Apocalipsis 19

1'Kia̱ nga ijye tsato jñà kjoa̱ kìi̱, ya̱ ján ngajmi kí'nchré‑la̱ jta̱ ra 'ñó jchán ina'yá‑la̱ koni tsa kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ nga kitsò: ¡Aleluya! ¡Nda kata'yaxkón Nainá! Nga̱ jè tsachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in, ko̱ jè‑ní ra jeya tíjna ko̱ ra 'nga tíjna ko̱ ra tse nga'ñó tjín‑la̱; 2nga ndaá tjín ko̱ kixi̱í tjín koni 'sín nga bíndajín ra jè, koni 'sín nga ijye kitsjá‑la̱ kjo̱hi'in jè na̱xi̱ndá je ra̱kìi̱, ra isìkitsón‑jin i̱sà'nde nga tsakón‑la̱ xi̱ta̱ nga kj'ií nainá kiìtji̱ngi‑la̱, 'koa̱á ngoya‑la̱ koni tsa tsakón‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱chijngi‑la̱ ko̱ kitsjá ngajo‑la̱ kjo̱hi'in koni 'sín nga tsikíxten jní‑la̱ nga kisì'ken jñà ra chi̱'nda‑la̱ Nainá kjomà. 3Ìjngo 'ká kitsò‑isa: ―¡Aleluya! ¡Nda kata'yaxkón Nainá! Nga̱ jè ni̱'ndi̱ ra tífaá'ndi̱ ñánda̱ nga títì na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín kjoa̱á'ndi̱ skanda ta mé ni̱chjin‑ni. 4Jñà xi̱ta̱ jchínga ra kahíjòn ma‑ni ko̱ jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon, tsincha-xkó'nchi-niña‑ní nga kijtsexkón jè Nainá ra tíjnasòn íxile̱‑la̱ nga tíbatéxoma ko̱ kitsò: ―¡Ko̱'sín katama, nda kata'yaxkón jè Nainá! ¡Aleluya! 5Jngo jta̱ itjo‑ni ya̱ ñánda̱ nga tíjna jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ra kitsò: Nda jcha̱xkón Nainá nga'tsiò ra chi̱'nda‑la̱ ma, ko̱ íchjín ko̱ íchjá ko̱ i̱xti ko̱ i'ndí, jiòn ra ngi ko̱ó kjo̱skon‑no nga 'yaxkón Nainá. 6Ti̱'koa̱á kí'nchre jtaá‑te‑la̱ ra 'koa̱ 'sín ina'yá‑la̱ koni tsa kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ ra kiìchja̱, koni tsa faháya‑la̱ jè nandá 'kia̱ nga 'ñó fane, ko̱ koni 'sín nga faháya‑la̱ jè 'cho̱n 'kia̱ nga 'ñó tsin, nga i̱nchitsò: ¡Aleluya! ¡Nda jcha̱xkón jè Nainá ra Na̱'ín‑ná! Nga̱ jè ra bato 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱ ko̱ ijyeé jè tíbatéxoma. 7Tsja 'ké‑lá jè inìma̱‑ná ko̱ si̱tsjakeé jè takén ko̱ jeya si̱kíjneé ra jè, nga̱ ijyeé ijchó ni̱chjin‑la̱ nga ki̱xan jè Forrè. Ko̱ jè chjo̱ón‑la̱ ijyeé tíjnanda, 8ko̱ ijyeé ka'bì‑la̱ nikje chraba ra kjónaya, jngo nikje tsje ra 'ñó chjí‑la̱ ra ngi nikje fate‑ní. Jè nikje chraba ra 'ñó chjí‑la̱ jè jngoya‑la̱ jñà kjoa̱ ra nda 'sín jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 9Jè ìkja̱li̱ kitsò‑na: ―Xa̱jo̱n ti'tì jñà 'én kìi̱: “Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra xá inakjoá‑ila̱ nga ya̱ ko̱kje̱n‑ko̱ jè Forrè 'kia̱ nga ki̱xan nga ki̱ìjna 'sí.” Ko̱ kitsò-isa‑na: ―Jñá kìi̱ ra ngi 'én kixi̱‑la̱ Nainá. 10Tsáse̱n-xkó'nchi'tá‑la̱ 'a̱n jè ìkja̱li̱ nga mejèn‑na nga skexkón, tanga kitsò‑na: ―Majìn, kì tà chjàn ko̱'sín 'nì; ti̱'koa̱á chi̱'nda‑la̱ Nainá‑ná ra 'a̱n koni nga ji̱, ko̱ koni jñà 'ndsì ra i'ka ra nda i̱nchifìtji̱ngi‑la̱ 'én kixi̱ ra kitsjà Jesús. Jè Nainá nda jcha̱xkín. Jñà 'én kixi̱ ra kitsjà jè Jesús, ti̱jñá‑ni ra síchi̱ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱. 