Romanos 1

1'A̱án tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, 'a̱n Pablo ra chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ma, ra xá ko̱'sín inakjoá‑na nga 'a̱n tsikíxáya‑na jè Nainá, ti̱'koa̱á xá jahájin‑na mé‑ni nga 'a̱n siká'bísòo̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 2A̱'ta 'tse̱ 'én kìi̱, Nainá ijyeé ko̱'sín kitsjà tsa'ba nga ti̱'sa̱ kjotseé, koni 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra tsikínda xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱. 3Nga tíchja̱ ra a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱, jè Na̱'ín‑ná Jesucristo ra batéxoma‑ná. Ya̱á inchrabà'ta‑ni tje̱‑la̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra tsi'kìn David nga xi̱ta̱ i̱sà'nde kjomà. 4'Kia̱ nga jaáya‑ila̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken, jè Jesucristo, 'koa̱á 'sín nda kijcha‑la̱ nga jè‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì ra 'ñó tjín‑la̱ nga'ñó nga ngi Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tíjnajin‑la̱ ra jè. 5Nga̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga itjábé‑na kjo̱nda nga 'a̱n tsatéxáya‑na nga 'kenájmíya‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde, mé‑ni nga katasíhitjasòn nga katakjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, mé‑ni nga jeya katasíkíjna‑ni ra jè. 6Ti̱'koa̱á ra jiòn‑jiòn, xá 'koa̱á 'sín inakjoá‑no nga xi̱ta̱‑la̱ Jesucristo 'kín‑no, 7nga'tsì‑no ra titsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Roma, ra 'ñó tsjake‑no Nainá ra xá ko̱'sín inakjoá‑no nga xi̱ta̱ tsje‑la̱ ko̱ma jiòn. Nainá ra Na̱'ìn 'mí‑lá ko̱ Jesucristo ra batéxoma‑ná katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 8Ra ma'tsia̱‑nì, ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo 'ñó chjà'tà‑la̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn nga Nainá ra katíchjí‑la̱, nga̱ 'ñó nda na'yá‑la̱ nga tíjngo na̱xi̱ndá ra tjín, kó'sín nga nda makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 9Ni̱chjin nchijón‑ní nga síkítsjen‑najiòn 'kia̱ nga bitsá'ba. Ndaá tíbe jè Nainá ra ngi tjíjngoó takoàn nga tísíxá'ta‑la̱ nga tísiká'bísòo̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo, jè ra I'ndí‑la̱ ma. 10'Koa̱á 'sín bitsá'ba‑la̱ Nainá, tsa jè ra ko̱'sín mejèn‑la̱, tsa chan katijchó jngo ni̱chjin nga katatjò'nde‑na nga íjkon‑najiòn. 11Nga̱ mejèn‑na nga ske‑najiòn, mé‑ni nga tsja‑no kjo̱bítsjen kó'sín nga ma tjábé‑no kjo̱nda ra 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, mé‑ni nga isa̱ kixi̱ kitsa̱jna‑no ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 12Koni 'sín kjòn tíxin‑no, jè‑ní nga 'ki̱ nga'ñó koñá‑lá xàngie̱é a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ngásòn makjiín‑ná. 13Mejèn‑na nga nda katasijin‑najiòn ra 'ndsé chibé, nga 'ñó kjokjìn 'ka̱ mejèn‑na fì'tsè‑najiòn tanga skanda 'ndi̱ 'ndi̱ kjín