Romanos 15

1Jién ra ijye 'ñó tinche̱é koni 'sín nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra tjí'nde‑ná nga 'sie̱én, machjeén‑ní nga ti̱'koa̱ ki̱chíkjoa̱ko̱‑ná jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín makjiín‑la̱ nga mì kì tjí'nde‑la̱ mé kjoa̱ ra 'si̱in. Mì tsa tà jñà kjoa̱ ra nda sasén‑ná kjótsjieé. 2Nga jngó jngó‑ná machjeén‑ní nga jè ko̱'sie̱én kjoa̱ ra nda tjín ra sasén‑la̱ xi̱ta̱ xàngie̱é ra kjo̱nda 'tse̱‑ni, mé‑ni nga ki̱hijin‑isa‑ni kjo̱bítsjen‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑la̱. 3Nga̱ ti̱'koa̱á jè Cristo mì tsa jñà tsakátsji kjoa̱ ra nda isasèn‑la̱ ijo‑la̱; ta isa̱á a̱'ta 'tse̱é itjasòn koni 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n 'tse̱ Salmo nga tsò: “Jñà 'én 'cho ra kiìchja̱jno‑li xi̱ta̱, sabà 'a̱án kiskanè‑na.” 4Jñà 'én ra isinda nga ti̱'sa̱ kjotseé, kií xá isinda‑ni nga jién ko̱kòn‑ya‑ná, mé‑ni nga jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá si̱ije ikon‑ná, ko̱ ko̱si̱ko̱‑ná nga kixi̱ ki̱nchieé mé‑ni nga jchíña‑lá kjo̱nda ra nchrabá‑ni 'tse̱ Nainá. 5Nainá ra ma‑la̱ síje ikon‑ná ko̱ ma‑la̱ basìko̱‑ná nga kixi̱ minchieé, ko̱'sín jngo kjo̱bítsjen katatsjá‑no nga jngó jngó‑no koni 'sín nga kitsò jè Cristo Jesús, 6mé‑ni nga nga'tsì‑no ngásòn ta̱jngo jta̱ jeya si̱kíjna jè ra Nainá ko̱ ra Na̱'ìn tsò‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 7'Koa̱á ma‑ni, ko̱'sín chjíbétjò jiòn xàngio̱o nga jngó jngó‑no, koni 'sín nga iskábétjò‑no jè Cristo mé‑ni nga jeya kíjna‑ni Nainá. 8'Koa̱á xin‑no, jè Cristo Jesús, kií xá 'ji‑nì nga 'ji síxájin‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ nga tsakón kjoa̱kixi̱ 'tse̱ Nainá, ko̱ nga ji̱í síhitjasòn koni 'sín ijye kitsjà‑la̱ tsa'ba Nainá jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ kjotseé. 9Ko̱ kií xá 'ji‑te‑ni, mé‑ni nga jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, jeya si̱ìkíjna‑ni Nainá ta nga̱tjì‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn ra tjín‑la̱, koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: 'Koa̱á ma‑ni nga 'a̱n, jeyaá síkíjna ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra mì tsa xi̱ta̱ judío ko̱ se‑náa̱ a̱'ta tsa̱ji jè 'én ra nda tsò. 10Tjí'ta‑te ñánda̱ nga tsò: Jiòn ra mì tsa xi̱ta̱ judío 'mì‑no, tsjaá 'tè‑la takòn ko̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 11Ti̱'koa̱ tíchja̱á ñánda̱ nga tsò‑te: Nga'tsì ra mì tsa xi̱ta̱ judío 'mì‑no jeya ti̱kíjna jè Na̱'ín‑ná, ko̱ nga'tsì na̱xi̱ndá, 'nga katasíkíjna Nainá. 12India tíchja̱‑isa ya̱ xa̱jo̱n 'tse̱ Isaías nga tsò: Ya̱á ki̱tjo'ta jngo‑ni jts'én ya̱ tje̱‑la̱ Isaí ra ko̱tèxoma‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ko̱ jé jts'én ra̱kìi̱ koa̱à'ta ikon, jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga sko̱óña‑la̱. 13Nainá ra fa'tatakén nga ma chiñá‑lá kjo̱nda‑la̱, tse katatsjá‑no kjo̱tsja‑la̱ ko̱ kjoa̱'nchán‑la̱, jiòn ra makjiín‑no a̱'ta 'tse̱. Ko̱ jè nga'ñó ra tjín‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱, katasiko̱‑no nga isa̱ nda kjó'ta takòn nga jchíñakjoa̱‑la jè kjo̱nda‑la̱. 14Tanga jiòn 'ndsè, tjíjngoó takoàn ra a̱'ta tsa̱jiòn nga 'ñó tjín‑no kjo̱nda ko̱ nga nda machi̱ya‑no tà mé kjoa̱‑ni, nga maá‑no jiòn si̱kixi̱ya xi̱ta̱ xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 15Ndí 'ndsé, 'koa̱á 'sín tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ nga 'ñó kítsja‑la̱ takoàa̱n nga tíchjà kixi̱‑no koni 'sín tjín ra ngi kjo̱hixi̱ mé‑nì nga mì kì si̱jchaàjin‑no jè 'én ra tjí'ta xa̱jo̱n ra tísikásén‑no. Kií ko̱'sín tísíkítsjen‑no nga̱ 'a̱án kitsjà‑na kjo̱tjò‑la̱ Nainá nga kitsjà xá‑na, 16nga chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ko̱ma ya̱ a̱jin‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. Jè xá ra kitsjà‑na Nainá, jè‑ní nga nda sixáko̱ 'én xi̱tse̱‑la̱ Nainá ra nda tsò, mé‑ni nga jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, katakjábétjò Nainá koni jngo kjo̱tjò ra nda sasén‑la̱, jñà ra ijye Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isìtsje. 