Romanos 2

1'Koa̱á ma‑ni, tsa títsa̱jin i'ka‑no ra ma‑la̱ bíndajín‑la̱ xi̱ta̱ xákjién, nga síkinda̱ jé‑la̱, mì kì ko̱ma kó'sín ko̱si̱ko̱ ijo‑la̱, ni̱'sín ta yá xi̱ta̱‑ni ra jè. 'Kia̱ nga bánè jé‑la̱ xi̱ta̱ xákjién, ti̱jé tíbánè jé‑la̱ ijo‑la̱, nga̱ 'koa̱á ti̱'sín tí'sín ra jè koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 2Tanga 'ya‑ná nga kjoa̱ kixi̱í ra 'sín Nainá 'kia̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱ ra ko̱tjín kjoa̱ ra 'sín. 3Ngajiòn ra nìkinda̱a xi̱ta̱ xàngio̱o nga fanè jé‑la, ¿mé‑ni nga ko̱'sín níkítsjen‑no nga ko̱to‑nájiòn jè kjo̱hi'in ra tsjá Nainá? Nga̱ ti̱'koa̱á ra jiòn, 'koa̱á ti̱'sín i̱nchi'nià koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 4¿A mí 'ya nga jè i̱nchinachrjengio jè kjo̱nda‑la̱ Nainá ra 'ñó nda tjín, ko̱ kjoa̱jetakòn‑la̱ nga tíkoñá kjoa̱? ¿A mí machi̱ya‑no nga jè kjo̱nda ra tjín‑la̱ Nainá, jé ra títsjá‑no ni̱chjin nga ma si̱kájno jé‑no nga mì ti̱ jé kjótsji‑no mé‑ni nga ya̱ kongítji̱ngi‑la ra jè? 5Tanga ta nga̱tjì‑la̱ nga tájajín tjín jè kjo̱bítsjen‑no nga mì kì níkájno jé ra tjíjin inìma̱‑no, isa̱á tse kjo̱hi'in i̱nchinitse'tion ijo‑no jè ra tsjá‑no Nainá 'kia̱ nga kji̱íko̱ kjo̱jti‑la̱, jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'i̱í nga ko̱'sín kixi̱ kjòn ki̱ìndajín, nga jcha̱‑la̱ yá‑ní ra ko̱ko̱‑la̱ kjo̱hi'in. 6Jè Nainá, 'koa̱á 'sín tsjá‑la̱ chjí‑la̱ jñà xi̱ta̱, koni 'sín tjín mé ta̱ kjoa̱ ra ki'sìn nga jngó jngó. 7Ko̱ tsjá‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ ta mé ni̱chjin‑nioo̱, jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibátsji nga jeya kítsa̱jna ñánda̱ tíjna Nainá nga jcha̱xkón ko̱ nga mì kì jchi̱ja ta mé ni̱chjin‑nioo̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ ndaá tjín kjoa̱ ra i̱nchi'sín nga ni̱chjin nchijòn. 8Tanga ngi ko̱ó kjo̱jti‑la̱ Nainá nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱ ra táhijín 'sín nga kondra̱ fì‑la̱ Nainá, jñà ra mì kì ma‑la̱ 'nchréhijon‑la̱ ra kjoa̱kixi̱. Tà isa̱á jñà kjoa̱ ra 'cho tjín fìtji̱ngi‑la̱. 9Tseé kjo̱hi'in ko̱ tseé kjoa̱ 'se̱‑la̱ ya̱ inìma̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, ma'tsia̱ kjòn ítjòn‑ni jñà ra xi̱ta̱ judío, ko̱ ti̱'koa̱á jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 10Tanga jñà xi̱ta̱ ra nda 'sín, tjábé‑la̱ ra kjoa̱jeya, ti̱'koa̱ jcha̱xkón‑ní, ko̱ 'se̱é‑la̱ kjo̱'nchán, ma'tsia̱ kjòn‑ni jñà ra xi̱ta̱ judío, ko̱ ti̱'koa̱á ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 11Nga̱ jè Nainá mì tsa ta i'ka‑ni xi̱ta̱ fahájin nga nda síko̱. 12Nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra bátsji‑jé ra mì kì tjíjin‑la̱ kó'sín tjín kjo̱téxoma ra itjábé‑la̱ jè Moisés, takó 'seé‑la̱ kjo̱hi'in ra mì kì fehe'ta ni̱'sín mì kì kií'nchré jè kjo̱téxoma‑la̱ Moisés. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bátsji‑jé ra nda kijtse kó'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ Moisés, ngásòn 'se̱‑la̱ kjo̱hi'in nga a̱'ta 'tse̱é kjo̱téxoma si̱ndajín‑la̱. 13Nga̱ tà jñá xi̱ta̱ ra ma‑la̱ síhitjasòn kjo̱téxoma‑la̱ Moisés, ra xi̱ta̱ kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá, mì tsa jñà‑jìn ra ta 'nchré ra xi̱ta̱ kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. 14Nga̱ 'kia̱, jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì kì tjíjin‑la̱ kó'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés, tanga ta ya̱á nchrabájin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ nga ko̱'sín 'sín kjoa̱ ra nda tjín koni 'sín tsò kjo̱téxoma, jñà xi̱ta̱ kìi̱, ni̱'sín tsìn‑la̱ kjo̱téxoma, 'yaá‑la̱ nga ya̱á tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ kjo̱téxoma 'tse̱. 