Apocalipsis 18

1Ra ijye kjomà kjoa̱ kìi̱, ìjngo ìkja̱li̱ kíjtse‑isa ra inchrabàjen‑ni ya̱ ján ngajmi ra 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱; jè kjoa̱jeya‑la̱ ra 'ñó jate tsatsíjen, ngi kisìhisen tíjngo ya̱ a̱'ta nangi. 2'Ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―Ijyeé iskajen‑ngi, ijyeé iskajen‑ngi jè na̱xi̱ndá‑je ra 'mì Babilonia; ijyeé ta i̱'nde‑la̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í kjamà ko̱ nga̱jo̱‑la̱ nga'tsì ra inìma̱ 'cho ra tjé kjòn; ko̱ ya̱á títsa̱jna jñà ni̱se ra 'ñó 'cho kjòn ra mì kì ma chine. 3Nga̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde, ya̱á isíngásòn‑ko̱ jè na̱xi̱ndá je ra̱kìi̱ nga kj'ií nainá kiìtji̱ngi‑la̱ koni 'sín xi̱ta̱ ra kjoa̱chijngi 'sín, 'koa̱á ngoya‑la̱ tsa ya̱ kjo'chi̱‑ni xi̱ta̱ jñà kjoa̱chijngi ra ki'se ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ra kìi̱. Ko̱ jñà xi̱ta̱xá títjòn ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ti̱'koa̱á ya̱á kiìtji̱ngi‑te‑la̱ ra kj'ií nainá ra tjín ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱ koni tsa ki'sìn‑te kjoa̱chijngi. Ko̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ra batínaya‑ni tsajmì, ya̱á kjonchi̱ná‑ni nga̱'ta 'tse̱ kjoa̱'cho ra ki'se‑la̱ jè na̱xi̱ndá ra kìi̱. 4Ìjngo jta̱ kí'nchre-isa‑la̱ ra ngajmi inchrabà‑ni nga kitsò: ―Jiòn ra na̱xi̱ndá tsa̱'a̱n, títjo̱kajion jè i̱'nde ra̱kìi̱, mé‑ni nga mì ya̱ kjótsji-jé‑te‑no jè jé ra 'sín, ko̱ ti̱'koa̱á mé‑ni mì ya̱ ko̱ko̱‑te‑no jñà kjo̱hi'in ra tjábé‑la̱. 5Nga̱ jñà jé‑la̱ ijyeé 'ñó kjotse skanda ijye tsihijin i̱ ngajmi, ko̱ jè Nainá tí'sín kinda̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra i̱nchi'sín. 6Ko̱'sín katama'tin ngajo‑ni koni 'sín nga ki'sìn ra jè. Jò 'ka̱ ko̱'sín katama'tin ngajo‑ni koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra ki'sìn. Ti̱jé‑ni chi̱tsín ra tsikíndayá xán, jò 'ka̱ ko̱'ki jchá 'ti̱ ngajo‑ila̱ koni 'sín jchá xán ra jè tsikínda. 7Ta nga̱tjì‑la̱ nga jeya isíkíjna ijo‑la̱ ko̱ nga isitsjako̱‑te ijo‑la̱, ko̱'sín 'ti̱‑la kjo̱hi'in nga katakjindáya‑ni ndáxko̱n. Nga̱ 'koa̱á 'sín tsò ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱: “'A̱án‑ná chjo̱ón ítjòn ko̱ 'a̱án tíbatexóma, ko̱ mì tsa chjo̱ón jch'a̱n‑jiàa̱n, ko̱ ni̱jngo ni̱chjin nga kjo̱hi'in sikjiáa̱n.” 8'Koa̱á ma‑ni nga ta jngo kjón ni̱chjin kj'i̱í kanè ijye kjo̱hi'in ra 'ki̱‑la̱: ki̱yá xi̱ta̱‑la̱; ski̱ndaya‑ni ndáxko̱n; ko̱kjijnchrá‑la̱. Ko̱ ngi ni'í kje̱hesko‑ni. Nga̱ batoó tjín‑la̱ nga'ñó jè Nainá ra ijye ko̱'sín kiskosòn‑la̱ nga ko̱tjín kjo̱hi'in tsjá‑la̱. 9Jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra tjín ya̱ i̱sà'nde, 'ñó ski̱ndayake ko̱ 'ñó 'on ka̱ma‑la̱ 'kia̱ nga ske̱ nga tímihijiín jè ni̱'ndi̱‑la̱ nga títì jè na̱xi̱ndá je ra̱kìi̱ ya̱ ñánda̱ nga kijìtji̱ngi‑la̱ nainá xkósòn ra tjín ya̱ na̱xi̱ndá je ra̱kìi̱ ra 'koa̱ ngoya‑la̱ koni tsa kijìtji̱ngi jngo‑la̱ chjo̱ón ra kisìko̱ kjoa̱chijngi ko̱ nga kisitsjako̱ ijo‑la̱. 10Kjiín ki̱ncha‑ni nga jtsa̱kjòn‑la̱ jè kjo̱hi'in ra̱kìi̱; 'ñó ki̱chja̱ nga ki̱tso̱: ―¡I̱ma̱‑ró‑ni, i̱ma̱‑ró‑ni na̱xi̱ndá je Babilonia ra 'ñó nda kijchaxkon‑la̱, nga̱ ta jngohíjta kjón‑ní kà'fiìkánè‑la̱ jè kjo̱hi'in ra ka'bì‑la̱! 11Jñà xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde ra batínaya‑ni tsajmì, ti̱'koa̱á ski̱ndayakeé‑te nga baá 'se̱‑la̱ nga̱ mì ti̱ yá ra ko̱tse‑ni jñà tsajmì‑la̱, 12jñà tsajmì ra ki̱cha̱ sinè, ra ki̱cha̱ chroba, ko̱ na̱jo̱ chjí ra 'ñó nda kjòn, ko̱ ndáto̱n ra 'mì perla, ko̱ nikje chjí ra chroba kjòn, ko̱ ra chji̱'ndi̱ nájtsé kjòn, ko̱ nikje ra ngi seda ko̱ nikje ra inì kjòn, ko̱ nga'tsì yá íte ra nda jne̱, ko̱ kjín ndi̱yá‑la̱ tsajmì chjí ra ngi ninda ni̱'ño̱ cho̱ isinda‑ni, ko̱ tsajmì ra yá akon isinda‑ni, ko̱ ki̱cha̱ bronce, ko̱ jñà ki̱cha̱ ra 'mì hierro, ko̱ jñà na̱jo̱ ra 'mì marmol; 13ko̱ jñà chrja̱ba̱‑yá canela, nga'tsì tsajmì ra nda jne̱, ko̱ chrjongó nainá, ko̱ perfume ra 'ñó nda jne̱ ra 'mì mirra, chrjongó 'tse̱ yá olivo, ko̱ xán ra 'tse̱ to uva, ko̱ sihìti̱, ko̱ chijo ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ trigo, ko̱ jñà cho̱ ra ma 'ba 'chá, ko̱ forrè, ko̱ kabàyo̱, ko̱ carreta, skanda satína‑te jñà xi̱ta̱ ra chi̱'nda 'ñó síxá. 14Ki̱tso̱‑la̱: ―¡Nga'tsì kjoa̱ ra nda isasèn‑la̱ ijo‑li, ijyeé itjahíxìn‑li; ijyeé inichija tsji nga'tsì tsajmì ra nda kjòn ra tsjachi tsiki, ko̱ ni̱ì‑ti̱‑jngo ni̱chjin sa̱kò india‑ili! 15Jñà xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde ra batínaya tsajmì ra ya̱ kjonchi̱ná a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, kjiín ki̱ncha‑ni nga jtsa̱kjòn 'kia̱ nga ske̱ jè kjo̱hi'in ra̱kìi̱. 'Ñó ski̱ndayake ko̱ baá 'se̱‑la̱, 16nga ki̱tso̱: ―¡Mé ta̱ jé‑la̱ jè na̱xi̱ndá‑je ra ngi nikje lino chraba tsakjaya, ko̱ nikje ra chji̱'ndi̱ nájtsé, ko̱ ra nikje inì, ko̱ nga tsajàjno ya̱ ijo‑la̱ ra ngi ki̱cha̱ sinè, ko̱ na̱jo̱ chjí ra 'ñó nda kjòn, ko̱ ndáto̱n ra 'mì perla, 17nga̱ ta̱ jngohíjta kjón‑ní kafehesòn‑ni nga'tsì kjoa̱nchi̱ná ra tjín‑la̱! Nga'tsì xi̱ta̱ ra síxáko̱ chitso ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ i̱nchifìya ya̱ chitso, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ síxá ya̱ a̱ya chitso ko̱ nga'tsì ra ya̱ síxá ya̱ a̱jin ndáchikon, kjiín tsincha‑ni 18'kia̱ nga kijtse jè ni̱'ndi̱‑la̱ nga títì jè na̱xi̱ndá ra̱kìi̱; 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―Ni̱ kjè sa jngo na̱xi̱ndá ta nda ki'yaxkon‑la̱ koni jè na̱xi̱ndá ra títì 'ndi̱‑ni̱. 19Tsikíxten‑jnó chijo ya̱ sko̱ ko̱ 'ñó ba ki'se‑la̱ nga iskindayake nga kitsò: ―Mé ta̱ jé‑la̱ jè na̱xi̱ndá‑je ra̱kìi̱, nga̱ nga'tsì ra tjín‑la̱ chitso ya̱ a̱jin ndáchikon, ndaá kjonchi̱ná‑ni a̱'ta 'tse̱ kjo̱nchi̱ná ra ki'se‑la̱ jè na̱xi̱ndá je ra̱kìi̱, ko̱ 'ndi̱‑ni̱ ta jngohíjta kjón‑ní kafehesòn‑ni nga'tsì kjoa̱nchi̱ná‑la̱. 20Nga'tsì ra titsa̱jna ján ngajmi, tsjaá kata'se‑no; ko̱ nga'tsiò ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá ma, ko̱ jiòn ra tsikíxáya‑no Cristo, ko̱ jiòn ra inakjoá ngajo‑la Nainá, tsja 'tè‑la takòn. Nga̱ ijyeé jè Nainá kàtsjáhi'in‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra isìko̱‑najiòn. 21Jngo ìkja̱li̱ ra 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱, jngo na̱jo̱ tse iskábé ra na̱jo̱ natsí ra litji 'ki, a̱kjòn ya̱á isìkàtje̱n‑jin ya̱ a̱jin ndáchikon, kitsò: ―Na̱xi̱ndá Babilonia ra 'ñó nda kijchaxkon‑la̱, 'koa̱á ti̱'sín 'ñó na̱nga̱ ska̱jin‑ndá ko̱ ngi jchi̱ja‑ní ko̱ mì ti̱ yá ra ske̱xkon-isa‑ni ya̱ i̱sà'nde. 22Ko̱ ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, mì ti̱ kì ki̱ná'ya‑ila̱ jñà ra síkjane arpa ko̱ jñà ra síkjane chrjoo̱ i̱tsjí ko̱ jñà ra síkjane chrjoo̱ i'i. Ko̱ mì ti̱ yá xi̱ta̱ 'se̱‑ni ra ma‑la̱ si̱íxáko̱ ta mé tsajmì‑nioo̱. Ko̱ mì ti̱ kì mé na̱jo̱ molino ko̱xáko̱‑ni. 23Ni̱ì‑ti̱‑jngo ni'í ko̱hisen‑ni ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ko̱ mì ti̱ yá xi̱ta̱ ki̱xan‑ni, ta nga̱tjì‑la̱ nga batoó 'ñó nchi̱ná kina'yà‑la̱ nga tíjngo i̱sà'nde jñà xi̱ta̱‑la̱ ra tsatìnaya‑ni tsajmì, ko̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga jñà kjoa̱tj'ee̱ ra ki'se jè na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, tsikíndisoko̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín i̱sà'nde. 24Jé na̱xi̱ndá ra̱kìi̱ tjín‑la̱ jé nga kinì'ken ko̱ nga kixaájten jní‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ jñà ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, skanda nga'tsì xi̱ta̱ ra kinì'ken nga tíjngo i̱sà'nde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\