Apocalipsis 21

1Jngo ngajmi xi̱tse̱ ko̱ jngo nangi xi̱tse̱ kíjtsee̱; jè ngajmi ra tíjna nga ti̱'sa̱ ítjòn ko̱ jè nangi, ijyeé kichija; ko̱ mì ti̱ kì mé ndáchikon kijna‑ni. 2Ko̱ kíjtseé‑te na̱xi̱ndá tsje‑la̱ Nainá ra jè Jerusalén xi̱tse̱, nga tínchrabájen‑ni ngajmi ya̱ ñánda̱ nga tíjna Nainá, jè na̱xi̱ndá ra ijye ko̱'sín tíjnanda koni jngo chjo̱ón ra ki̱xan ra ijye tjínda‑la̱ ijo‑la̱ nga tíkoñá nga ska̱ábé 'xi̱n‑la̱. 3Jngo jta̱ ra ngajmi inchrabà‑ni kí'nchre‑la̱ ra 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―Chítsijen‑la jè Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá, ijyeé ya̱á tíjnajin masen‑la̱ jñà xi̱ta̱. Nga̱ jè Nainá kíjnajin masen‑la̱ jñà xi̱ta̱, nga xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ ko̱ma. Jè sabá Nainá kíjnako̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga Nainá‑la̱ ki̱tso̱‑la̱. 4Jè sabá Nainá si̱ixì‑ni nga'tsì ndáxko̱n xi̱ta̱; ko̱ mì kì ti̱ yá xi̱ta̱ ra ki̱yá‑ni; ko̱ mì kì ti̱ yá ra ski̱ndaya‑ni ndáxko̱n; ko̱ mì kì ti̱ yá ra 'on ko̱ma‑la̱ nga ski̱íjo‑ko̱ ijo‑la̱; nga̱ ijye tsato ra kjoa̱ jchínga. 5Ko̱ jè ra tíjnasòn íxile̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma, kitsó‑ní: ―¡Chítsijen! 'A̱n, tísìxítse̱ya ijyeé‑na nga'tsì tsajmì ra tjín. Ko̱ kitsò‑na: ―Xa̱jo̱n ti'tì jñà ra 'a̱n ko̱tíxian‑la; nga̱ jñà 'én kìi̱, ngi 'én kixi̱‑ní ko̱ ngi kixi̱í tjín. 6Ko̱ kitsò-isa‑na: ―Ijyeé itjasòn. 'A̱n‑ná ra tíjna̱ ítjòn‑na skanda kjo'tsia̱ ko̱ 'a̱n‑ná ra tíjna̱ skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin; 'a̱n‑ná ra tsiki'tsiá‑na ko̱ 'a̱n‑ná ra sikjéhe'ta‑na. Jñà ra xándá‑la̱, ta kjo̱tjò tsja‑la̱ nandá ra sk'í, ya̱ i̱'nde ñánda̱ tíbitjo nandá ra tsjá kjo̱binachon. 7Jñà ra si̱ìkijne, jñá ko̱nga̱tsja ijye nga'tsì kjoa̱nda kìi̱; 'a̱án ko̱ma jè Nainá‑la̱ ko̱ jñá ko̱ma i̱xti‑na̱. 8Tanga jñà xi̱ta̱ ra tsakjón, ko̱ jñà ra mì makjiín‑la̱, jñà ra 'ñó 'cho tjín kjoa̱ ra 'sín, ko̱ jñà ra xi̱ta̱ sí'ken, jñà xi̱ta̱ chijngi ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'sín kjoa̱tj'ee̱, jñà xi̱ta̱ ra kj'ií nainá bexkón ko̱ nga'tsì jñà ra xi̱ta̱ ndiso, ya̱á ko̱ko̱‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga títì ni'í‑jnga̱ nga ngi ko̱ azufre títì. Jé ra̱kìi̱, kjo̱biya ra bijchó jò‑ni. 9'Ji kasi'ta chraña jngo‑na jñà ìkja̱li̱ ra ito ma‑ni, jñà ra tjíma'ya jñà chi̱tsín ra ito ndi̱yá‑la̱ kjo̱hi'in ra fehe'ta‑ni tjíya, ko̱ tsakáko̱ò‑na nga kitsò‑na: ―Nchrabí ya̱ i̱jndíi̱, mé‑ni nga kokon‑la jè chjo̱ón ra tíjnanda jè ra ki̱xan‑ko̱ jè Forrè. 