Apocalipsis 14

1Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, 'kia̱ nga ískotsíjee̱n, kíjtse‑náa̱ jè Forrè nga síjnasòn ya̱ nindo ra 'mì Sión nga i̱jncha'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra jngo sindo̱ ko̱ ichán ijòn jmi ma‑ni nga tjí'ta ya̱ tótjen‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ jè 'í‑la̱ Forrè I'ndí‑la̱ Nainá ko̱ jè 'í‑la̱ Na̱'ìn‑la̱. 2Ko̱ kí'nchrè‑la̱ jta̱ ra ngajmi inchrabà‑ni ra ko̱'sín 'ñó fane koni jè nandá 'kia̱ nga 'ñó maje, ko̱ koni 'sín ma jè 'cho̱n 'kia̱ nga 'ñó tsin; jè jta̱ ra kí'nchrè‑la̱, 'koa̱á 'sín tsò koni 'sín na'yá‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra síkjane jñà ní'ñó ra 'mì arpa. 3Ko̱ jngo 'én xi̱tse̱ tíjnda ya̱ ngixko̱n jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ ya̱ ngixko̱n jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon ko̱ ya̱ ngixko̱n jñà xi̱ta̱ jchínga; ni̱yá ra kjomà‑la̱ kise‑isa jè 'én xi̱tse̱ ra̱kìi̱, ta jñá‑ní ra jngo sindo̱ ko̱ ichán ijòn jmi ma‑ni jñà ra ijye itjokàjin kjo̱hi'in 'tse̱ i̱sà'nde. 4Jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì tsa íchjín tsikitsa̱jnako̱, ngi tsjeé kisíjchá ijo‑la̱. Jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra fìtji̱ngi‑la̱ jè Forrè ni̱'sín ta ñánda̱ nga fì. Jñà‑ní ra itjokàjin ítjòn kjo̱hi'in a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde ko̱ jñá‑ní ra kjonga̱tsja ítjòn Nainá ko̱ jè Forrè; 5ra ni̱mé 'én ndiso itjo ya̱ tsa'ba, ko̱ ni̱mé jé isakò a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. 6Ìjngo ìkja̱li̱ kíjtsee̱ ra tsá'bajin i̱sén ra tsá'ya jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra tíjna skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱ mé‑ni nga 'ke̱èna̱jmíya‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga jngó jngó nangi, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ tje̱‑la̱ xi̱ta̱ ra tjín, ko̱ xi̱ta̱ ra chja̱ nga'tsì 'én ra tjín, ko̱ xi̱ta̱ ra tjín ta nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde. 7'Ñó chja̱ nga tsò: ―Ti̱skón‑la jè Nainá ko̱ jeya ti̱kíjna, nga̱ ijyeé ijchó ni̱chjin nga ki̱ìndajín. Jcha̱xkón jè ra tsikínda ngajmi, nangi, ndáchikon ko̱ nga'tsì i̱'nde ñánda̱ títjo nandá. 8Ìjngo ìkja̱li̱ tsatsíjen ra 'ñó chja̱‑te nga tsò: ―Ijyeé iskajen‑ngi, ijyeé iskajen‑ngi jè na̱xi̱ndá Babilonia, jè na̱xi̱ndá ra 'ñó je 'ki; jè ra tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde nga kj'ií nainá kiìtji̱ngi‑la̱, ra 'koa̱á ngoya‑la̱ koni jè kisìka'chi̱‑ni xi̱ta̱ xán 'tse̱ kjoa̱chijngi‑la̱. 9Ko̱ ìjngo ìkja̱li̱ tsatsíjen ra ma‑ni jàn, ra 'ñó chja̱ nga tsò: ―Tsa yá ra ske̱xkón jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ko̱ tsa ske̱xkón‑te jè i̱sén‑la̱ ko̱ tsa tsjá'nde nga si̱'ta chi̱ba̱ ya̱ tótjen‑la̱ ko̱ ya̱ tsja, 10'koa̱á 'sín Nainá tsjá i'in‑te‑la̱ koni tsa sk'í nandá xán‑la̱ uva ra 'ya kjo̱jti‑la̱ Nainá, koni jngo xán ra tjíya chi̱tsín ra 'ñó 'nga tjín‑la̱ ko̱ ra 'ñó kjàn, ra xá ngi jè sabà Nainá tsikínda nga ko̱kòn kjo̱jti‑la̱. Tseé kjo̱hi'in 'ki̱‑la̱; ngi ko̱ó ni'í ko̱ chijo azufre ra 'ñó tsjè títì nga ko̱to kjo̱hi'in ya̱ ngixko̱n ìkja̱li̱ tsje‑la̱ Nainá ko̱ ya̱ ngixko̱n Forrè. 