Filemón 1

1Tísixó'tá‑la ji̱ 'ndsé Filemón ra 'ñó tsjake̱‑la, ji̱ ra ti̱jè‑ni xá tji'nì koni jè xá ra tí'siaa̱n. 'A̱án‑ná Pablo ra ta nga̱tjì 'tse̱ Jesucristo nga nda̱yá tíjna̱'ya, 'koa̱á 'sín tíbindá‑la jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ ko̱ jè 'ndsé Timoteo. 2Ti̱hixo'tá‑ná jè tichjeé Apia ko̱ jè xi̱ta̱ xàngie̱é Arquipo ra ta̱ña i̱nchibixkàn‑tjié kjoa̱ kìi̱; ko̱ ti̱hixo'ta‑te‑ná nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra ya̱ maxkóya ya̱ ni'ya‑li. 3Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 4'Kia̱ nga chjà'tà‑la̱ jè Nainá, síkítsjen‑yá kji'tá‑la ra ji̱ ko̱ 'koa̱á 'sín xin‑la̱ nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè, ra a̱'ta tsa̱ji. 5Nga̱ ijyeé ki'sena̱jmí‑na kó'sín nga 'ñó kji'tatakìn a̱'ta 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ kó'sín nga 'ñó tsjachi jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 6'A̱n, 'koa̱á 'sín tísíjé‑la̱ Nainá nga nda katabitjasòn koni 'sín nga nda tjinìngásòn‑ki̱i jñà xi̱ta̱ xàngi̱i ra i'ka jè kjoa̱ ra kji'tatakìn mé‑ni nga nda jcha̱xkon-isa‑ni nga'tsì kjo̱nda ra ma 'nié a̱'ta 'tse̱ Cristo. 7Ji̱ 'ndsé batoó matsja‑na ko̱ batoó ma'ñótakoàa̱n 'kia̱ nga ko̱'sín tjín‑li kjo̱tsjacha, nga̱ a̱'ta tsa̱jií‑ní ji̱ ndí 'ndsé nga 'nchán tjín‑ni inìma̱‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 8'Koa̱á ma‑ni, ni̱'sín tjí'nde‑na ra a̱'ta 'tse̱ Cristo nga ma ki'tín‑la mé ra machjeén nga 'si̱in, mì tsa ko̱'sín tíbi'tín‑la, 9nga̱ ta jngoó kjo̱nda tísíjé jnchro‑la; nga̱ be‑náa̱ nga matsjacha‑ná xàngie̱é; isa̱á koni 'sín 'kiaa̱ ra 'a̱n, ijyeé xi̱ta̱ jchínga‑na̱, 'a̱n ra 'mì‑na Pablo, ko̱ ti̱'koa̱á nda̱yá tíjna̱ ra ta nga̱tjì 'tse̱ Cristo Jesús. 10'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tísíjé jngo‑la kjo̱nda ra a̱'ta 'tse̱ Onésimo, jè ra ko̱'sín ma‑na koni tsa i'ndí‑na̱ ma skanda 'kia̱ nga kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo; nga̱ 'kia̱á ítsi'kena̱jmíya‑la̱ 'kia̱ nga ko̱'sín tíjna̱ 'a̱n nda̱yá. 11Nga ti̱'sa̱ kjotseé, mì kì nda kjochjeén‑li jè Onésimo, tanga 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé maá ko̱chjeén‑li, ko̱ maá ko̱chjeén‑te‑na. 12'Koa̱á 'sín tísikásén india‑la, ni̱'sín bato 'ñó tsjake̱. 13Ndaá‑la 'se̱ tsa i̱ katijnako̱‑naa̱ tsiki, koni tsa ji̱ kjòn‑ni ra bisìko̱‑ná i̱ nda̱yá ñánda̱ nga tíjna̱ ra ta nga̱tjì 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo. 14Tanga majìn‑na jngo kjoa̱ 'siaa̱n, ra kjè sa ji̱ tjíjngo takìn, nga̱ majìn‑na ta kjo̱'ñó katama‑li jè kjo̱nda ra tísíjé‑la; jé mejèn‑na tsa inìma̱‑li katanchrabájin‑ni. 15Tsa kií ko̱'sín kjomà jnchro‑ni nga jè Onésimo tsasì'taxìn chiba ni̱chjin‑li, mé‑ni nga 'ndi̱, 'koa̱á 'sín ma chjíbétjò‑ni nga ya̱ kíjnako̱‑li skanda ta kjiá‑nioo̱. 16Tanga 'ndi̱‑ni̱, kì chjàn ta ko̱'sín chjíbétjì koni tsa jngo chi̱'nda ra ta si̱íxá kjo̱tjò‑li; nga 'ndi̱‑ni̱, isa̱á chjí‑la̱, nda mí 'koa̱‑ni koni tsa jngo chi̱'nda. Ndaá chjíbétjì 'ndi̱‑ni̱ koni jngo 'ndsì ra bato 'ñó tsjachi. Ra 'a̱n, batoó 'ñó tsjake̱; ko̱ ji̱ tjínèa̱‑la̱ isa̱ 'ñó ko̱tsjachi, isa̱á 'ndi̱, mì tsa ta chi̱'nda‑li ma, ijyeé 'ndsè chiba jiòn ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 17Tsa kixi̱ kitií kjoa̱, nga 'ndsì 'mí‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, 'koa̱á 'sín chjíbétjì koni tsa 'a̱n kjòn‑na ra tjichjíbétjó‑ná. 18Tsa mé ra isìko̱‑li ko̱ tsa kó'ki tje̱n'tin‑li, 'a̱n ti̱kíchjí‑ná. 19'A̱n Pablo, 'a̱n sabá tíbindá xa̱jo̱n ra̱kìi̱, 'a̱án kíchjí tsje‑la; ni̱'sín ijye tjíjin‑te‑li nga 'a̱án tje̱n'tin‑ná kjo̱binachon ra tjín‑li 'ndi̱‑ni̱. 20Ji̱ ndí 'ndsé, 'koa̱á 'sín tjín kjo̱nda ra tísíjé‑la, mején‑na nga katasakó jngo‑na kjo̱nda ra a̱'ta tsa̱ji koni 'sín nga bakèn‑la̱ ra 'ndsé chibé a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná; ko̱'sín ti̱jetakìn inìma̱‑na̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 21Be‑náa̱ nga 'koa̱á 'sín si̱hitjasìn; 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tíbindá‑la xa̱jo̱n ra̱kìi̱; ko̱ skanda maá‑li nga isa̱ kjìn kjoa̱ 'sia̱n isi koni 'sín tjín ra tísíjé‑la. 22Ti̱'koa̱á tje̱n tinda i̱tsé‑ná i̱'nde ya̱ ni'ya‑li, nga̱ 'koa̱á 'sín tíkoñáa̱ koni 'sín nga i̱nchiníjé'ta‑la jiòn Nainá, ki̱jchó ni̱chjin nga kijcho katsíjen‑no. 23Tísíhixo'tà‑li jè Epafras, xi̱ta̱ xàngie̱é ra ta̱ña titsa̱jna‑ji̱n nda̱yá ra ta nga̱tjì 'tse̱ Jesucristo. 24Ti̱'koa̱á tísíhixo'tà‑li jè Marcos, Aristarco, Demas ko̱ jè Lucas, xi̱ta̱ ra i̱ i̱nchibasiko̱'ta‑na. 25Jè katatsjá‑no kjo̱nda‑la̱ Jesucristo jè ra tíjna ítjòn‑ná nga katjaha'sen‑jin ya̱ inìma̱‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\