Apocalipsis 8

1'Kia̱ nga jè Forrè tsjahíxìn jè chi̱ba̱ ra ma‑ni ito ñánda̱ nga tjíchjá'ñó xa̱jo̱n ra kjixkóya, maseén‑la hora jñá ki'se ya̱ ján ngajmi. 2A̱kjòn kíjtsee̱ jñà ìkja̱li̱ ra ito ma‑ni ra i̱ncha kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá nga jngó jngó chrjoo̱ ki'tsì‑la̱. 3'Kia̱á 'ji ìjngo‑isa ìkja̱li̱ ra 'ya jngo ki̱cha̱ sinè jè ra ya̱ tìya chrjongó nainá; tsasijna kixi̱ ya̱ a̱'ta ímixa̱ tsje ya̱ ñánda̱ nga tì jè chrjongó nainá; ki'tsì‑isa‑la̱ mé‑ni ya̱ si̱ìjngoko̱‑ni jñà kjo̱bitsa'ba‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá; ya̱á tsaká ya̱ a̱sòn ímixa̱ tsje ra ngi ki̱cha̱ sinè ra tíjna ya̱ ngixko̱n jè ra tíjnasòn íxile̱ nga tíbatéxoma. 4Jè ni̱'ndi̱‑la̱ chrjongó nainá, ya̱á tjíjngoko̱, ko̱ jñà kjo̱bitsa'ba‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá nga kijìmijìn koni 'sín nga tsá'ya jè ìkja̱li̱ nga ijchò skanda ñánda̱ nga tíjna jè Nainá. 5Jè ìkja̱li̱, a̱kjòn 'kia̱á iskábé jè ki̱cha̱ ra tìya chrjongó nainá; tsinchá‑isa xó'bí ra títì nga tjísòn ya̱ ímixa̱ tsje; a̱kjòn ya̱á isìkàtje̱n ya̱ a̱sòn i̱sà'nde, ko̱ 'ñó kitsin 'cho̱n, ko̱ ina'yá‑la̱ jta̱, ko̱ 'ñó jate ko̱ ti̱'koa̱á 'tsa chón. 6Jñà ìkja̱li̱ ra ito ma‑nioo̱ ra ito chrjoo̱ tjíma'ya; tsikitsa̱jna nda‑ní nga si̱ìkji'ndá chrjoo̱‑la̱. 7Jè ìkja̱li̱ ra síjna ítjòn, isikji'ndá jè chrjoo̱‑la̱; ko̱ a̱kjòn 'kia̱á inikasén ya̱ a̱'ta nangi jtsí na̱jo̱ ko̱ ni'í ra tjíkójin jní. Nga jàn‑ya i̱sà'nde, jngo‑yá kitì; ko̱ ti̱'koa̱á ta nga'tsì jñà yá ra tjín, jè ra jàn‑ya, jngo‑ya kitì‑te; ko̱ kitì ijye‑ní nga'tsì xka̱ ijñá. 8Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni jò isikji'ndá jè chrjoo̱‑la̱; ko̱ 'kia̱á inìkàtje̱n‑jin ya̱ ndáchikon jngo ra ko̱'sín 'ki koni jngo nindo ra 'ñó je 'ki ra títì jnga̱ jnga̱. Ko̱ jè ra jàn‑ya 'ka̱ tjín‑ni jè ndáchikon, jngo‑yá, ngi jní kjomà. 9Jñà cho̱ ra tjín ya̱ a̱jin ndáchikon, jè ra jàn‑ya ta nga'tsì cho̱, jngo‑yá 'ken. Ko̱ ti̱'koa̱á jè ra jàn‑ya ta nga'tsì chitso ra tjín ya̱ a̱jin ndáchikon, jè ra jngo‑yá, ngi kinìkitsón‑ña‑ní. 10Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni jàn isikji'ndá jè chrjoo̱‑la̱, ko̱ jngo nitse ra 'ñó je 'ki iskàtje̱n‑ngi‑ni ya̱ ján ngajmi ra ko̱'sín 'ki koni jngo ni'í ra títì jnga̱ jnga̱; ko̱ jè nitse ra̱kìi̱, jè ra jàn‑ya ta nga'tsì xa̱ngá nandá, ya̱á iskàtje̱n‑jin jè ra jngoyá xa̱ngá ko̱ nga'tsì i̱'nde ñánda̱ nga títjo nandá. 11Jè 'í‑la̱ nitse ra̱kìi̱: xka̱ tsja 'mì, jè ra jàn‑ya ma‑ni ta nga'tsì nandá, jngo‑yá kjotsja; ko̱ kjín jchán xi̱ta̱ 'ken ta nga̱tjì‑la̱ nga kjotsja nandá. 12Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni ijòn, isikji'ndá jè chrjoo̱‑la̱, a̱kjòn jè ra jàn‑ya, koni 'sín 'ki jè tsá'bí, jngo‑yá itsi'on; ko̱ jè sá, 'koa̱á ti̱'sín kjomà; ko̱ jñà nitse, 'koa̱á ti̱'sín kjomà‑te; a̱kjòn kjòjñò jngo‑yá jè tsá'bí ko̱ jè sá ko̱ jñà nitse; ko̱ jè ni̱chjin 'kia̱ nga jàn‑ya tjín‑ni, jngo‑yá kjòjñò, ko̱ 'koa̱á ti̱'sín kjomà 'kia̱ nga ni̱tje̱n. 13'Kia̱á ískotsíjee̱n, kí'nchrè jngo‑la̱ xija̱ nga itjotjén ya̱ masen‑la̱ a̱jin i̱sén. Ko̱ 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¡I̱ma̱‑ró‑ni, i̱ma̱‑ró‑ni, i̱ma̱‑ró‑ni jñà xi̱ta̱ ra tjín ya̱ a̱'ta nangi; batoó 'ñó ton ko̱ma'tin 'kia̱ nga si̱ìkji'ndá chrjoo̱‑la̱ jñà ìkja̱li̱ ra ngi jàn chija‑isa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\