17'Koa̱á ma‑ni nga 'ñó tsja tjín‑na jè xá ra tí'siaa̱n a̱'ta 'tse̱ Nainá koni 'sín nga tísíchjeén‑na jè Cristo Jesús. 18Ni̱mé kjoa̱ tjín ra taxki̱ tíchjàa̱, ta jé‑ní koni 'sín tísíko̱‑na jè Cristo nga 'a̱n tísíchjeén‑na nga tísíxáko̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío mé‑ni nga si̱hitjasòn‑ni koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá. 'Koa̱á 'sín tíma koni 'sín nga tíchjàa̱ ko̱ nga tí'siaa̱n, 19nga tí'yaá‑la̱ nga'ñó‑la̱ kjo̱xkón ra bakón kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ko̱ nga'ñó‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Nga ko̱ 'sín ijye nda ísiká'bísòo̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ítsiki'tsiá kjòn‑na ya̱ Jerusalén ko̱ nga tíjngo skanda ján Ilírico. 20Ko̱ 'koa̱á 'sín ítsikiné‑la̱ ijo‑na̱ nga mì tsa ya̱ tsi'kènájmíya 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ya̱ i̱'nde ñánda̱ ijye ki'sena̱jmíya ra a̱'ta 'tse̱, mé‑ni nga mì 'a̱n kokon‑yá nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra a̱sa kií'nchré a̱'ta 'tse̱ Cristo ra kj'ií xi̱ta̱ tsi'kéna̱jmí‑la̱. 21'Koa̱á 'sín tí'siaa̱n koni 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Jñà xi̱ta̱ ra mì yá tsi'kéna̱jmíya‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, ske̱‑ní; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kjè mé 'én 'nchré ra a̱'ta 'tse̱, ko̱chi̱yaá‑la̱. 22Tà nga̱tjì‑la̱ xá ra tí'siaa̱n, kjokjìn 'ka̱ satéchjà‑na nga mì ma fìjkon‑no. 23Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, ijyeé ijyehe'tà xá‑na̱ i̱ i̱'nde ñánda̱ tsá'ba̱; ti̱'koa̱á kjo kjín nó tjín‑ni nga mejèn‑na fìjkon‑najiòn. 24'Kia̱ nga kjiáa̱n ján España, mején‑na nga a̱kjòn ya̱ íjkon‑no. Mejèn‑na nga skexkon‑no 'kia̱ nga kjoáha̱to mé‑ni 'kia̱ nga ijye jchi̱bana̱jmí jngohíjteé, ka̱ma ki̱si̱ko̱‑nájiòn nga kjín‑isa ñánda̱ tífia. 25Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, ya̱á tífia ya̱ Jerusalén nga tífìko̱ jngo‑la̱ nga'ñó jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra ya̱ títsa̱jna. 26Nga̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá ra títsa̱jna ya̱ Macedonia ko̱ Acaya, 'koa̱á 'sín kjotsja‑la̱ nga tsikíxkó jngo nga'ñó ra kjo̱tjò 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra xi̱ta̱ i̱ma̱ ra títsa̱jna ya̱ Jerusalén. 27Ngi ta kjo̱tsja 'tse̱‑ní nga ko̱'sín kitsjà. Nga̱ tje̱n'tin‑te‑la̱ kjo̱nda. Tsa jñà xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, 'koa̱á 'sín isakò‑la̱ kjo̱nda ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ ra ta nga̱tjì 'tse̱ xi̱ta̱ judío, ti̱'koa̱á tjínè‑te‑la̱ nga ko̱si̱ko̱ ngajo‑ni a̱'ta 'tse̱ nga'tsì tsajmì ra ko̱chjeén‑la̱ ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío. 28'Kia̱ nga ijye kje̱he'tà kjoa̱ kìi̱ nga ijye singátsja jè kjo̱tjò ra 'koà‑la̱ ra ijye kjóxkó, a̱kjòn 'kia̱á kjoáa̱to‑no 'kia̱ nga kjián ján España. 29Be‑ná nga 'ñó nda si̱ichikon'tin‑ná Cristo 'kia̱ nga kijchòjkon‑no. 30Tanga 'koa̱á 'sín bitsá'ba‑no a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱tsjacha ra tsjá‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá ra a̱'ta tsa̱'a̱n, jiòn ra ndí 'ndsé xin‑no, 31mé‑ni nga ko̱si̱ko̱‑na Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ ra títsa̱jna ya̱ Judea ko̱ mé‑ni jè kjo̱tjò ra tífìko̱‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ Jerusalén nda katasasén‑la̱; 32mé‑ni nga, tsa ko̱'sín mejèn‑la̱ Nainá, nda kijchòjkon‑no nga ngi ko̱ó kjo̱tsja‑na̱ síkjáyako̱‑no. 33Jè Nainá ra tsjá‑ná kjo̱'nchán katijnako̱‑no nga'tsì‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\