Apocalipsis 12

1Ya̱ ján ngajmi jngo kjo̱xkón tsatsíjen; jngo chjo̱ón tsatsíjen ra tjìkótjìjno tsá'bí koni tsa tjìkótjìjno jngo nikje ko̱ jè sá ya̱á tíjnangi ya̱ ndsa̱ko̱ ko̱ jngo corona tjí'a sko̱ ra tejò nitse tjí'ta‑la̱. 2Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, i'ndí tjíhi'ma‑la̱; ko̱ 'ñó jchán tíkjindáyako̱ i̱ndsi̱'ba̱ nga títsin i'ndí‑la̱ ko̱ tseé kjo̱hi'in tísíkjiín. 3Ya̱ ján ngajmi, ìjngo kjo̱xkón tsatsíjen‑isa: jngo ye̱ ra 'ñó je 'ki tsatsíjen ra inì 'ki, ko̱ ito ma‑ni sko̱; ko̱ te ma‑ni jñà nchra̱já‑la̱, ko̱ jngó jngó corona ra i̱tsíñá kjòn tjí'a nga jngó jngó sko̱. 4Jè ndi'tsin ye̱, jngo jtín nitse tsikí'ndo̱fe jè ra jàn jtín ta nga'tsì jñà nitse ra tjín ya̱ ján ngajmi; a̱kjòn ya̱á tsikítsajo ya̱ a̱'ta nangi. Jè ye̱ ya̱á tsasijna'tà‑la̱ jè chjo̱ón ra mejèn jtsín i'ndí‑la̱, mé‑ni nga jè ski̱ne̱‑ni jè i'ndí‑la̱ chjo̱ón 'kia̱ nga ijye jtsín. 5Jè chjo̱ón, jngo i'ndí 'xi̱n kitsin‑la̱ ra ko̱'sín ko̱tèxoma‑la̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín i̱sà'nde koni jngo xi̱ta̱ ra kjiya tsja jngo ki̱cha̱ ra koni 'ki xka̱hijnchra 'ki nga ki̱ìnè‑la̱ kjo̱hi'in xi̱ta̱ ra mì kì 'nchréhijon‑la̱. Ngi ko̱ó kjo̱hi'in ko̱tèxoma‑la̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín. Tanga ta ndi̱to̱ón itja'án‑la̱ jè i'ndí‑la̱ chjo̱ón ra̱kìi̱; ko̱ ya̱á inikasén ya̱ ján ngajmi ya̱ ñánda̱ nga tíjna jè Nainá nga tíbatéxoma. 6Jè chjo̱ón, tsanga‑ní; ya̱á kijì ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nangi kixì, ya̱ ñánda̱ nga Nainá ijye tsikíjnanda jngo‑la̱ i̱'nde, mé‑ni nga ya̱ kata'bì‑la̱ tsajmì ra ski̱ne̱ ra jngo jmi ko̱ jò sindo̱ ko̱ jàn‑kan ni̱chjin ya̱ kíjna. 7Ra ijye kjomà a̱skan‑nioo̱, ya̱ ján ngajmi, kjo̱jchán ki'se. Jè ìkja̱li̱ ítjòn ra 'mì Miguel ko̱ jñà ìkja̱li̱‑la̱, iskajàn‑ko̱ò jè ye̱ ra 'ñó je 'kioo̱. Jè ye̱ ra 'ñó je 'kioo̱, ko̱ jñà ìkja̱li̱ ra tjín‑la̱ ra jè, ni̱'sín 'ñó iskajàn‑ko̱ jñà ìkja̱li̱‑la̱ Nainá, 8mì kì ma isikijne‑la̱, ko̱ mì ti̱ kì mé i̱'nde ki'se‑la̱ ya̱ ján ngajmi. 9'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga itjokàjin ya̱ ngajmi jè ye̱ jchá ra 'mì: Xi̱ta̱‑ni̱í, ko̱ ra 'mì: Xi̱ta̱ Kondra̱, ra konda̱cha̱‑la̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde. Ya̱á inìkàtje̱n‑ngi ya̱ a̱'ta nangi ko̱ jñà ìkja̱li̱ ra tjín‑la̱. 