11'Kia̱á kíjtsee̱ jè ngajmi nga ti̱'xá, ko̱ jngo kabàyo̱ chraba tsatsíjen. Ko̱ jè ra tíjnakjá‑la̱, jò 'í tjín‑la̱, jngo ra tsò‑ni: Ngi Kixi̱í Síhitjasòn, ko̱ ra ìjngo: Ngi Xi̱ta̱ Kixi̱‑ní. Nga̱ ngi kixi̱í 'sín 'kia̱ nga bínda‑jín kjoa̱ ko̱ 'kia̱ nga kjaán. 12Jñà xko̱n, 'koa̱á 'sín kjòn koni tsa títì ni'í; ko̱ ya̱ sko̱ kjín jchán corona ra i̱tsíñá kjòn tjí'a‑la̱, ko̱ jngo 'í tjí'ta‑la̱ ra mì kì yá be kótsò‑ni; ta̱ jngoó jè ra be. 13Jè nikje ra kjinaya, jní ijàjno tíjngo. Ko̱ jè 'í‑la̱, 'Én‑la̱ Nainá 'mì. 14Ya̱á tji̱ngi‑la̱ jñà chíchàn ra 'tse̱ ngajmi; kjiya nikje chraba ra ngi tsje kjòn ko̱ ra 'ñó chjí‑la̱; títsa̱kjá‑la̱ kabàyo̱ ra chraba kjòn. 15Jngo ki̱cha̱ ndajò ra i̱tsjí 'ki ra 'ñó ijò bitjo‑ni ya̱ tsa'ba jè ra tsjáhi'in‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde. Ko̱ jngo ki̱cha̱ koaya tsja nga ko̱tèxoma‑ila̱ jñà na̱xi̱ndá. Jè sabá ko̱si̱nè to uva ya̱ a̱ya chitso na̱jo̱ nga ko̱chrje nandá xán ra tji̱ko̱ kjo̱jti‑la̱ Nainá ra tse kjo̱hi'in 'ya, nga̱ bato tse nga'ñó tjín‑la̱ ra jè. 16Ya̱ a̱sòn nikje‑la̱ ko̱ ya̱ a̱sòn chrjamí‑la̱ tjí'ta 'én ra tsò: “Jè ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ ra xi̱ta̱xá títjòn títsa̱jna ko̱ jè ra batéxoma‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra batéxoma.” 17Jngo ìkja̱li̱ kíjtsee̱ ra ya̱ síjnasòn ya̱ tsá'bí nga 'ñó kiìchja̱‑la̱ nga'tsì cho̱ ra tjímajin ya̱ a̱jin i̱sén ra kjine ijo see̱n nga kitsò‑la̱: ―Nchrabá tíxkóya xàngio̱o nga'tsì‑no, mé‑ni nga chji̱ne̱‑no nga'tsì jñà ijo ra jè Nainá ijye tjínda‑la̱, 18nga chji̱ne̱e ijo‑la̱ jñà ra xi̱ta̱xá ítjòn, ko̱ ijo ra 'tse̱ chíchàn ítjòn, ko̱ ra 'tse̱ xi̱ta̱ nchi̱ná, ko̱ ijo‑la̱ kabàyo̱, ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra bìtsa̱kjá‑la̱, ko̱ ijo‑la̱ ra nga'tsì ta yá xi̱ta̱‑ni, ra xi̱ta̱ chi̱'nda ko̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ chi̱'nda, ko̱ íchjín ko̱ íchjá ko̱ i̱xti ko̱ i'ndí. 19Ko̱ kíjtse‑náa̱ jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ko̱ nga'tsì jñà ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ya̱ i̱sà'nde ko̱ jñà chíchàn‑la̱; kjóxkóya‑ní mé‑ni nga ska̱jàn‑ko̱‑ni jè ra tíjnakjá‑la̱ jè kabàyo̱ chraba ko̱ chíchàn‑la̱ ra tji̱ko̱. 20Tanga indabá'ñó jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ko̱ indabá'ñó‑te jè ra kiìchja̱ya 'én ndiso, jè ra ki'sìn kjo̱xkón ya̱ ngixko̱n jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ nga tsikínda̱cha̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra isi'ta chi̱ba̱‑la̱ nga ti̱'koa̱á kijtsexkón jè i̱sén‑la̱ jè cho̱ ra̱kìi̱. Ya̱á inìkatsajin tíkon ngajòo̱ ya̱ a̱jin ni'í ra títì jnga̱ ra ngi ko̱ó azufre títì‑ni. 21Jñà xi̱ta̱ ra i'ka, jè 'ken‑ni jè ki̱cha̱ ndajò ra tíbitjo ya̱ tsa'ba jè ra tíjnakjá‑la̱ jè kabàyo̱; nga'tsì jñà cho̱ ra bimajin ya̱ a̱jin i̱sén ra kjine ijo see̱n, jñà kjoski‑ni nga kiskine ijo 'ken‑la̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\