Romanos 7

1Jiòn 'ndsé ndaá tjíjin‑no, jè kjo̱téxoma, skanda ya̱á fehe'ta nga'ñó‑la̱ 'kia̱ nga biya jè xi̱ta̱. Jiòn‑nó ra ko̱'sín tíxian‑no, jiòn ra ijye nda tjíjin‑no kó'sín tíchja̱ kjo̱téxoma. 2'Koa̱á ngoya‑la̱ koni jngo chjo̱ón ra tjín‑la̱ 'xi̱n; 'koa̱á 'sín tsò kjo̱téxoma nga mì kì ko̱ma tsjín‑ni xákjén 'kia̱ nga takó títsa̱jnakon ngajòo̱. Tanga tsa ki̱yá jè 'xi̱n‑la̱, jè chjo̱ón, ijyeé tíjnandi̱í‑ni a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma ra̱kìi̱. 3'Kia̱ takó tíjnakon 'xi̱n‑la̱ jè chjo̱ón, ko̱ tsa kj'ií xi̱ta̱ 'xi̱n ki̱xan‑ko̱, kjoa̱ chijngií ra tí'sín, tanga tsa ijye 'ken 'xi̱n‑la̱, jè chjo̱ón, ijyeé tíjnandi̱í‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma ra̱kìi̱; ko̱maá ki̱xan‑ko̱ india‑ni ra kj'ií xi̱ta̱ 'xi̱n. Mì tsa ti̱ kjoa̱ chijngi‑ni ra 'si̱in. 4'Koa̱á ti̱'sín tjín ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn ra 'ndsé chibé, ijyeé 'ken‑nájiòn ra a̱'ta 'tse̱ nga'ñó ra tjín‑la̱ kjo̱téxoma, ta nga̱tjì‑la̱, 'kia̱ nga 'ken jè Cristo, ya̱á ta̱ña 'ken'ta‑la jiòn, mé‑ni nga 'ndi̱ 'ndi̱ jè ki̱chja̱'nda‑no jè Cristo ra jaáya‑la̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken, ko̱ mé‑ni nga kata'ya‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jién kjo̱nda ra jè Nainá sasén‑la̱. 5'Kia̱ nga ti̱'sa̱, ya̱á tsikìtsa̱jnajieén kjoa̱ 'tse̱ jé ra isíjé ijo‑ná. Ko̱ 'kia̱ nga 'ji jè kjo̱téxoma, ta isa̱á jnchro isa̱ 'ñó isíjé ijo‑ná jñà ra kjoa̱'cho. Ko̱ jñà kjoa̱'cho ra iskajieén, kjo̱biyaá ìko̱‑ná. 6Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, ijyeé 'keén ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma ra kitsabá'ñó‑ná kjotseé; titsa̱jnandi̱í‑ná ko̱ ijyeé maá si̱xá‑lá Nainá nga jngo kjoa̱ xi̱tse̱ tja'ché koni 'sín bakón‑ya‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Mì tsa ti̱ ko̱'sín 'sia̱n‑ná koni 'sín tjín kjo̱téxoma jchínga ra xa̱jo̱n tjí'ta. 7¿Kó'sín kixé? Ra kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma, ¿a 'choó tjín? ¿A kjoa̱ 'tse̱ jé‑ní? Majìn. Mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. 'Koa̱á ngoya‑la̱ koni tsa 'a̱n, tsa tsìn kjo̱téxoma, mí‑la kì kíjtsee̱ ñáa̱‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ jé. Ko̱ mí‑la kì kjòchi̱ya‑na kótsò‑ni nga mì kì ma si̱kjaájieén tsajmì ra mì tsa̱jién, tsa mì jè kjo̱téxoma ko̱'sín 'béna̱jmí‑ná nga tsò: “Kì jñà nìkjaajin tsajmì ra mì ji̱ bako̱‑li.” 8Tanga jè kjoa̱ 'tse̱ jé, ta isa̱á ya̱ isakò-isa‑la̱ nga'ñó ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma; 'koa̱á kjomà‑ni, ta isa̱á 'ñó kjín ndi̱yá‑la̱ tsajmì ra jahajin‑isa‑na ra mì tsa 'a̱n bako̱‑na. 'Koa̱á ma‑ni, tsìn‑la̱ nga'ñó ra kjoa̱ 'tse̱ jé, 'kia̱ nga mì tsa kjo̱téxoma tjín. 9'Kia̱ nga ti̱'sa̱ kjotseé, ta 'koa̱á 'sín tsakáti̱jnaa̱ nga mì kì kíjtsee̱ kó'sín tjín kjo̱téxoma. Tanga 'kia̱ nga ijye kíjtsexkon jè kjo̱téxoma, jè kjoa̱ 'tse̱ jé isa̱á 'ñó ki'se‑la̱ nga'ñó; 'koa̱á ma‑ni nga ta kjo̱biyaá isakò‑na. 10Jè kjo̱téxoma ra tjínè‑la̱ nga kjo̱binachon tsjá‑ná, tà isa̱á kjo̱biya kitsjá‑na. 11Tanga jè kjoa̱ 'tse̱ jé, ta isa̱á ya̱ isakò‑la̱ nga'ñó ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma nga iskonda̱cha̱‑na, 'koa̱á ma‑ni nga kjo̱biya isakò‑na. 12Ra kixi̱ kjòn‑ni kjoa̱, jè kjo̱téxoma, tsjeé tjín; nga koni 'sín batéxoma jñà 'én ra tjí'ta, tsje‑ní, kixi̱‑ní, ko̱ ndaá tjín. 13¿Tanga kó'sín tjín? ¿A ta isa̱á jnchro jè kjoa̱ ra nda tjín 'jií sí'ken‑na? Majìn, mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. Mé‑ni kata'ya‑la̱ nga jè kjoa̱ 'tse̱ jé, nga 'ñó 'cho tjín, 'koa̱á ma‑ni nga jè jnchro kjoa̱ 'tse̱ jé, kiìko̱jin‑na kjo̱biya nga iskábé ra kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma ra nda tjín, mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma kata'ya‑la̱ nga 'ñó 'cho tjín ra kjoa̱ 'tse̱ jé. 14'Ya‑ná nga jè kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma, kjo̱bítsjen 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá‑ní; tanga ra 'a̱n, ijo jé tsá'ya̱; ya̱á nga̱tsja‑na ra kjoa̱ 'tse̱ jé. 15Mì kì machi̱ya‑na mé kjoa̱ ra 'sín ijo‑na̱. Jñà kjoa̱ ra nda tjín ra mejèn‑na nga 'siaa̱n, mì tsa jè sìhitjásòo̱n. Tà isa̱á jñà kjoa̱ ra mì kì sasén‑la̱ inìma̱‑na̱ síhitjasòn ijo‑na̱. Jñà kjoa̱ ra 'siaa̱n, mì kì machi̱ya‑na. 16'Kia̱ nga ko̱'sín 'sín ijo‑na̱ jñà kjoa̱ ra mì tsa 'a̱n mejèn‑na, 'koa̱á 'sín xiaa̱n nga kixi̱í kjoa̱ nga ndaá tjín koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma. 17'Kia̱ nga ko̱'sín 'sín ijo‑na̱ nga bátsji‑jé, mì tsa ti̱ 'a̱n‑naa̱ ra ko̱'sín 'siaa̱n, jè kjoa̱ 'tse̱ jé ra ya̱ tíjnajin ya̱ ijo‑na̱ ra ko̱'sín 'sín. 18'A̱n ra xi̱ta̱ i̱sà'nde 'mì‑na, be‑ná nga mì kì nda tjín kjoa̱ ra tíjnajin ya̱ ijo‑na̱. Nga̱ mejèn‑na nga nda 'siaa̱n ra 'a̱n, tanga jè ijo‑na̱ mì kì ma‑la̱ síhitjasòn kjoa̱ ra nda tjín. 19Mì tsa ko̱'sín 'siaa̱n koni 'sín tjín kjo̱nda ra 'a̱n mejèn‑na 'siaa̱n; tà isa̱á jñà sìhitjásòo̱n jñà kjoa̱'cho ra mì 'a̱n mejèn‑na 'siaa̱n. 20'Kia̱ nga ko̱'sín 'siaa̱n jñà kjoa̱'cho ra mì jè inìma̱‑na̱ mejèn‑la̱, mì tsa ti̱ 'a̱n‑naa̱ ra ko̱'sín 'siaa̱n, jé kjoa̱ 'tse̱ jé ra ya̱ tíjnajin ijo‑na̱ ra ko̱'sín 'sín. 21Nga̱ ni̱'sín mejèn‑na nga nda 'siaa̱n, ta isa̱á kj'ií 'sín tjín kjo̱hixi̱ ra sakó‑na a̱'ta tsa̱'a̱n: Nga tà kjoa̱'cho tíjnajin ki'ta ya̱ ijo‑na̱. 22Tanga ra ya̱ a̱jin inìma̱‑na̱ batoó matsja‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 23Tanga tjín ìjngo kjoa̱ ra ya̱ tísíxájin ya̱ ijo‑na̱ ra mì kì tsjá'nde‑na nga nda 'siaa̱n; jè kjoa̱ 'tse̱ jé ra tíjnajin‑na, kjaán‑kjo‑ní ko̱ kjo̱bítsjen‑na̱ ra mejèn‑la̱ nga nda 'si̱in. Ko̱ jé kjoa̱ 'tse̱ jé ra tísíxájin ijo‑na̱ síkijne‑na nga ko̱'sín 'cho 'siaa̱n. 24I̱ma̱‑ró‑na ra 'a̱n. ¿Yá ra ma‑la̱ ko̱chrjekàjin‑na a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱ kjo̱biya ra tjín‑la̱ ijo jé‑na̱? 25Ta̱ jngoó jè Nainá. Kií ko̱'sín xin‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesucristo nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè. Jè 'én ra ko̱tíxian‑no, jè‑ní nga ya̱á a̱jin kjo̱bítsjen‑na̱ sìhitjásòo̱n koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, tanga jè ijo‑na̱, takó ya̱á kjinè‑la̱ kjo̱téxoma ra kjoa̱ 'tse̱ jé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\