Apocalipsis 11

1'Kia̱á ki'tsì jngo‑na yá ra ma machi̱ba̱‑ni ra koni 'ki ndi̱jyi 'ki, ko̱ ki'mì‑na: ―Ti̱sítji̱in ko̱ ti̱chi̱bi̱i jè i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá ko̱ jè ímixa̱ tsje‑la̱ ko̱ tìxki̱yi kótjín ma‑ni jñà ra ya̱ bexkón Nainá. 2Tanga kì tà chjàn nìchi̱bi̱i jè ndi̱tsin‑la̱ i̱ngo̱. Jè i̱'nde ra̱kìi̱, jñá itjábé‑la̱ jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ichán‑jò sá ko̱tèxomasòn jè na̱xi̱ndá Jerusalén ra i̱'nde tsje‑la̱ Nainá. 3Ko̱ sikásén‑náa̱ jñà xi̱ta̱‑na̱ ra jò ma‑ni ra tsjá 'én ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga jngo jmi ko̱ jò sindo̱ ko̱ jàn‑kan ni̱chjin ki̱chja̱ya; ko̱ jñà nikje ra kjóya, nikje naxá kjòn [mé‑ni ko̱kòn chi̱ya‑ni jè kjo̱ba ra 'se̱]. 4Jñà ngajò xi̱ta̱ ra tsjá 'én, jñá‑ní ngajò yá olivo ko̱ ngajò ki̱cha̱ candelero ra i̱ncha kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá ra batéxoma‑la̱ i̱sà'nde. 5Tsa yá ra mejèn‑la̱ nga si̱ìki'on jñà xi̱ta̱ kìi̱, ni'í bachrje tsa'ba ra jngó‑kjá india kjón baká jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín ki̱yá ni̱'sín ta yá ra mejèn‑la̱ si̱ìki'on. 6Jñà xi̱ta̱ kìi̱, tjín‑la̱ nga'ñó nga ma ki̱ìchjà‑la̱ jè ngajmi mé‑ni nga mì ti̱ kì 'koa̱‑ni jtsí jñà ni̱chjin 'kia̱ nga ki̱chja̱ya; ti̱'koa̱á tjín‑la̱ nga'ñó a̱'ta 'tse̱ nandá nga ma‑la̱ jní 'si̱in; ko̱ tjín‑la̱ nga'ñó nga kjìn sko̱ya kjo̱hi'in tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde; ko̱maá‑la̱ ko̱'sín 'si̱in ni̱'sín ta kótjín 'ka̱ mejèn‑la̱. 7Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ijye tsjá 'én‑la̱, jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ra ya̱ tíbitjomijìn‑ni ya̱ nga̱jo̱ na̱tja̱n, ska̱jànko̱‑ní ko̱ si̱ìkijne‑la̱, ko̱ ki̱yá ngajò xi̱ta̱ kìi̱. 8Jñà ijo‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á si̱hijyo masen ya̱ ndi̱tsi̱n‑la̱ jè na̱xi̱ndá‑tjòn ya̱ ñánda̱ nga kisi'ta krò jè Na̱'ín‑ná; jè 'í‑la̱ na̱xi̱ndá‑tjòn ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni tsa jè Sodoma ko̱ jè Egipto. 9Ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ na̱xi̱ndá ra tjín i̱sà'nde, ko̱ nga'tsì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ ra tjín, ko̱ xi̱ta̱ ra chja̱ nga'tsì 'én ra tjín, ko̱ xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ nga'tsì nangi ra tjín i̱sà'nde, jàn ni̱chjin masen ta sko̱òtsíjen‑jnó jñà ijo‑la̱ mi'ken; ko̱ mì kì tsjá'nde nga si̱i'nde. 10Jñà xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, 'ñó je 'sí ki̱ìjna, nga̱ ijyeé 'ken jñà xi̱ta̱ kìi̱; skanda si̱ìkasén kañá‑la̱ tsajmì jñà xákjén; kií ko̱'sín 'si̱n‑ni nga̱ tse kjo̱hi'in isìkjiín jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 11'Kia̱ nga ijye tsato ra jàn ni̱chjin masen, jè Nainá isíkítsa̱jnakon india‑ni inìma̱‑la̱ nga jaáya‑ila̱, a̱kjòn tsincha kixi̱ india‑ni; nga'tsì xi̱ta̱ ra kijtse 'ñó kitsakjòn. 