10'Kia̱ nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isikatsíjen jngo‑na kjoa̱, jè ìkja̱li̱ ya̱á ìko̱‑na ñánda̱ síjna jngo nindo ra je 'ki ko̱ 'nga 'ki, ko̱ tsakón‑na jè na̱xi̱ndá ra je 'ki ra na̱xi̱ndá tsje ra 'mì Jerusalén ra ya̱ itjojen‑ni ján ngajmi ra 'tse̱ Nainá inchrabà‑ni. 11Jè na̱xi̱ndá tsje Jerusalén, 'koa̱á 'sín 'ñó fate tsatsíjen koni tsa jngo na̱jo̱ chjí ra 'ñó nda 'ki; ko̱ ngi 'koa̱á 'sín fate koni jè na̱jo̱ ra 'mì jaspe ra ko̱'sín tsijen‑yá‑ni koni tsa chi̱tsín. Kì ko̱'sín fate tsatsíjen‑ni nga jé kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ko̱'sín isikatsíjen. 12Jngo chrjó ra 'ñó je ko̱ 'ñó 'nga tjíchjàndi‑ila̱ jè na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, ko̱ tejò ma‑ni jñà xo̱tjo̱ba̱‑la̱. Nga jngó jngó xo̱tjo̱ba̱ jngo ìkja̱li̱ síjnajto. Ko̱ ya̱á tjí'ta 'í‑la̱ jñà ra tejò na̱xi̱ndá ra ya̱ inchrabà'ta‑ni i̱xti‑la̱ Israel. 13Ya̱ ñánda̱ tjo‑ni tsá'bí, jàn xo̱tjo̱ba̱ tjín‑la̱. Ko̱ ya̱ ñánda̱ kàtjì‑ni tsá'bí, ti̱'koa̱á jàn xo̱tjo̱ba̱ tjín‑la̱. Ya̱ nga kixi̱‑la̱ ñánda̱ tjo‑ni tsá'bí jàn xo̱tjo̱ba̱ tjín‑la̱, ko̱ ya̱ ngaskoán‑la̱ ñánda̱ nga tjo‑ni tsá'bí ti̱'koa̱ jàn xo̱tjo̱ba̱ tjín‑la̱. 14Jè chrjó ra tjíchjàndi‑ni ya̱ na̱xi̱ndá, tejò chrjó tjà'tsin tjín ya̱ ñánda̱ nga tejò 'í tjí'ta ra 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra tejò ma‑ni ra tsikíxáya‑la̱ jè Forrè. 15Jè ìkja̱li̱ ra tíbáko̱‑na, jngo ki̱cha̱ kjiya tsja ra ngi ki̱cha̱ sinè ra koni 'ki jngo yá ra ma machi̱ba̱‑ni 'ki, jè ra síchjeén nga machi̱ba̱‑ni jè na̱xi̱ndá ko̱ jè chrjó ra tjíchjàndi‑ni na̱xi̱ndá ko̱ jñà xo̱tjo̱ba̱‑la̱. 16Jè na̱xi̱ndá, 'koa̱á 'ki koni tsa jngo kàxa̱. 'Koa̱á ti̱ 'ki ndajò‑ni koni 'ki nga teyá. Jè ìkja̱li̱, jé ki̱cha̱ ra tsá'ya kisìchi̱ba̱‑ni jè na̱xi̱ndá. Jò jmi ko̱ jò sindo̱ kilómetro tjín‑la̱. 'Koa̱á ti̱ 'ki tjín‑la̱, jè ra ndajò ko̱ ra teyá ko̱ ra 'nga. 17Isìchi̱ba̱á‑te jè chrjó ra tjíchjàndi‑la̱ jè na̱xi̱ndá, jngo sindo̱ ko̱ ichán ijòn xkó ndse̱é tjín‑la̱ ra chi̱ba̱ 'tse̱ xi̱ta̱ isìchjeén jè ìkja̱li̱, [jè ra ichán nanga tjín‑ni]. 