Romanos 4

1¿Tanga kó kixé ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham? ¿Mé kjo̱nda ra isakò‑la̱? 2¿A kií nga̱tjì‑la̱ nga nda ki'sìn nga xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱ Nainá? Majìn. Nga̱ tsa 'koa̱à‑la 'sín ki'sìn, kjomaá‑la ti̱jè nda isíkíjna‑ni ijo‑la̱. Tanga, mí‑la tsa ya̱ ngixko̱n Nainá. 3Tanga, ¿kó tsò jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá? Ki̱í 'sín tsò: “Jè Abraham, ndaá kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá; 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín kitsò‑la̱ Nainá nga xi̱ta̱ kixi̱‑ní.” 4Jè to̱n ra tjábé‑la̱ xi̱ta̱ ra síxá, mì tsa ta 'bì kjo̱tjò‑la̱. Jé‑ní chjí‑la̱ nga síxá. 5Jngo xi̱ta̱ ra mì tsa jè bá'ta ikon jñà kjoa̱nda ra 'sín, tanga makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, jè‑ní ra xi̱ta̱ kixi̱ ma ya̱ ngixko̱n Nainá. Nga̱ ta jè‑ni Nainá ra ma‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱ 'sín jñà xi̱ta̱ ra 'cho tjín kjoa̱ ra 'sín, tà nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 6Jè xi̱ta̱ jchínga‑ná ra tsi'kìn David, 'koa̱á 'sín kitsò ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda ra 'se̱‑la̱ xi̱ta̱, ra mì tsa jñà nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ ra 'si̱in nga jè Nainá xi̱ta̱ kixi̱ ki̱tso̱‑la̱. 7Nga kitsò: Mé ta̱ tsja‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye inìhijcha'ta‑la̱ jñà kjoa̱'cho ra ki'sìn, ko̱ ra ijye kjóchjítjì jñà jé ra tjín‑la̱. 8Mé ta̱ tsja‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì ti̱ kì kinda̱ 'sín‑ni Nainá jñà jé ra tjín‑la̱. 9Jñà kjo̱nda kìi̱ ra tsjá Nainá, ¿a tà 'tse̱é jñà xi̱ta̱ judío ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱? ¿A mí tsa ti̱'koa̱ 'tse̱‑te ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì tsa tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱? Ijyeé ko̱'sín kíxin‑no nga jè xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham, 'kia̱ nga kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, 'koa̱á 'sín kitsò Nainá nga jè Abraham, xi̱ta̱ kixi̱‑ní. 10Tanga Abraham, 'kia̱ nga xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱ jè Nainá, ¿a ta̱ 'koa̱ tjí'ta chi̱ba̱á ijo‑la̱? Majìn; 'kia̱á‑ní 'kia̱ nga ti̱kjè tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱. 11Abraham, 'kia̱ nga ijye ko̱'sín xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱ Nainá, a̱kjòn 'kia̱á isi'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ koni jngo sello nga ya̱á 'ya‑la̱ nga ijyeé xi̱ta̱ kixi̱‑ní, ta nga̱tjì‑la̱ nga kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá 'kia̱ nga ti̱kjè tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga jè ma xi̱ta̱ jchínga‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ ni̱'sín mì kì tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱. Ko̱ 'kia̱ nga makjiín‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, xi̱ta̱ kixi̱í tsò‑la̱ Nainá. 12Abraham jè ma xi̱ta̱ jchínga‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ judío ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱; tanga mì tsa ta ki‑ni nga tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱; jñá‑ní ra 'koa̱ ti̱'sín i̱nchikjábé xkósòn‑la̱ Abraham nga ti̱'koa̱ i̱nchimakjiín‑la̱ koni 'sín nga kjokjiín‑la̱ Abraham 'kia̱ nga ti̱kjè si'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱. 