kjoa̱ tjín‑ni ra tíbatéchjà‑na. Jè ra mejèn‑na nga ti̱'koa̱ ko̱'sín kjísíxá‑jin‑te‑najiòn a̱'ta 'tse̱ 'én‑la̱ Nainá koni 'sín ijye ísíxáa̱ ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ra kj'ií, mé‑ni nga ti̱'koa̱ ske‑na jngo kjo̱tjò ra 'tse̱ xá‑na̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn. 14Tjínè‑na nga kokon‑yá‑la̱ ta yá xi̱ta̱‑ni, a xi̱ta̱ chikon‑ní o̱ ra mí tsa xi̱ta̱ chikon, a xi̱ta̱ chji̱ne̱‑ní o̱ ra mí tsa xi̱ta̱ chji̱ne̱. 15'Koa̱á ma‑ni nga ijyeé tíjna̱nda nga 'ñó mejèn‑na nga ti̱'koa̱ 'kenájmí‑najiòn jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, jiòn ra ya̱ titsa̱jna‑tse ya̱ na̱xi̱ndá Roma. 16Mì kì masobà‑na a̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, nga̱ jè‑ní ra nga'ñó‑la̱ Nainá ra ma‑la̱ síkítsa̱jnandi̱í‑ni xi̱ta̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱, nga'tsì ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, ma'tsia̱ kjòn‑ni jñà xi̱ta̱ judío, ko̱ ti̱'koa̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 17A̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò, ya̱á nchrabá‑ni nga síkatsíjen‑ná Nainá kó'sín 'sín nga xi̱ta̱ kixi̱ 'sín‑ná 'kia̱ nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, mé‑ni nga isa̱ 'ñó katakjiín-isa‑ná. Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè ra xi̱ta̱ kixi̱, jè kíjnakon‑ni nga makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá.” 18Nga̱ jè Nainá bakón tsijeén‑ní jè kjo̱jti‑la̱ ra nchrabá‑ni ján ngajmi nga nchrabánè jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, jñà ra mì kì bexkón, nga̱ jñá kjoa̱'cho ra tjín‑la̱ mì kì tsjá'nde nga makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱kixi̱. 19Kjoa̱ ra ma 'yaxkeén a̱'ta 'tse̱ Nainá, ndaá tíjna tsijen‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, nga̱ ndaá tíbakón tsijen‑la̱ Nainá. 20Nga̱ jñà kjoa̱ ra mì kì tsijen‑ni a̱'ta 'tse̱ Nainá, ndaá tí'ya‑la̱ skanda ti̱'sa̱‑ni nga isinda i̱sà'nde, nga síchi̱ya‑ná 'kia̱ nga chitsíjen‑lá nga'tsì tsajmì ra jè tsikínda. Ya̱á 'ya‑la̱ nga tjín‑la̱ nga'ñó ra mì kì fehe'ta skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱, ko̱ nga ta jè ta̱jngoó‑ní ra Nainá. 'Koa̱á ma‑ni nga jñà xi̱ta̱ mì kì ma kjó'ma nga ki̱tso̱: “Mì kì mé 'ya‑ji̱n.” 21Jñà xi̱ta̱, ni̱'sín takó ijye kijtse yá‑ni ra Nainá, tanga mì tsa jè Nainá jeya isíkíjna ko̱ nda isíkíjna; ta isa̱á jñà 'ñó isìsin‑la̱ kjo̱bítsjen ra ni̱mé chjí‑la̱, ra isa̱ 'ñó tsikíchjàjin‑isa jè inìma̱ tájajín‑la̱. 22'Koa̱á 'sín kitsò‑la̱ ijo‑la̱ nga 'ñó xi̱ta̱ chji̱ne̱, tanga ta isa̱á 'ñó xi̱ta̱ tájajín kjomà. 23Xìn isíkíjna kjoa̱jeya ra bakèn‑la̱ Nainá ra mì kì fehe'ta ni̱chjin‑la̱; ta isa̱á jñà jeya isíkítsa̱jna ra ta i̱sén‑la̱ xi̱ta̱ ra fehe'ta ni̱chjin‑la̱, ko̱ jñà i̱sén‑la̱ cho̱ ra tjotjén, ko̱ i̱sén‑la̱ nga'tsì cho̱ ra ijòn tjín ndsa̱ko̱, ko̱ nga'tsì i̱sén‑la̱ cho̱ ra bí'ndo̱fe'ta nangi ijo‑la̱. 