Apocalipsis 4

1Ra ijye kjomà a̱skan‑nioo̱ ískotsíjen‑náa̱ ya̱ ján i'ngaá ko̱ kíjtse‑náa̱ ngajmi nga ti̱'xá jngo xo̱tjo̱ba̱, ko̱ jè jta̱ ra kí'nchree̱ nga 'sa̱ ítjòn ra ko̱'sín tsò koni jngo chrjoo̱, kitsò‑na: ―Nchrabámijìn i̱jndíi̱; 'a̱án kokon‑la mé kjoa̱ ra 'sa̱ ko̱ka̱ma 'kia̱ nga ijye ko̱to kjoa̱ ra tíma 'ndi̱ 'ndi̱. 2Ta ndi̱to̱ón 'jiìkànè india‑na jè nga'ñó 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ko̱ kíjtsee̱ jngo íxile̱ ñánda̱ nga tísatéxoma ra tíjna ya̱ ján ngajmi ko̱ ya̱ íxile̱ ra̱kìi̱ tíjna jngo ra ya̱ tíjnasòn. 3Jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma, 'koa̱á 'sín 'ñó fate tsijen koni jè na̱jo̱ ra 'mì jaspe ko̱ koni jè na̱jo̱ ra 'mì cornalina; ko̱ ya̱ a̱ndi‑la̱ íxile̱, ya̱á síjnandi jngo 'ya̱ ra ko̱'sín fate tsijen koni jngo na̱jo̱ ra 'mì esmeralda. 4Kóho'ki tjindi‑la̱ ñánda̱ nga tíjna ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma, ngi kahíjòn íxile̱ i̱ncha‑isa ñánda̱ tísatéxoma‑te, ko̱ kíjtse‑náa̱ nga kahíjòn xi̱ta̱ jchínga títsa̱jnasòn ra ngi nikje chroba kjòn nikje ra kjiya, ko̱ ngi jñà corona ra ki̱cha̱ sinè tjí'a sko̱. 5Ya̱ ñánda̱ nga tíjna ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma, bitjoó ni'í 'cho̱n ko̱ 'tsiín 'cho̱n, ti̱'koa̱ na'yá‑la̱ jta̱ ra chja̱; ko̱ ito ni'í síhisen ra títì ñánda̱ nga tíjna masen íxile̱; jñà ni'í kìi̱, jñà inìma̱ tsje ra ito ma‑ni 'tse̱ Nainá. 6Ya̱ ngixko̱n jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma kjijnaá jngo ndáchikon ra ko̱'sín 'ki koni jngo chi̱tsín ra 'ñó fate. Ko̱ ya̱ a̱'ta íxile̱ ko̱ ya̱ a̱ndi‑la̱ ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon títsa̱jna; ko̱ kóhotíjngo ijo‑la̱ jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon, jndíi̱ ra ján kitsejnó xko̱n. 7Jè ra tíjna ítjòn jñà ra títsa̱jnakon koni 'ki xaá 'ki; jè ra ma‑ni jò koni 'ki nchra̱ja̱ i'ndí 'ki; ko̱ jè ra ma‑ni jàn i̱sén‑la̱ xi̱ta̱á tjín‑la̱; ko̱ jè ra ma‑ni ijòn, 'koa̱á 'sín 'ki koni xija̱ ra tsá'bajin ya̱ a̱jin i̱sén. 8Jñà ra ijòn ma‑nioo̱, jñà ra títsa̱jnakon, jón‑jon na̱jngá tjín‑la̱ nga jngó jngó; ko̱ ya̱ nga tíjngo a̱ndi‑la̱ ko̱ ya̱ nga̱ya‑la̱, jndíi̱ ra ján tjí'ta xko̱n; ko̱ mì kì síkjáya nga ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n nga tsò: Tsje‑ní, tsje‑ní, tsje jè Na̱'ín‑ná, jè Nainá ra bato tse nga'ñó tjín‑la̱, jè ra tíjna‑ni skanda kjo'tsia̱, ko̱ jè ra tíjna skanda 'ndi̱ ko̱ jè ra sa kj'i̱í india‑ni. 9Jñà ra títsa̱jnakon, i̱nchibexkón‑ní ko̱ 'koa̱á 'sín i̱nchitsò‑la̱ nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱, ko̱ i̱nchitsjá‑la̱ kjoa̱jeya jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíjnakon skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Ko̱ 'kia̱ nga ko̱'sín 'sín, 10jñà xi̱ta̱ jchínga ra kahíjòn ma‑nioo̱ mincha-niña‑ní nga mincha-xkó'nchi'ta‑la̱ jè ra tíjnasòn íxile̱, ti̱'koa̱á bexkón‑ní jè ra tíjnakon ta mé ni̱chjin‑nioo̱, ko̱ ya̱á síkíhijyo jñà corona‑la̱ ya̱ ngixko̱n jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tsò: 11Na̱'ìn bakén‑li nga ji̱ tjábé‑li kjoa̱jeya nga kata'yaxkón‑li nga̱ batoó 'ñó tse nga'ñó tjín‑li, nga ji̱í tsikindi nga'tsì tsajmì ra tjín ko̱ kjo̱bítsjen tsa̱ji‑ní nga tjín nga'tsì tsajmì ra tjín ko̱ nga ma isinda nga'tsiòo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\