Apocalipsis 13

1Kíjtse‑náa̱ nga jngo cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ itjomijìn‑jin‑ni ya̱ a̱jin ndáchikon ra ito ma‑ni sko̱ ko̱ te ma‑ni nchra̱já‑la̱ ko̱ jngó jngó corona ra i̱tsíñá kjòn tjí'a nga jngó jngó nchra̱já‑la̱; ko̱ ra jngó jngó sko̱ tjí'ta jngo 'í ra chja̱jno‑la̱ Nainá. 2Jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ra kíjtsee̱, 'koa̱á 'ki koni kjòn jñà xa indò; ko̱ jñà ndsa̱ko̱, 'koa̱á kjòn koni jñà ndsa̱ko̱ cho̱ oso; ko̱ jè tsa'ba, 'koa̱á 'ki koni 'sín kjòn tsa'ba xa; jè nga'ñó‑la̱ jè ye̱ ra 'ñó je 'kioo̱ ko̱ jè i̱'nde‑la̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma, ya̱á kisìnga̱tsja jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ra itjojin‑ni ndáchikon. Ko̱ 'ñó tse kjo̱téxoma kitsjà‑la̱. 3'Ñó tse kiti jngo sko̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱; 'koa̱á 'ki koni tsa ijye ki̱yá; tanga ya̱ sko̱ ñánda̱ nga 'ñó tse kiti‑la̱, kjondaá‑ni. Nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde ngi ta kjóxkón‑la̱ jè kjoa̱ ra kjomà, ko̱ ya̱á kiì'ta‑la̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱. 4Nga'tsì xi̱ta̱ kijtsexkón‑ní jè ye̱ ra kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma ra tísíchjeén jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ ti̱'koa̱á kijtsexkón‑te jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱; a̱kjòn kitsò: ―Tsìn jngo‑isa koni jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱; ko̱ ni̱yá ra chíkjoa̱‑la̱ nga ska̱jàn‑ko̱. 5Jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ki'tsì'ndeé‑la̱ nga katachja̱ jñà 'én ra jè 'nga síkíjna ijo‑la̱ nga chja̱jno‑la̱ Nainá. Ti̱'koa̱á ki'tsì'ndeé‑la̱ nga ichán jò sá katatéxoma. 6Ko̱ 'koa̱á 'sín ki'sìn; kiìchja̱jno‑la̱ Nainá, ko̱ kiìchja̱jno‑la̱ jè 'í‑la̱ Nainá ko̱ jè Ni'ya Tsje‑la̱ ko̱ kiìchja̱jno‑te‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ngajmi. 7Ko̱ ki'tsì'ndeé‑la̱ nga iskajàn‑ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá, ko̱ skanda isikijneé‑la̱. Ko̱ ti̱'koa̱á ki'tsì‑la̱ kjo̱téxoma a̱'ta 'tse̱ nga'tsì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ ra tjín, ko̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín, ko̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra chja̱ nga'tsì 'én ra tjín, ko̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni nga jngó jngó nangi ra tjín i̱sà'nde. 8Ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tíjngo i̱sà'nde, jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, ske̱xkón, jñà ra mì kì tsa ya̱ tjí'ta 'í‑la̱ skanda nga ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ i̱sà'nde jè xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱binachon ra 'tse̱ Forrè‑la̱ Nainá ra ini'ken. 9Nda katafìya‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱: 10Jñà ra ijye ko̱'sín ki'tsì‑la̱ nga nda̱yá ki̱ji̱, xá nda̱yá ki̱ji̱‑ni. Ko̱ jñà ra ijye ko̱'sín ki'tsì‑la̱ nga ki̱cha̱ ndajò ki̱yá‑ni, xá ki̱cha̱ ndajò ki̱yá‑ni. Ya̱á i̱jndíi̱ machjeén nga nda katachíkjoa̱ko̱‑la̱ ko̱ kixi̱ katitsa̱hijyo ki'ta jñà ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 11Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, ìjngo cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ kíjtsee̱, ra ya̱ itjomijìn‑ni ya̱ a̱jin nangi; jò ma‑ni nchra̱já‑la̱ ra ko̱'sín kjòn koni kjòn nchra̱já‑la̱ forrè, ko̱ 'koa̱á 'sín chja̱ koni jngo ye̱ ra 'ñó je 'ki. 12'Koa̱á 'sín tjín‑la̱ kjo̱téxoma koni jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ra tíjna ítjòn nga ya̱ síjna ya̱ ngixko̱n. Ko̱ jé bínè‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tíjngo i̱sà'nde mé‑ni nga jè katabexkón‑ni jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ra tíjna ítjòn ra kjonda‑ni ñánda̱ 'ñó tse kiti jngo sko̱. 13Ti̱'koa̱á ki'sìn kjo̱xkón ra 'ñó i'in tjín, skanda kjamà‑la̱ isikjinchrabájen‑ni ni'í ya̱ ján ngajmi nga iskatsajo skanda ya̱ a̱'ta nangi ra kijtse nga'tsì xi̱ta̱. 14Ko̱ iskonda̱cha̱á‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ta nga̱tjì‑la̱ jñà kjo̱xkón ra ki'tsì'nde‑la̱ nga ki'sìn ya̱ ngixko̱n cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ra tíjna ítjòn; tsikí'tin jñà xi̱ta̱ mé‑ni nga kátínda jngo xkósòn‑la̱ jè cho̱ ra tíjna ítjòn ra ni̱'sín ki̱cha̱ ndajò kiti jngo‑ni sko̱, tanga jaáya‑la̱ ko̱ tíjnakon‑ní. 15Jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ra ma‑ni jò, ki'tsí‑la̱ nga'ñó nga isíkíjnakon jè xkósòn ra isinda mé‑ni ma‑la̱ katachja̱‑ni ko̱ nga katasí'ken nga'tsì xi̱ta̱ ra mì kì ske̱xkón. 16'Koa̱á 'sín tsikínè‑la̱ jñà ra i̱xti ko̱ jñà ra xi̱ta̱ jchínga, jñà ra xi̱ta̱ nchi̱ná ko̱ jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱, jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jnandi̱í ko̱ jñà ra chi̱'nda títsa̱jna'ñó, mé‑ni nga katasi'ta chi̱ba̱‑ni ya̱ tsja kixi̱ ko̱ ñá tsa ya̱ a̱tjòn tótjen‑la̱. 17Ni̱jngo xi̱ta̱ ra ma ko̱tse tsajmì, ko̱ ni̱jngo ra ma ko̱tina, tsa mì jè chi̱ba̱‑la̱ cho̱ ra kìi̱ ko̱ tsa mì jè 'í‑la̱ tjí'ta chi̱ba̱‑ni, ko̱ tsa mì tjí'ta‑la̱ jè número 'tse̱ 'í‑la̱. 18I̱í i̱jndíi̱ machjeén jè kjo̱bítsjen ra chji̱ne̱; jè ra nda machi̱ya‑la̱, katabíxki̱yaá jè número‑la̱ cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱; ko̱ jè número ra̱kìi̱, jngo número ra jcha̱xkon‑la̱ jngo xi̱ta̱; jè número: ra jon sindo̱ ko̱ jàn‑kan ko̱ jon, (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\