Romanos 3

1Tsa 'koa̱á 'sín tjín, ¿mé kjo̱nda ra isa̱ tse tjín‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ judío 'mì? Ko̱ ¿mé chjí‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ circuncisión nga si'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱? 2'Ñó kjìn sko̱ya tjín‑ni kó'sín chjí‑la̱, tsa jién ra nda si̱kítsjeén. Jè ra tíjna ítjòn, jè‑ní nga jñà xi̱ta̱ judío kjonga̱tsja jè 'én‑la̱ Nainá. 3Tanga, tsa tjín i'ka jñà xi̱ta̱ judío ra mì kì kixi̱ i̱nchifìko̱ jè kjo̱hixi̱ ra kjonga̱tsja, ¿a jñà kjoa̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ ko̱techjà nga jè Nainá mì ti̱ kì kixi̱ i̱ko̱‑ni xi̱ta̱? 4Majìn, mì tsa ko̱'sín ko̱ma‑jìn. Ra jè Nainá, síhitjasòn ki'ta‑ní koni 'sín tjín kjo̱hixi̱‑la̱, ni̱'sín takó xi̱ta̱ ndiso jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde; koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Jñá 'én ra ji̱ ki̱nákji̱i, xi̱ta̱ kixi̱ kata'sín‑li, mé‑ni nga ji̱ si̱kijni tsa 'kia̱ nga yá ra koa̱àngi‑li. 5Jñà kjoa̱ ra mì kì nda tjín ra 'nié ra jién, tsa nda síkatsíjen jè kjoa̱‑la̱ Nainá ra kixi̱ tjín, ¿kó'sín kixé? ¿A kixó‑ná nga mì kixi̱ tí'sín Nainá nga ko̱'sín ta̱ tse kjo̱hi'in títsjá‑ná? (Tsa ko̱'sín kixé, jngo kjo̱bítsjen‑la̱ ra taxki̱ xi̱ta̱ i̱nchinìchjeén.) 6Tanga majìn‑jìn, mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. Tsa kixi̱ kjoa̱ nga jè Nainá mì tsa kixi̱ 'sín nga kjo̱hi'in tsjá‑ná, ¿kó'sín ko̱ma‑ni nga ki̱ìndajín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde? 7Tjín‑la i'ka ra ma ki̱tso̱: “Tsa jñà 'én ndiso ra 'a̱n chjàa̱, jeya síkíjna‑ni Nainá nga bakón jè kjoa̱kixi̱ ra 'sín, ¿mé‑ni nga takó ko̱'sín tísinè‑na kjo̱hi'in koni tsa xi̱ta̱ jée̱ ra 'a̱n?” 8¿A maá ko̱'sín kixé koni 'sín tsò 'én ra tsò?: “Isa̱á‑la nda‑ni nga 'cho 'sia̱n iseé mé‑ni nga katasakó-isa‑ná ra kjo̱nda.” Koni 'sín tsò i'ka ra xi̱ta̱ ndiso, nga 'koa̱á‑ró 'sín tsò 'én ra 'a̱n tíbakon‑yá. Xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò, 'ñó nda bakèn‑la̱ nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in. 9¿Kó'sín si̱kítsjeén? ¿Jién ra xi̱ta̱ judío 'mì‑ná, a isa̱á nda i̱nchi'nié koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka? Majìn, ijyeé ko̱'sín kíxin‑no, nga ta ngásòn ngáyaá ya̱ kitsabá'ñó‑ná ra kjoa̱ 'tse̱ jé, jién ra xi̱ta̱ judío 'mì‑ná, ko̱ jñà ra taxki̱ xi̱ta̱. 10Koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Tsìn jngo ra xi̱ta̱ kixi̱, ni̱jngo tíjna. 11Ni̱yá tjín xi̱ta̱ ra machi̱ya‑la̱, ni̱yá tjín ra ma‑la̱ bátsji Nainá. 12Nga'tsì xi̱ta̱ sabà kj'ií ndi̱yá iskábé; ta jngoó ndi̱yá kijì, nga ni̱mé chjí‑la̱ kjoa̱ ra 'sín; ni̱yá tjín ra ma‑la̱ nda 'sín, ni̱jngo tíjna. 13Na̱xíjta̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín 'cho kjòn koni 'sín kjòn jngo nga̱jo̱‑la̱ mi'ken 'kia̱ nga tjá'xa̱jto; ngi ta 'én ndisoó chja̱ ni̱je̱n‑la̱; jñà 'én ra tjí'a tsa'ba, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa xán‑la̱ ye̱. 14Ngi ta 'én 'choó kitse'á tsa'ba nga chja̱jno‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ 'én ra ajò ma‑la̱ inìma̱‑ná. 15Mahachikon kjòn nga sí'ken xi̱ta̱ xákjín nga bíxten jní‑la̱. 16Ta ñánda̱ nga bima, ngi nga síton‑ní, nga síkjehesko mé ra tjín. 17Mì kì be jè ndi̱yá ra ya̱ fìko̱‑ná ñánda̱ tjín kjo̱'nchán. 