Apocalipsis 16

1Kí'nchré jngo jta̱ ra 'ñó kiìchja̱ ra ya̱ itjo‑ni ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá, ra kitsò‑la̱ jñà ìkja̱li̱ ra ito ma‑ni: ―Tangió ko̱ tìxten ya̱ a̱sòn i̱sà'nde jè kjo̱hi'in ra 'ya kjo̱jti‑la̱ Nainá ra tjíya ya̱ chi̱tsín ra ito ma‑ni. 2Kijì jngo ìkja̱li̱ ra kiì ítjòn; tsikíxten ya̱ a̱sòn i̱sà'nde jè ra tjíya jè chi̱tsín ra tsá'ya; nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra tjí'ta‑la̱ chi̱ba̱‑la̱ cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, ko̱ jñà ra bexkón jè i̱sén‑la̱ cho̱ ra̱kìi̱, jngo 'chin tsako̱‑la̱ nga tsajàjno jtsé ijo‑la̱ ra bato 'ñó 'cho tsatsíjen ko̱ ra bato tse kjo̱hi'in kitsjá‑la̱. 3Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni jò, ya̱á tsikíxten‑jin ya̱ a̱jin ndáchikon jè ra tjíya chi̱tsín‑la̱; jè ndáchikon ngi kjójní‑ní koni tsa jní‑la̱ xi̱ta̱ ra xá ini'ken‑ni, ko̱ nga'tsì cho̱ ra tjín ya̱ a̱jin ndáchikon ngi 'ken ijye‑ní. 4Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni jàn, ya̱á tsikíxten ra tjíya chi̱tsín‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tjín xa̱ngá nandá ko̱ ya̱ ñánda̱ nga títjo nandá; jñà nandá saba jní kjomà. 5Kí'nchré‑la̱ jè ìkja̱li̱ ra 'tse̱ nandá nga kitsò: ―Ji̱ Na̱'ìn, kjo̱hixi̱í ra tji'nì koni 'sín tjinìkasín kjo̱hi'in kìi̱ ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ ra tjín i̱sà'nde, nga̱ xi̱ta̱ tsje‑ní ra ji̱ ko̱ ji̱í‑ní ra tijni 'ndi̱ 'ndi̱ ko̱ ji̱í‑ní ra tijna‑ni skanda ti̱'sa̱ kjotseé. 6Nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, tsikíxten jní nga isì'ken jñà xi̱ta̱‑li ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑li; ko̱ 'ndi̱ 'ndi̱, 'koa̱á 'sín tji'bi‑la̱ ji̱ nga jní kata'bi koni 'sín nga bakèn‑la̱. 7Ti̱'koa̱á kí'nchré jngo‑la̱ jta̱ ra ya̱ a̱'ta ímixa̱ tsje‑la̱ Nainá kiìchja̱‑ni nga kitsò: ―Ji̱ Na̱'ìn ra Nainá 'mì‑li, ji̱ ra bato tse nga'ñó tjín‑li, kixi̱í kjoa̱, jñà kjo̱hi'in ra tji'bi‑la̱ xi̱ta̱, ngi kixi̱ tjín koni 'sín nga bakèn‑la̱. 8Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni ijòn, ya̱á tsikíxten‑jnó tsá'bí jè ra tjíya chi̱tsín‑la̱; ko̱ jè tsá'bí ki'tsì'ndeé‑la̱ nga jè ndabá‑la̱ 'ñó katachjàn‑la̱ xi̱ta̱. 9Ko̱ batoó 'ñó kichjàn‑la̱ jè ndabá‑la̱ tsá'bí jñà ijo‑la̱ xi̱ta̱; ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta isa̱á kiìchja̱jno jnchro‑la̱ Nainá ra tjín‑la̱ nga'ñó a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in kìi̱; ko̱ mì kì isíkájno jé‑la̱, ko̱ ni̱ mì jeya isíkíjna Nainá. 10Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni 'òn, ya̱á tsikíxten‑jnó ra tjíya chi̱tsín‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱; ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma, 'ñó kjòjñò ni̱tje̱n. Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, ngi iskinenè ndi̱je̱n‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga ajò kjomà‑la̱ ijo‑la̱ jñà kjoa̱ kìi̱. 