Romanos 11

1'A̱n, 'koa̱á 'sín kjonangiaa̱: Jè Nainá, ¿a kitsjin-takón jè na̱xi̱ndá Israel ra jè chja̱'nda? Majìn, mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. Nga̱ ti̱'koa̱á 'a̱n, xi̱ta̱ Israel 'mì‑naa̱, ya̱á nchrabá‑na ya̱ tje̱‑la̱ Abraham, ko̱ xi̱ta̱ xàngia̱á ma jñà xi̱ta̱ ra nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ Benjamín. 2Nainá mì tsa tíbachrjengi jè na̱xi̱ndá‑la̱ ra ijye xá ko̱'sín tsikí'ta xkon nga ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱. ¿A mí tjíjin‑no koni 'sín tsò jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ Elías, xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, nga 'koa̱á 'sín kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá ra kondra̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá Israel?, nga kitsò: 3“Na̱'ìn, jñà xi̱ta̱‑li ra chja̱ ngajo‑li ijyeé kisi'ken jñà xi̱ta̱, ko̱ jñà i̱'nde‑li ñánda̱ nga jñà xi̱ta̱ bísòn kjo̱tjò‑la̱ nga sínga̱tsja‑li ijyeé kisìkitsóñà; ko̱ ta 'a̱n ta̱jngoó tíjna̱‑isa ko̱ mejèn‑la̱ nga si̱ì'ken‑te‑na.” 4Tanga ki̱í tsò 'én ra kitsjà‑la̱ Nainá: “Majìn, mì tsa ta ji̱ ta̱jngo tijni, itoó jmi ma‑isa‑ni xi̱ta̱ ra títsa̱jnatjò‑na ra kjè tsa ya̱ mincha-xkó'nchi'ta‑la̱ jè nainá ra 'mì Baal.” 5Ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, takó 'koa̱á 'sín ma; takó tjín‑isa xi̱ta̱ Israel ra títsa̱jnatjò‑la̱ Nainá ra xá tsjahíjin‑ni ra ta kjo̱nda 'tse̱. 6'Kia̱ nga ta kjo̱nda 'tse̱ Nainá nga ko̱'sín tsjahíjin xi̱ta̱, tsó‑ni kjoa̱ nga mì tsa ki‑ni nga nda ki'sìn xi̱ta̱; tanga tsa ta jñá‑la‑ni nga̱tjì‑la̱ jñà kjoa̱ ra nda ki'sìn xi̱ta̱, jè kjo̱nda ra kitsjà kjo̱tjò Nainá mí‑la tsa mé chjí‑la̱ tsa'koa̱. 7¿Kó'sín tjín tsa'koa̱? Kií ko̱'sín tjín‑ni, nga̱ kjín xi̱ta̱ Israel ra mì ijchòtji̱ngi‑la̱ kjoa̱ ra tsakátsji. Tà jñá xi̱ta̱ ra xá tsjahíjin‑ni Nainá ijchòtji̱ngi‑la̱. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka, tà kjótájajín inìma̱‑la̱. 8'Koa̱á 'sín tjí'ta xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Nainá, 'koa̱á 'sín kitsjà‑la̱ nga kisijñòjin ya̱ inìma̱‑la̱ ko̱ nga jñà xko̱n mì kì tsatsíjen‑la̱ ko̱ jñà chíká‑la̱ mì kì kií'nchré skanda ni̱chjin 'ndi̱‑ni̱.” 9Jè David, 'koa̱á ti̱'sín tsò: Ti̱jè‑ni jñà 'sí ra bínda katama chi̱n‑la̱ nga katakangi, ko̱ katasiya'ñó na̱'ya ko̱ ti̱jñá katasaténgi‑ni, mé‑ni nga katako̱‑la̱ kjo̱hi'in. 10Katasichjà jñà xko̱n mé‑ní nga mì kì ko̱tsíjen‑la̱, ko̱ katamatsi'tin í'tsi̱n skanda ta kjiá‑nioo̱. 11'A̱n, 'koa̱á 'sín kjonangiaa̱, ¿a jngó‑kjá kichijá jñà xi̱ta̱ Israel 'kia̱ nga iskajin kjoa̱ kìi̱? Majìn, mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. Tà nga̱tjì‑la̱ nga mì kì isìhitjasòn jñà xi̱ta̱ Israel, 'koa̱á ma‑ni nga jñà ra mì tsa xi̱ta̱ Israel itjábé‑la̱ jè kjo̱nda nga tsikìtsa̱jnandi̱í‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ Israel katamachi̱ni̱‑ni a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá. 12Tsa jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde tse kjo̱nda‑la̱ Nainá isakò‑la̱ 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ Israel mì kì isìhitjasòn‑la̱ Nainá ko̱ isìjchija kjo̱nda‑la̱ Nainá, isa̱á‑la ta nda ko̱chikon'tin-isa jè i̱sà'nde 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ Israel jngo kjá koa̱áfa'ta india‑ila̱ Nainá. 