Filipenses 4

1'Koa̱á ma‑ni, jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑no ko̱ ra 'ñó síkájno‑no, jiòn‑jiòn ra tsja 'bè‑la inìma̱‑na̱, jión ma jiòn kjo̱tjò ra tjábé‑na ra a̱'ta 'tse̱ xá‑na̱; 'koa̱á 'sín tíxian‑no nga 'ñó nda ti̱ncha ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, jiòn ra ngi ko̱ó inìma̱‑na̱ nga tsjake̱‑no. 2'Koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑la̱ jñà tichjeé Evodia ko̱ Síntique, nga 'koa̱á 'sín jngo kata'sín kjo̱bítsjen‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 3'Koa̱á ti̱'sín tíbitsá'ba‑la ji̱ ndí ndsè ra ta̱ña nda i̱nchiníxákjeé, nga ti̱si̱ko̱'ti jñà ndí íchjín kìi̱ ra ta̱ña isíxáko̱‑na nga inika'bísòn‑ji̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ko̱ jè Clemente ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra kisíxáko̱‑na; nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱ ijyeé ya̱ kji'ta 'í‑la̱ jè xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱binachon ra tíjna ya̱ ján ngajmi. 4Tsja kata'se ki'ta‑no a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. India‑isa ko̱'sín tíxian‑no, ¡tsja kata'se‑no! 5Katabe nga'tsì xi̱ta̱ nga 'ñó nda inìma̱ tjín‑najiòn. Ijyeé machraña‑ní nga kj'i̱í india‑ni jè Na̱'ín‑ná. 6Kì tà chjàn mé ra 'ñó níkájno jiòn; ta isa̱á jè Nainá ti̱jé‑la ta mé ra mejèn‑no, 'kia̱ nga ki̱nákjoa̱'ta‑la, 'kia̱ nga kítsa'ba‑la ko̱ ko̱'tìn‑la̱ nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè. 7Ko̱ jè kjo̱'nchán ra tsjá Nainá ra isa̱ 'ñó nda tjín koni 'sín machi̱ya‑la̱ xi̱ta̱, jè nda ko̱si̱ko̱ inìma̱‑no ko̱ kjo̱bítsjen‑no nga ya̱ titsa̱jnako̱o Cristo Jesús. 8Ra fehe'ta‑ni jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'koa̱á xián‑no, jñà kjón nda ti̱kíjna ítjòn jiòn kjoa̱ kìi̱: jñà 'én ra ngi kixi̱ tjín, jñà kjoa̱ ra 'ñó nda 'yaxkón, ko̱ kó'sín nga kixi̱ si̱jché ijo‑ná, ko̱ kjoa̱ ra tsje tjín, ko̱ ra nda sasén‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra nda na'yá‑la̱. Ko̱ tsa tjín‑isa kjoa̱ ra 'ñó nda tjín, ra machjeén‑la̱ nga 'nga si̱kíjna, jñà kjòn isa̱ nda ti̱kítsjen ítjòn jiòn. 9Ko̱'sín 'tia̱àn jiòn koni 'sín tjín nga'tsì kjoa̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n kjomà‑no, ko̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n itjábé‑no, kjoa̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n ina'yá jiòn, ko̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n kijcha; ko̱'sín ti̱hitjasòn jiòn ko̱ jè Nainá ra ma‑la̱ tsjá‑ná kjo̱'nchán nda kíjnako̱ ki'ta‑no. 10Taxki̱ 'ñó matsja‑na ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, 'kia̱ nga be nga takó 'ñó níkájno jiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n. Mí‑la tsa tsò‑ni kjoa̱ nga mì ti̱ iníkájno‑nájiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga ti̱'sa̱ ítjòn; ta jé‑ní nga mì kì ndi̱to̱n itjo'nde‑najiòn kó'sín ma inikasén jiòn kjo̱tjò‑no. 11Mì tsa ta ki ko̱tíxin‑na nga tjín ra tíchija'ta‑na; ra 'a̱n, ijyeé nga‑na nga tsjaá tjín ki'ta‑na ni̱'sín ta kó'sín tíjna̱. 12Ijyeé be‑náa̱ kó'sín ma 'kia̱ nga 'ñó i'in‑ya bìtsa̱jneé, ko̱ be‑ná kó'sín ma 'kia̱ nga tjín ki'tá‑ná mé ra nichjeén. Ijyeé isakò‑na kó'sín nga tsja 'se̱ ki'ta‑na tsa ski tjín i̱ndsi̱'bàa̱ o̱ ra kjinchrá tíbato, a 'ñó tse tsajmì tjín‑na, o̱ ra ni̱mé tjín‑na. 13Maá ko̱tojian ni̱'sín ta mé kjoa̱‑ni, nga̱ jè Cristo títsjá nga'ñó ki'ta‑na. 14Tanga takó ndaá tjín nga ko̱'sín i̱nchibisìko̱'tá‑nájiòn 'ndi̱‑ni̱ 'kia̱ nga ko̱'sín kjo̱hi'in tijna̱jiaa̱n. 15Jiòn ra xi̱ta̱ Filipo 'mì‑no, ndaá tjíjin‑najiòn, 'kia̱ nga ijye ítjo̱jian ya̱ Macedonia nga ítsiki'tsiáa̱ nga tsi'kènájmíya jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ni̱jngo na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra kj'ií tsasìko̱‑na; ta jión‑najiòn ra kjomà‑no ki'tsí‑ná mé‑nioo̱ ra kjochjeén‑na. 16Skanda nga ti̱'kia̱á‑ni nga tsakáti̱jnaa̱ ya̱ na̱xi̱ndá Tesalónica, ti̱ india ti̱ ijan inikasén‑nájiòn kjo̱tjò ra kjochjeén‑na. 17Mì tsa kì ko̱xian‑na tsa mé kjo̱tjò ra mejèn-isa‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn, ta jé‑ní ra mejèn‑na nga katama kinda̱ ya̱ ngixko̱n Nainá kjo̱tjò ra 'biò jiòn. 18Ijyeé tse tjín‑ni kjo̱tjò ra inikasén‑nájiòn ko̱ skanda tsatoné‑la̱ koni 'ki nga machjeén‑na. Skanda jnengií chiba‑na 'ndi̱‑ni̱, nga̱ ijyeé 'ji jè kjo̱tjò ra inikasén‑ko̱ jiòn jè Epafrodito. Jè kjo̱tjò ra inikasén jiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo kjo̱tjò ra nda jne̱‑la̱ ko̱ nda sasén‑la̱ Nainá. 19'Koa̱á ma‑ni, jè Nainá ra kji'ta takòo̱n, jè si̱ìkasén ijye‑najiòn mé ra machjeén‑no, koni 'sín nga 'ñó jeya tjín kjoa̱nchi̱ná ra tjín ra a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 20Jè Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá, 'ñó jeya katijna ki'ta skanda ta mé ni̱chjin ko̱ skanda ta mé nó‑ni. Ko̱'sín katama. 21Ti̱hixo'ta ijye‑ná jngó jngó xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús makjiín‑la̱. Jñà 'ndsé ra títsa̱jnako̱‑na ti̱'koa̱á síhixo'tá‑no nga'tsì‑najiòn. 22Nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱ síhixo'tá‑no, títsa̱jna ítjòn kjòn jñà ra ya̱ síxá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì César. 23Ko̱'sín katatsjá‑no kjo̱nda‑la̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\