Apocalipsis 7

1'Kia̱ nga ijye kjomà kjoa̱ kìi̱, ijòn ìkja̱li̱ kíjtsee̱ ra i̱jncha kixi̱ ya̱ nga ijòn nga chrja̱ngi̱‑la̱ i̱sà'nde ra i̱nchibíchjà-ikon‑la̱ tjo̱ mé‑ni nga mì ti̱ kata'ba‑ni ya̱ a̱sòn i̱sà'nde ko̱ ya̱ a̱jin ndáchikon nga ti̱'koa̱á ni̱jngo yá katasíjtiya‑la̱. 2Ti̱'koa̱ kíjtseé ìjngo‑isa ìkja̱li̱ ra ya̱ tínchrabá‑ni ya̱ ñánda̱ nga bitjokátji‑ni tsá'bí ra 'ya jngo ki̱cha̱ ra 'tse̱ Nainá ra tíjnakon ra ma si'ta chi̱ba̱‑ni chi̱'nda‑la̱; 'ñó kiìchja̱‑la̱ jñà ìkja̱li̱ ra ijòn ma‑ni ra ijye itjábé‑la̱ nga'ñó nga tsjá'chin‑la̱ jè i̱sà'nde ko̱ jè ndáchikon, 3kitsò‑la̱: ―Kì tà chjàn kó nìko̱o jè i̱sà'nde ko̱ jè ndáchikon ko̱ jñà yá, 'kia̱ nga ti̱kje si'ta chi̱ba̱ ya̱ tátjen‑la̱ jñà ra chi̱'nda‑la̱ Nainá ma. 4Kí'nchré‑la̱ kótjín ma‑ni jñà ra isi'ta chi̱ba̱: jngo sindo̱ ko̱ ichán ijòn jmi ma‑ni, ta nga'tsì ra tje̱‑la̱ xi̱ta̱ Israel. 5Jñà nga'tsì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ ra isi'ta chi̱ba̱: ra tje̱‑la̱ Judá, tejò jmi ma‑ni; ra tje̱‑la̱ Rubén, tejò jmi ma‑ni; ti̱'koa̱á tejò jmi ma‑ni ra tje̱‑la̱ Gad; 6ra tje̱‑la̱ Aser, tejò jmi ma‑ni; ra tje̱‑la̱ Neftalí, ti̱'koa̱á tejò jmi ma‑ni; ko̱ ra tje̱‑la̱ Manasés, tejò jmi ma‑ni; 7ra tje̱‑la̱ Simeón, tejò jmi ma‑ni; ti̱'koa̱á ra tje̱‑la̱ Leví, tejò jmi ma‑ni; ko̱ ra tje̱‑la̱ Isacar, tejò jmi ma‑ni; 8ra ti̱'koa̱á tje̱‑la̱ Zabulón, tejò jmi ma‑ni; ko̱ ra tje̱‑la̱ José, tejò jmi ma‑ni; ko̱ ti̱'koa̱á tejò jmi ma‑ni ra tje̱‑la̱ Benjamín. [Sabà isi'ta chi̱ba̱á nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱.] 9Ra ijye kjomà jñà kjoa̱ kìi̱, 'kia̱ nga ískotsíjee̱n, kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ kíjtsee̱ ra ni̱yá ma maxki̱ya‑la̱. Ya̱á títsa̱jna xi̱ta̱ ra ya̱ inchrabàjin‑ni nga'tsì nangi ra tjín ya̱ i̱sà'nde; ko̱ nga'tsì tje̱‑la̱ xi̱ta̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde; ko̱ títsa̱jnaá xi̱ta̱ ra chja̱ nga'tsì 'én ra tjín, ko̱ xi̱ta̱ ra ya̱ inchrabà‑ni nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á i̱ncha kixi̱ ya̱ ngixko̱n ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ ya̱ ngixko̱n Forrè. Saba nikje chrobaá kjòn ra kjiya, ko̱ xka̱jén kjiya tsja. 10Nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱ 'ñó i̱nchichja̱ nga tsò: Jè Na̱'ín‑ná ra Nainá ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ jè Forrè, kjomà‑la̱ tsachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. 11Nga'tsì jñà ìkja̱li̱, ya̱á i̱ncha kixi̱ ya̱ a̱ndi‑la̱ ñánda̱ tíjna ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma ko̱ ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ jchínga ra kahíjòn ma‑ni, ko̱ jñà ra ijòn ma‑ni ra títsa̱jnakon. Tsincha-niña‑ní nga tsinchaxkó'nchi'ta a̱'ta nangi nga kijtsexkón jè Nainá, 12nga kitsò: Ko̱'sín katama. Jè ra Nainá, 'nga katijna, jè jeya katijna, nga̱ jè sabá ra tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ ko̱ ta jé ra ko̱'sín katatsò‑la̱ xi̱ta̱: “Tse kjo̱nda kata'se‑li”, ko̱ jè kata'yaxkón nga jè sabà ra tjín‑la̱ kjo̱téxoma ko̱ ra tjín‑la̱ nga'ñó. Ko̱'sín katama skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 13'Kia̱á kiìchja̱ jngo jñà xi̱ta̱ jchínga, kitsò‑na: ―Jñà xi̱ta̱ ra nikje chroba kjiya, ¿yá xi̱ta̱‑ni, ko̱ ñánda̱ ka'fi‑ni? 14Ko̱ 'a̱n, kíxiín‑la̱: ―Ji̱í‑ní ra 'yi na̱'ìn. Ko̱ jè kitsò‑na: ―Jñá‑ní xi̱ta̱ kìi̱ ra ya̱ tsatojin kjo̱hi'in jñà ni̱chjin 'kia̱ nga 'ñó tse kjo̱hi'in ki'se, ra ko̱ jní‑la̱ Forrè isìtsje‑ni nikje‑la̱ nga kjochroba‑ni. 15Kií ko̱'sín ya̱ títsa̱jna‑ni ya̱ ngixko̱n jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma nga ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n i̱nchisísin‑la̱ ya̱ a̱ya i̱ngo̱‑la̱. Ko̱ jè ra tíjnasòn íxile̱, ya̱á kíjnajin masen ki'ta‑la̱ nga si̱ìkinda̱. 16Mì kì ti̱ kjinchrá si̱ìkjiín‑ni, mì ti̱ kì ko̱xándá‑la̱, ko̱ mì kì ti̱ bato tsjè ko̱ma‑la̱ ndabá‑la̱ tsá'bí ko̱ mì kì ti̱ chján‑la̱ ndabá. 17Nga̱ jé Forrè ra tíjna ya̱ masen‑la̱ ya̱ ñánda̱ tíjna jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma, jé si̱ìkinda̱ koni 'sín makìnda̱ jñà forrè ko̱ jé skén‑la̱ ndi̱yá nga ki̱ko̱ ñánda̱ nga títjo nandá ra tíjnakon. Ko̱ jé Nainá si̱ìxìjno‑ni nga'tsì ndáxko̱n jñà xi̱ta̱ kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\