13Jiòn ra ko̱tíxian‑no 'ndi̱‑ni̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío 'mì‑no. 'A̱n, bexkón‑ná jè xá ra 'a̱n kisìxáya‑na nga 'a̱n kichjàya‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 14Tsa kií ni̱chjin‑ni ko̱chi̱ni̱ i'ka jñà ra xi̱ta̱ xàngia̱ ra ta nga̱tjì‑la̱ jè kjo̱nda ra tjín‑no, mé‑ni nga ti̱'koa̱á ko̱ma kítsa̱jnandi̱í‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱. 15Tsa jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde isakò‑la̱ kjo̱'nchán a̱'ta 'tse̱ Nainá 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ judío inachrjengi, isa̱á tse kjo̱nda sa̱kò 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ judío ska̱ábétjò india‑ni Nainá; skanda 'koa̱á ngoya‑la̱ koni tsa jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken kjoa̱áya india‑la̱. 16'Koa̱á ngoya‑la̱ tsa jè Nainá ijye kjonga̱tsja jè ni̱ño̱ ra chjàn ítjòn koni jngo kjo̱tjò, ijyeé 'tse̱é ko̱ma na̱'yo̱ ra ko̱chjeén‑isa ra ko̱ma a̱skan‑nioo̱. Ko̱ tsa jè kja̱ma̱‑la̱ jngo yá ijye kjonga̱tsja jè Nainá koni jngo kjo̱tjò, ijyeé 'tse̱é‑te jñà chrja‑la̱ yá. 17Jñà xi̱ta̱ Israel, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo yá olivo ra nda ra kiti'tá chrja‑la̱, ko̱ jiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo chrja‑la̱ yá olivo ijñá nga ya̱á isi'ta ngajo‑la jiòn; 'koa̱á ma‑ni nga ya̱á i̱nchichjíbé jiòn jè nga'ñó‑la̱ kja̱ma̱‑la̱ yá olivo ra nda. 18Tanga kì tà chjàn jiòn nda nachrjengio ijo‑no koni tsa jñà chrja‑la̱ yá olivo ra nda ra xá kiti'tá‑ni. Ti̱kítsjen nga̱ tà isi'ta sòn'nga‑no jiòn ko̱ mì tsa jiòn ra i̱nchi'bì‑la nga'ñó kja̱ma̱‑la̱ yá olivo, ta isa̱á jiòn i̱nchitjábé‑no nga'ñó 'tse̱ kja̱ma̱‑la̱. 19Tanga jiòn, kì 'nga ma takòn nga kixó: “Kií ko̱'sín kiti'tá‑ni chrja‑la̱ yá olivo nga ji̱n si̱'ta ngajo‑la̱ji̱n.” 20Ti̱kítsjen, nga̱ kií ko̱'sín kiti'tá‑ni nga mì kì kjokjiín‑la̱; tanga jiòn, kií‑ní nga makjiín‑no nga ya̱ titsa̱'tà‑no, tanga kì tà chjàn 'nga nìkíhijyo ijo‑no, tà isa̱á jnchro ti̱skón. 21Nga̱ jè Nainá, tsa mì kì iskoñákjoa̱‑la̱ chrja‑la̱ yá olivo ra nda, ti̱'koa̱á jiòn, tsa mì kì kixi̱ ki̱tsa̱jna, ti̱'koa̱á mì kì sko̱óñakjoa̱‑te‑no. 22Chítsijen‑la Nainá, 'ñó nda xi̱ta̱; tanga ti̱'koa̱á jè ra mejèn‑la̱ nga nda ki̱tjasòn jè 'én ra chja̱. Mì kì behi̱ma̱ jñà xi̱ta̱ ra itjo'taxìn‑la̱; tanga ra jiòn, nda i̱nchisíko̱‑no. Tanga machjeén‑ní nga ko̱'sín ti̱tsa̱jna koni 'sín tjín jè kjo̱nda ra i̱nchitsjá‑no. Tsa mì kì ko̱'sín 'sia̱an, ti̱'koa̱á ko̱te'tá‑no. 23Tsa jñà xi̱ta̱ Israel koni nga chrja‑la̱ yá olivo ra kiti'tá, tsa tsjín‑ni jè kjo̱bítsjen ra ko̱'sín mì kì makjiín‑la̱, maá ska̱ya‑ni ya̱ i̱'nde‑la̱. Nga̱ jè Nainá tjín‑la̱ nga'ñó nga ko̱ma ki̱i'tà india‑ni ya̱ i̱'nde‑la̱ ñánda̱ nga itjo'ta‑ni. 24Ra jiòn, tsa ya̱á inchrabà‑no nga kiti'tá jiòn jè yá olivo ijñá nga ya̱ isikjo'á‑la̱ jñà yá olivo ra nda ra mì tsa ya̱ bako̱‑no tsiki, isa̱á‑la ta ndi̱to̱n tjábétjò india‑ni jñà chrja‑la̱ yá olivo nda ra xá itjahájin‑ni nga si̱kjo'á india‑ila̱ ya̱ ñánda̱ nga itjo'ta‑ni nga ti̱'sa̱ ítjòn. 