Apocalipsis 22

1Ra kjomà a̱skan‑nioo̱ jé ìkja̱li̱ tsakón jngo‑na xa̱ngá ñánda̱ nga tí'fa nandá ra kjijna tsjé tsje, jè nandá ra tsjá kjo̱binachon, ra ngi fate‑ní koni tsa jngo chi̱tsín. Ya̱á tíbitjo‑ni ya̱ ñánda̱ nga tíjna Nainá nga tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ ya̱ ñánda̱ nga tíjna‑te jè Forrè. 2Jè xa̱ngá nandá, ya̱á 'fa ya̱ nga masen‑la̱ jè ndi̱yá té‑la̱ na̱xi̱ndá. Ya̱ nga ngajò 'ka̱ a̱ndi‑la̱ xa̱ngá nandá, síjna jè yá ra tsjá kjo̱binachon; jè yá, tejò 'ka̱ majchá to‑la̱ nga inó; jngo 'ká majchá nga jngó jngó sá; jñà xka̱‑la̱ yá, jñà maxki‑ila̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde. 3Mì kì ti̱ mé kjoa̱ 'se̱‑ni ra mì kì sasén‑la̱ Nainá. Nga̱ ya̱á kijna jè Nainá ko̱ jè Forrè nga ko̱tèxoma; ko̱ jñà ra chi̱'nda‑la̱ ma, ya̱á si̱íxá'ta‑la̱. 4Ngi sko̱ó'an tsijen Nainá; ko̱ jè 'í‑la̱ Nainá, ya̱á si̱'ta ya̱ tótjen‑la̱. 5Ya̱ i̱jndáa̱, mì kì ti̱ ni̱tje̱n 'se̱‑ni; ko̱ mì tsa ni'í isen ko̱chjeén‑ila̱, ko̱ mì tsa ti̱ ni'í‑la̱ tsá'bí ko̱chjeén‑ila̱; nga̱ jè sabà Nainá ra Na̱'ín‑ná si̱hisen‑la̱. Ko̱ jñá ko̱tèxoma skanda ta kjiá‑nioo̱ ko̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 6Jè ìkja̱li̱ kitsò‑na: ―Jñà 'én kìi̱, ngi 'én kixi̱‑ní ko̱ ngi kixi̱í tjín. Jè Na̱'ín‑ná ra Nainá jè ra síchi̱ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱, jè kàsíkasén jè ìkja̱li̱‑la̱ mé‑ni nga ko̱kòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ jñà kjoa̱ ra ta ndi̱to̱n kjón‑ní ko̱ka̱ma. 7―¡Nda chítsijen, 'a̱n ijyeé kjí'i̱ ndi̱to̱n‑ná! ¡Mé ta̱ nda‑la̱ jñà ra nda síhitjasòn jñà 'én ra kitsjà Nainá ra tjí'ta jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱! 8'A̱n ra 'mì‑na Juan, 'a̱án‑ná ra kí'nchree̱ ko̱ ra kíjtsee̱ jñà kjoa̱ kìi̱. 'Kia̱ nga ijye kí'nchree̱ ko̱ nga kíjtsee̱, tsáse̱n-xkó'nchi-niña‑náa̱ ya̱ a̱ngi ndsa̱ko̱ jè ìkja̱li̱ ra tíbakón‑na jñà kjoa̱ kìi̱, nga kíjtsexkóon. 9Tanga jè ìkja̱li̱ kitsò‑na: ―Majìn kì tà chjàn ko̱'sín 'nì. Nga̱ 'a̱n, ti̱'koa̱á ti̱ chi̱'ndaá‑te ma koni ngaji̱, ko̱ koni jñà 'ndsìi̱ jñà ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱, ko̱ jñà ra síhitjasòn jñà 'én ra tjí'ta jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱. Jé Nainá, ra jcha̱xkíin. 10Ko̱ kitsò-isa‑na: ―Kì tà chjàn bi'ma‑jìn jñà 'én ra kitsjà Nainá ra tjí'ta jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, nga̱ ijyeé kjochraña ni̱chjin nga ki̱tjasòn koni 'sín tíchja̱. 