Apocalipsis 15

1Ìjngo kjoa̱ tsatsíjen‑na ya̱ ján ngajmi ra 'ñó jeya tsatsíjen ko̱ 'ñó xkón 'ki: Ito ma‑ni ìkja̱li̱ ra ito kjo̱hi'in 'ya, jñà kjo̱hi'in ra fehe'ta‑ni; nga̱ ya̱á si̱ikjehe'ta‑ni jè kjo̱jti‑la̱ Nainá. 2Ti̱'koa̱á kíjtseé‑te ra koni 'ki ndáchikon ra chi̱tsín 'ki ra tjíkójin‑ko̱ ni'í ra títì jnga̱. Ko̱ ya̱á i̱jncha kixi̱ ya̱ a̱sòn ndáchikon ra̱kìi̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye isikijne a̱'ta 'tse̱ cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, ko̱ nga isikijne‑te a̱'ta 'tse̱ xkósòn‑la̱ cho̱ ra̱kìi̱, ko̱ ni̱ mì kì kitsjá'nde nga isi'ta chi̱ba̱ jè número ra 'tse̱ 'í‑la̱ cho̱ ra̱kìi̱. Nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, kjiya tsja jñà ní'ñó arpa ra Nainá kitsjà‑la̱. 3Ko̱ jè i̱nchise jè 'én ra kise jè Moisés ra chi̱'nda‑la̱ Nainá, ko̱ jè 'én ra kise jè Forrè, ra tsò: Na̱'ìn ra Nainá 'mì‑li, ra batoó tse nga'ñó tjín‑li, 'ñó jeya ko̱ 'ñó xkón tjín nga'tsì kjoa̱ ra 'nì. Ji̱, ngi ta kjoa̱ kixi̱í ra 'nì, ko̱ ngi ndaá tjín nga'tsì kjoa̱ ra 'nì, ko̱ ji̱‑ní Xi̱ta̱xá ítjòn ra batéxoma‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde. 4¿Yá ra mì kì jtsa̱kjòn‑li Na̱'ìn? ¿Yá ra mì kì ske̱xkón‑li? Ta̱jngo‑ní ra ji̱ nga xi̱ta̱ tsje. 'Koa̱á ma‑ni nga nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde kji̱nchrabá‑ní nga ske̱xkón‑li nga̱ ijyeé tí'ya‑la̱ jè kjoa̱kixi̱ ra 'nì. 5'Kia̱ nga ijye kíjtsee̱ jñà kjoa̱ kìi̱, ískotsíjen‑náa̱ nga ya̱ ján ngajmi itjá'xa̱ jè i̱'nde tsje‑la̱ Nainá ra tíjna ya̱ a̱ya Ni'ya Nikje ra bakón nga ya̱ tíjna Nainá. 6Jñà ìkja̱li̱ ra ito ma‑nioo̱ ra ito kjo̱hi'in 'ya, itjoó ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá. Kjiya nikje nda ra 'ñó chraba kjòn ra 'ñó fate tsijen; ko̱ tjíkjá‑la̱ ya̱ a̱sòn inìma̱‑la̱ xìncho̱ ra ngi ki̱cha̱ sinè. 7Jngo itjojin jñà ra ijòn ma‑nioo̱ ra tjítsa̱jnakon, nga jngó jngó chi̱tsín ra ngi ki̱cha̱ sinè kitsjà‑la̱ nga jngó jngó ìkja̱li̱ ra ito ma‑nioo̱. Ko̱ jñà chi̱tsín kìi̱, ya̱á i̱jncha kjo̱hi'in ra 'ya kjo̱jti‑la̱ Nainá ra tíjnakon skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 8Ya̱ a̱ya i̱'nde tsje‑la̱ Nainá, ngi kitseé jè ni̱'ndi̱ ra ya̱ inchrabà‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ko̱ a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱; ni̱yá ra ma 'jaha'sen ya̱ a̱ya i̱'nde tsje 'kia̱ nga takó kjè bitjasòn kjo̱hi'in ra ito ma‑ni ra 'jiìkó jñà ìkja̱li̱ ra ito ma‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\