Romanos 8

1Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, mì tsa ti̱ mé kjo̱hi'in tjín‑ni a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jnako̱ Cristo, [jñà xi̱ta̱ ra mì tsa ti̱ ko̱'sín i̱nchisíjchá‑ni ijo‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra síjé ijo‑ná; nga 'koa̱á 'sín i̱nchisíjchá ijo‑la̱ koni 'sín síjé jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá]. 2Jé nga'ñó‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tsjá‑ná kjo̱binachon 'kia̱ nga ya̱ titsa̱jnake̱é jè Cristo; ko̱ jé síkíjnandi̱í‑ná a̱'ta 'tse̱ nga'ñó ra tjín‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé ko̱ jè kjo̱biya. 3Jè kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés mì kì ki'se‑la̱ nga'ñó nga isíkítsa̱jnandi̱í‑ná ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná, ta nga̱tjì‑la̱ jè ijo‑ná ta jñá bátsji kjoa̱ 'tse̱ jé ra tjín ya̱ i̱sà'nde. Jè kjoa̱ ra mì kì ichìkjoa̱‑la̱ jè kjo̱téxoma, jé‑ní ra Nainá ki'sìn 'kia̱ nga isìkasén jè I'ndí‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ i̱sà'nde ra ijo ki'se‑la̱ koni jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ jé. Kitsjà kjo̱tjó ijo‑la̱ I'ndí‑la̱ nga 'ken, ta nga̱tjì‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná. Nainá, 'koa̱á 'sín ki'sìn nga jngó‑kjá tsjahíxìn jè kjoa̱ 'tse̱ jé ra tjín‑la̱ ijo‑ná. 4Nainá kií ko̱'sín ki'sìn‑ni mé‑ni nga a̱'ta tsa̱jién katitjasòn‑ni koni 'sín síjé kjo̱hixi̱ 'tse̱ kjo̱téxoma, jién ra mì tsa ti̱ ko̱'sín i̱nchiníjchá‑ná ijo‑ná koni 'sín mejèn‑la̱ ijo jé‑ná, nga̱ ijyeé ko̱'sín i̱nchiníjché ijo‑ná koni 'sín mejèn‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 5Jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín koni 'sín síjé ijo jé‑la̱, ta jñá i̱nchisíkítsjen jñà kjoa̱ ra mejèn‑la̱ ijo‑la̱; tanga jñà ra ko̱'sín 'sín koni 'sín nga síjé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jñá i̱nchisíkítsjen jñà kjoa̱ ra mejèn‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 6'Kia̱ nga ta jñá níkítsjeén jñà kjoa̱ ra mejèn‑la̱ ijo‑ná, kjo̱biyaá fìko̱‑ná. Tanga 'kia̱ nga jñà níkítsjeén jñà kjoa̱ ra mejèn‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jè 'se̱‑ná ra kjo̱binachon ko̱ ra kjo̱'nchán. 7Jñà kjo̱bítsjen 'cho ra ta jè kájno‑la̱ ijo‑ná, kondra̱ 'tse̱ Nainá‑ní. Nga̱ mì kì mejèn‑la̱ ko̱ mì kì ma‑la̱ síhitjasòn kjo̱téxoma ra 'tse̱ Nainá. 8Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín koni 'sín tjín kjoa̱ ra síjé ijo‑la̱, mì kì ma‑la̱ nga 'si̱in kjoa̱ ra sasén‑la̱ Nainá. 9Tanga ra jiòn‑jiòn, mì tsa ti̱ ko̱'sín i̱nchiníjchá‑no ijo‑no koni 'sín mejèn‑la̱ ijo jé‑no; 'koa̱á 'sín titsa̱jna jiòn 'ndi̱ 'ndi̱ koni 'sín tjín ra síjé jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga ijyeé ya̱ tíjnajin inìma̱‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Jñà xi̱ta̱ ra tsìn‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tsjá jè Cristo, mì tsa xi̱ta̱ 'tse̱ Cristo‑jìn. 10Ijyeé ya̱ tíjnajin ya̱ inìma̱‑no jè Cristo, 'koa̱á ma‑ni nga jè inìma̱‑no tíjnakon, ta nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé xi̱ta̱ kixi̱‑najiòn ya̱ ngixko̱n Nainá; ni̱'sín jè ijo‑no ijyeé ko̱'sín tjínè‑la̱ nga ki̱yá ta nga̱tjì‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé. 11'Kia̱ nga ya̱ tíjnajin inìma̱‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra isikjaáya‑la̱ Jesucristo a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya, Nainá, 'koa̱á ti̱'sín jè si̱íkítsa̱jnakon