18Jè chrjó ra tjíchjàndi‑ni, ngi jé kisinda‑ni na̱jo̱ chjí ra 'mì jaspe. Tanga ra jè na̱xi̱ndá, ngi ki̱cha̱ sinè ra jè. 'Koa̱á 'sín tsijen koni jngo chi̱tsín ra tsje. 19Ko̱ jñà chrjó tjà'tsin jè chrjó ra tjíchjàndi‑ni ya̱ na̱xi̱ndá, ngi sabà jñà na̱jo̱ chjí ra 'ñó nda kjòn ijàjno; jè ra tíjna ítjòn, jé na̱jo̱ ra 'mì jaspe; jè ra ma‑ni jò, jé na̱jo̱ ra 'mì zafiro; jè ra ma‑ni jàn, jé na̱jo̱ ra 'mì ágata; jè ra ma‑ni ijòn, jé na̱jo̱ ra 'mì esmeralda; 20jè ra ma‑ni 'òn, jé na̱jo̱ ra 'mì ónice; jè ra ma‑ni jon, jé na̱jo̱ ra 'mì cornalina; jè ra ma‑ni ito, jé na̱jo̱ ra 'mì crisólito; jè ra ma‑ni jin, jé na̱jo̱ ra 'mì berilo; jè ra ma‑ni ijan, jé na̱jo̱ ra 'mì topacio; jè ra ma‑ni te, jé na̱jo̱ ra 'mì crisopraso; jè ra ma‑ni tejngo, jé na̱jo̱ ra 'mì jacinto; ko̱ jè ra ma‑ni tejò, jé na̱jo̱ ra 'mì amatista. 21Jñà tejò xo̱tjo̱ba̱‑la̱, tejò na̱jo̱ chjí ra 'mì perla tjín‑ni. Nga jngó jngó xo̱tjo̱ba̱, jngoó na̱jo̱ chjí ra 'mì perla tjínda‑ni. Jè ndi̱yá té‑la̱ na̱xi̱ndá, ngi ki̱cha̱ sinè‑ní; 'koa̱á 'sín nda fate tsijen koni tsa jngo chi̱tsín. 22Ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá, ni̱jngo i̱ngo̱ kíjtsee̱. Nga̱ jè sabá Na̱'ín‑ná ra Nainá ra bato tse nga'ñó tjín‑la̱, ko̱ jè Forrè, ra ma i̱ngo̱‑la̱. 23Jè na̱xi̱ndá, mì tsa ti̱ tsá'bí ko̱ mì tsa ti̱jè sá machjeén‑ila̱ nga síhisen‑la̱; nga̱ jè sabà kjoa̱jeya‑la̱ Nainá síhisen‑la̱; ko̱ jé Forrè ma ni'í‑la̱. 24Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde, jè kjoa̱hisen‑la̱ Nainá kímahisen‑ni; ko̱ jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra tjín ya̱ a̱'ta nangi, ki̱ko̱ó kjoa̱nchi̱ná‑la̱ nga ya̱ si̱ìnga̱tsja. 25Jñà xo̱tjo̱ba̱‑la̱ na̱xi̱ndá ni̱kjiá nga si̱chjà 'kia̱ nga ni̱chjin; nga̱ ya̱ i̱jndáa̱, mì kì tsa ko̱jñò‑jìn. 26Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde ya̱á ki̱ko̱ nga'tsì kjoa̱nchi̱ná‑la̱ ko̱ nga'tsì ra 'ñó nda kjòn nga ya̱ si̱ìnga̱tsja. 27Ni̱mé kjoa̱tjé ma kjoa̱ha'sen; ni̱jngo ra kjoa̱'cho 'sín ko̱ ra 'én ndiso chja̱ ma kjoa̱ha'sen‑jin na̱xi̱ndá; ta jñá kjoa̱ha'sen jñà ra tjí'ta 'í‑la̱ jè xa̱jo̱n‑la̱ Forrè ra 'tse̱ kjo̱binachon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\