Apocalipsis 6

1A̱kjòn 'kia̱á kíjtsee̱ nga jè Forrè tsjahíxìn ítjòn jngo chi̱ba̱ ñánda̱ nga tjíchjá'ñó xa̱jo̱n ra kjixkóya; a̱kjòn kí'nchrè jngo‑la̱ jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon nga 'ñó kiìchja̱. 'Koa̱á 'sín kitsò jta̱‑la̱ koni 'sín ma 'cho̱n 'kia̱ nga 'ñó tsin, kitsò: ―¡Nchrabí‑róoi̱! 2Ískotsíjen‑náa̱, ko̱ jngo kabàyo̱ ra chraba 'ki kíjtsee̱, ko̱ jè ra tíjnakjá‑la̱ kabàyo̱, jngo yá chrjo̱'bì ra 'mì arco tsá'ya jè ra machjeén ya̱ kjo̱jchán, ko̱ ítjábé jngo‑la̱ corona jè ra 'bì‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra síkijne‑la̱ xi̱ta̱ kondra̱‑la̱; a̱kjòn kiì india‑ni mé‑ni nga si̱ìkijne-isa‑ni. 3'Kia̱ nga jè Forrè tsjahíxìn jè chi̱ba̱ ra ma‑ni jò ñánda̱ nga tjíchjá'ñó xa̱jo̱n ra kjixkóya, kí'nchré‑la̱ jè ra ma‑ni jò jñà ra títsa̱jnakon nga kitsò: ―¡Nchrabí‑róoi̱! 4Ko̱ ìjngo kabàyo̱ itjo ra inì 'ki; ko̱ jè ra tíjnakjá‑la̱ kabàyo̱ ki'tsí jngo‑la̱ ki̱cha̱ ndajò ra 'ñó je 'ki; ti̱'koa̱á ki'tsì‑la̱ nga'ñó nga jè katjahíxìn kjo̱'nchán ra tjín ya̱ a̱'ta nangi mé‑ni nga ti̱jñà katasí'ken‑ni xákjén xi̱ta̱. 5'Kia̱ nga jè Forrè tsjahíxìn jè chi̱ba̱ ra ma‑ni jàn ñánda̱ nga tjíchjá'ñó xa̱jo̱n ra kjixkóya, kí'nchré‑la̱ jè ra ma‑ni jàn jñà ra títsa̱jnakon nga kitsò: ―¡Nchrabí‑róoi̱! 'Kia̱ nga ískotsíjee̱n kíjtseé jngo kabàyo̱ ra jmà 'ki; jè ra tíjnakjá‑la̱ jè kabàyo̱, jngo ra 'mì libra tsá'ya, jè ra machi̱ba̱ya‑ni tsajmì. 6Kí'nchré jngo jta̱ ra ya̱ kiìchja̱ ya̱ nga masen‑la̱ ñánda̱ nga títsa̱jna jñà ra títsa̱jnakon nga kitsò: ―Nga jngo niso je trigo, jngo ni̱chjin chjí‑la̱ chi̱'nda tjín‑ni; ko̱ jè ra jàn niso cebada, ti̱'koa̱á jngoó ni̱chjin chjí‑la̱ chi̱'nda tjín‑ni; tanga kì tà chjàn ta nìkitsón‑jiòn jñà sihìti̱ ko̱ jè nandá xán 'tse̱ uva. 7'Kia̱ nga jè Forrè tsjahíxìn jè chi̱ba̱ ra ma‑ni ijòn ñánda̱ nga tjíchjá'ñó xa̱jo̱n ra kjixkóya, kí'nchré‑náa̱ jta̱‑la̱ jè ra ma‑ni ijòn jñà ra títsa̱jnakon nga kitsò: ―¡Nchrabí‑róoi̱! 8Ískotsíjen‑náa̱, ko̱ jngo kabàyo̱ ra sinè 'ki kíjtsee̱ ko̱ jè ra tíjnakjá‑la̱ jè kabàyo̱ ra̱kìi̱, Kjo̱biyaá 'mì jè 'í‑la̱, ko̱ tje̱n‑ngi‑la̱ jè ra 'mì I̱'nde 'tse̱ Mi'ken. Ki'tsí‑la̱ kjo̱hixi̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, jñà ra ijòn xi̱ta̱, jngo si̱ì'ken, nga ko̱ó kjo̱jchán, ko̱ó kjinchrá, ko̱ó 'chin si̱ì'ken‑ni, ko̱ ti̱'koa̱ ko̱ó cho̱ 