11Jè ni̱'ndi̱ 'tse̱ kjo̱hi'in‑la̱, kji'tá ni̱chjin nga ki̱tjo ko̱ ni̱jngo ni̱chjin nga mì kì ki̱tjo skanda ta kjiá‑nioo̱. Ko̱ ni̱kjiá ma si̱ìkjáya ni̱'sín ni̱chjin ko̱ ni̱'sín ni̱tje̱n jñà ra ko̱'sín bexkón jè cho̱ ra̱kìi̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, ko̱ jñà ra bexkón‑te jè i̱sén‑la̱, ko̱ jñà ra kitsjá'nde nga isi'ta chi̱ba̱ ra a̱'ta 'tse̱ cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱. 12I̱í i̱jndíi̱ machjeén nga nda katachíkjoa̱‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá ra nda síhitjasòn kjo̱téxoma‑la̱ ko̱ ra nda makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 13Kí'nchrè jngo 'én ra ngajmi inchrabà‑ni ra kitsò‑na: ―Ko̱'sín ti'tì xa̱jo̱n: “'Ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ ko̱ jñà ni̱chjin ra 'sa̱ nchrabá‑isa, mé ta̱ nda‑la̱ jñà ra ya̱ ki̱yájin koni 'sín makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná.” “Kixi̱í kjoa̱”, tsò jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá: “Jñà xi̱ta̱ kìi̱, si̱ìkjáyaá‑ni nga'tsì xá iyí ra ki'sìn; ko̱ ya̱á jcha̱‑la̱ jñà kjoa̱ ra nda ki'sìn ya̱ a̱'ta nangi.” 14'Kia̱ nga ískotsíjee̱n, jngo ifi chraba kíjtsee̱; ya̱ a̱sòn‑la̱ ifi tíjnasòn jngo ra koni 'ki i'ndí‑la̱ xi̱ta̱ 'ki; jngo corona ra ngi ki̱cha̱ sinè tjí'a ya̱ sko̱, ko̱ jngo ki̱cha̱ tsitin tsá'ya ra ma tisòn‑ni ijñá ra 'ñó ijò 'ki. 15Ìjngo ìkja̱li̱ itjo‑ni ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá, ra 'ñó kiìchja̱‑la̱ ra tíjna ya̱ a̱sòn ifi nga kitsò‑la̱: ―Ti'tsi̱i nga ti̱chásìn jñà tsajmì ra ijye kjójchá ko̱ tíxkí, nga̱ ijyeé ijchó chi̱ba̱‑la̱ nga ko̱xkó jñà tsajmì kìi̱, nga̱ ijyeé kjójchá nga'tsì tsajmì ra tjín ya̱ a̱'ta nangi. 16Jè ra tíjnasòn ya̱ a̱sòn ifi 'tsoón ki̱cha̱‑la̱ ya̱ a̱'ta nangi ko̱ jñà tsajmì ra tjín ya̱ a̱'ta nangi isinchaxkó‑ní. 17Ìjngo ìkja̱li̱ itjo‑ni ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá ra tíjna ya̱ ján ngajmi ra tsá'ya‑te jngo ki̱cha̱ tsitin ra ma tisòn‑ni ijñá ra 'ñó ijò kji‑te. 18Ìjngo ìkja̱li̱ ra be 'tse̱ ni'í itjo‑ni ya̱ ñánda̱ tíjna ímixa̱ tsje‑la̱ Nainá, ko̱ 'ñó kiìchja̱‑la̱ jè ìkja̱li̱ ra tsá'ya jè ki̱cha̱ tsitin ra 'ñó ijò; kitsò‑la̱: ―Ti'tsi̱i nga ti̱chjiín ki̱cha̱ ijò‑li nga ti̱chá'tì jñà to uva jñà ra tjín ya̱ a̱'ta nangi nga̱ ijyeé kjójchá tsje‑nì. 19Jè ìkja̱li̱ 'tsoón jè ki̱cha̱‑la̱ ya̱ a̱'ta nangi. Tsate'tà jñà to uva; a̱kjòn ya̱á isìkatsajoyá ya̱ chitso na̱jo̱, ra 'ya kjo̱jti‑la̱ Nainá. 20Mì tsa ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá isinè jñà to uva; ya̱á a̱ndi‑la̱ na̱xi̱ndá‑ní nga isinè; 'kia̱ nga ijye isinè, jní itjo ya̱ ñánda̱ nga isinèya; 'ñó tse tsangasòn jè jní ra ya̱ itjo; skanda ijchòtji̱ngi‑la̱ ya̱ freno ra tjí'a ya̱ tsa'ba kabàyo̱, skanda jàn sindo̱ kilómetro tsangasòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\