25Jiòn 'ndsé, mején‑na nga nda katasijin‑no jè kjoa̱'ma ra ijye ko̱'sín tjínda‑la̱ Nainá, mé‑ni nga mì tsa ta jiòn 'ñó chji̱ne̱ ki̱náchrjengio ijo‑no koni jñà xi̱ta̱ Israel. Nga̱ jñà xi̱ta̱ Israel ra tájajín i'ka inìma̱‑la̱, skanda 'kia̱á ko̱kjiín‑la̱ 'kia̱ nga ijye ko̱jngo‑ni kóhotjín nga'tsì jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga kjoa̱ha'sen ñánda̱ nga tíjna Nainá. 26'Kia̱ nga ijye ko̱'sín ko̱ka̱ma, nga'tsì jñà xi̱ta̱ Israel kítsa̱jnandi̱í‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱, koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Ya̱á nindo Sión kji̱nchrabà‑ni jè ra ma‑la̱ si̱ìkíhijyondi̱í‑ná, ko̱ nga kjo̱híxìn‑la̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ ra tje̱‑la̱ Jacob. 27Jè kjoa̱ ra̱kìi̱ ra 'a̱n kindájín‑ko̱ 'kia̱ nga kjohíxìn‑la̱ jñà jé ra tjín‑la̱. 28Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, jñà xi̱ta̱ Israel, 'koa̱á 'sín títsa̱hijyo‑la̱ Nainá koni tsa xi̱ta̱ kondra̱‑la̱, ta nga̱tjì‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo; tanga kií ko̱'sín kisìko̱‑ni mé‑ni nga jiòn katatjò'nde‑no nga katamakjiín‑no 'én nda‑la̱ Cristo. Tanga Nainá takó tsjakeé jñà xi̱ta̱ Israel ta nga̱tjì‑la̱ ijyeé ko̱'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ nga na̱xi̱ndá‑la̱ ki̱tso̱‑la̱. 29Nga̱ jè Nainá mì kì tsa ti̱ fa'án‑ni jè kjo̱tjò ra tsjá, ti̱'koa̱ mì tsa ti̱ faháxìn‑ni 'én‑la̱ koni 'sín nga chja̱. 30Jiòn, 'koa̱á ti̱'sín ki'nià 'kia̱ nga ti̱'sa̱ kjotseé, mì kì inìhitjasòn‑la̱ Nainá. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, jè Nainá mahi̱ma̱keé‑no, ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì isìhitjasòn jñà xi̱ta̱ Israel. 31Jè ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, jñà xi̱ta̱ Israel mì kì i̱nchisíhitjasòn‑la̱ Nainá; kií jiòn itjábé‑no kjo̱hi̱ma̱takòn‑la̱ Nainá mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ Israel ske̱hi̱ma̱takòn‑te‑ni. 32Nga̱ jè Nainá xá ko̱'sín tsikítsa̱hijyo'ñó‑ni nga'tsì xi̱ta̱ nga mì kì kií'nchréhijon, ko̱ xi̱ta̱ Israel, ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ Israel, mé‑ni nga 'kia̱ ka̱ma a̱skan‑nioo̱, ngásòn ngáyaá ko̱hi̱ma̱ke‑ni nga'tsiòo̱. 33Mé ta̱ 'ñó tse ma‑ni kjoa̱chji̱ne̱ ra tjín‑la̱ Nainá ko̱ kjo̱bítsjen ra tjín‑la̱; ni̱jngo xi̱ta̱ ra ma ko̱chi̱ya‑la̱ kó'sín kosòn‑la̱ ko̱ kó'sín tjín kjòn‑ni kjoa̱ ra 'sín. 34¿A tjín jngo xi̱ta̱ ra machi̱ya‑la̱ kó'sín tjín kjòn‑ni jè kjo̱bítsjen ra tjín‑la̱ Nainá? ¿A ra tjín jngo xi̱ta̱ ra ko̱ma tsjá‑la̱ 'én Nainá? 35¿A tjín yá ra kitsjà ítjòn‑la̱, mé‑ni nga jè Nainá si̱ìkáfa‑la̱ a̱skan‑ni? 36Nga'tsì tsajmì ra tjín, jè Nainá tsikínda, jè tjíkinda̱‑la̱ nga títsa̱jnakon, ko̱ jè tímachjeén‑la̱ koni 'sín nga jè mejèn‑la̱. Jè Nainá jeya katijna skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\