki̱náchrjengi‑no; ta isa̱á nangií ti̱kítsa̱jna jiòn ijo‑no ko̱ 'koa̱á 'sín ti̱kítsjen jiòn koni tsa isa̱ 'ñó xkón títsa̱jna ra i'ka koni ra jiòn‑jiòn. 4Kì tà jè níkájno ra kjo̱nda tsa̱jiòn; ta isa̱á jnchro jñà ti̱kájno mé kjo̱nda ra chija‑la̱ ra kj'ií xi̱ta̱. 5'Koa̱á ti̱'sín jè kjo̱bítsjen kata'se‑najiòn koni jè kjo̱bítsjen ra tjín‑la̱ Jesucristo. 6Nga̱ ni̱'sín jè Cristo jè sabá Nainá, mì tsa jè kjo̱'ñó kjomejèn‑la̱ nga ko̱'sín tsikijna koni tsa Nainá. 7Ta isa̱á 'koa̱á 'sín kitsjà‑la̱ ikon nga 'ñó nangi isíkíjna ijo‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín isíkíjna ijo‑la̱ koni tsa jngo ndí xi̱ta̱ ra chi̱'nda'ñó tíjna, ko̱ 'koa̱á 'sín 'ki kjomà koni nga'tsì ra xi̱ta̱ i̱sà'nde. 8'Kia̱ nga tsikijna i̱ i̱sà'nde koni tsa taxki̱ xi̱ta̱, ti̱jé 'ñó nangi isíkíjna‑ni ijo‑la̱; ndaá isìhitjasòn skanda ini'ken‑ní, ko̱ skanda krò 'ken'ta [koni tsa jngo xi̱ta̱ ra 'ñó 'cho ki'sìn]. 9'Koa̱á ma‑ni nga jè Nainá taxki̱ 'ñó 'nga isíkíjna ítjòn, nga̱ jè tíjna ítjòn‑la̱ ta yá‑isa‑ni; ko̱ 'koa̱á 'sín Nainá kitsjá jngo‑la̱ xá ítjòn ra isa̱ 'ñó 'nga tíjna koni ta ñáa̱‑isa‑ni xá ra 'se‑la̱ xi̱ta̱, 10mé‑ni nga'tsì‑ni ra ya̱ tjítsa̱jna ya̱ ján ngajmi, nga'tsì ra tjítsa̱jna i̱ a̱'ta nangi ko̱ nga'tsì ra tjítsa̱jna ya̱ a̱jin nangi katinchaxkó'nchi nga katabexkón jè Jesús. 11Nga ko̱'sín katatsjá 'én‑la̱ nga jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, mé‑ni nga jeya katijna‑ni jè Nainá ra Na̱'ìn 'mí‑lá. 12'Koa̱á ma‑ni, jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑no, koni 'sín nga nda i̱nchinitjasòn ki'ta jiòn, ko̱ mì tsa ta 'kia̱‑jìn 'kia̱ nga ya̱ tíjna̱ko̱ kjòn‑no; isa̱á nda ti̱hitjasòn‑isa jiòn 'kia̱ nga mì tsa ya̱ tíjna̱ko̱‑no; tinè‑la ijo‑no nga nda kjòn kata'ya ki'ta‑la̱ nga jè Nainá ijyeé tsachrjekàjin‑no kjo̱hi'in ra 'tse̱ jé‑no ko̱ ni̱chjin nchijón‑ní ti̱skón‑ya. 13Nga̱ jé Nainá‑ní ra ko̱'sín síkjinchrabájin inìma̱‑najiòn 'kia̱ nga mejèn‑no mé ra 'nià, ko̱ jè síchi̱ya‑no 'kia̱ nga mé kjoa̱ ra 'nià jiòn, mé‑ni nga katitjasòn‑ni kjoa̱ ra nda tjín ra jè mejèn‑la̱. 14'Kia̱ nga mé ra 'sia̱an jiòn, kì tà chjàn ta i̱nchitsjajé ki'ta ko̱ kì tà mé ra chitiya‑no, 15mé‑ni nga ni̱mé jé katasakó‑ni ra a̱'ta tsa̱jiòn ko̱ ti̱'koa̱á ngi tsjeé katijna inìma̱‑no nga ngi i̱xti‑la̱ Nainá ra tsje títsa̱jna katama jiòn ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra ta ngakjá fìko̱ kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ ra 'cho 'sín. Ko̱ ya̱á kata'ya‑la̱ kjoa̱tsje‑najiòn koni jngo nitse ra fate tsijen ya̱ ñánda̱ nga jñò chon. 16Jiòn jiòn, jngoó 'én nda ra tsjá kjo̱binachon i̱nchibakon‑la jiòn. 'Koa̱á ma‑ni, 'kia̱ nga kj'i̱í jè Cristo, 'ñó tsja 'se̱‑na nga mì tsa ta kjo̱tjò‑ni nga ko̱'sín tsàjmesòo̱n nga kísiká'bía̱ jè 'én nda‑la̱ Cristo, ko̱ mì tsa ta kjo̱tjò‑ni nga ko̱'sín ta 'ñó kisíxáa̱. 