Apocalipsis 2

1’Tinda‑la̱ xa̱jo̱n jè ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra tíjna ya̱ ján Éfeso: “Ki̱í 'sín tíchja̱ jè ra ito nitse tjíya ya̱ tsja nga kixi̱, jè ra ya̱ tsá'bajin masen‑la̱ jñà ki̱cha̱ sinè ra ito ma‑nioo̱ ra ma sincháya sera̱, nga tsò: 2Be‑ná jñà kjoa̱ ra i̱nchi'nià, nga 'ñó i̱nchiníxá ko̱ nga mì kì tsa i̱nchimi'òn‑no. Ti̱'koa̱á beé‑te nga mì kì sasén‑no kjoa̱'cho ra 'sín xi̱ta̱. Ko̱ beé‑te nga ijye ichjì'ta jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò‑la̱ ijo‑la̱ nga Nainá tsikíxáya‑la̱, tanga mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱, nga̱ ijyeé kijcha jiòn nga ta xi̱ta̱ ndiso‑ní. 3Tíchíkjoa̱ko̱ó‑no ni̱'sín tse kjo̱hi'in i̱nchinikjioón ta nga̱tjì tsa̱'a̱n; kjè tsa mì'on‑no. 4Tanga tjín kjoa̱ ra 'cho tjín i̱nchi'nià ra mì kì sasén‑na. Mì kì ti̱ ko̱'sín tjín‑no kjo̱tsjacha koni 'sín nga ti̱'sa̱ ítjòn. 5Ti̱kítsjen kó'sín nga ki'nià 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn 'kia̱ nga ti̱kje kjoa̱ kajion. Ti̱kájno jé‑no. Ko̱'sín 'tia̱àn india‑no koni 'sín nga ki'nià nga ti̱'sa̱ ítjòn. Tsa mì ko̱'sín 'sia̱an, kjín‑na ñánda̱ nga titsa̱jna jiòn ko̱ kjo̱híxìn‑náa̱ jè candelero‑no ra títì mé‑ni mì ti̱ tsja ya̱ ki̱ti̱‑ni ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑na̱ ra i'ka. 6Tanga tjín kjoa̱ ra nda 'nià, nga jticha‑no jñà kjoa̱ ra 'sín jñà xi̱ta̱ nicolaítas, ko̱ ti̱'koa̱á jtike̱é‑te ra 'a̱n. 7Nda katafìya‑no koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsò‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna. Jñà ra si̱ìkijne‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ko̱tojin, tsja'ndé‑la̱ nga ski̱ne̱ jñà to‑la̱ jè yá ra tsjá kjo̱binachon ra síjna ya̱ i̱'nde‑la̱ Nainá ñánda̱ nga 'ñó nda chon.” 8’Tinda‑la̱ xa̱jo̱n jè ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra tíjna ya̱ ján Esmirna: “Ki̱í 'sín tíchja̱ jè ra tíjna ítjòn skanda kjo'tsia̱ ko̱ ra tíjna skanda nga kje̱he'tà ni̱chjin, jè ra 'ken tanga jaáya india‑ila̱ ko̱ tíjnakon 'ndi̱ 'ndi̱; ki̱í 'sín tsò: 9'A̱n be‑náa̱ jè xá ra 'nià ko̱ be‑náa̱ kjo̱hi'in ra i̱nchibato ko̱ nga xi̱ta̱ i̱ma̱‑no, (tanga ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, 'ñó tse kjo̱nda tísakó‑no). Be‑náa̱ nga chja̱jno‑no jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò‑la̱ ijo‑la̱ nga xi̱ta̱ judío‑ní, tanga mì tsa kixi̱ kjoa̱ nga xi̱ta̱ judío; jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á chja̱‑ni ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í. 10Kì tà chjàn skon jiòn, ni̱'sín ta mé kjo̱hi'in ra ko̱tojiòn, nga̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í nda̱yá si̱ìkjaha'sen i'ka‑najiòn mé‑ni nga tjá'ta‑no a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑no, ko̱ te ni̱chjin si̱kjioón kjo̱hi'in. Tanga nda 'tia̱àn ra a̱'ta tsa̱'a̱n skanda 'kia̱ nga ki̱yá jiòn, ko̱ 'a̱án singátsja‑no jè kjo̱binachon ra mì fehe'ta koni jngo corona. 