Apocalipsis 17

1'Jií jngo jñà ìkja̱li̱ ra ito ma‑ni jñà ra ito chi̱tsín 'ya ra ito sko̱ya kjo̱hi'in i̱jncha; tsakáko̱ò‑na nga kitsò‑na: ―Nchrabí, kokon‑la jè kjo̱hi'in ra 'ki̱‑la̱ jè chjo̱ón skáya ra 'ñó nda 'yaxkon‑la̱ ra ya̱ tíjna ñánda̱ nga 'ñó kjìn xa̱ngá nandá kjihijyo. 2Jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra tjín ya̱ i̱sà'nde ya̱á isíngásòn‑ko̱ chjo̱ón skáya ra̱kìi̱ nga kj'ií nainá kijìtji̱ngi‑la̱ ra 'koa̱ ngoya‑la̱ koni tsa ya̱ kiskàjin‑ko̱ kjoa̱chijngi‑la̱ chjo̱ón skáya ra kìi̱, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tíjngo i̱sà'nde jé xán 'tse̱ kjoa̱chijngi‑la̱ chjo̱ón ra̱kìi̱ kjo'chi̱‑ni. 3'Kia̱ nga isikatsíjen jngo‑na kjoa̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jè ìkja̱li̱ ya̱á ìko̱‑na ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nangi kixì. Ya̱á kíjtse jngo chjo̱ón ra tíjnakjá jngo‑la̱ cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ko̱ ra inì 'ki. Jè cho̱ ra̱kìi̱, tjín‑jno tjín'ta ya̱ ijo‑la̱ 'én ra 'cho tsò nga chja̱jno‑la̱ Nainá; ko̱ ito ma‑ni sko̱ ko̱ te ma‑ni nchra̱já‑la̱. 4Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, nikje chji̱'ndi̱ ko̱ nikje inì 'ki ra kjiya; ki̱cha̱ siné ijàjno, ko̱ na̱jo̱ chjí ra 'ñó nda kjòn ko̱ jè na̱jo̱ ra 'mì perla. Ko̱ tsá'ya jngo chi̱tsín ra ngi ki̱cha̱ sinè ra ya̱ tjíya nga'tsì kjoa̱'cho‑la̱ ko̱ kjoa̱tjé ra 'tse̱ kjoa̱chijngi ra 'sín. 5Ya̱ tótjen‑la̱ tjí'ta jngo 'í ra kjo̱'ma ra mì kì fìya‑ná mé‑ni ko̱tsò‑ni, jè ra tsò: “Jè na̱xi̱ndá je Babilonia, ra 'ñó 'yaxkon‑la̱, jè ra na̱‑la̱ ma nga'tsì íchjín skáya ra tjín ko̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde.” 6Kíjtse‑náa̱ jè chjo̱ón 'chi̱ ra jní‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Nainá kjo'chi̱‑ni ko̱ jní‑la̱ xi̱ta̱ ra ini'ken ra ta nga̱tjì 'tse̱ Jesús. Ko̱ 'kia̱ nga kíjtsee̱, ta 'koa̱á kjomà‑na, ngi ta kjóxkón‑na. 7'Kia̱á kitsò‑na jè ìkja̱li̱: ―¿Mé‑ni nga maxkón‑li? 'A̱án ko̱xín‑la kó'sín tsò‑ni jè kjoa̱'ma ra a̱'ta 'tse̱ chjo̱ón ra̱kìi̱ ko̱ a̱'ta 'tse̱ cho̱ ra 'ñó 'cho 'ki ra tíjnakjá‑la̱, jè ra ito ma‑ni sko̱ ko̱ ra te ma‑ni nchra̱já‑la̱. 8Jè cho̱ ra kà'yi, jè‑ní ra tíjnakon nga ti̱'sa̱‑ni, tanga ijye 'ken‑ní, ko̱ ijyeé mejèn nchrabámijìn‑ni ya̱ nga̱jo̱ na̱tja̱n nga ki̱ji̱ ya̱ ñánda̱ nga ngi ta ya̱ jchi̱ja. Jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ra mì tsa ya̱ tjí'ta 'í‑la̱ ya̱ xa̱jo̱n ra 'tse̱ kjo̱binachon skanda ti̱'kia̱‑ni nga ti̱'sa̱ isinda i̱sà'nde, ta ko̱xkón‑la̱ 'kia̱ nga sko̱òtsíjen‑la̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, nga