Apocalipsis 9

1Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni 'òn isikji'ndá jè chrjoo̱‑la̱, ko̱ kíjtseé jngoo̱ nitse ra ya̱ inchrabà‑ni ya̱ ján ngajmi nga iskàtje̱n‑ngi ya̱ a̱'ta nangi, ko̱ jè kjonga̱tsja yabi̱ ra 'tse̱ nga̱jo̱ na̱tja̱n. 2A̱kjòn iskí'xa̱ jè nga̱jo̱ na̱tja̱n; ko̱ ni̱'ndi̱í itjo koni tsa jngo nga̱já ra 'ñó je 'ki; ko̱ jè ni̱'ndi̱ ra itjo, jahajton‑jñó‑la̱ jè tsá'bí ya̱ a̱jin i̱sén. 3Ya̱ a̱jin ni̱'ndi̱, ya̱á itjojin likò ra 'ñó i'i kjòn ra tsangasòn ya̱ a̱'ta nangi; ko̱ ki'tsí‑la̱ nga'ñó nga ma 'ke̱e na'yá‑la̱ koni 'sín 'bé na'yá‑la̱ jñà cho̱ na'yá toxòli̱ ra tjín ya̱ a̱'ta nangi. 4'Koa̱á 'sín ki'tsì‑la̱ kjo̱hixi̱ nga mì kì jñà tsjá 'chin‑la̱ jñà ndi̱jyi̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ko̱ ni̱jñà xka̱ ijñá ko̱ ni̱jngo yá; nga ta jñá katatsjá 'chin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì kì tjí'ta chi̱ba̱‑la̱ Nainá ya̱ tótjen‑la̱. 5Mì kì ki'tsì'nde‑la̱ nga katasí'ken jñà xi̱ta̱; ta jé‑ní nga 'òn sá katatsjá‑la̱ kjo̱hi'in; ko̱ jè kjo̱hi'in ra tsjá‑la̱ xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín ma koni 'sín ma 'kia̱ nga 'bé‑ná cho̱ na'yá toxòli̱. 6Jñà ni̱chjin kiòo̱, jñà xi̱ta̱ koa̱àtsji‑ní kó'sín nga si̱ì'ken ijo‑la̱, tanga mì kì sa̱kò‑la̱ kó'sín nga ma ki̱yá; ko̱ mején‑la̱ nga ki̱yá, tanga mì kì ki̱yá‑jin. 7Jñà likò kìi̱, 'koa̱á 'sín kjòn koni 'sín kjòn jñà kabàyo̱ ra ijye títsa̱jnanda nga ki̱ji̱ kjo̱jchán. Ya̱ a̱sòn sko̱, tjí'a jngo‑la̱ ra koni kjòn corona ra 'tse̱ ki̱cha̱ sinè; ko̱ i̱sén‑la̱, 'koa̱á 'sín kjòn koni kjòn i̱sén‑la̱ xi̱ta̱. 8Jñà tsja̱‑sko̱, 'koa̱á 'sín kjòn koni 'sín kjòn jñà tsja̱‑sko̱ íchjín; ko̱ jñà ni̱'ño̱, 'koa̱á 'sín kjòn koni tsa ni̱'ño̱ xa. 9Jñà xo̱tjo̱ba̱ inìma̱‑la̱, 'koa̱á 'sín kjòn koni kjòn jñà ki̱cha̱ ra faya jñà xi̱ta̱ ra fì kjo̱jchán; jñà na̱jngá‑la̱, 'koa̱á 'sín na'yá‑la̱ nga fane koni tsa 'ñó kjín ma‑ni ki̱cha̱ na̱xítji ra kabàyo̱ tjí'ndo̱fe‑la̱ nga i̱nchimahachikon nga i̱nchifì kjo̱jchán. 10Tjín ndi'tsin koni tsa cho̱ na'yá toxòli̱; ko̱ tjín‑la̱ na'yá; ko̱ jñà ndi'tsin tjín‑la̱ nga'ñó nga ma 'òn sá si̱ìki'on xi̱ta̱. 11Jè ra tíjna ítjòn‑la̱ jñà likò, jè ìkja̱li̱‑la̱ ra 'tse̱ na̱tja̱n; jè 'í‑la̱ ìkja̱li̱ ra̱kìi̱ nga 'én hebreo, Abadón 'mì, ko̱ ra 'én griego, Apolión 'mì, [jè 'én ra tsò‑ni: Jè ra ma‑la̱ síkitsón‑ña]. 