Romanos 14

1Nda jchi̱ko̱o jñà xi̱ta̱ xàngio̱o jñà ra mì tjíjngo ikon mé kjoa̱ ra tjí'nde‑la̱ nga 'si̱in; kì tà chjàn jñà kjoa̱ chitiya‑no, ni̱'sín mì kì mangásòn kjo̱bítsjen‑no jñà kjoa̱ ra 'sín. 2Tjín xi̱ta̱ ra ko̱'sín síkítsjen nga ma chine nga'tsì tsajmì ra tjín; ti̱'koa̱ tjín‑te xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ tsa maá chine ijye tsajmì ra tjín; tà jñá kjine tsajmì ra majchá ya̱ a̱jin nangi. 3Jè ra kjine ijye tsajmì ra ma chine kì tà chjàn bachrjengi jè ra mì kì taxki̱ kjine ijye tsajmì, ko̱ jè ra mì kì ma‑la̱ taxki̱ kjine ijye tsajmì, kì tà chjàn chja̱jno‑la̱ jè ra ma‑la̱ kjine ta mé‑nioo̱; nga̱ jè Nainá ijyeé iskábétjò nga i'ndí‑la̱ tsò‑la̱. 4¿Yá‑ni ra ji̱ nga ji̱ nikìnda̱‑ni chi̱'nda ra kj'ií? Kinda̱ 'tse̱é Nainá ra ni‑la̱ ma chi̱'nda ra̱kìi̱ tsa kixi̱ tíjna, ko̱ tsa mì kixi̱ tíjna. Ko̱kixi̱yaá‑ni, nga̱ jè Na̱'ín‑ná tseé nga'ñó tjín‑la̱ nga ma kixi̱ si̱ìkíjna. 5Tjín xi̱ta̱ ra tsò: Tjín ni̱chjin ra isa̱ xkón koni jñà ni̱chjin ra i'kaa̱. Ko̱ tjín ra tsò: Jñà ni̱chjin, ta ngásón kjòn nga ni̱chjin nchijòn. Nga jngó jngó xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín nda katíjngo‑la̱ ikon koni 'sín tsò‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱. 6Jñà xi̱ta̱ ra fahájin jngo ni̱chjin nga bexkón, jeyaá síkíjna Nainá; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tsò nga ta ngásòn ngáyaá jñà ni̱chjin, ti̱'koa̱á jeyaá síkíjna Nainá. Jñà xi̱ta̱ ra kjine ijye ta mé tsajmì‑nioo̱, a̱'ta 'tse̱ Nainá‑ní nga ko̱'sín kjine, nga̱ tsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá nga tsò‑la̱: “Tse kjo̱nda kata'se‑li”; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra mì taxki̱ kjine tsajmì, ti̱'koa̱á a̱'ta 'tse̱ Nainá‑ní nga mì kì kjine, ko̱ ti̱'koa̱á ti̱'sín chja̱'ta‑la̱ Nainá. 7Jién, 'kia̱ nga titsa̱jnakeén, mì tsa ki‑ni nga jién jeya si̱kíjneé ijo‑ná. Ko̱ 'kia̱ nga ki̱yé, mì tsa ki‑ni nga jeya si̱kíjneé kjo̱biya‑ná. 8Tanga kií xá titsa̱jnakon‑ná nga jè Nainá, jeya kíjna. Ko̱ 'kia̱ nga biyeé, kií ko̱'sín biya‑ná nga jè Nainá jeya katijna. Tsa titsa̱jnakeén, ko̱ tsa ki̱yé, jè Nainá jeya kíjna, nga a̱'ta 'tse̱é titsa̱jna‑ná. 9'Koa̱á ma‑ni nga 'ken jè Cristo, ko̱ a̱kjòn jaáya‑ila̱ nga tsikijnakon‑ni, mé‑ni nga jè ka̱ma Ni‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken, ko̱ ra takó títsa̱jnakon. 10Tanga ji̱ ra nakjoájno‑la̱ 'ndsì, ¿mé‑ni ko̱'nìa‑ni? Ti̱'koa̱á ji̱ ra nachrjengi 'ndsì, ¿mé‑ni ko̱'nìa‑te‑ni? Nga̱ nga'tsì‑ná, kijcho kincheé ya̱ ngixko̱n Nainá nga jè ki̱ìndajín saba‑ná. 11'Koa̱á 'sín tjí'ta jè xa̱jo̱n‑la̱ Nainá: Tíjna̱kon‑ná tsó Na̱'ín‑ná; nga'tsí xi̱ta̱ ya̱ ki̱nchaxkónchi'ta‑na ko̱ nga'tsí xi̱ta̱ ko̱ki̱tso̱ nga 'a̱n‑ná ra Nainá. 