Apocalipsis 5

1'A̱n kíjtse‑náa̱ jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma nga kjinaya tsja nga kixi̱ jngo xa̱jo̱n ra kjixkóya ra tjí'ta letra ya̱ nga̱ya‑la̱ ko̱ ya̱ ngatsijen‑la̱; ko̱ itoó 'ka̱ tjí'ñó ñánda̱ nga tjíchjá'ñó nga tjí'ta chi̱ba̱ nga mì yá ra ma taxki̱ ski̱í'xa̱. 2Ko̱ jngo ìkja̱li̱ kíjtsee̱ ra tse nga'ñó tjín‑la̱ ra 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¿Yá ra bakèn‑la̱ nga ma ski̱íjnda̱ya‑te xa̱jo̱n ra̱kìi̱ ko̱ nga ma‑la̱ kjo̱híxìn ñánda̱ nga tjí'ta chi̱ba̱ nga tjíchjá'ñó? 3Tanga ni̱yá isakò ra ma‑la̱ iskíjnda̱ya‑te jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, ni̱ mì kì ma iskotsíjen‑la̱ kó'sín tsò 'én ra tjí'ta; ni̱yá isakò ya̱ ján ngajmi, ni̱yá isakò ya̱ a̱'ta nangi ko̱ ni̱yá isakò ya̱ a̱jin 'ndé ján. 4'A̱n, 'ñó ískindáya‑na ko̱ ndáxkoaa̱n 'kia̱ nga kíjtsee̱ nga ni̱yá isakò ra tsakìn‑la̱ nga iskíjnda̱ya‑te jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ nga iskotá'yá ko̱ nga iskotsíjen‑la̱ kó'sín tsò 'én ra tjí'ta. 5Jngo xi̱ta̱ jchínga ra kahíjòn ma‑nioo̱, kitsò‑na: ―Kì ti̱ tsja chindáya‑ni. Tíjnaá jè ra 'mì: Xa‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Judá, ko̱ jè ra 'mì‑te: Tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, jè ra ijye isikijne‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ kondra̱‑la̱; jé ra bakèn‑la̱ nga ma ski̱íjnda̱ya jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, ko̱ nga ma‑la̱ kjoa̱híxìn ñánda̱ nga ito 'ka̱ tjí'ta chi̱ba̱ nga tjíchjá'ñó. 6'Kia̱á kíjtse jngo Forrè nga síjna ya̱ nga masen‑la̱ ñánda̱ nga tíjna ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ ñánda̱ nga tjítsa̱jna jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon, ko̱ ya̱ ñánda̱ tjítsa̱jna jñà xi̱ta̱ jchínga. Jè Forrè, 'koa̱á 'sín 'ki koni tsa ijye 'ken; ko̱ ito ma‑ni nchra̱já‑la̱ ti̱'koa̱á ito ma‑ni xko̱n; jñà xko̱n, jñá‑ní jñà inìma̱‑la̱ Nainá ra ito ma‑ni ra inikasén nga tíjngo i̱sà'nde. 7Jè Forrè ra̱kìi̱, iskábé jè xa̱jo̱n ra kjinaya ya̱ tsja nga kixi̱ jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma. 8'Kia̱ nga ijye iskábé xa̱jo̱n jè Forrè, jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ra kahíjòn ma‑ni tsincha-niña‑ní nga tsincha-xkó'nchi'ta‑la̱ Forrè ra̱kìi̱. Sabà arpa 'ya nga'tsiòo̱ ko̱ 'yaá‑te chi̱tsín ra ngi ki̱cha̱ sinè ra tjíya chrjongó nainá ra ngi kitse‑ní. Jñà chrjongó nainá, jñá‑ní kjoa̱ bitsa'ba‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 9Ko̱ jngo 'én xi̱tse̱ kise ra tsò: Bakén‑li nga ji̱ chjíbí jè xa̱jo̱n ko̱ nga ji̱ chjí'xi̱i ñánda̱ tjí'ta chi̱ba̱ nga tjíchjá'ñó; nga̱ ji̱í‑ní ra ini'ken‑li nga ko̱ó jní‑li tsikíchjítjì‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ itjojin‑la̱ nga'tsì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ko̱ nga'tsì 'én ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ko̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín ko̱ nga'tsì nangi ra tjín nga tíjngo i̱sà'nde mé‑ni nga ya̱ ki̱chja̱‑ni a̱'ta 'tse̱ Nainá. 10Ko̱ xi̱ta̱xá ítjòn ki'nì ko̱ na̱'mì ki'nì nga ma si̱hitjasòn‑la̱ Nainá; ko̱ jñá ko̱tèxoma ya̱ a̱'ta nangi. 11'Kia̱ nga ískotsíjee̱n, kí'nchré‑la̱ jta̱‑la̱ ìkja̱li̱ ra 'ñó kjìn millón ma‑ni ra i̱nchise ya̱ a̱ndi‑la̱ ñánda̱ nga tíjna ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà ra títsa̱jnakon ko̱ títsa̱jna‑te jñà xi̱ta̱ jchínga. 12'Ñó jchán i̱nchichja̱ nga tsò: Jè Forrè ra ini'ken, jé bakèn‑la̱ nga kata'yaxkón; nga̱ jé ra tjín‑la̱ nga'ñó, ko̱ jé ra tjín‑la̱ kjoa̱nchi̱ná, ko̱ jé ra tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱, ko̱ jé tsjá nga'ñó; ko̱'sín kata'yaxkón, nga jeya katijna, ko̱ nga jè, 'nga katijna. 13Nga'tsì ra Nainá tsikínda ra tjín ya̱ ján ngajmi, ko̱ ra tjín i̱ a̱'ta nangi, ko̱ ra tjín ya̱ a̱jin 'ndé ján, ko̱ ra tjín ya̱ a̱jin ndáchikon, ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín; kí'nchré‑la̱ nga kitsò: Jè ra tíjnasòn ya̱ íxile̱ ko̱ jè Forrè, 'nga katabìhijyo ko̱ kata'yaxkón nga jeya katabìhijyo nga̱ jñà ra tse nga'ñó tjín‑la̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 14Jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon kitsó‑ní: ―¡Ko̱'sín katama! Ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ra kahíjòn ma‑ni tsincha-niña‑ní nga tsincha-xkó'nchi'ta‑la̱ nga kijtsexkón jè ra tíjnakon ki'ta skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\