Apocalipsis 10

1Ìjngo ìkja̱li̱ kíjtse‑isa ra tjín‑la̱ nga'ñó ra ya̱ tínchrabájen‑ni ya̱ ngajmi nga tjìkótjìjno síjnajin ifi; ya̱ sko̱, jngo 'ya̱ síjnasòn; jè i̱sén‑la̱, 'koa̱á 'ki koni jè tsá'bí, ko̱ jñà ndsa̱ko̱, 'koa̱á kjòn koni tsa ni'í ra i̱ncha kixi̱ nga i̱nchitì. 2Jngo xa̱jo̱n ra i̱tsé 'ki tsá'ya ra kjijna tsijen; ko̱ jè ndsa̱ko̱ kixi̱, ya̱á tsasíjnajin ya̱ a̱jin ndáchikon ko̱ jè ndsa̱ko̱ ngaskoán, ya̱á tsasíjna ya̱ a̱sòn nangi. 3Ko̱ 'ñó jchán kiìchja̱; 'koa̱á 'sín kitsò koni 'sín tsò jè xa 'kia̱ nga kjindáya. 'Kia̱ nga ijye kiìchja̱, itoó 'cho̱n ina'yá jta‑la̱. 4'Kia̱ nga ijye kí'nchrè jta̱‑la̱ 'cho̱n ra ito ina'yá‑la̱ nga kiìchja̱, tjín‑ni nga xa̱jo̱ón ki'tàa̱; tanga kí'nchrè jngo‑la̱ jta̱ ra ngajmi inchrabà‑ni ra kitsò‑na: ―Ta ji̱ katasijin‑li jñà 'én ra kàchja̱ jñà 'cho̱n ra ito ma‑nioo̱; kì tà chjàn xa̱jo̱n bi'tì. 5Jè ìkja̱li̱ ra kíjtsee̱ ra ya̱ síjnasòn ya̱ ndáchikon ko̱ ya̱ a̱sòn nangi, iskimítje̱én jè tsja kixi̱ ya̱ ján ngajmi, 6ko̱ 'koa̱á 'sín kitsjá kixi̱ 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá ra tíjnakon skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱, jè ra tsikínda jè ngajmi ko̱ jè nangi ko̱ jè ndáchikon ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín ya̱ ngajmi, ya̱ a̱'ta nangi, ko̱ ya̱ ndáchikon; 'koa̱á 'sín kitsò: ―Mì ti̱ kì 'se̱‑isa‑ni ni̱chjin, nga mì ti̱ kì sko̱óña kjoa̱‑ni. 7Nga jè ni̱chjin 'kia̱ nga ki̱ì'tsia̱ jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni ito nga si̱ìkjindáya jè chrjoo̱‑la̱, 'kia̱á ki̱tjasòn jè kjoa̱ ra tjí'ma‑la̱ Nainá koni 'sín ijye kitsò jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱. 8Jè jta̱ ra a̱sa kí'nchrè‑la̱ nga 'sa̱ ítjòn ra ngajmi inchrabà‑ni, india kiìchja̱‑isa‑na nga kitsò‑na: ―'Tin, ko̱ chjíbí jè xa̱jo̱n i̱tsé ra kjijna tsijen ra kjiya tsja jè ìkja̱li̱ ra síjna kixi̱ ya̱ a̱sòn ndáchikon ko̱ ya̱ a̱sòn nangi. 9Kiì káse̱n'ta‑la̱ 'a̱n jè ìkja̱li̱ ko̱ a̱kjòn kíxin‑la̱: ―'Ti̱‑ná jè xa̱jo̱n i̱tsé ra tja'chí. Ko̱ jè ìkja̱li̱ kitsó‑na: ―Chjíbí ko̱ chji̱ni̱i; ya̱ a̱'a ndsa̱'bì, ixií ka̱ma‑li koni tsa tsjén; tanga ya̱ a̱ya i̱ndsi̱'bì, tsjayaá ko̱ma. 10Ískábé‑náa̱ jè xa̱jo̱n i̱tsé ra tsá'ya jè ìkja̱li̱; 'kia̱ nga ijye ískíne̱, ixi'á ki'sìn ya̱ ndsa̱'baa̱ koni tsa tsjén, tanga ya̱ a̱ya i̱ndsi̱'bà tsjayaá kjomà. 11'Kia̱á ki'mì-isa‑na: ―Machjeén‑ní nga india ki̱nákjoa̱ nga̱jo̱‑la̱ Nainá nga kó'sín ko̱ma'tin jñà xi̱ta̱ ra kjìn na̱xi̱ndá nchrabá‑ni ko̱ ra kjìn nangi chja̱‑ni ko̱ ra kjìn sko̱ya tjín‑ni 'én ra chja̱, ko̱ kó'sín ko̱ma'tin ra xi̱ta̱xá títjòn títsa̱jna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\