24'Koa̱á ma‑ni nga jè Nainá kitsjin-tákon nga taxki̱ kata'sín kjoa̱tjé ra sasén‑la̱ ijo‑la̱ nga ko̱'sín kata'sín koni 'sín tjín kjoa̱ chi̱nga̱ ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra isìko̱ xákjién, tseé kjo̱sabà tsakátsji‑la̱ ijo‑la̱. 25Ta isa̱á, jñà kjoa̱ndiso kijìtji̱ngi‑la̱ ko̱ mì tsa jè kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá kijìtji̱ngi‑la̱. Ta isa̱á jñà kijtsexkón ko̱ isitsjako̱ nga 'nga isíkítsa̱jna jñà tsajmì ra jè Nainá tsikínda. Mì kì tsa jè kijtsexkón ko̱ kisitsjako̱ Nainá ra tsikínda nga'tsì tsajmì ra tjín, jè Nainá ra machjeén‑la̱ nga jè nda si̱kíjneé ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Ko̱'sín katama. 26'Koa̱á ma‑ni nga jè Nainá kitsjin-tákon nga taxki̱ kata'sín jè kjoa̱'cho ra sasén‑la̱ ijo‑la̱ jè ra 'ñó tse kjo̱sabà tji̱ko̱. Nga̱ skanda jñà íchjín‑la̱, mì kì ti̱ ko̱'sín isìchjeén‑ni ijo‑la̱ koni 'sín nga ki'tsì‑la̱ nga íchjín 'mì. 27'Koa̱á ti̱'sín ki'sìn jñà ra xi̱ta̱ 'xi̱n. Kitsjin-takón kjoa̱ ra xá ko̱'sín tjín‑ni nga 'si̱in ko̱ íchjín‑la̱. Tjín xi̱ta̱ 'xi̱n ra 'ñó tse kjoa̱ chi̱nga̱ jahajin‑la̱ ijo‑la̱ nga ti̱jñá xi̱ta̱ 'xi̱n xákjén tsakjahijyoko̱‑ni. 'Ñó tse kjo̱sabà tsakátsji‑la̱ ijo‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga tseé kjo̱hi'in isakò‑la̱ ijo‑la̱ ra ti̱jñà tsakátsji‑ni ra bakèn‑la̱ jñà kjoa̱'cho ra ki'sìn. 28Ta nga̱tjì‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì isíkítsjen tsa machjeén‑ní nga ske̱xkon Nainá; 'koa̱á ma‑ni nga kitsjin-tákon Nainá nga taxki̱ kata'sín; katasíchjeén kjo̱bítsjen ra 'ñó 'cho tjín, mé‑ni nga kata'sín kjoa̱ ra ni̱mé chjí‑la̱. 29Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱ inìma̱‑la̱, ngi ta kií kitsejín nga'tsì kjoa̱'cho ra mì kixi̱ tjín, koni ra kjoa̱chijngi; 'cho kjo̱bítsjen tjín‑la̱; ta kií mejèn ijye‑la̱ mé ra tjín‑la̱ xákjién; ta kjoa̱toón 'sín, kjoa̱xìtakòn, kjoa̱ ra ma‑la̱ sí'ken xi̱ta̱, kjoa̱ nga kjaán‑ko̱ xákjín, kjoa̱ chìndo̱cha̱, kjoa̱ ra xá 'cho 'sín‑ni, ko̱ kjoa̱ ndiso. 30Chja̱jno‑la̱ xi̱ta̱ xákjín; síjtike Nainá; bachrjengi xi̱ta̱ xákjín; 'nga ikon; ndaá síkítsa̱jna ijo‑la̱; tà jñá i̱nchisíkítsjen kó'sín isa̱ 'choó 'si̱in‑isa; mì kì ma‑la̱ síhitjasòn‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱; 31mì kì machi̱ya‑la̱; mì kì síhitjasòn 'én ra chja̱; mì kì ma‑la̱ betjò xi̱ta̱ xákjín; tsìn‑la̱ kjoa̱nìhijcha'ta a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ xákjín; ti̱'koa̱á tsìn‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn. 32Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ni̱'sín ijye nda tjíjin‑la̱ nga ijyeé ko̱'sín kitsjà kjo̱hixi̱ Nainá nga nga'tsì ra ko̱'sín tjín kjoa̱ ra 'sín, bakèn‑la̱ nga ki̱yá; tanga mì tsa ta ya̱ majngo ikon nga ko̱'sín 'sín, skanda ti̱'koa̱á matsjaá‑la̱ 'kia̱ nga 'koa̱ ti̱'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra kj'ií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\