15'Kia̱ nga ko̱'sín nda 'sín, 'yaá‑la̱ nga ya̱á tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ kjoa̱ ra síjé kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés; jè inìma̱‑la̱ ko̱'sín tsò‑la̱ mé kjoa̱ ra nda tjín ko̱ mé kjoa̱ ra 'cho tjín; ko̱ ti̱jé‑ni kjo̱bítsjen‑la̱ sa 'koa̱ bánè jé‑la̱, ko̱ sa 'koa̱á basìko̱tjì. 16'Koa̱á 'sín ko̱ma jè ni̱chjin 'kia̱ nga jè Nainá kj'i̱í, nga ki̱ìndajín nga'tsì jé ra tjí'ma‑la̱ ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱; nga̱ jè Jesucristo ki̱ìndajín nga'tsì kjoa̱ kìi̱, koni 'sín tsò 'én xi̱tse̱ 'tse̱ Cristo ra 'a̱n tí'bènájmíya. 17Tanga jiòn ra xi̱ta̱ judío 'mì‑la ijo‑no; ya̱á 'ñó ma'ñó'ta takòn kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés ko̱ 'ñó 'nga ma takòn ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 18Ndaá 'ya ra jiòn mé ra mejèn‑la̱ Nainá; ko̱ ndaá 'ya mé kjoa̱ ra isa̱ nda tjín ra a̱'ta 'tse̱ koni 'sín bakón‑ya‑no jè kjo̱téxoma. 19'Koa̱á 'sín 'ñó ma takòn nga jiòn ra ma‑no bakon‑ya‑la ndi̱yá kixi̱, jñà xi̱ta̱ ra mì kì machi̱ya‑la̱ ra tjíchjàjin kjo̱bítsjen‑la̱; ko̱ nga ma‑no nìhisen‑la jñà ra kjoa̱jñò tjítsa̱jin. 20Nga 'koa̱á 'sín níkítsjen nga maá‑no jiòn nda ko̱kón‑ya‑la kjo̱téxoma ra taxki̱ xi̱ta̱ ra tsìn‑la̱ kjo̱bítsjen; ko̱ nga jiòn ma‑no ko̱kón‑ya‑la jñà xi̱ta̱ ra ni̱mé ma‑la̱; ngajiòn ra tjín‑no kjoa̱chji̱ne̱ ko̱ kjoa̱kixi̱ ra bakón‑ya‑no a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma. 21Jiòn ra ko̱'sín ma‑no bakon‑ya‑la xi̱ta̱ ra kj'ií, ¿mé‑ni mì tsa ti̱ jiòn bakon‑ya‑la ijo‑no? Jiòn ra ko̱'sín bakon‑ya nga mì kì ma nichijé, ¿a mí nichijé ra jiòn? 22Jiòn ra ko̱'sín bakon‑ya nga xkón‑ni nga jò jàn 'sie̱én íchjín‑ná, ¿a mí ko̱'sín 'nià ra jiòn? Ko̱ 'koa̱á ti̱'sín bixó nga nachrjengi‑no jñà xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱, tanga, ¿mé‑ni nga ya̱ bitjàha̱'se̱n‑no ya̱ i̱ngo̱‑la̱ nga nichijé tsajmì ra ya̱ tjín? 23Jiòn, 'ñó 'nga ma takòn nga ndaá 'ya jè kjo̱téxoma, tanga 'kia̱ nga mì nda nihitjasòn‑la koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma, ¿a mí tsa jè Nainá mì nda i̱nchi'yaxkón jiòn? 24Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Ta nga̱tjì tsa̱jiòn‑no nga chja̱jno‑la̱ Nainá jñà ra taxki̱ xi̱ta̱.” 25Jè kjoa̱ 'tse̱ circuncisión nga tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑no, chjí‑la̱ tsa nda si̱itjasòn kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés. Tanga tsa mì kì si̱itjasòn kjo̱téxoma, 'koa̱á jngoya‑ila̱ koni tsa mì tsa tjí'ta chi̱ba̱‑ni ijo‑no. 26Jè ra taxki̱ xi̱ta̱, ni̱'sín mì kì tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ koni xi̱ta̱ judío, tanga tsa nda síhitjasòn kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés, Nainá, 'koa̱á 'sín ki̱tso̱‑la̱ koni tsa tjí'ta chi̱ba̱ kjòn‑ni ijo‑la̱. 27Jè xi̱ta̱ ra si̱hitjasòn kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés, ni̱'sín mì kì tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱, jè ko̱ko̱‑la̱ nga ki̱ìndajín‑no, jiòn ra mì kì nihitjasòn ni̱'sín tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑no, ti̱'koa̱ ni̱'sín tjín‑no xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 28Jngo ra xi̱ta̱ judío 'mì, mì tsa tà a̱sòn'nga‑jìn nga ko̱'sín 'mì; ko̱ jè ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱, mì tsa jè‑ni ra nda bijna‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá nga tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ya̱ a̱sòn'nga‑la̱. 29Jè ra ngi xi̱ta̱ judío jè‑ní ra ngi ya̱ inìma̱‑la̱ jahatjìya‑la̱; ko̱ jé ra chjí‑la̱ nga ya̱ tjí'ta chi̱ba̱ ya̱ inìma̱‑la̱, ko̱ mì tsa jè kjo̱téxoma ra ta xa̱jo̱n tjí'ta, jé‑ní ra Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isìkaatjìya‑la̱ inìma̱‑la̱. Jè ra ko̱'sín síhitjasòn, mì tsa ta xi̱ta̱‑jìn ra nda xi̱ta̱ ko̱chrjengi, ngi jè sabá kjón Nainá ra nda ko̱chrjengi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\