11Takó mì kì isíkájno jé‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱; ta isa̱á jnchro kiìchja̱jno‑la̱ Nainá ra 'tse̱ ngajmi ta nga̱tjì‑la̱ nga ajò kjomà‑la̱ jñà 'chin jtsé ra tsako̱‑la̱ ijo‑la̱. 12Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni jon, ya̱á tsikíxten‑jín ra tjíya chi̱tsín‑la̱ ya̱ ndáje̱ ra 'mì Éufrates; jè nandá‑la̱ xa̱ngá jè, kixìya‑ní mé‑ni nga ma ko̱to‑ni jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra ya̱ nchrabá‑ni ya̱ ñánda̱ nga bitjokátji‑ni tsá'bí. 13Kíjtse‑náa̱ tsa'ba jè ye̱ ra 'ñó je 'ki ko̱ ya̱ tsa'ba jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, ko̱ ya̱ tsa'ba jè xi̱ta̱ ra kiìchja̱ya 'én ndiso nga itjo jàn inìma̱ 'cho ra koni kjòn xke̱ kjòn. 14Jñà inìma̱ 'cho kìi̱, inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í‑ní; jñà ra bakón kjo̱xkón ko̱ ra fì nga bíxkóya jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra tjín ya̱ nga tíjngo i̱sà'nde nga ska̱jàn jè ni̱chjin ra ijye ko̱'sín tjínda‑la̱ jè Nainá ra bato tse nga'ñó tjín‑la̱. 15“Nda ti̱ná'ya, nga̱ 'koa̱á 'sín kjí'ia̱ ra 'a̱n koni 'sín 'fiì jngo xi̱ta̱ chijé. Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra ijye tíjnanda 'kia̱ nga 'a̱n ra kjí'ia̱ ko̱ ra ijye kjijnanda nikje‑la̱; ko̱ tsa kjijna líká, jcha̱á‑la̱ kjo̱sabà‑la̱.” 16Jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, ya̱á tsikíxkóya jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra tjín ya̱ i̱sà'nde ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga 'mì Armagedón ra 'én hebreo. 17Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni ito, ya̱á tsikíxten ya̱ a̱jin i̱sén jè ra tjíya jè chi̱tsín‑la̱. Ya̱ a̱ya i̱'nde tsje‑la̱ Nainá ra tíjna ján ngajmi ñánda̱ nga tíjna jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma itjo jngo jta̱ ra 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―Ijyeé itjasòn. 18A̱kjòn taxki̱ 'ñó jate, ko̱ ina'yá‑la̱ jta̱, ko̱ kitsin 'cho̱n; 'tsa chón ra bato 'ñó 'tsa; kjè sa ni̱jngo chón ra ko̱'sín ta̱ 'ñó 'ba skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ isinda jñà xi̱ta̱ ya̱ a̱sòn i̱sà'nde. 19Jè na̱xi̱ndá ra 'ñó nda 'yaxkon‑la̱, jàn‑ya kjomà. Ko̱ jñà na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni jngó jngó nangi ra tjín i̱sà'nde, jngo kjá ixojen. Ko̱ jè na̱xi̱ndá ra 'mì Babilonia ra 'ñó nda 'yaxkon‑la̱ mì kì isìkato jè Nainá; kitsjá‑la̱ kjo̱hi'in ra i̱jncha chi̱tsín ñánda̱ nga 'ya kjo̱jti‑la̱ ra 'ñó ajò kjomà‑la̱. 20Nga'tsì nangi ra ya̱ kjihijyo ya̱ a̱jin ndáchikon, jngo kjá kichija; ko̱ jñà nindo, mì kì ti̱ kijcha‑ila̱. 21Ján ngajmi inchrabà‑ni jtsí na̱jo̱ ra iskatsanè jñà xi̱ta̱; ko̱ 'ñó tsiña kjòn skanda tsatoó‑la ichán kilo iyí nga jngó jngó. Jñà xi̱ta̱ 'ñó kiìchja̱jno‑la̱ Nainá ta nga̱tjì‑la̱ jè kjo̱hi'in ra 'jiìkó jtsí na̱jo̱ nga batoó tse kjo̱hi'in ki'tsì‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\