Romanos 10

1Jiòn ndí 'ndsé, ngi 'én kixi̱ kjòn, kií ra 'ñó mejèn‑la̱ inìma̱‑na̱ ko̱ ra 'ñó síjé'ta‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá Israel nga katitsa̱jnandi̱í‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱. 2'A̱n be‑náa̱ nga 'ñó mejèn‑la̱ nga ske̱xkón Nainá jñà xi̱ta̱ Israel tanga mì tsa ko̱'sín bátsji Nainá koni 'sín tjín kjoa̱chji̱ne̱ ra ngi kjo̱hixi̱. 3Nga̱ mì kì 'faha'sen‑jin‑la̱ kó'sín nga ta̱ jngoó jè Nainá ra ma‑la̱ kixi̱ síkítsa̱hijyo xi̱ta̱; ta jñá mejèn‑la̱ nga kixi̱ si̱ìkítsa̱jna ijo‑la̱, majìn‑la̱ kjábé kjo̱hixi̱ 'tse̱ Nainá ra ma‑la̱ kixi̱ síkítsa̱jna‑ná. 4'Kia̱ nga 'ji jè Cristo, ya̱á kjòjngo jè kjo̱téxoma mé‑ni nga'tsì ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, sakó‑la̱ kjo̱hixi̱ nga nda kítsa̱jnako̱ Nainá. 5Jè Moisés, 'koa̱á 'sín tsikínda xa̱jo̱n a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga kixi̱ kítsa̱jna a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma nga tsò: “Jè xi̱ta̱ ra nda si̱hitjasòn kjo̱téxoma, a̱'ta 'tse̱é kjo̱téxoma kíjnakon‑ni.” 6Tanga a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra kixi̱ kítsa̱jna 'kia̱ nga makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, tsó‑ní: “Kì tà chjàn tsò jè inìma̱‑li: ¿Yá ra ma ki̱ji̱ ján ngajmi?” (Nga̱ jè 'én ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín tsò‑ni nga koni jè Cristo nga ki̱nájen'ta nangieé.) 7Ko̱, kì tà chjàn tsò jè inìma̱‑li: “¿yá ra ma kjoa̱à'sen‑jin ñánda̱ i̱nchisíkjiín kjo̱hi'in jñà mi'ken?” (Jè 'én ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín tsò‑ni koni jè Cristo i̱nchinikasítje̱en ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken.) 8Tanga, ¿kó'sín títsò Moisés? Tsó‑ní: “Chraña'ta tíjna‑li jè 'én; ya̱á tíjna'a ya̱ ndsa̱'bì ko̱ ya̱á tíjnajin ya̱ inìma̱‑li.” 'Koa̱á 'sín tjín jñà 'én ra nakjoáya‑ji̱n ra machjeén nga ko̱kjiín‑ná. 9Tsa ndsa̱'bì kjón 'kéna̱jmí‑ni nga jé Jesucristo ra Na̱'ín‑ná ma, ko̱ tsa ngi ko̱ó inìma̱‑li ko̱kjiín‑li nga jé Nainá isikjaáya‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya, ki̱jnandi̱í‑ni ra a̱'ta 'tse̱ jé‑li. 10Nga̱ ko̱ó inìma̱‑ná makjiín‑ná mé‑ni nga xi̱ta̱ kixi̱ ka̱meé ya̱ ngixko̱n Nainá; ti̱'koa̱ ngi ko̱ó ndsa̱'bé 'bèna̱jmí‑ná nga jè Jesucristo ra Na̱'ín‑ná ma mé‑ni nga ka̱ma ki̱tsa̱jnandi̱í‑ná ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná. 11Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Nga'tsì ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo mì tsa kjo̱sabà sa̱kò‑la̱.” 12Jñà ra xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ta ngásòn kjòn a̱'ta 'tse̱ Nainá; nga̱ ti̱jé‑ni ra Na̱'ìn tsò‑la̱ nga'tsiòo̱; 'ñó nda síchikon'tin nga'tsì ra chja̱'ta‑la̱. 13Nga̱ 'koa̱á ti̱'sín tsò xa̱jo̱n‑la̱ Nainá: “Nga'tsì ra ki̱chja̱'ta‑la̱ Na̱'ín‑ná, kítsa̱jnandi̱í‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱.” 14Tanga mì kì ko̱ma ki̱chja̱'ta‑la̱ Cristo jè xi̱ta̱ ra kjè kì makjiín‑la̱. Ko̱ mì kì ko̱ma ko̱kjiín‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kjè kì mé 'én 'nchré ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ti̱'koa̱á mì kì ko̱ma kji̱'nchré tsa mì yá ra 'ke̱èna̱jmí‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. 15Ko̱ mì kì ko̱ma 'ke̱èna̱jmí‑la̱ xi̱ta̱ tsa mì yá ra si̱ìkasén. 'Koa̱á 'sín tjí'ta xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Mé ta̱ nda‑ni 'kia̱ nga jè Nainá síkasén xi̱ta̱ ra 'béna̱jmíya 'én nda‑la̱ Cristo ra tjín‑la̱ kjoa̱'nchán.” 16Tanga mì tsa nga'tsì‑ni xi̱ta̱ Israel ra isìkitjasòn jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo koni 'sín kií'nchré. Nga̱ jè Isaías, xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín kitsò: “Na̱'ìn, ¿yá ra kjokjiín‑la̱ jñà 'én ra inakjoáya‑ji̱n?” 17'Koa̱á ma‑ni, 'kia̱ nga makjiín‑ná, tjínè‑la̱ nga ítjòn ki̱ná'yé jngo 'én; ko̱ jè 'én ra ki̱ná'yé, ya̱á kji̱nchrabà‑ni a̱'ta 'tse̱ 'én‑la̱ Cristo. 18Tanga kií xiaa̱n ra 'a̱n: ¿A mí kií'nchré jè 'én nda‑la̱ Cristo jñà xi̱ta̱ Israel? Kií'nchré‑ní. Nga̱ 'koa̱á tsò xa̱jo̱n‑la̱ Nainá: Nga tíjngoó i̱sà'nde, ijyeé tsabísòn jñà 'én‑la̱; ijyeé ijchó skanda ñánda̱ fehe'ta‑ni nangi. 19India‑la̱ ko̱tíxian‑na. Jñà xi̱ta̱ Israel, ¿a mí kisijin‑la̱? Kisijiín‑la̱. Nga̱ ítjòn kitsò Moisés: 'A̱án ko̱'sín 'siaa̱n nga katamachi̱ni̱cha jiòn jngo na̱xi̱ndá ra mì tsa 'ñó chjí‑la̱, ko̱ katajticha jiòn a̱'ta 'tse̱ jngo na̱xi̱ndá ra mì kì machi̱ya‑la̱. 20Ti̱'koa̱á Isaías, 'ñó tsi'ké‑la̱ ikon 'kia̱ nga tsi'kéna̱jmí jè 'én‑la̱ Nainá nga kitsò: Ijchòtji̱ngií‑na jñà ra mì tsa 'a̱n i̱nchibátsji‑na, ti̱'koa̱ tsakoón‑la̱ kjo̱nda‑na̱ jñà ra mì tsa 'a̱n iskonangiya‑na. 21Tanga ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ Israel, 'koa̱á 'sín kitsò Nainá nga isìkìchja̱ Isaías: “Ni̱chjin nchijón‑ní ítsikjen‑la̱ ndsa̱ nga kíchja'ndé‑la̱ jngo na̱xi̱ndá ra mì kì isìhitjasòn ko̱ ra kondra̱ kiì‑la̱ 'én‑na̱.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\