12Ngajò jñà xi̱ta̱ kìi̱, kií'nchré jngo‑la̱ jta̱ ra 'ñó kiìchja̱ ra ya̱ ngajmi inchrabà‑ni ra kitsò‑la̱: ―Nchrabámijiòn ya̱ i̱jndíi̱. A̱kjòn kijìmijìn ya̱ a̱jin ifi ya̱ ján ngajmi, ko̱ kijtse‑ní nga'tsì jñà ra xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ ma. 13Ti̱'kia̱á‑ni 'ji jngo chón ra 'ñó jchán 'tsa; jè ra te‑ya ma‑ni kóho'ki na̱xi̱ndá, jngo‑yá ixojen; ko̱ ito jmi xi̱ta̱ 'ken ra ta jè kjoa̱ 'tse̱ chón; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tsangì‑ni, taxki̱ 'ñó itsakjòn, a̱kjòn kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá ra tíjna ngajmi nga jeya isíkíjna. 14Ijyeé tsato jè kjo̱hi'in ra ma‑ni jò, jè ra bato 'ñó ton kjomà'tin jñà xi̱ta̱; tanga ijyeé nchrabá ndi̱to̱n jè ra ma‑ni jàn. 15Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni ito isikji'ndá jè chrjoo̱‑la̱ ko̱ kjín jchán jta̱ ina'yá‑la̱ ya̱ ngajmi ra 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: Jñà kjo̱téxoma ra tjín ya̱ i̱sà'nde ijyeé 'tse̱é jè Na̱'ín‑ná ra batéxoma‑ná ko̱ jè Cristo ra jè isìkasén; ko̱ jè ko̱tèxoma skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 16Jñà xi̱ta̱ jchínga ra kahíjòn ma‑ni ra ya̱ títsa̱nè íxile̱ ya̱ ngixko̱n Nainá, tsikitsa̱jna-niña‑ní nga tsinchaxkó'nchi nga kijtsexkón Nainá, 17kitsò: 'Koa̱á 'sín 'mì‑laji̱n Na̱'ìn ra Nainá 'mì‑li nga tse kjo̱nda kata'se‑li, nga ta ji̱ ta̱ jngo‑ní ra bato tse nga'ñó tjín‑li; ji̱ ra tijni skanda 'ndi̱ 'ndi̱ ko̱ ra tijna‑ni skanda kjo'tsia̱, [ko̱ ji̱ ra 'sa̱ kjí'i̱ india‑ni]; nga̱ ijyeé kachjíbí jè nga'ñó ra tjín‑li; ko̱ ijyeé kabi'tsi̱i nga ji̱ ko̱te̱xomi. 18Nga'tsì jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ijyeé kjojti‑la̱; tanga ijyeé ijchó ni̱chjin‑la̱ nga 'jíi̱ki̱i jè kjo̱jti‑li nga 'ki̱i kjo̱hi'in, ko̱ jè ni̱chjin nga kíndajín‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken, ko̱ jè ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ jè kjo̱tjò ra bakèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑li ra kiìchja̱ ngajo‑li ko̱ jñà ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ nga'tsì jñà ra bexkón‑li, nga'tsì ra i̱tsíñá kjòn ko̱ nga'tsì jñà ra jchínga kjòn; ko̱ jè ni̱chjin nga si̱kjehesìn jñà xi̱ta̱ ra ma‑la̱ síkjehesòn xi̱ta̱ i̱sà'nde. 19Ko̱ itjá'xa̱á jè i̱'nde tsje‑la̱ Nainá ra tíjna ya̱ ján ngajmi; ya̱ a̱ya i̱'nde tsje‑la̱ tsatsíjen‑ni jè kàxa̱ ra tsikíndajín‑ni kjoa̱ jè Nainá ko̱ jñà xi̱ta̱; a̱kjòn 'ñó jate ni'í 'cho̱n, ko̱ kjín jta̱ ina'yá‑la̱, ko̱ 'ñó kitsin 'cho̱n, ko̱ 'tsa chón ti̱'koa̱á 'tsa jtsí na̱jo̱ ra 'ñó tsiña kjòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\