10Kí'nchré jngo‑la̱ jta̱ ya̱ ján ngajmi ra 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―'Ndi̱ 'ndi̱, ijyeé ijchó ni̱chjin nga jè Nainá si̱ìkítsa̱hijyondi̱í xi̱ta̱ xàngie̱é, ñánda̱ nga jè Nainá ko̱kòn nga'ñó‑la̱ koni 'sín nga jè batéxoma ko̱ jè kjo̱téxoma ra tjín‑la̱ jè Cristo [ra jè isìkasén]. Nga̱ ijyeé kinìkàtje̱n‑ngi jè ra ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n tsakánè‑la̱ 'én ndiso jñà xi̱ta̱ xàngie̱é ya̱ ngixko̱n Nainá. 11Jñà xi̱ta̱ xàngie̱é, ngi ko̱ó nga'ñó ra tjín‑la̱ jè jní ra tsikíxten jè Forrè isikijne‑ila̱, ko̱ ngi ko̱ó jñà 'én ra kitsjà a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ mì kì kitsakjòn‑la̱ ni̱'sín kjo̱biya. 12Tsja kata'se‑la̱ jè ngajmi ko̱ jñà ra ya̱ títsa̱jna. Tanga, i̱ma̱‑ró‑no jiòn ra ya̱ titsa̱jna ya̱ a̱'ta nangi ko̱ ya̱ a̱jin ndáchikon nga̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í ijye ya̱ ijchòkajen‑nè‑no ko̱ 'ñó jti tjín‑la̱; nga̱ be‑ní nga ta chibaá ni̱chjin kíjna‑isa. 13'Kia̱ nga ijye kíjtsee̱ jè ye̱ ra 'ñó je 'ki nga ijye inìkàtje̱n‑ngi ya̱ a̱'ta nangi, tsahatji̱ngií‑la̱ jè chjo̱ón ra kitsin‑la̱ i'ndí 'xi̱n. 14Tanga jè chjo̱ón, jò na̱jngá‑la̱ xija̱ tsi'kì‑la̱ ra 'ñó i'i kjòn mé‑ni nga kjomà itjotjén‑ni nga tsanga‑la̱ jè ye̱ ra 'ñó je 'kioo̱; ya̱á kijì ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì; jàn nó masen ya̱ tsikijna ñánda̱ nga tjínè‑la̱ nga ko̱kinda̱ ko̱ nga 'ki̱‑la̱ tsajmì ra ski̱ne̱. 15Jè ye̱ ra je 'kioo̱, nandá tsachrje tsa'ba, ra ya̱ tsachrjetji̱ngi‑la̱ jè chjo̱ón, mé‑ni nga jè ndáje̱ ra tsachrje tsa'ba ko̱maá i̱ko̱ chrjoba‑ni jè chjo̱ón. 16Tanga jé nangi tsasìko̱ jè chjo̱ón; itjá'xa̱jiín jè nangi, ko̱ ya̱á 'jaha'sen jè ndáje̱ ra tsachrje tsa'ba jè ye̱ ra 'ñó je 'kioo̱. 17'Ñó jti kjomà‑isa‑la̱ jè ye̱ a̱'ta 'tse̱ jè chjo̱ón nga mì kì kjomà isìko̱; a̱kjòn ya̱á kijìtji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ chja̱‑ni tje̱‑la̱ chjo̱ón ra̱kìi̱ nga kiì kjaán‑ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra síhitjasòn jñà kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ko̱ jñà ra nda tsjá 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. 18Ko̱ jè ye̱ ya̱á tsikijnajin chrjoo̱ ra tjín ya̱ a̱ndi ndáchikon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\