Filipenses 3

1Ra fì‑isa jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, jè‑ní nga tsja kata'se‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. Mì tsa masi‑na ra 'a̱n ni̱'sín ti̱'koa̱ ti̱'sín tsò‑ni 'én ra kindá india‑najiòn koni 'sín tsò ra a̱sa ítsikindá‑no, nga̱ kjo̱nda tsa̱jión‑nó koni 'sín nga tíxian‑no. 2Ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ 'cho ra ngi ta kjoa̱ 'tse̱ ni̱í‑ní ra 'sín ra kjo̱'ñó mejèn‑la̱ nga bate'ta ijo‑la̱ xi̱ta̱ nga bí'ta chi̱ba̱. 3Jién‑nájién ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga tjí'ta chi̱be̱é mé‑ni nga 'ya‑la̱ nga xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑ná. Ko̱ jién‑ná ra ngi ko̱ nga'ñó 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga 'yaxkén ra jè; ko̱ 'ñó matsja‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús nga̱ mì tsa jñà kji'tatakén kjoa̱ ra 'tse̱ ijo‑ná. 4'A̱n, mì tsa kjoa̱ 'tse̱ ijo‑na̱ kji'tatákon, ni̱'sín kjìn sko̱ya kjo̱nda ra ki'se‑na. Tsa tjín i'ka xi̱ta̱ ra jè ma'ñó'ta takòn kjo̱nda ra tjín‑la̱, tanga ra 'a̱n isa̱á tse kjo̱nda tjín‑na ra ma ko̱'ñó'ta takoàa̱n, tanga mì tsa ko̱'sín tí'siaa̱n. 5Kjo jin ni̱chjin tjín‑na 'kia̱ nga isi'ta chi̱ba̱ ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. Xi̱ta̱ israelita‑ná ra 'a̱n, ya̱á nchrabá‑ni tje̱‑na̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra tsi'kìn Benjamín. Ngi xi̱ta̱ Hebreo‑ná ra 'a̱n, nga̱ xi̱ta̱ Hebreo jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱. Ko̱ xi̱ta̱ fariseo kjomà ra 'a̱n, 'koa̱á 'sín nda kjòn ísihitjásòo̱n nga'tsì kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 6Batoó 'ñó nda tsaka'tá ikon jñà kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑na̱ skanda ítsangatji̱ngií‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ma. Koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ judío nga kó'sín nga kixi̱ si̱jché ijo‑ná, 'a̱n, ni̱yá ra ma tsaté'ta‑na. 7Tanga nga'tsì kjoa̱ ra ko̱'sín kíxian‑la̱ nga 'sa̱ ítjòn nga 'ñó chjí‑la̱; 'ndi̱‑ni̱ mì tsa ti̱ mé chjí‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ta nga̱tjì‑la̱ nga jè Cristo tsjake̱ 'ndi̱‑ni̱. 8Ta nga'tsì kjoa̱ kìi̱, mì kì ti̱ mé tjín‑ni ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱ koni jè kjo̱nda ra tísakó‑na 'ndi̱‑ni̱ nga tíbexkon Cristo Jesús ra tíjna ítjòn‑na. Ta nga̱tjì 'tse̱ Cristo, ijyeé ítsachrjéngi ijye‑náa̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'a̱n kjó'ñó'ta takoàa̱n, ko̱ 'ndi̱‑ni̱ ta tjé betákon‑isa, mé‑ni nga ngi ta jè Cristo kjín-tji̱ngi‑la̱, 9ko̱ mé‑ni nga ma ya̱ nda kóti̱jnako̱‑na ra jè. Mì tsa ta kjo̱nda tsa̱'a̱n‑jìn ko̱ mì tsa ki‑ni nga nda sìhitjásòo̱n kjo̱téxoma nga xi̱ta̱ kixi̱ kítjo̱ngiaa̱ ya̱ ngixko̱n Nainá, ta ki‑ní nga a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑na. Jè Nainá‑ní ra xi̱ta̱ kixi̱ 'sín‑na ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑na. 10Jé ra mejèn‑na nga isa̱ nda skexkon‑isa jè Cristo, ko̱ ti̱'koa̱ ske jè nga'ñó ra ki'se‑la̱ 'kia̱ nga jaáya india‑la̱; nga ko̱'sín ti̱jè kjo̱bítsjen kata'se‑na koni jè Cristo 'kia̱ nga kisìkjiín kjo̱hi'in ko̱ skanda 'kia̱ nga kinì'ken, 11mé‑ni nga ko̱'sín ko̱ma kjoa̱áya‑na a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. 