11Nda katafìya‑no koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsò‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna. Jñà ra si̱ìkijne‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ko̱tojin, ni̱mé kjo̱hi'in ko̱to a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya ra ma‑ni jò 'ka̱.” 12’Tinda‑la̱ xa̱jo̱n jè ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra tíjna ya̱ ján Pérgamo: “Ki̱í 'sín tíchja̱ jè ra tjín‑la̱ ki̱cha̱ ndajò i̱tsjí ra ijò nga jò 'ka̱ nga tsò: 13'A̱n be‑ná jè xá ra i̱nchi'nià; be‑ná ñánda̱ titsa̱jna; ya̱á titsa̱jna ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma jè xi̱ta̱‑ni̱í, tanga be‑ná nga kixi̱í titsa̱jna jiòn nga mì kì tsa i̱nchinijchajin‑jiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n; ti̱'koa̱ mì tsa i̱nchibì'ma‑jiòn koni 'sín nga makjiín‑no a̱'ta tsa̱'a̱n; ni̱'sín 'kia̱ nga 'ken jè Antipas, xi̱ta̱ ra tsi'kéna̱jmí kixi̱ a̱'ta tsa̱'a̱n, nga̱ ya̱á 'ken‑jin‑no ya̱ ñánda̱ tíjna jè xi̱ta̱‑ni̱í. 14Tanga tjín i'ka kjoa̱ ra 'cho tjín i̱nchi'nià jiòn ra mì sasén‑na, nga ya̱á títsa̱jnajin‑no xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ koni 'sín tsakón‑ya jè Balaam kjotseé nga tsinchá'a xi̱ta̱ ra tsi'kìn Balac nga mejèn‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ Israel kátátsji‑jé nga katakjine tsajmì ra xkósòn isincha'tá‑la̱ ti̱'koa̱ kata'sín ra kjoa̱chijngi. 15Ti̱'koa̱á títsa̱jiín i'ka‑no xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ koni 'sín bakón‑ya jñà xi̱ta̱ nicolaítas; jñà xi̱ta̱ kìi̱ jtike̱‑ná ra 'a̱n. 16'Koa̱á ma‑ni ti̱kájno jé‑no ko̱ kì ti̱ tsja jé bátsji‑no; tsa mì kì ko̱'sín 'sia̱an, ndi̱to̱ón kjiáa̱n ñánda̱ nga titsa̱jna jiòn nga ska̱jàn‑ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ko̱ jè sichjée̱n jè ki̱cha̱ ndajò ra i̱tsjí 'ki ra ya̱ bitjo‑ni ndsa̱'baa̱. 17Nda katafìya‑no koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsò‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna. Jñà ra si̱ìkijne‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ko̱tojin, 'a̱án tsja‑la̱ tsajmì ra ski̱ne̱ ra 'mì maná ra 'a̱n tíjna'ma‑na; ti̱'koa̱á jngo na̱jo̱ i̱tsé ra chraba 'ki tsja‑la̱ ra ya̱ tjí'ta jngo 'í xi̱tse̱ ra ni̱yá bexkon; ta jé ske̱ jè ra tjábé‑la̱.” 