18Tsìn‑la̱ kjo̱skon‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra 'sín. 19Ijyeé 'ya‑ná koni 'sín tsò ijye jè kjo̱téxoma ra 'tse̱ Moisés, jñá‑ní ra ko̱'sín títsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ fì'ta‑la̱, mé‑ni nga nga'tsì xi̱ta̱, mì kì ma ki̱chja̱‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá; ko̱ mé‑ni jè Nainá ki̱ìndajín‑la̱ jè ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱, nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde. 20Ni̱jngo xi̱ta̱ ra xi̱ta̱ kixi̱ ko̱ma‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá, ra ta nga̱tjì‑la̱ nga nda si̱hitjasòn kjoa̱ ra síjé kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés. Ta nga̱tjì‑la̱ jè kjo̱téxoma, ta kií xá tíjna‑ni nga isa̱ nda 'ya‑la̱ jè jé ra tjín‑ná. 21Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, tí'yaá‑la̱ kó'sín 'sín Nainá nga xi̱ta̱ kixi̱ 'sín‑ná, ko̱ mì tsa ki‑ni nga nihitjasén kjo̱téxoma. Ta kií‑ní nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. Nga̱ ti̱jé‑ni Kjo̱téxoma, 'koa̱á 'sín tsjá 'én, ko̱ 'koa̱á ti̱'sín kitsò xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé 22nga ya̱á nchrabá‑ni nga xi̱ta̱ kixi̱ 'sín‑ná Nainá 'kia̱ nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ko̱ 'koa̱á 'sín si̱ìko̱ ijye nga'tsì ra ko̱kjiín‑la̱. Nga̱ ngásòn ngáya kjòn nga'tsiòo̱, 23ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ nga'tsí xi̱ta̱ nga tsakátsji‑jé; kjiín tjítsa̱jna‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tíjna jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. 24'Koa̱á ma‑ni nga jè Nainá ta ko̱ó kjo̱nda‑la̱ ko̱ ngi ta kjo̱tjó‑ní nga xi̱ta̱ kixi̱ 'sín‑ná. Ta kií‑ní nga̱ jè Jesucristo tsikíchjítjì‑ná, 'koa̱á ma‑ni nga ma tsikìtsa̱jnandi̱í‑ná ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná. 25Nainá kitsjá I'ndí‑la̱ koni jngo kjo̱tjò ra faháxìn jé‑ná ya̱ ngixko̱n Nainá, 'kia̱ nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Jesucristo, nga jè tsikíxten jní‑la̱ 'kia̱ nga 'ken. Nainá, 'koa̱á 'sín bakón tsijen kó'sín nga kixi̱ 'sín ra jè; ta nga̱tjì‑la̱ nga ti̱'sa̱ kjotseé, Nainá maá‑la̱ nga iskoñákjoa̱, mì tsa ta ndi̱to̱n kitsjà‑la̱ kjo̱hi'in xi̱ta̱ koni 'sín bakèn‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ jñà jé ra tsakátsji. 26Ko̱ jè ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱, 'koa̱á 'sín isìkasén jè Jesucristo mé‑ni nga ki̱ìndajín‑ni kjoa̱ ra tsikíjna chró'bá. 'Koa̱á ma‑ni nga xi̱ta̱ kixi̱í ra jè, ko̱ nga ta jé‑ní ra ma‑la̱ xi̱ta̱ kixi̱ 'sín jñà xi̱ta̱ ra bá'ta ikon jè Jesús. 27¿Ñánda̱ sijna‑ni jè kjoa̱ ra jè xi̱ta̱ nda bachrjengi ijo‑la̱? Ta ya̱á chija, mì kì ti̱ mé chjí‑la̱. ¿Tanga mé‑ni? ¿Ñánda̱ nchrabá‑ni kjo̱hixi̱? ¿A kií‑ní nga i̱nchiniìtjasén jè Kjo̱téxoma? Majìn, ta kií‑ní nga tjín jngo kjo̱hixi̱ nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 28'Koa̱á 'sín machi̱ya‑ná ra fehe'ta‑ni, nga jè Nainá, ta kií xi̱ta̱ kixi̱ 'sín‑ná, ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Jesús; mì tsa ki‑ni nga Kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés nda si̱hitjasén. 29Jè Nainá, ¿a tà Nainá‑la̱ xi̱ta̱ judío‑ní? ¿A mí tsa 'tse̱‑te ra taxki̱ xi̱ta̱? Ngi kixi̱í kjoa̱ nga 'tse̱é‑te ni̱'sín ta yá xi̱ta̱‑ni. 30Nga̱ jngoó‑ni jè Nainá. Jè‑ní ra ma‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱ 'sín jñà ra xi̱ta̱ judío ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱, 'kia̱ nga ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús; ti̱'koa̱á xi̱ta̱ kixi̱í 'si̱in‑te jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì kì tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱, 'kia̱ nga ko̱kjiín‑te‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 31'Kia̱ nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Jesucristo, ¿a i̱nchinachrje‑ngi‑ná jè kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma? Majìn, mì tsa i̱nchinachrjengieé; ya̱á jnchro nda i̱nchinikatsíjeén nga kií xá tjín‑la̱ jè kjo̱téxoma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\