Apocalipsis 3

1’Tinda‑la̱ xa̱jo̱n jè ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra tíjna ya̱ ján Sardis: “Ki̱í 'sín tíchja̱ jè ra ito Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tjín‑la̱ ko̱ ra ito ma‑ni nitse‑la̱, nga tsò: 'A̱n be‑ná mé ra 'nià, 'koa̱á 'sín 'yaxkon‑najiòn nga titsa̱jnakon‑no, tanga ra kixi̱‑ni kjoa̱, mi'ken‑ná jiòn. 2Ti̱kjaáya‑la ijo‑no; 'ti̱‑la nga'ñó jñà kjoa̱ ra ijye mejèn i̱nchichija; nga kjè kì bee̱ tsa ndaá i̱nchi'nià jiòn ya̱ ngixko̱n Nainá. 3Ti̱kítsjen kjo̱bítsjen ra ijye itjábé‑no ko̱ ra ijye kina'yá; ko̱'sín ti̱hitjasòn; ko̱ ti̱kájno jé‑no nga kì ti̱ tsja jé fatsji‑no. Tsa mì kì si̱konda̱a ijo‑no, ta ndi̱to̱n kjón‑ní kjíhi̱'ka‑no koni 'sín 'fiì jngo xi̱ta̱ chijé, mì kì jcha̱a mé ni̱chjin nga kjíhi̱'ka‑no. 4Tanga tjíhijyo chiba xi̱ta̱ ya̱ Sardis ra kjè tsa mé jé bátsji; ya̱á kímako̱‑na ko̱ nikje chrobaá kjòn ra kjóya koni 'sín nga bakèn‑la̱. 5Jñà ra si̱ìkijne‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ko̱tojin, nikje chrobaá kjòn ra kjóya; ko̱ ni̱kjiá ti̱ sikjéhejno‑na 'í‑la̱ ya̱ a̱'ta xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱binachon; 'koa̱á 'sín xiáa̱n ya̱ ngixko̱n Nainá ra Na̱'ìn‑na̱ ma ko̱ ya̱ ñánda̱ nga i̱ncha masen ìkja̱li̱‑la̱ nga xi̱ta̱ tsa̱'a̱n‑ná. 6Nda katafìya‑no koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsò‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna.” 7’Tinda‑la̱ xa̱jo̱n jè ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra tíjna ya̱ ján Filadelfia: “Ki̱í 'sín tíchja̱ jè ra ngi xi̱ta̱ tsje ko̱ ra ngi jè sabà ra ngi xi̱ta̱ kixi̱, jè ra tsá'ya yabi̱ 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, jè ra ma‑la̱ kjí'xa̱'nde ján ngajmi ko̱ ni̱yá ra tjí'nde‑la̱ nga ki̱ìchjàjto‑ni, ko̱ 'kia̱ nga jè saba bíchjàjto, nì yá ra tjí'nde‑la̱ nga ski̱í'xa̱. Ki̱í 'sín tsò: 8'A̱n be ijye‑ná xá ra 'nià jiòn; chítsijen, jngo xo̱tjo̱ba̱ tíbasijná masen‑no ra ti̱'xájto ra ni̱yá tjí'nde‑la̱ nga ki̱ìchjàjto; nga̱ ni̱'sín chiba nga'ñó tjín‑no, i̱nchinitjasòn‑no koni 'sín tsò 'én‑na̱, ko̱ mì kì tsa i̱nchibìtsa̱'ma jiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 9Tjín jngó jtín xi̱ta̱ ra ya̱ chja̱‑ni ya̱ ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í nga tsò nga xi̱ta̱ judío‑ní tanga mì tsa kixi̱ kjoa̱, ta xi̱ta̱ ndiso‑ní. 'A̱án kjíhi̱ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga katincha-xkó'nchi ya̱ a̱ngi ndsa̱kò jiòn mé‑ni nga katabe‑ni nga tsjake̱‑najiòn. 10Ta nga̱tjì‑la̱ nga i̱nchinitjasòn ki'ta‑najiòn jñà 'én ra kítsja‑no nga katachíkjoa̱‑no, 'koa̱á ma‑ni nga kósi̱ko̱‑no jè ni̱chjin ra ijye nchrabá machraña, 'kia̱ nga kji̱íkanè kjo̱hi'in xi̱ta̱ nga tjá'ta ijye nga'tsì ra títsa̱jna ya̱ a̱'ta nangi. 11Kítjo̱je̱n ndi̱to̱ón india‑na; kì tà chjàn jmio jñà kjoa̱nda ra ijye tjín‑no koni 'sín makjiín‑no mé‑ni mì yá ra kjoa̱á'an‑no kjo̱tjò ra jiòn ijye inikijne. 