Apocalipsis 1

1Kjoa̱ ra Nainá kitsjà‑la̱ Jesucristo mé‑ni nga katabakón tsijen‑la̱ ra xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ ma, kjoa̱ ra ta ndi̱to̱n kjón‑ní ko̱ka̱ma. Ko̱ 'koa̱á 'sín isíkjí'nchré Juan ra chi̱'nda‑la̱ ma 'kia̱ nga jngo ìkja̱li̱‑la̱ isìkasén‑la̱ nga ko̱kitsò‑la̱ jñà kjoa̱ kìi̱. 2Ko̱ jè Juan tíchja̱ kixi̱‑ní ['kia̱ nga tsikí'ta xa̱jo̱n] nga'tsì kjoa̱ ra kijtse ko̱ ra kií'nchré koni 'sín nga jè Jesucristo kiìchja̱ kixi̱‑la̱ jñà 'én ra kitsjà‑la̱ Nainá. 3Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kotá'yá ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'nchré jñà 'én‑la̱ Nainá ra tjí'ta xa̱jo̱n ra̱kìi̱, kjoa̱ ra 'sa̱ ko̱ka̱ma; ti̱'koa̱á mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra síhitjasòn koni 'sín nga tíchja̱ jñà 'én ra ya̱ tjí'ta, nga̱ jè ni̱chjin ra̱kìi̱, ijyeé tímachraña. 4'A̱n ra 'mì‑na Juan, 'a̱án tíbindá‑no xa̱jo̱n jiòn ra na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo 'mì‑no ra ito i̱'nde titsa̱jna ya̱ nangi ra chja̱‑ni Asia. Jè katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán jè Nainá ra tíjna skanda ni̱chjin 'ndi̱, ko̱ jè ra tíjna‑ni skanda kjo'tsia̱, ko̱ jè ra 'sa̱ kj'i̱í india‑ni, ko̱ jñà Inìma̱ Tsje ra ito ma‑ni ra títsa̱jna ya̱ ngixko̱n jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma, 5ko̱ jè Jesucristo jè ra ngi 'én kixi̱ tsjá, jè i'ndí‑tjòn ra jaáya‑ila̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken, ko̱ jè ra batéxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjíhijyo ítjòn i̱ a̱'ta nangi. Jè Cristo ra tsjake‑ná, ra ngi ko̱ó jní‑la̱ ra ixaájten isìtsje‑ni jñà jé‑ná. 6Xi̱ta̱xá ítjòn ko̱ na̱'mì ki'sín‑ná nga ya̱ si̱xá'ta‑lá Nainá ra Na̱'ìn‑la̱ ma. Jeya katijna ki'ta ra jè, ko̱ jè katabatéxoma ki'ta skanda ta kjiá‑nioo̱ ko̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Ko̱'sín katama. 7¡Chítsijen‑la jè Cristo, ijyeé nchrabá ya̱ a̱jin ifi! Nga'tsì xi̱ta̱ ske̱é‑ni xko̱n. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra isì'ken ti̱'koa̱á ske̱‑ní. Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín i̱ a̱'ta nangi 'ñó ski̱ndaya 'kia̱ nga ske̱. Jon, 'koa̱á 'sín ko̱ma. 8“'A̱án‑ná ra tíjna̱ ítjòn skanda kjo'tsia̱, ko̱ 'a̱án‑ná ra tíjna̱ skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin, 'koa̱á 'sín xiaa̱n 'a̱n ra Nainá 'mì‑na ra tíjna̱ ítjòn‑no, 'a̱n ra tíjna̱ skanda ni̱chjin 'ndi̱, 'a̱n ra tíjna̱‑na skanda kjo'tsia̱, ko̱ 'a̱n ra 'sa̱ kjí'i̱ india‑na, ra bato tse nga'ñó tjín‑na.” 9'A̱n ra 'mì‑na Juan, ra 'ndsé chibé tísíngásòn‑ko̱‑najiòn ta nga̱tjì‑la̱ nga ngásòn ya̱ mahítji̱ngi‑lá jè Jesucristo; 'koa̱á ma‑ni nga ngásòn i̱nchinìkjeén kjo̱hi'in, ko̱ ngásòn ya̱ nakjoá‑ná ñánda̱ nga Nainá tíbatéxoma ko̱ ngásòn i̱nchichíkjoa̱jin‑ná nga'tsì kjoa̱. India 'kia̱ nga ya̱ tíjna̱ i̱'nde ra kjijnajin‑ndá ra 'mì Patmos ta nga̱tjì‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ko̱ tà nga̱tjì‑la̱ nga jè tsi'kènájmíya a̱'ta 'tse̱ Jesucristo. 