18’Tinda‑la̱ xa̱jo̱n jè ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra tíjna ya̱ ján Tiatira: “Ki̱í 'sín tíchja̱ jè I'ndí‑la̱ Nainá ra ko̱kjòn xko̱n koni tsa títì ni'í ko̱ ra ko̱'sín kjòn jñà ndsa̱ko̱ koni ki̱cha̱ sinè ra 'mì bronce ra 'ñó nda kjochrja'i; ki̱í 'sín tsò: 19'A̱n be‑ná jè xá ra i̱nchi'nià jiòn ko̱ be‑ná jè kjo̱tsjacha ra tjín‑no ko̱ kó'sín nga makjiín‑no ko̱ kó'sín i̱nchiníxá ko̱ nga i̱nchichíkjoa̱ko̱‑no; be‑ná nga jè ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, isa̱á nda i̱nchiníxá mì 'koa̱‑ni koni nga 'sa̱ ítjòn. 20Tanga tjín i'ka kjoa̱ ra 'cho tjín i̱nchi'nià jiòn ra mì kì sasén‑na, nga bi'nde‑la jiòn jè chjo̱ón ra 'mì Jezabel ra ko̱'sín tsò‑la̱ ijo‑la̱ nga maá‑la̱ 'béna̱jmíya mé kjoa̱ ra 'sa̱ ko̱ka̱ma, nga konda̱cha̱‑la̱ ko̱ bakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑na̱ mé‑ni nga kjoa̱chijngi kata'sín‑ni ti̱'koa̱ nga katakjine tsajmì ra xkósòn sinchá'ta‑la̱. 21'A̱n títsja-isa‑la̱ ni̱chjin nga katasíkájno jé‑la̱ nga kì ti̱ tsja jé bátsji‑ni, tanga majìn‑la̱ tsjin kjoa̱chijngi ra 'sín. 22Tanga 'a̱án tsja jngo‑la̱ 'chin ra 'ñó tse kjo̱hi'in si̱ìkjiín ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ ta̱ña síngásòn‑ko̱ kjoa̱chijngi, tsa mì kì si̱íkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé koa̱àtsji‑ni. 23India kjón‑ní si'kée̱n jñà xi̱ta̱ ra ya̱ fìtji̱ngi‑la̱. Ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ske̱‑ní nga 'a̱án‑ná ra be kótsò jè kjo̱bítsjen‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ kó'sín tjín a̱jin inìma̱‑la̱; jiòn, ra jngó jngó‑no, 'koa̱á 'sín tsja‑no kjo̱hi'in koni 'sín tjín kjoa̱ ra i̱nchi'nià. 24Tanga jiòn ko̱ xi̱ta̱ ra i'ka ra ya̱ títsa̱jna ya̱ Tiatira ra mì tsa ya̱ i̱nchichitá'yá kjo̱bítsjen ra mì nda tjín, ra ti̱'koa̱á kjè kì tsa ya̱ nda 'yaxkon jiòn jè ra ko̱tsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱: Kjo̱bítsjen ra tjí'ma‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í. Jiòn, 'koa̱á 'sín xin‑no: Mì tsa ti̱ mé kjoa̱ ra síjé‑isa‑no. 25Koni 'sín ijye i̱nchi'nià, ko̱'sín 'tia̱àn skanda 'kia̱ nga 'a̱n ra kjí'i̱ india‑na. 26Jñà ra si̱ìkijne‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ko̱tojin ko̱ ra si̱hitjasòn xá‑na̱ koni 'sín mejèn‑na skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin, 'a̱án tsja‑la̱ xá nga jñà ko̱tèxoma‑la̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde. 27Ngi ko̱ó kjo̱'tse̱n‑la̱ ko̱ jngo ki̱cha̱ koa̱àya tsja nga ko̱tèxoma ko̱ 'koa̱á 'sín si̱ìxkoa̱ya koni tsa ti̱jí ni'nde. 'Koa̱á ti̱'sín 'si̱in koni 'sín kitsjà‑na kjo̱téxoma Na̱'ìn‑na̱. 28Ko̱ tsjaá‑la̱ jè nitse‑xó ra tjo 'kia̱ nga ta̱jñò. 29Nda katafìya‑no koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsò‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\