Romanos 6

1¿Kó'sín kixé? ¿A ndaá tjín nga kjótsji‑jé iseé mé‑ni isa̱ tse kjo̱nda katatsjá-isa‑ni Nainá? 2Majìn, mì kì ti̱ ma‑ni tsa ko̱'sín 'sie̱én. Jién tsa ijyeé titsa̱jna'taxín‑lá ra kjoa̱ 'tse̱ jé koni tsa ijye 'keén ra a̱'ta 'tse̱, ¿kó'sín ko̱ma‑ni nga takó ya̱ ki̱tsa̱jnajin iseé? 3¿A mí 'ya jiòn nga nga'tsì‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo isatíndé, mé‑ni nga jngo ka̱ma‑ná ra ko̱ jè, kií xá isatíndá‑ná nga ya̱ bitjàha̱'se̱n'tá‑lá a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya‑la̱? 4'Kia̱ nga satíndé, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa ya̱ sihi'nde'tá‑lá Cristo ya̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya‑la̱. Koni 'sín nga a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱ Nainá ra 'ñó jeya tíjna jaáya india‑ila̱ jè Cristo; 'koa̱á ti̱'sín machjeén nga ko̱'sín si̱jché ijo‑ná nga jngo kjo̱binachon xi̱tse̱ chjíbé. 5Tsa ya̱ itjàha̱'se̱n'tá‑lá jè Cristo koni 'sín nga 'ken ra jè, 'koa̱á ti̱'sín kjoa̱áya‑ná ra jién koni 'sín nga jaáya‑la̱ ra jè. 6'Ya‑ná nga jè kjoa̱ jchínga ra ki'chá‑ná, ya̱á isi'tako̱ Cristo ya̱ a̱'ta krò, mé‑ni nga katachija‑ni jè nga'ñó ra tjín‑la̱ ijo jé‑ná; nga mì ti̱jè si̱ìkijne‑ná. 7Nga̱ jngo xi̱ta̱ ra ijye kàbiya, ijyeé tíjnandi̱í‑ni ra a̱'ta 'tse̱ jé. 8'Kia̱ nga ijye ya̱ 'ken'tá‑lá jè Cristo, tjíjngoó takén nga ya̱ ki̱tsa̱jnakon‑ke̱é. 9'Ya‑ná nga koni 'sín nga jaáya‑la̱ jè Cristo 'kia̱ nga 'ken, ni̱ì‑ti̱‑jngo ni̱chjin ki̱yá india‑ni. Jè ra 'mì kjo̱biya, mì kì ti̱ mé nga'ñó tjín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 10'Kia̱ nga 'ken jè Cristo, ta india kjón‑ní 'ken ra ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé; nga tíjnakon 'ndi̱ 'ndi̱, ngi a̱'ta 'tse̱ Nainá tíjnakon‑ni nga tísíhitjasòn‑la̱. 11Jiòn, 'koa̱á ti̱'sín ti̱kítsjen koni tsa ijye 'ken ra a̱'ta 'tse̱ jé; tanga titsa̱jnakon‑nájiòn ra a̱'ta 'tse̱ Nainá nga ya̱ titsa̱jnako̱o jè Na̱'ín‑ná Jesucristo. Ko̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá titsa̱jnakon‑no 'ndi̱. 12'Koa̱á ma‑ni, kì ti̱ tsja bi'nde‑no nga kjoa̱ 'tse̱ jé batéxomajin‑isa ya̱ ijo‑jé‑no, mé‑ni nga ko̱ma si̱kijne‑la, nga mì tsa ti̱ ya̱ si̱itjasòn‑la koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra sasén‑la̱ ijo‑ná. 13Kì ya̱ nìnga̱tsja ijo‑no ra kjoa̱ 'tse̱ jé, nga ko̱'sín katachjeén koni tsa jñà ki̱cha̱ ra 'cho machjeén. Ta isa̱á jè Nainá ti̱nga̱tsja jiòn ijo‑no koni tsa jngo xi̱ta̱ ra ijye 'ken nga jaáya‑ila̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. Nga ko̱'sín katasíchjeén‑najiòn Nainá koni jngo ki̱cha̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda machjeén. 