Apocalipsis 20

1Ìjngo ìkja̱li̱ kíjtse‑isa ra ngajmi itjojen‑ni; 'ya jè yabi̱ 'tse̱ nga̱jo̱ na̱tja̱n, ko̱ jngo cadena ra 'ñó je 'ki kjinaya tsja. 2Itsabá'ñó jè ye̱ jchá ra 'mì: Xi̱ta̱‑ni̱í, ko̱ ra 'mì: Xi̱ta̱ Kondra̱, nga jngo jmi nó tsikíté'ñó. 3Ko̱ ya̱á isìkàtje̱n‑ya ya̱ nga̱jo̱ na̱tja̱n ko̱ ya̱á tsikíchjà'ya. Tsikí'ta jngo chi̱ba̱ nga tsikíchjà'ñó mé‑ni nga mì yá ra ko̱ma ski̱íxa̱‑ni ko̱ mì ti̱ kì ko̱ma ki̱ìndisoko̱‑ni jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde skanda 'kia̱ nga ijye ko̱to jngo jmi nó. A̱kjòn 'kia̱á tjájnda̱'ñó chiba ni̱chjin india‑ni. 4Kíjtse‑náa̱ íxile̱ ra i̱jncha ñánda̱ nga tísatéxoma, ko̱ ya̱á tsikitsa̱jna jñà ra xá ko̱'sín tsi'kì‑la̱ kjo̱téxoma nga jñà ki̱ìndajín. Ko̱ kíjtseé‑náa̱ jñà inìma̱ tsje‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kitisín ra ta nga̱tjì‑la̱ jñà 'én kixi̱ ra kitsjà a̱'ta 'tse̱ Jesús ko̱ ra ta nga̱tjì‑la̱ nga jñà 'én‑la̱ Nainá kijìtji̱ngi‑la̱. Jñà xi̱ta̱ ra mì tsa jè kijtsexkón jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ko̱ ti̱'koa̱ mì kì kijtsexkón jè i̱sén‑la̱ cho̱ ra̱kìi̱, ko̱ nga mì kì kitsjá'nde nga isi'ta‑la̱ jè chi̱ba̱‑la̱ cho̱ ra̱kìi̱ ya̱ tótjen‑la̱ ko̱ ya̱ tsja. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, tsikitsa̱jnakoón india‑ni, ko̱ jngo jmi nó tsatéxoma ko̱ jè Cristo. 5I̱íjndíi̱ nga jaáya ítjòn‑la̱ xi̱ta̱. Tanga jñà mi'ken ra i'ka, skanda 'kia̱á jaáya india‑ila̱ 'kia̱ nga ijye tsato ra jngo jmi nó. 6¡Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱ko̱‑la̱ nga kjoa̱áya ítjòn‑la̱! Xi̱ta̱ kìi̱, ijye xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ma. Nga̱ jè kjo̱biya ra bijchó jò‑ni, mì ti̱ kì mé nga'ñó tjín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱; mì ti̱ mé ma si̱ìko̱‑ni. Ta isa̱á na̱'mì ka̱ma ra a̱'ta 'tse̱ Nainá ko̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ko̱ jngo jmi nó ta̱ña ko̱tèxoma ko̱. 7'Kia̱ nga ijye kje̱ ra jngo jmi nó jè ra xi̱ta̱ kondra̱ ki̱tjo‑nì ya̱ ñánda̱ tíjna'ya nga tísíkjiín kjo̱hi'in; 8ko̱jmendi̱í‑ní mé‑ni nga sko̱ónda̱cha̱‑la̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín nga tíjngo i̱sà'nde, jè Gog ko̱ Magog. Ki̱íxkóya xákjín mé‑ni nga ska̱jàn‑ni nga 'se̱ kjo̱jchán. Batoó kjín ma‑ni, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni jñà chrjo̱ ra i̱jncha ya̱ a̱ndi ndáchikon. 9Tsinchimasòn‑ní kóho'ki nga tíjngo i̱sà'nde; jngo tjandi kijì‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga títsa̱jna jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá ko̱ jè na̱xi̱ndá ra Nainá tsjake. Tanga jè Nainá, ni'í isikjinchrabájen‑ni ya̱ ján ngajmi nga tsaká nga'tsiòo̱. 10Ko̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í ra tsikíndo̱cha̱‑la̱, ya̱á inìkàtje̱n‑jin ya̱ ñánda̱ nga títì jnga̱ ni'í ra ngi ko̱ azufre títì‑ni, ya̱ ñánda̱ nga ijye títsa̱jna jè cho̱ ra 'ñó 'cho 'kioo̱ ko̱ jè ra kiìchja̱ya 'én ndiso; ya̱á si̱ìkjiín kjo̱hi'in nga ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n skanda ta kjiá‑nioo̱ ko̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 11Kíjtseé jngo íxile̱ ra chraba 'ki ko̱ ra 'ñó je 'ki nga tíjnasòn jè ra ya̱ tíbatéxoma. 'Kia̱ nga tsatsíjen jè ra tíjnasòn íxile̱ chraba, jè nangi ko̱ jè ngajmi mì kì kijcha‑la̱ kó'sín nga ichijà. 12Ko̱ kíjtse‑náa̱ jñà mi'ken ra íchjín ko̱ íchjá ko̱ jñà ra i̱xti ko̱ i'ndí kjòn nga i̱jncha kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. Jñà libro itjá'xa̱jin‑ní [ñánda̱ tjí'ta mé ra ki'sìn nga jngó jngó xi̱ta̱], ko̱ ìjngo itjá'xa̱‑isa ra a̱skan‑nioo̱ jè ra libro 'tse̱ kjo̱binachon; isindajín‑la̱ jñà mi'ken koni 'sín tjín kjoa̱ ra ki'sìn nga jngó jngó koni 'sín nga tjí'ta jñà libro ra itjá'xa̱jin. 13Jè ndáchikon kitsjà jñà mi'ken ra ya̱ tjíhijyo‑la̱. Jè i̱'nde 'tse̱ mi'ken ko̱ jè i̱'nde 'tse̱ kjo̱hi'in kitsjá jñà mi'ken ra ya̱ títsa̱jna‑la̱; ko̱ 'koa̱á 'sín isindajín‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱ ra ki'sìn nga jngó jngó. 1415Jè i̱'nde‑la̱ mi'ken ko̱ jè i̱'nde‑la̱ kjo̱hi'in ya̱á inìkatsajojín ya̱ ñánda̱ nga títì jnga̱ ni'í. Ko̱ jñà mi'ken ra mì kì isakò 'í‑la̱ ya̱ a̱'ta xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱binachon, ya̱á iskatsajojín‑te ya̱ a̱jin ni'í ra ngi títì jnga̱. Jé kjo̱biya ra̱kìi̱ ra bijchó jò‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\