13Nainá 'kia̱ nga ko̱'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba jè Abraham nga jé ko̱nga̱tsja jè i̱sà'nde ko̱ jñà xi̱ta̱ tje̱‑la̱ nga 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱; mì tsa ki‑nì nga nda isìhitjasòn kjo̱téxoma, ta kií‑ní nga kjokjiín‑la̱ koni 'sín kiìchja̱ Nainá; 'koa̱á ma‑ni nga xi̱ta̱ kixi̱ kjomà ya̱ ngixko̱n Nainá. 14Tsa tà jñá‑la ko̱nga̱tsja kjo̱nda kìi̱ jñà xi̱ta̱ ra síhitjasòn kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma, mí‑la ti̱ mé chjí‑la̱ nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá tsa'koa̱; ko̱ mí‑la kì ki̱tjasòn‑ni koni 'sín ijye kitsjà tsa'ba Nainá. 15Ra kjo̱téxoma 'mì, kjo̱hi'iín bíné‑ná; tanga tsa tsìn kjo̱téxoma, mí‑la tsa mé kjo̱téxoma ki̱tjá ítjòn‑lá ni̱'sín ta mé ra 'sie̱én. 16Koni 'sín tsò 'én ra Nainá kitsjà‑la̱ Abraham, 'tse̱é‑ní jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱. Ta tsjá kjo̱tjò‑la̱ kjo̱nda‑la̱, mé‑ni nga katasijna kixi̱‑ni 'én nga ki̱tjasòn‑ní 'én kìi̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ Abraham. Mì tsa ta a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱téxoma, ti̱'koa̱á 'tse̱é‑te jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱ makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá koni 'sín kjokjiín‑la̱ Abraham. 'Koa̱á ma‑ni nga xi̱ta̱ jchínga 'mì‑lá Abraham nga'tsì‑ná ra makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá. 17Koni 'sín nga tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Kjín na̱xi̱ndá ra ijye ji̱ ísingátsja‑la nga ji̱ ka̱mi xi̱ta̱ jchínga‑la̱.” Ko̱ 'koa̱á 'sín tíjna jè Abraham ya̱ ngixko̱n Nainá. Jè Abraham kjokjiín‑la̱ koni 'sín kiìchja̱ Nainá ra ma‑la̱ síkjaáya‑la̱ xi̱ta̱ ra ijye 'ken; ko̱ ti̱'koa̱á ma‑la̱ chja̱ kixi̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra kjè mé tjín koni tsa ijye ko̱tíma kjòn. 18Xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham nda kjokjiín‑la̱ koni 'sín kitsò‑la̱ Nainá ko̱ ndaá iskoñá‑la̱ kjoa̱ kìi̱; ni̱'sín mì kì tjíjin‑la̱ kó'sín ko̱ma‑la̱ nga ki̱tjasòn. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kjìn na̱xi̱ndá, xi̱ta̱ jchínga tsò‑la̱, koni 'sín nga Nainá ijye kitsjà‑la̱ tsa'ba nga kitsò‑la̱: “'Koa̱á 'sín 'ñó kjìn ko̱ma ra xi̱ta̱ tje̱‑li.” 19Jè Abraham, mì kì isikjahajen‑la̱ ikon koni 'sín nga kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, ni̱'sín ko̱'sín isíkítsjen nga mì ti̱ mé chjí‑la̱ ijo‑la̱ nga ijyeé 'ñó xi̱ta̱ jchínga; kja̱meé bijchó‑la̱ jngo sindo̱ nó; ti̱'koa̱á jè chjo̱ón‑la̱ Abraham ra 'mì Sara, chjo̱ón 'ndi̱‑ní ko̱ ya̱ ñánda̱ majcháya i̱xti, mì kì ti̱ mé chjí‑la̱. 20Tanga jè Abraham mì tsa jò tsi'ké‑la̱ ikon koni 'sín tsò 'én ra kitsjà‑la̱ Nainá. Ta isa̱á 'ñó nda kjokjiín‑isa‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. Ko̱ 'ñó jeya isíkíjna; 21ngi ndaá tsikíjngo‑la̱ ikon nga jè Nainá, 'ñó tjín‑la̱ nga'ñó nga maá‑la̱ si̱hitjasòn ijye koni 'sín nga ijye kitsjà‑la̱ 'én‑la̱. 22'Koa̱á ma‑ni 'kia̱ nga kijtse Nainá nga ndaá kjokjiín‑la̱ Abraham, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱‑ní. 23Nga ko̱'sín tíchja̱ xa̱jo̱n, mì tsa tà a̱'ta 'tse̱ Abraham‑jìn nga tíchja̱. 24Ti̱'koa̱á a̱'ta tsa̱jién‑ná nga tíchja̱ 'én kìi̱; nga ti̱'koa̱á 'si̱ín‑te‑ná kinda̱ Nainá nga xi̱ta̱ kixi̱ ki̱tso̱‑ná ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá ra isikjaáya‑la̱ jè Na̱'ín‑ná Jesucristo a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya; 25nga̱ kií xá‑ni ya̱ kjonga̱tsja‑ni kjo̱biya jè Jesús ta nga̱tjì‑la̱ jè jé ra tjín‑ná; ko̱ kií xá jaáya‑ila̱ mé‑ni nga xi̱ta̱ kixi̱ ko̱ma‑ná ya̱ ngixko̱n Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\