jè‑ní ra tíjnakon nga ti̱'sa̱‑ni, ra ijye 'ken ko̱ ko̱tsíjen india‑ni. 9’Ya̱á i̱jndíi̱ machjeén jè kjo̱bítsjen ra chji̱ne̱ tjín. Jñà sko̱ ra ito ma‑ni, itoó nindo tsò‑ni; ko̱ jñà nindo kìi̱, ya̱á tíjnasòn jè chjo̱ón ra̱kìi̱; jñà sko̱ ra ito ma‑ni, ti̱'koa̱á ito xi̱ta̱xá ítjòn tsò‑ni. 10Ko̱ 'òn ma‑ni ra ijye iskajen‑ngi; jngo‑isa‑ni ra takó tíbatéxoma; jè ra ìjngo, takó kjè kì 'fiì; tanga 'kia̱ nga kj'i̱í, ta chibaá ni̱chjin ko̱tèxoma. 11Jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'ki ra tíjnakon nga ti̱'sa̱‑ni, tanga ijye 'ken, jè‑ní ra ma‑ni jin xi̱ta̱xá ítjòn; ya̱á tíjnajin‑la̱ jñà ra ito ma‑ni ko̱ ya̱á tífì ñánda̱ nga ta ya̱ jchi̱ja. 12’Jñà nchra̱já ra te ma‑ni ra kà'yi, teé xi̱ta̱xá ítjòn tjín‑ni ra takó kjè kì bí'tsia̱ nga batéxoma. Tanga ta jngoó hora nga xi̱ta̱xá ko̱ma nga ta̱ña ko̱tèxoma‑kjo ko̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱. 13Jñà xi̱ta̱xá ítjòn kìi̱ ra te ma‑ni, ta jngoó kjo̱bítsjen tjín‑la̱ nga ya̱á si̱ìnga̱tsja jñà nga'ñó‑la̱ ko̱ jè kjo̱téxoma‑la̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱. 14Ska̱jàn‑kjo‑ko̱ó jè Forrè, ko̱ jé Forrè si̱ìkijne; nga̱ jé batéxoma‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra batéxoma, ko̱ jé Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ nga'tsì ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱hijyo; ko̱ jñà ra ya̱ tjítsa̱hijyo‑ko̱, xá inakjoá‑ila̱, ko̱ xá itjahájin‑ni, ko̱ kixi̱í síkitjasòn‑la̱. 15Kitsò-isa‑na jè ìkja̱li̱: ―Jè nandá ra kàchitsíjen‑la̱ ñánda̱ nga tíjna jè chjo̱ón skáya ra̱kìi̱, na̱xi̱ndá‑ní, xi̱ta̱ kjín‑ní, jñá‑ní xi̱ta̱ ra tjín nga jngó jngó nangi ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ko̱ jñá‑ní xi̱ta̱ ra chja̱ nga'tsì 'én ra tjín ya̱ i̱sà'nde. 16Jñà nchra̱já ra te ma‑ni kà'yi ko̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱, ko̱jtikeé jè chjo̱ón skáya ra̱kìi̱. Ske̱ton‑ní ko̱ si̱íkájna líka̱‑nì, ski̱neé jè ijo‑la̱ ko̱ ngi ko̱ó ni'í nga ko̱kà‑ni. 17Nga̱ jè Nainá, 'koa̱á 'sín ijye tsikíjin ya̱ kjo̱bítsjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, nga ko̱'sín kata'sín koni 'sín jè Nainá iskosòn‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga si̱ìjngoó jñà kjo̱bítsjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga si̱ìnga̱tsja jñà kjo̱téxoma‑la̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱. 18Jè chjo̱ón ra kà'yi, jè‑ní jè na̱xi̱ndá‑je ra batéxoma‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱xá ítjòn ra tjín ya̱ i̱sà'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\