Romanos 5

1Ijyeé xi̱ta̱ kixi̱‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱, 'koa̱á ma‑ni nga ijyeé tjín‑ná kjo̱'nchán ko̱ ra jè. Jè kjo̱'nchán ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo sakó‑ná. 2Ti̱'koa̱á ya̱á nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda ra̱kìi̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱; 'ñó tjíjngo takén a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda kìi̱, ko̱ 'ñó matsja‑ná nga ko̱'sín chiñá‑lá kjo̱nda‑la̱ nga ti̱'koa̱á 'se̱‑ná jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. 3Mì tsa tà a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱ nga 'ñó matsja‑ná, ti̱'koa̱á matsjaá‑te‑ná 'kia̱ nga kjo̱hi'in batojieén. 'Ya‑ná nga 'kia̱ nga kjo̱hi'in batojieén, ya̱á sa̱kó‑ná nga'ñó nga kó'sín ma chíkjoa̱jin‑ná. 4'Kia̱ nga sakó‑ná nga'ñó kó'sín nga chíkjoa̱jin‑ná, ya̱á 'ya‑la̱ kó'sín kjén; 'kia̱ nga 'ya‑la̱ kó'sín kjén, ya̱á nchrabá‑ni nga chiñá‑lá jè kjo̱nda ra tsjá‑ná Nainá. 5Ko̱ jè ra chiñá‑lá mì tsa kjo̱sabà tsjá‑ná a̱skan‑nioo̱, ki̱tjasón‑ní; nga̱ jè Nainá ijyeé nda isíkíjnajin ya̱ inìma̱‑ná jè kjo̱tsjacha‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ nchrabá‑ni, Inìma̱ Tsje ra jè Nainá kitsjá‑ná. 6'Kia̱ nga ijchò ni̱chjin‑la̱, jè Cristo 'ken‑tjì ngajo‑ná, nga'tsì‑ná ra tjín‑ná jé, ta nga̱tjì‑la̱ tsìn‑ná nga'ñó kó'sín nga ma ta jién kítjo̱kajieén jé‑ná. 7Mì tsa taxki̱ tjín xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga ki̱yá ngajo‑la̱ ra kj'ií xi̱ta̱, ni̱'sín xi̱ta̱ kixi̱. Tanga tsa kií ni̱chjin tjín i'ka‑ni xi̱ta̱ ra tsjá‑la̱ ikon nga ki̱yá‑tjì‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra 'ñó nda xi̱ta̱, tanga i'iín tjín. 8Tanga jè Nainá ndaá bakón nga 'ñó tsjake‑ná ra jién, nga ni̱'sín takó 'ñó tse jé titsa̱jnajieén, jè Cristo 'ken ngajo‑ná. 9Tsa jè nga̱tjì‑la̱ jní ra tsikíxten Cristo nga ijye xi̱ta̱ kixi̱ ma‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, isa̱á ta tjín kixi̱ kjoa̱ 'ndi̱‑ni̱ nga a̱'ta 'tse̱‑ní ma kítjo̱kajieén kjo̱hi'in ra tsjá Nainá 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin. 10'Kia̱ nga jè ni̱chjin nga kondra̱ tsikitsa̱jna‑lá Nainá, ti̱jé‑ni Nainá tsikíndajín‑ko̱‑ná kjoa̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya‑la̱ I'ndí‑la̱. 'Ndi̱ 'ndi̱ 'kia̱ nga ijye nda báko̱‑ná Nainá, isa̱á tjín kixi̱ kjoa̱ nga maá kítjo̱kajieén kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ta nga̱tjì‑la̱ nga jaáya‑ila̱ ko̱ tíjnakon‑ní. 11Ko̱ mì tsa tà jñà‑nì kjoa̱, ti̱'koa̱á 'ñó matsja‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra batéxoma‑ná; nga̱ a̱'ta 'tse̱‑ní nga ma chibanda‑ná ko̱ jè Nainá. 