12Tanga mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga ijye ijchòo̱ ñánda̱ nga mejèn‑na nga kijchòo̱ ko̱ tsa mì ti̱ mé ra chija'ta-isa‑na; ta isa̱á jnchro 'ñó tíbiné-isa‑la̱ ijo‑na̱ nga kijchòtji̱ngi‑la̱ mé kjoa̱ kjòn‑ni ra tjínda‑la̱ jè Cristo Jesús 'kia̱ nga ko̱'sín ijchòtji̱ngi‑na. 13Jiòn ndí 'ndsé ko̱ tichjeé, mì tsa ko̱'sín síkítsjen jiàa̱n, tsa ijyeé 'ñó nda bexkoo̱n ra jè Jesús. Tanga jngoó kjoa̱ 'siaa̱n, sijcháhajin ijye‑náa̱ nga'tsì kjoa̱ ra ijye tsato ko̱ ta jè tíbiné‑la̱ ijo‑na̱ nga kijchòtji̱ngi‑la̱ kjo̱nda ra 'sa̱ nchrabá. 14Jè tjíya skoàa̱ nga kijchòo̱, kóo nda sikíjne jè kjo̱tjò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo si̱ìnga̱tsja‑na Nainá koni 'sín nga xá kiìchja̱‑na ján ngajmi. 15'Koa̱á ma‑ni, nga'tsí‑ná ra ijye nda makjiín kixi̱‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, machjeén‑ní nga 'koa̱ ti̱'sín si̱kítsjeén. Ko̱ tsa isa̱ kj'ií 'sín bítsjen i'ka‑najiòn, jè Nainá si̱ichi̱ya nda‑no kó'sín nga si̱kítsjen. 16Tanga jè ra 'ñó machjeén, nga 'koa̱á 'sín si̱jché ijo‑ná koni 'sín nga ijye machi̱ya‑ná skanda 'ndi̱‑ni̱. 17Jiòn ndí 'ndsé ko̱ tichjeé, ko̱'sín 'tia̱àn jiòn koni 'sín nga tísíjchá ijo‑na̱ ra 'a̱n, ko̱ jñà chjíngi‑la ra ko̱'sín i̱nchisíjchá ijo‑la̱ koni 'sín tjín xkósòn ra ji̱n i̱nchi'bi‑laji̱n. 18Nga̱ 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra ko̱'sín i̱nchisíjchá ijo‑la̱ nga kondra̱ tjíhijyo‑la̱ koni 'sín nga tí'sena̱jmíya nga kó'sín isi'ta krò jè Cristo, koni 'sín nga ijye kjokjìn 'ka̱ ko̱xian‑no, ko̱ 'ndi̱ 'ndi̱ ngi ko̱ó ndáxkoaa̱n nga india ko̱tíxian‑no. 19Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, ra kje̱he'tà‑ni kjoa̱, ya̱á ki̱jchò ya̱ i̱'nde 'tse̱ kjo̱hi'in. Nga̱ ta jñá 'ñó makájno‑la̱ kjoa̱ ra mejèn‑la̱ ijo‑la̱ ko̱ xín kisíkíjna Nainá. Ko̱ jñá 'nga bíhijyo‑ni ijo‑la̱ kjoa̱ ra tjínè‑la̱ nga ko̱sabà‑la̱. Ta jñá síkítsjen kjoa̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde ra̱kìi̱. 20Tanga ra jién, ya̱á ngajmi ján tíjna ra ngi na̱xi̱ndá‑ná. Ko̱ 'koa̱á 'sín ijye i̱nchichiñá‑lá nga ya̱á kji̱nchrabà‑ni jè ra ko̱chrjekàjin‑ná kjo̱hi'in, jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 21Jè si̱ìkaatjìya‑la̱ ijo ni'nde‑ná nga ìjngo ra xi̱tse̱ tsjá‑ná ra ko̱'sín 'ki koni 'sín 'ki ijo‑la̱ ra jè nga jeya tíjna; 'kia̱ nga ko̱'sín 'si̱in, ti̱jé nga'ñó si̱ìchjeén‑ni jè ra síchjeén nga batéxoma‑la̱ nga'tsì ta mé tsajmì ra tjín i̱ i̱sà'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\