17Jè kjo̱hi'in ra i̱nchinikjiín jiòn ra ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa jngo kjo̱tjò i̱nchinìnga̱tsja jiòn Nainá. Ko̱ jè kjo̱hi'in ra tísikjiáa̱n ti̱'koa̱á jè jngoya‑la̱ jngo kjo̱tjò ra ya̱ tísíjngoko̱ kjo̱tjò ra jiòn i̱nchi'bì‑la Nainá; 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín 'ñó matsja‑na ko̱ skanda ya̱á sijngó‑ko̱ kjo̱tsja‑na̱ ko̱ kjo̱tsja ra tjín‑najiòn. 18'Koa̱á ti̱'sín 'ñó tsja kata'se‑najiòn, ko̱ katajngo kjo̱tsja ra tjín‑najiòn ko̱ kjo̱tsja tsa̱'a̱n. 19'Koa̱á 'sín koñáa̱ tsa jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná ko̱'sín mejèn‑la̱ nga ndi̱to̱n sikásén‑najiòn jè Timoteo, mé‑ni nga ti̱'koa̱ kata'ñó‑ni takoàa̱n 'kia̱ nga kji'nchrè kó'sín titsa̱jna jiòn. 20Nga̱, mì tsa ti̱ yá tjín‑isa‑ni ra ko̱'sín mangásòn‑ko̱ kjo̱bítsjen‑na̱ koni jè Timoteo ra ngi kixi̱ kiti kjoa̱ ra síkájno a̱'ta tsa̱jiòn. 21Nga'tsì xi̱ta̱ ra kj'ií, sabà ta kjo̱nda 'tse̱é bátsji, ko̱ mì tsa jñà bátsji kó'sín nga síhitjasòn‑la̱ Cristo Jesús. 22Tanga ijyeé nda 'ya jiòn kó'sín nga kixi̱ 'sín jè Timoteo, nga 'ñó nda tíbasiko̱'ta‑na nga tí'béna̱jmíya jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo; 'koa̱á 'sín tí'sín koni 'sín basìko̱'ta jngo ti jè ra na̱'ìn‑la̱ ma. 23'Koa̱á 'sín koñáa̱ nga jé sikásén ndi̱to̱n‑najiòn, 'kia̱ nga ijye skee̱ kó'sín fì kjoa̱‑na̱. 24'Ñó tjín takoàn ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná nga ti̱'koa̱á ndi̱to̱ón kijchòjkon sabà‑te‑najiòn. 25Ti̱'koa̱á, 'koa̱á ma‑na nga nda‑la tjín nga sikásén india‑najiòn jè ndí 'ndsé Epafrodito, jè ra nda tíbasiko̱'ta‑na ko̱ ti̱'koa̱ nda tíbáhijtako̱‑na kjoa̱ ra i̱nchibixkàn‑tjì‑ji̱n; jè ra jiòn sabà inikasén jiòn, mé‑ni nga jè sko̱òtsíjen‑ni nga'tsì mé ra chija'ta‑na. 26Batoó bátsji‑la̱ inìma̱‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn ko̱ batoó ba tjín‑la̱, ta nga̱tjì‑la̱ be‑ní nga ijyeé ina'yá jiòn a̱'ta 'tse̱ 'chin ra iska'ta‑la̱. 27Kixi̱ kitií kjoa̱ 'ñó kjokiya, skanda kja̱meé 'ken; tanga jè Nainá kjòhi̱ma̱ke‑ní, ko̱ mì tsa ta jè ra kjòhi̱ma̱cha, ti̱'koa̱á kjòhi̱ma̱keé‑te‑na Nainá ra 'a̱n, mé‑ni nga mì ti̱ kjo̱ba katasakó-isa‑na ra 'a̱n. 28'Koa̱á ma‑ni nga ndi̱to̱n kjòn‑ní nga tísikásén‑najiòn, mé‑ni nga tsja kata'se‑najiòn 'kia̱ nga jcha̱ india‑no, ko̱ ti̱'koa̱á ra 'a̱n, mì tsa ti̱ mé ra 'ñó síkájno‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn. 29Ngi ko̱ó kjo̱tsja‑najiòn nga nda ti̱sin‑la 'kia̱ nga ki̱jchò koni 'sín nga bakèn‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo; ko̱ ko̱'sín nda jcha̱xkón ki'ta jiòn jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín‑te koni jè Epafrodito. 30Nga̱ ta kií nga̱tjì‑la̱ nga jè xá‑la̱ Cristo tí'sín 'kia̱ nga ko̱'sín kja̱me 'ken; kitsjá‑la̱ ikon nga ni̱'sín katiya mé‑ni nga ma si̱hitjasòn‑ni jè xá ra mì kì ma tsisìko̱'tá‑nájiòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\