12'Kia̱ nga 'jaha'sen kjoa̱ 'tse̱ jé ya̱ i̱sà'nde, jngo‑ní xi̱ta̱ ra tsakátsji‑jé. Ko̱ jé kjoa̱ 'tse̱ jé ra 'jiìkó kjo̱biya; 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín sakó‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra 'mì kjo̱biya; ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ nga'tsí‑ni xi̱ta̱ nga iskajin jé. 13'Kia̱ nga ti̱kjè kjo̱téxoma tjín‑ni ya̱ i̱sà'nde, ta̱'koa̱ ijyeé tjín ra kjoa̱ 'tse̱ jé. Tanga mì tsa kinda̱ ma ra kjoa̱ 'tse̱ jé, 'kia̱ nga mì tsa mé kjo̱téxoma tjín. 14Skanda 'kia̱‑ni jè ni̱chjin 'tse̱ Adán skanda ni̱chjin 'tse̱ Moisés, jè kjo̱biya tsatéxoma a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱, ni̱'sín mì tsa ko̱'sín tjín jé ra tsakátsji koni 'sín ki'sìn jè Adán nga tsatonè‑la̱ kjo̱hixi̱ ra kitsjà‑la̱ Nainá. Jè Adán, ti̱jé ngoya‑la̱ jè ra a̱skan 'ji. 15Tanga kjoa̱ 'tse̱ jé ra tsakátsji Adán, mì kì mangásòn‑ko̱ koni jè kjo̱nda ra kitsjà kjo̱tjò Nainá; ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé ra tsakátsji jngo xi̱ta̱, kjín xi̱ta̱ tsako̱‑la̱ kjo̱biya; tanga jè kjo̱nda ra kitsjà kjo̱tjò Nainá a̱'ta 'tse̱ jngo xi̱ta̱, jè ra 'mì Jesucristo, isa̱á tse kjo̱nda tjín‑la̱ nga̱ kjín xi̱ta̱ machikon'tin‑ni. 16Ko̱ mì kì mangásòn‑ko̱ jè kjo̱nda ra tsjá kjo̱tjò Nainá ko̱ kjoa̱ 'tse̱ jé ra tsakátsji ra tà jngo‑ni xi̱ta̱. Nga̱ ta kií nga̱tjì‑la̱ nga jngo xi̱ta̱ tsakátsji‑jé, nga ko̱'sín kitsjà kjo̱hixi̱ Nainá nga kjo̱hi'in kata'se‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. Tanga 'kia̱ nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ tsakátsji‑jé, kií nga̱tjì‑la̱ nga ko̱'sín kitsjà jnchro kjo̱nda Nainá nga jñà xi̱ta̱, kixi̱ katitsa̱jna ya̱ ngixko̱n. 17Tsa ta jè nga̱tjì‑la̱ nga jngo xi̱ta̱ ra tsakátsji‑jé nga tsatonè‑la̱ jngo kjo̱téxoma, nga ko̱'sín jè kjo̱biya tsatéxoma, isa̱á ta 'ñó nda kítsa̱jnakon jñà xi̱ta̱ ra 'ñó tse kjo̱nda‑la̱ Nainá tjábé‑la̱, ti̱'koa̱ 'ñó tse kjo̱tjò‑la̱ Nainá 'ki̱‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱ kítsa̱jna ya̱ ngixko̱n Nainá, ta nga̱tjì‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra 'mì Jesucristo. 18Koni 'sín nga ta jè nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé ra tsakátsji jngo xi̱ta̱ ra ki'mì Adán, nga ko̱'sín kjo̱hi'in iskanè‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín jè kjoa̱kixi̱ ra ki'sìn jè Jesucristo, ya̱á nchrabá‑ni nga xi̱ta̱ kixi̱ ma nga'tsì xi̱ta̱, mé‑ni nga kata'se‑la̱ kjo̱binachon. 19Koni 'sín nga ta jè‑ni nga̱tjì‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra mì kì nda isìhitjasòn‑la̱ Nainá, nga ko̱'sín jé iskajin nga'tsì xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín nga ta jè nga̱tjì‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra nda isìhitjasòn‑la̱ Nainá jè ra 'mì Jesucristo, nga ko̱'sín kjìn xi̱ta̱ kixi̱ ko̱ma‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá. 20Kií xá itjo‑ni jè kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés, mé‑ni nga isa̱ nda ko̱chi̱ya-isa‑la̱ kó'sín kjokjìn‑ya‑isa ra kjoa̱ 'tse̱ jé. Tanga 'kia̱ nga 'ñó kjokjìn‑ya‑isa ra kjoa̱ 'tse̱ jé, isa̱á ngi ko̱'ki iskasòn‑isa jè kjo̱nda‑la̱ Nainá. 21Koni 'sín nga jè tsatéxoma ra kjoa̱ 'tse̱ jé nga biya xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín jè kjo̱nda ra tsjá Nainá katatéxoma nga xi̱ta̱ kixi̱ katameé ya̱ ngixko̱n Nainá mé‑ni nga kata'se‑ná kjo̱binachon ra mì fehe'ta skanda ta mé ni̱chjin‑ni ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\