12Nga̱ nga'tsí‑ná 'ki̱í‑lá kinda̱ jè Na̱'ín‑ná nga'tsì kjoa̱ ra ki'nié 'kia̱ nga i̱ tsikitsa̱jneé i̱ i̱sà'nde. 13Kií jnchro‑ni nga mì ti̱ xàngie̱é ki̱nákjoa̱jno‑lá; ta isa̱á jnchro ndaá si̱kítsjeén nga mì ko̱'sín 'sie̱én jè kjoa̱ ra síkitsón‑ya koni 'sín makjiín‑la̱ xàngie̱é, mé‑ni nga mì tsa ta ko̱tjín‑ni kjoa̱ ra india ska̱jin‑ni jé. 14'A̱n, koni 'sín nga makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús, 'koa̱á 'sín fìya‑na nga ngi kixi̱í kjoa̱ nga nga'tsì tsajmì ra ma chine, tsìn‑jìn ra xkón‑ni nga chineé. Tanga tsa yá ra ko̱'sín makjiín‑la̱ nga tsò: tjín i'ka tsajmì ra xkón‑ni nga ma chine, ta a̱'ta 'tse̱‑ní nga xkón‑ni. 15Tanga tsa ta kií‑ni nga̱tjì‑la̱ tsajmì ra chinì, jè 'ndsì 'choó ka̱ma‑la̱, jè kjoa̱ ra tji'nì mì tsa ti̱ kjo̱tsjacha‑ni; kì tà chjàn bi'nde‑jìn nga kji̱tsón jè 'ndsì ra jè Cristo 'ken‑tjì ngajo‑la̱ nga ta nga̱tjì‑la̱ jñà tsajmì ra chinì. 16Kì ko̱tjín kjoa̱ ra 'nià, mé‑ni nga mì tsa jñà xi̱ta̱ ki̱chja̱jno‑la̱ kjoa̱nda ra makjiín‑no. 17'Kia̱ nga jè Nainá tíbatéxoma‑ná, mì tsa ki ra 'ñó chjí‑la̱ mé ra 'sie̱é ko̱ mé ra chji̱ne̱é; jè‑ní nga kixi̱ ki̱tsa̱jneé, nga 'nchán ki̱tsa̱jneé, ko̱ nga 'se̱‑ná kjo̱tsja; jñá kjoa̱ kìi̱, ra tsjá jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 18Jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín si̱hitjasòn‑la̱ jè Cristo jñà kjoa̱ kìi̱ nda sasén‑la̱ Nainá, ko̱ nda ki̱tjongi ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱. 19Kií machjeén‑ní nga jè kongítji̱ngi‑lá kjoa̱ ra 'nchán síkítsa̱jna‑ná ko̱ nga ki̱si̱ko̱ kañé xàngie̱é a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑ná. 20Kì tà chjàn xá‑la̱ Nainá nikitsóñì ra ta jè nga̱tjì‑la̱ tsajmì ra chinì. Kixi̱í kjoa̱, nga'tsì tsajmì ra tjín, tsje‑ní. Tanga, jé ra 'cho tjín 'kia̱ nga tà nga̱tjì‑la̱ jè tsajmì ra chinì si̱ìkitsón‑jin kjoa̱ ra ko̱'sín makjiín‑la̱ xi̱ta̱ xàngi̱i. 21Isa̱á nda‑ni, kì tà chjàn ijo chji̱ni̱i, kì tà chjàn xán 'yì, ko̱ kì mé kjoa̱ ra 'nì jè ra si̱ìkitsón‑jin jè kjoa̱ ra makjiín‑la̱ 'ndsì. 22Koni 'sín makjiín‑li a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, tà ji̱í tijin‑takìn ko̱ Nainá. ¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín koni 'sín nga makjiín‑la̱ ko̱ mì kì a̱skan si̱íkájno‑ni jñà kjoa̱ ra 'sín! 23Jè ra jò tjín‑la̱ 'kia̱ nga mé tsajmì ra kjine, nga mì kì tsa tjíjngo‑ni ikon nga kjine, jé tíbánè‑la̱ ijo‑la̱. Jngo xi̱ta̱, tsa jè kjoa̱ ra 'sín, mì kì tjíjngo ikon nga nda tjín ya̱ ngixko̱n Nainá, tíbátsji-jé‑ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\