'tse̱n ra tjín ya̱ a̱jin ijñá si̱ì'ken‑ni. 9'Kia̱ nga jè Forrè tsjahíxìn jè chi̱ba̱ ra ma‑ni 'òn ñánda̱ nga tjíchjá'ñó xa̱jo̱n ra kjixkóya, kíjtse‑náa̱ ya̱ a̱ngi ñánda̱ nga sihijyosòn kjo̱tjò ra manga̱tsja Nainá nga ya̱ títsa̱jna inìma̱ tsje‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ini'ken ra ta nga̱tjì‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ti̱'koa̱á nga ta nga̱tjì‑la̱ nga ngi kixi̱ tsi'kéna̱jmí 'én nda‑la̱ Cristo. 10'Ñó i̱nchichja̱ nga tsò: ―Ji̱ Na̱'ìn ra ji̱ sabà tjibatexomi, ji̱ ra tsje tijni ko̱ ra ngi ji̱ ra kjo̱hixi̱, ¿skanda mé ni̱chjin 'ki̱‑la̱ ji̱ kjo̱hi'in ko̱ kíndajín‑la̱ ji̱ jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon ya̱ i̱sà'nde mé‑ni nga si̱ndajín‑ni koni 'sín nga isì'ken‑naji̱n? 11'Kia̱á ki'tsì‑la̱ nikje ra chroba kjòn; 'koa̱á tsi'kìn‑la̱ nga katasíkjáya chiba ni̱chjin‑isa, skanda 'kia̱ nga ko̱jngo'tá jñà ra 'ndse̱ jo̱ó a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ti̱'koa̱ ta nga̱tjì‑la̱ xá‑la̱ Nainá ki̱yájin. 12Kíjtse‑náa̱ 'kia̱ nga jè Forrè tsjahíxìn jè chi̱ba̱ ra ma‑ni jon ñánda̱ nga tjíchjá'ñó xa̱jo̱n ra kjixkóya; 'kia̱á 'ji jngo chón ra 'ñó 'tsa; jè tsá'bí, jmà 'ki kjomà koni tsa jngo nikje jmà, ko̱ jè sá, inì 'ki kjomà koni tsa jní. 13Ko̱ jñà nitse ra tjín ya̱ ján ngajmi iskatsajo'tá skanda ya̱ a̱'ta nangi koni 'sín ma i'ka jñà to chí'ndé 'kia̱ nga 'ñó 'ba tjo̱ tsjè. 14Ko̱ jè ngajmi isìxkóya‑ní koni tsa jngo xa̱jo̱n ra sixkóya; nga'tsì jñà nindo ko̱ i̱'nde ra kjijin ndáchikon jahatjìya i̱'nde‑la̱. 15Jñà ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ya̱ i̱sà'nde, jñà xi̱ta̱ ra 'ñó nda 'yaxkón‑la̱, jñà ra xi̱ta̱ nchi̱ná, jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, jñà xi̱ta̱ ra tse nga'ñó tjín‑la̱, ra xi̱ta̱ chi̱'nda ko̱ jñà ra títsa̱jnandi̱í nga mì tsa ni tjín‑la̱, ya̱á tsikitsa̱jnangi ngijo ko̱ ya̱ a̱jin na̱xi̱ nga tsikìtsa̱'ma. 16Kitsò‑la̱ jñà nindo ko̱ jñà na̱xi̱: ―Nchrabá kanè‑náji̱n nga tijtsa i̱'nde‑náji̱n mé‑ni nga mì ske̱‑naji̱n jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ nga ki̱tsa̱jna'ma‑la̱ji̱n jè kjo̱jti‑la̱ jè Forrè. 17Nga̱ ijyeé ijchó ni̱chjin‑la̱ nga 'ñó tse kjo̱hi'in 'jiìkó kjo̱jti‑la̱ Nainá ko̱ kjo̱jti‑la̱ jè Forrè. ¿Yá ra ko̱ma ki̱chíkjoa̱‑la̱?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\