Romanos 16

1'Koa̱á 'sín tísikásén‑no jè tichjeé Febe ra tjín‑la̱ xá ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra tíjna ya̱ na̱xi̱ndá Cencrea. 2Nda chjíbétjò tichjeé ra̱kìi̱ koni jngo xàngie̱é ra ti̱'koa̱ makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo nga 'koa̱á 'sín bakèn‑la̱ ra xi̱ta̱‑la̱ Cristo ma; ko̱ ti̱si̱ko̱o ni̱'sín ta mé ra ko̱chjeén‑la̱ nga̱ jè xàngie̱é ra̱kìi̱, 'ñó kjo kjìn xi̱ta̱ basìko̱, skanda 'a̱n ti̱'koa̱á tsasìko̱ó‑te‑na. 3Ti̱hixo'tá‑ná jè Priscila ko̱ Aquila jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña iníxákjo‑ji̱n a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 4Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kja̱meé kisì'ken‑tjì ngajo‑na ijo‑la̱; ko̱ mì tsa ta 'a̱n‑jiàa̱n ra ko̱xin‑la̱ nga Nainá ra ki̱íchjí‑la̱, ti̱'koa̱á ti̱ tsò‑ni nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 5Ti̱'koa̱á ti̱hixo'tá‑ná jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra ya̱ maxkóya ya̱ ni'ya‑la̱ Priscila ko̱ Aquila. Ti̱hixo'tá‑ná Epeneto ra 'ñó matsjake̱ nga̱ jè kjokjiín ítjòn‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ya̱ nangi Acaya. 6Ti̱hixo'tá‑ná jè María, jè chjo̱ón ra 'ñó nda isíxá ra a̱'ta tsa̱jiòn. 7Ti̱hixo'tá‑ná jè Andrónico, ko̱ jè Junias ra xi̱ta̱ xàngia̱ ma, ra ta̱ña tsikitsa̱jna‑ji̱n ya̱ nda̱yá; jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'ñó nda 'yaxkón‑la̱ ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Cristo, ko̱ isa̱á ítjòn kijtsexkon jè 'én‑la̱ Cristo koni 'a̱n. 8Ti̱hixo'tá‑ná jè Amplias, jè xi̱ta̱ ra 'ñó matsjake̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 9Ti̱hixo'tá‑ná jè Urbano, jè ra ta̱ña níxá‑ji̱n a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús, ko̱ jè Estaquis ra ti̱'koa̱ 'ñó matsjake̱. 10Ti̱hixo'tá‑ná jè Apeles, jè ra ijye ko̱kitsò Cristo nga xi̱ta̱ kixi̱‑ní; ti̱'koa̱ Ti̱hixo'tá‑ná jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ni'ya‑la̱ Aristóbulo. 11Ti̱hixo'tá‑ná jè Herodión ra xi̱ta̱ xàngia̱ ma; ti̱'koa̱ Ti̱hixo'tá‑ná jñà xi̱ta̱ ra tjíhijyo ya̱ ni'ya‑la̱ Narciso ra nda kji'ta ikon Na̱'ín‑ná. 12Ti̱hixo'tá‑ná jè Trifena, ko̱ jè Trifosa, jñà íchjín ra 'ñó nda síxá‑la̱ Na̱'ín‑ná, ko̱ jè tichjeé Pérsida ra 'ñó tsjacheé ra ti̱'koa̱ 'ñó nda síxá‑la̱ Na̱'ín‑ná. 13Ti̱hixo'tá‑ná jè Rufo ra xá jahíjin‑ni Nainá, ko̱ ti̱hixo'ta‑te‑ná jè na̱‑la̱ ra koni tsa na̱‑na̱ ma. 14Ti̱hixo'ta‑te‑ná jè Asíncrito, ko̱ jè Flegonte, ko̱ jè Hermas, ko̱ jè Patrobas, ko̱ jè Hermes, ko̱ ti̱hixo'ta‑te‑ná jñà xi̱ta̱ 'ndsé ra ya̱ títsa̱jnako̱. 15Ti̱hixo'ta‑te‑ná jè Filólogo ko̱ jè Julia, jè Nereo, ko̱ jè ndichja, ko̱ jè Olimpas, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ya̱ títsa̱jnako̱. 16Ngi ko̱ó inìma̱‑no ti̱kjáya‑la xàngio̱o nga jngó jngó‑no. Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra i̱ títsa̱jna síhixo'ta‑no. 17Ndí 'ndsè, 'koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no nga chítsijen‑la jñà xi̱ta̱ ra síjòya ko̱ ra síkitsón‑jin koni 'sín makjiín‑no ra kondra̱ fì‑la̱ jè kjo̱bítsjen ra ichitá'yá jiòn. Ti̱ncha'tàxìn‑la jñà xi̱ta̱ kìi̱. 18Jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì tsa Na̱'ín‑ná Jesucristo síxá'ta‑la̱, ta ijo‑la̱á síxátjì nga 'én sin 'én nda chja̱ nga konda̱cha̱‑la̱ inìma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì kì nda machi̱ya‑la̱. 19'A̱n matsjaá‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn, nga̱ ijyeé nda na'yá‑la̱ nga maá‑no nda nihitjasòn; tanga 'a̱n mejèn‑na nga xi̱ta̱ chji̱ne̱e katama jiòn ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra nda tjín. Ko̱ jngo kjá ni̱mé ra kjoa̱'cho katama‑no. 20Machrañaá ni̱chjin nga jè Nainá ra tsjá‑ná kjoa̱'nchán, ngi ski̱íxoba jè xi̱ta̱‑ni̱í nga tsjá‑no nga'ñó nga ma si̱kijne‑la. Jè kjo̱nda‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo katijnako̱‑no. 21Tísíhixo'tá‑no jè Timoteo jè ra ta̱ña níxákjo‑ji̱n; ti̱'koa̱ síhixo'ta‑no jè Lucio, ko̱ jè Jasón, ko̱ jè Sosípater jñà ra xi̱ta̱ xàngia̱a ma. 22'A̱n ra Tercio 'mì‑na ra tíbindáa̱ jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ tísixó'tà‑no ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 23Ti̱'koa̱ tísíhixo'tá‑no jè Gayo; 'a̱n i̱í tíjna̱‑naa̱ ya̱ ni'ya‑la̱ ñánda̱ nga maxkóya nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. Ti̱'koa̱ tísíhixo'tá‑no jè Erasto ra bítjò to̱n 'tse̱ ni'ya masen 'tse̱ na̱xi̱ndá; ti̱'koa̱ tísíhixo'tá‑no jè 'ndsé ra 'mì Cuarto. 24Kjo̱nda‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo katijnako̱‑no nga'tsì‑no. 25Jeya katijna jè Nainá ra tíjnako̱‑no ra tsjá‑no nga'ñó nga ma‑la̱ kixi̱ si̱ìkítsa̱jna‑no, koni 'sín tsò 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra 'a̱n bakon‑yáa̱ ra ijye ki'sena̱jmíya‑no a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo. Ijyeé tí'ya‑la̱ jè kjoa̱'ma‑la̱ Nainá ra isijna'ma skanda ni̱chjin kjotseé, 26tanga 'ndi̱ 'ndi̱, ijyeé kijcha‑la̱ koni 'sín tíchja̱ jè xa̱jo̱n tsje ra tsikínda jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé, nga 'koa̱á 'sín kitsjà kjo̱hixi̱ jè Nainá ra tíjna nda skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Jè kjoa̱ ra tsikí'ma Nainá tsiki, ijyeé ko̱'sín ki'sena̱jmí ijye‑la̱ xi̱ta̱ nga tjíjtsa i̱sà'nde mé‑ni nga katasíhitjasòn‑ni koni 'sín makjiín‑la̱. 27¡Tà jè ta̱jngoó‑ni Nainá ko̱ tà jé‑ní ra 'ñó chji̱ne̱, tà jé kata'se‑la̱ kjoa̱jeya a̱'ta 'tse̱ Jesucristo skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱! Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\