12Ijyeé tsato jè kjo̱hi'in ra tíjna ítjòn jè ra bato 'ñó ton kjomà'tin jñà xi̱ta̱; tanga ingi jò chija‑isa ra 'sa̱ nchrabá. 13Jè ìkja̱li̱ ra ma‑ni jon isikji'ndá jè chrjo‑la̱, ko̱ kí'nchré jngo‑la̱ jta̱ ra ya̱ inchrabà‑ni ya̱ nga ijòn nchra̱já ra tjín‑la̱ ímixa̱ tsje ra ngi ki̱cha̱ sinè ra ya̱ síjna ya̱ ngixko̱n Nainá, 14jè jta̱ ra kitsò‑la̱ ìkja̱li̱ ra ma‑ni jon ra tsá'ya chrjoo̱: ―Chjíjnda̱'ñó‑ni jñà ìkja̱li̱ ra ijòn ma‑ni ra tjí'tá'ñó ya̱ chraña‑la̱ ndáje̱ ra 'mì Éufrates. 15Ko̱ itjájnda̱'ñó‑ni jñà ìkja̱li̱ ra ijòn ma‑ni ra ijye ko̱'sín títsa̱jnanda nga jè hora, ko̱ jè ni̱chjin, ko̱ jè sá, ko̱ jè nó, nga jè ra jàn‑ya ta nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín, jngo‑yá si̱ì'ken. 16'A̱n kí'nchrè‑la̱ kótjín ma‑ni jñà chíchàn ra kabàyo̱ títsa̱jnakjá‑la̱; jò sindo̱ millón ma‑ni. 17'Koa̱á 'sín tsatsíjen‑na jñà kabàyo̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jnakjá‑la̱ nga ki̱cha̱ tája kjijtsa ya̱ a̱sòn inìma̱‑la̱ ra inì tsijen koni ni'í, ko̱ ra chji̱'ndi̱ tsijen koni jngo na̱jo̱ ra 'mì zafiro, ko̱ ra sinè tsijen koni jè chijo ra 'mì asùfre̱. Jñà sko̱ kabàyo̱, 'koa̱á 'sín kjòn koni 'sín kjòn sko̱ xa, ko̱ ya̱ tsa'ba, ni'í bitjo, ko̱ ni̱'ndi̱, ko̱ asùfre̱. 18Ta nga̱tjì‑la̱ jñà nga jàn kjo̱hi'in kìi̱, jè ra jàn‑ya ta nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín, jngo‑yá 'ken. Jé ni'í ko̱ jè ni̱'ndi̱ ko̱ azufre ra bitjo ya̱ tsa'ba kabàyo̱ isì'ken. 19Jñà kabàyo̱ ya̱á tjí'a nga'ñó‑la̱ ya̱ tsa'ba ko̱ ya̱ a̱tjòn ndi'tsin. Jñà ndi'tsin, 'koa̱á 'sín tjín sko̱ koni 'sín kjòn ye̱; ko̱ jé ma tsjáhi'in‑la̱ xi̱ta̱. 20Jñà xi̱ta̱ ra tsijnengi‑ni ra mì kì 'ken 'kia̱ nga kjomà kjo̱hi'in kìi̱, takó mì kì isíkájno jñà jé‑la̱ ko̱ mì kì kitsjin‑jìn; takó jñá kijtsexkón jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, ko̱ jñà xkósòn ra nainá tsò‑la̱, koni jñà ra ki̱cha̱ sinè, ko̱ ra ki̱cha̱ chroba, ko̱ ra ki̱cha̱ bronce, ko̱ ra na̱jo̱, ko̱ ra yá, jñà ra mì kì tsijen‑la̱, ko̱ mì kì 'nchré, ko̱ mì kì ma‑la̱ fì. 21Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì isíkájno‑jìn, ko̱ mì kì kitsjin‑jìn nga ma‑la̱ sí'ken xi̱ta̱, ko̱ mì kì kitsjin‑jìn nga ma‑la̱ 'sín ra kjoa̱tj'ee̱, ko̱ ni̱ mì kì kitsjin‑jìn nga ma‑la̱ 'sín kjoa̱chijngi, ko̱ mì kì kitsjin‑jìn nga ma‑la̱ síchijé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\