10Ya̱á tíjna̱ 'kia̱ nga jè ni̱chjin‑la̱ Na̱'ín‑ná ko̱ jè nga'ñó 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'jiìkànè‑na; ko̱ ya̱ a̱jto̱n í'ndsian kí'nchré jngo‑la̱ 'én ra 'ñó kiìchja̱ koni tsa jngo jta̱‑la̱ chrjoo̱ ra 'ñó jane, 11nga kitsò: ―'A̱án‑ná ra tíjna̱ ítjòn skanda kjo'tsia̱, ko̱ 'a̱án‑ná ra tíjna̱ skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin. Jngo xa̱jo̱n tinda'tí jè kjoa̱ ra tjì'yi, a̱kjòn ti̱kasén‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde títsa̱jna ya̱ nangi ra chja̱‑ni Asia, jñà na̱xi̱ndá ra 'mì Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia ko̱ Laodicea. 12Ko̱ ísikáfa‑náa̱ nga mejèn‑na skee̱ yá‑ní ra tíchja̱‑na. Ito ki̱cha̱ candelero kíjtsee̱ ra ngi ki̱cha̱ sinè ra ya̱ tìya sera̱. 13Ya̱ nga masen‑la̱ ñánda̱ nga i̱jncha jñà ki̱cha̱ candelero ra ito ma‑nioo̱, ya̱á síjna ra ko̱'sín 'ki koni i'ndí‑la̱ xi̱ta̱. Jngo nikje ndajò kjiya ra bijchó skanda a̱tjòn ndsa̱ko̱. Ko̱ tjíkjá jngo xìncho̱ ra ngi ki̱cha̱ sinè ra tjíté ya̱ a̱sòn inìma̱‑la̱. 14Jñà tsja̱‑sko̱, 'koa̱á 'sín 'ñó chraba kjòn koni kjòn tsja̱‑la̱ forrè, ko̱ koni 'sín kjòn jñà 'nchán. Jñà xko̱n, 'koa̱á 'sín tsijen koni tsa títì ni'í. 15Jñà ndsa̱ko̱, 'koa̱á 'sín kjòn koni ki̱cha̱ sinè ra 'ñó nda fate 'kia̱ nga ijye sijin ni'í. Jè jta̱‑la̱ 'koa̱á 'sín na'yá‑la̱ koni 'sín ma jngo xa̱ngá ñánda̱ nga 'ñó jè nandá tíxaájten. 16Ya̱ tsja nga kixi̱, ito nitse tjíya. Ya̱ tsa'ba, jngo ki̱cha̱ ndajò bitjo ra i̱tsjí 'ki ra ijò ngajò 'ka̱. Ko̱ jè i̱sén‑la̱, 'koa̱á 'sín 'ki koni jè tsá'bí 'kia̱ nga 'ñó tsje ma ndabá‑la̱. 17'Kia̱ nga kíjtsee̱, ya̱á ískàtje̱n‑ngiaa̱ ndsa̱ko̱ koni tsa jngo mi'ken. Ko̱ 'kia̱á tsakásòn‑na jè tsja kixi̱, kitsò‑na: ―Kì tà chjàn skon‑jìn, 'a̱án‑ná ra tíjna̱ ítjòn skanda kjo'tsia̱ ko̱ 'a̱án‑ná ra tíjna̱ skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin; 18ko̱ 'a̱án‑ná ra tíjna̱kon; 'keén‑náa̱, tanga 'ndi̱ 'ndi̱ tíjna̱kon‑ná skanda ta kjiá‑nioo̱ ko̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 'A̱án tsá'ya̱ jè yabi̱ 'tse̱ kjo̱biya ya̱ i̱'nde‑la̱ mi'ken. [Tjí'ndeé‑na nga 'a̱n ma skí'xa̱ i̱'nde‑la̱ mi'ken nga sikjaáya‑ila̱ ti̱'koa̱á tjí'nde‑na nga kichjàa̱ jè xo̱tjo̱ba̱‑la̱.] 19Tinda'tí xa̱jo̱n jñà kjoa̱ ra ijye kà'yi ko̱ kjoa̱ ra tíma 'ndi̱ 'ndi̱ ko̱ jñà kjoa̱ ra 'sa̱ ko̱ka̱ma. 20Ki̱í 'sín tíchja̱‑ni kjoa̱'ma 'tse̱ nitse ra ito ma‑ni ra kà'yi ko̱ jñà candelero ra ito ma‑ni ra ngi ki̱cha̱ sinè. Jñà nitse ra ito ma‑nioo̱, jñá ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna. Ko̱ jñà candelero ra ito ma‑ni, jñá‑ní na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\