12Jñà ra si̱ìkijne‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ko̱tojin, 'a̱án singátsja jngo i̱'nde ñánda̱ nga ni̱yá ra ma ko̱chrjexìn koni jngo ítsji nga'ñó 'tse̱ i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá. Ko̱ ya̱á ki̱ìnda'tá jè 'í‑la̱ ra Nainá‑na̱ xian‑la̱ ko̱ jè 'í‑la̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, jè na̱xi̱ndá xi̱tse̱ ra 'mì Jerusalén ra ya̱ nchrabá‑ni ján ngajmi ya̱ ñánda̱ nga tíjna Nainá; ko̱ ti̱'koa̱á ki̱ìnda'tá‑te 'í xi̱tse̱ ra tsa̱'a̱n. 13Nda katafìya‑no koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsò‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna.” 14’Tinda‑la̱ xa̱jo̱n jè ìkja̱li̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá‑na̱ ra tíjna ya̱ ján Laodicea: “Ki̱í 'sín tíchja̱ jè ra 'jií síjngo ijye‑ni kjoa̱, jè ra ngi 'én kixi̱ tsjá ko̱ jè ra ngi jé kjón‑ní ra kjo̱hixi̱, jè ra tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì ra Nainá tsikínda, ki̱í 'sín tsò: 15'A̱n be‑ná nga'tsì kjoa̱ ra i̱nchi'nià jiòn nga mì tsa ngi 'ñó tjín takòn, ko̱ ni̱ mì tsa ngi inda tjín takòn jiòn, ta jò tjín‑no. 16Ta nga̱tjì‑la̱ nga ta jò tjín‑no nga ni̱ mì tsa ngi tsa 'ñó tjín takòn jiòn, ko̱ ni̱ mì tsa ngi inda tjín takòn, ki̱í ko̱'sín jngó kjá kochrjéngi‑no. 17Nga̱ jiòn, 'koa̱á 'sín bixó: Xi̱ta̱ nchi̱ná‑náji̱n; ndaá titsa̱jna‑ji̱n; ni̱mé ra chija'ta‑naji̱n. Tanga jiòn, mì kì 'ya‑no tsa i'iín titsa̱jna‑no; ni̱mé ra tjín‑no; xi̱ta̱ i̱ma̱‑no, ko̱ xi̱ta̱ xka̱‑no ko̱ titsa̱jna líka̱‑no. 18'Koa̱á 'sín tsja jngo‑no 'én nga a̱'ta tsa̱'a̱n maá tjatsjio to̱n sinè ra ngi ni'í kjotsje‑ni mé‑ni nga ngi xi̱ta̱ nchi̱ná katama kiti‑no; ko̱ ti̱'koa̱á a̱'ta tsa̱'a̱n maá tjatsji‑te nikje chroba ra tsjáya mé‑ni nga mì kì jcha̱‑la̱ kjo̱sabà‑no nga titsa̱jna líká; ti̱'koa̱á a̱'ta tsa̱'a̱n maá tjatsjio jè xki ra kíngio jñà xkòn mé‑ni nga nda ko̱tsíjen‑no. 19Nga'tsì xi̱ta̱ ra 'a̱n matsjake̱ batíko̱‑ná ko̱ kjo̱hi'in tsja‑la̱; ki̱í machjeén‑ni nga 'ñó nda ti̱tsa̱jnanda ki'ta nga ti̱kájno jé‑no ko̱ kì ti̱ tsja jé fatsji‑no. 20'A̱n ya̱á síjna̱jto ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya nga tíchjàa̱; tsa tjín i'ka yá ra 'nchré jè jta̱‑na̱ ko̱ tsa ski̱í'xa̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya‑la̱, ko̱maá kjoáha̱'se̱n ko̱ ya̱á kókje̱n‑ko̱, ko̱ ta̱ñaá ki̱chi‑ji̱n. 21Jñà ra si̱ìkijne‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ko̱tojin, 'a̱án tsja'ndé‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jna'ta‑na ya̱ íxile̱ ñánda̱ nga 'a̱n tíbatexóma, koni 'sín nga ijye ichìkjoa̱ko̱‑na nga'tsì kjoa̱ ra tsatojiaa̱n nga ísikíjne‑la̱ ko̱ ya̱á tíjna̱'ta‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ ya̱ íxile̱‑la̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma ra jè. 22Nda katafìya‑no koni 'sín jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsò‑la̱ jñà na̱xi̱ndá‑na̱ ra ito i̱'nde tjítsa̱jna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\