14'Koa̱á 'sín ko̱ma‑ni nga mì ti̱ kjoa̱ 'tse̱ jé ko̱tèxoma‑ni ra a̱'ta tsa̱jiòn, ta nga̱tjì‑la̱ nga mì tsa a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés titsa̱jna‑no 'ndi̱‑ni̱, ta a̱'ta 'tse̱é kjo̱nda‑la̱ Nainá ra ta tsjá kjo̱tjò titsa̱jna‑no. 15¿Kó kixé, a kjótsji‑jé iseé 'kia̱ nga a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá titsa̱jna‑ná nga mì tsa ti̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés titsa̱jna‑ná? Majìn, mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. 16¿A mí 'ya jiòn, tsa 'kia̱ yá ra ngi ya̱ si̱itjasòn ki'ta‑la nga ya̱ si̱xá'ta‑la; ngi chi̱'nda 'tse̱é 'si̱n‑no? 'Koa̱á ti̱'sín tjín, tsa 'kia̱ nga jè kjoa̱ 'tse̱ jé si̱nga̱tsja ijo‑no, ki̱yá‑nó; tanga tsa jè Nainá si̱nga̱tsja ijo‑no, ya̱á si̱itjasòn‑la nga kixi̱ 'sia̱an ya̱ ngixko̱n ra jè. 17Tanga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Nainá, nga ni̱'sín ya̱ inìnga̱tsja jiòn ijo‑no ra kjoa̱ 'tse̱ jé, nga ya̱ inìhitjasòn‑la koni tsa jngo chi̱'nda'ñó‑la̱, 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé ngi ko̱ó inìma̱‑no nga ko̱'sín i̱nchinitjasòn koni 'sín ngi nda tjín 'én kixi̱ ra ki'sena̱jmíya‑no. 18'Ndi̱‑ni̱ ijyeé titsa̱jnandi̱í‑no ra kjoa̱ 'tse̱ jé; ijyeé chi̱'nda‑la̱ ra 'tse̱ kjoa̱ kixi̱í ma jiòn; ko̱ tjíné‑no nga ko̱'sín si̱itjasòn koni 'sín síjé ra kjoa̱kixi̱. 19Jñà 'én ra tíchjà nga tíbakó‑no mì tsa jñà‑jìn ra chjá tsò, ta nga̱tjì‑la̱ kjè tsa 'ñó tjín jè takòn, takó kjè tsa nda fìya‑no ra kjoa̱ 'tse̱ Nainá. Koni 'sín ki'nià ti̱'sa̱ kjotseé nga ya̱ inìnga̱tsja ijo‑no kjoa̱ ra tjé tjín ko̱ ra 'cho tjín ko̱ jñà tsatéxoma‑no; 'ndi̱‑ni̱, 'koa̱á ti̱'sín ti̱nga̱tsja ijo‑no a̱'ta 'tse̱ kjoa̱kixi̱ mé‑ni nga jè kjoa̱kixi̱ katatéxoma‑no nga tsje ki̱tsa̱jna ya̱ ngixko̱n Nainá. 20'Kia̱ nga ko̱'sín ya̱ kiìchja̱'nda‑no ra kjoa̱ 'tse̱ jé, mì tsa ya̱ inìhitjasòn‑la ra kjoa̱kixi̱ 'tse̱ Nainá. 21Tanga, ¿mé kjo̱tjò ra inikijne‑la jiòn ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ 'tse̱ jé? Ko̱ 'ndi̱‑ni̱ skanda masabà‑najiòn 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, nga̱ tà ya̱á fìko̱‑ná ñánda̱ nga tjín kjo̱biya. 22'Ndi̱ 'ndi̱ 'kia̱ nga ijye titsa̱jnandi̱í‑no ra kjoa̱ 'tse̱ jé, chi̱'nda‑la̱ Nainá‑nájiòn; jè kjo̱tjò ra títjábé‑no jè‑ní nga tsje i̱nchibitsa̱jna jiòn ya̱ ngixko̱n Nainá. Ko̱ ra fehe'ta‑ni, 'se̱‑nó kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 23Jè chjí‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé, ta kjo̱biya‑ní ra nikijne‑lá. Tanga jè kjo̱tjò ra tsjá‑ná Nainá jé‑ní kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ta mé ni̱chjin‑ni, ra 'bí‑ná nga ya̱ titsa̱jnake̱é Cristo Jesús ra batéxoma‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\