11Jñà ra mì tsa xi̱ta̱ kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá, takó ko̱'sín katitsa̱jna; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, takó ko̱'sín 'cho kata'sín‑te; tanga jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá, ko̱'sín kixi̱ katitsa̱jna; ko̱ jñà ra xi̱ta̱ tsje, ko̱'sín tsje katitsa̱jna‑isa. 12―Nda chítsijen, 'a̱n, ijyeé kjí'i̱ ndi̱to̱n‑ná nga 'ya jè kjo̱tjò ra tsja‑la̱ nga jngó jngó xi̱ta̱ koni 'sín tjín kjoa̱ ra ki'sìn nga jngó jngó. 13'A̱án‑ná ra tíjna̱ ítjòn‑na skanda kjo'tsia̱ ko̱ 'a̱án‑ná ra tíjna̱ skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin; 'a̱n‑ná ra tsiki'tsiá‑na ko̱ 'a̱n‑ná ra sikjéhe'ta‑na. 'A̱án tíjna̱ ítjòn ko̱ 'a̱án fehe'ta‑na. 14Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra [jè jní‑la̱ Forrè] sítsje‑ni nikje‑la̱ mé‑ni nga ki̱'nde‑la̱ nga ma ski̱ne̱ to‑la̱ jè yá ra tsjá kjo̱binachon, ko̱ mé‑ni nga tjó'nde‑la̱ nga ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ na̱xi̱ndá ma kjoa̱ha'sen‑ni. 15Tanga ndi̱tsiaán kítsa̱jna jñà ra xi̱ta̱ nañá, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'sín kjoa̱tj'ee̱, ko̱ jñà ra kjoa̱ chijngi 'sín, ko̱ jñà ra sí'ken xi̱ta̱, ko̱ jñà ra kj'ií nainá bexkón ko̱ nga'tsì jñà ra tsjake kjoa̱ndiso ko̱ ra 'én ndiso chja̱. 16―'A̱n ra 'mì‑na Jesús, 'a̱án‑ná ra ísikásén‑no jè ìkja̱li̱‑na̱ mé‑ni nga tsjá‑no 'én a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ma. 'A̱n‑ná jè jts'én ra itjo'ta‑ni tje̱‑la̱ David; 'a̱n‑ná jè nitse‑xó ra 'ñó fate 'ki ra tjo 'kia̱ nga ta̱jñòya. 17Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ko̱ jè chjo̱ón ra tíjnanda nga ki̱xan, tsó‑ní: ―Nchrabí [Na̱'ìn Jesús]. Ko̱ jiòn ra i̱nchina'yá, ko̱tixó‑te: ―Nchrabí [Na̱'ìn Jesús]. Jiòn ra xándá‑no ko̱ ra mejèn‑no, nchrabá, 'tio̱ kjo̱tjò jè nandá ra tsjá kjo̱binachon. 18'A̱n, 'koa̱á 'sín tíxian‑no nga'tsì‑no ra na'yá jñà 'én ra kitsjà Nainá ra tjí'ta xa̱jo̱n ra̱kìi̱: Tsa yá ra ki̱ìsòn‑isa‑la̱ koni 'sín nga ijye tjí'ta, jè Nainá ki̱ìsòn‑isa‑la̱ jñà kjo̱hi'in ra tjí'ta xa̱jo̱n ra̱kìi̱. 19Ko̱ tsa yá ra kjo̱híxìn i'ka‑la̱ jñà 'én ra kitsjà Nainá ra tjí'ta jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, jé Nainá kjo̱híxìn‑la̱ jè kjo̱nda ra ko̱ko̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ yá ra tsjá kjo̱binachon ko̱ a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá tsje‑la̱ Nainá ra tjí'ta xa̱jo̱n ra̱kìi̱. 20Jè ra títsjá kixi̱ 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, tsó‑ní: ―Ngi kixi̱í kjoa̱, ijyeé kjí'i̱ ndi̱to̱ón‑ná ra 'a̱n. Jon, ko̱'sín katama. ¡Nchrabí ji̱ Na̱'ìn Jesús! 21Jè kjo̱nda‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo katijnako̱‑no nga'tsì‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\