india‑ni ijo‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ ra ya̱ tíjnajin inìma̱‑no. 12Jién ra 'ndsé chibé, tíjnaá jngo‑ná ra machjeén‑la̱ nga nda si̱hitjasón‑lá; tanga mì tsa jè‑jìn ijo‑ná ra machjeén‑la̱ takó ko̱'sín si̱hitjasón‑lá koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra síjé. 13Nga̱ tsa takó ko̱'sín 'sia̱an jiòn nga ya̱ kongí'ta‑la kjoa̱'cho ra mejèn‑la̱ ijo jé‑no, ki̱yá‑nájiòn. Tanga tsa ki̱'nde‑la jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga jngó‑kjá katjahíxìn kjoa̱'cho ra mejèn‑la̱ ijo jé‑no, ki̱tsa̱jnakon‑no. 14Nga̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá síchi̱ya‑la̱ kó'sín nga 'si̱in, jñá‑ní ra i̱xti‑la̱ Nainá 'mì. 15Mì tsa jè kitsjá‑ná Nainá jngo inìma̱ ra takó ya̱ síkíjnajin'ñó‑ná ra kjoa̱ 'tse̱ jé nga ya̱ ki̱tsa̱jin iseé ra kjo̱skon; jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra kitsjá‑ná, jé‑ní ra kjábétjò‑ná nga i̱xti‑la̱ Nainá ka̱meé, ra skanda maá 'mí‑lá Nainá ra a̱'ta 'tse̱: “Ji̱ A̱pá.” 16Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'béna̱jmí kixi̱‑la̱ jè inìma̱‑ná, nga ngi kixi̱í kjoa̱ nga i̱xti‑la̱ Nainá 'mí‑ná. 17'Kia̱ nga ijye i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná, ti̱'koa̱á tsa̱jién‑ná kjo̱tjò ra tjínda‑la̱ Nainá koni 'sín ijye kitsjà tsa'ba nga tsjá‑ná; kjo̱tjò kìi̱ ya̱á ta̱ña tjábé‑ná ko̱ jè Cristo, tsa ti̱'koa̱ i̱nchinikjiín‑te kjo̱hi'in koni 'sín isìkjiín kjo̱hi'in ra jè, mé‑ni nga 'kia̱ ko̱ma a̱skan‑nioo̱, ya̱á ta̱ña jeya ki̱tsa̱jnake̱é. 18'A̱n, 'koa̱á ma‑na, koni 'sín tjín kjo̱hi'in ra i̱nchinikjieén 'ndi̱‑ni̱, mì kì mangásòn‑ko̱ koni 'sín tjín kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ra 'se̱‑ná 'kia̱ nga ko̱ma a̱skan‑nioo̱. 19Nga'tsì ra jè Nainá tsikínda ra tjín ya̱ i̱sà'nde, 'ñó i̱nchikoñá‑la̱ nga mejèn‑la̱ nga ske̱ jè ni̱chjin 'kia̱ nga jè Nainá ko̱kòn tsijen yá kjòn‑ni ra i̱xti‑la̱ ma. 20Nga'tsì ra jè Nainá tsikínda, jngó‑kjá itsón‑jin‑ní koni 'sín tjínè‑la̱ nga ko̱chjeén kjòn‑ni, tanga mì tsa ki‑ni nga ta jñá ko̱'sín kjomejèn‑la̱; kií‑ní nga jè Nainá ijye ko̱'sín iskosòn‑la̱; tanga takó i̱nchikoñá‑ní 21nga ki̱jchó jè ni̱chjin 'kia̱ nga ti̱'koa̱ kítsa̱jnandi̱í‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ma‑la̱ síkitsón‑jin nga ki̱jchòtji̱ngi‑la̱ kjoa̱jeya ra 'se̱‑te‑la̱ jñà ra i̱xti‑la̱ Nainá ma. 22'Ya‑ná nga nga'tsì ra jè Nainá tsikínda, skanda 'ndi̱ 'ndi̱ ngásòn ngáyaá i̱nchichja̱jé, ko̱ tseé kjo̱hi'in i̱nchisíkjiín koni jngo chjo̱ón ra i'ndí títsin‑la̱. 23Mì tsa tà jñà‑jìn ra i̱nchichja̱jé; ti̱'koa̱á jién ra ijye tje̱n kitsjá‑ná Nainá jè Inìma̱ Tsje‑la̱, ti̱'koa̱á 'ñó i̱nchibátéjé‑te inìma̱‑ná ra jién, nga i̱nchichiñé nga 'ñó mejèn‑ná 'kia̱ nga ska̱ábétjó‑ná Nainá nga jngó‑kjá ya̱ ki̱tsa̱jnake̱é koni i̱xti‑la̱, ko̱ jè ijo‑ná kíjnandi̱í‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra síkitsón‑ná. 24'Kia̱ nga jè Cristo ijye isíkítsa̱jnandi̱í‑ná, 'koa̱á 'sín chiñá‑lá nga 'koa̱á 'sín ki̱tjasòn kjoa̱ kìi̱. Tanga tsa ijyeé‑la tí'ya‑la̱ jñà kjoa̱ ra i̱nchichiñá‑lá, mì‑la kì ti̱ mé jchíña‑isa‑lá; nga̱ jngo kjoa̱ ra ijye tí'ya‑la̱, ¿mé ra ma jchíña‑isa‑lá ra a̱'ta 'tse̱? 25Tanga tsa 'kia̱ jè jchíñá‑lá jngo kjoa̱ ra kjè batsíjen‑ná, machjeén‑ní nga jchíñakjoa̱‑la nda‑nda‑lá. 26'Koa̱á ti̱'sín tjín, nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá basìko̱'ta‑ná a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra síhinda takén. 'Kia̱ nga mì sakó‑ná 'én kó'sín nga si̱jé‑lá Nainá 'kia̱ nga bitsa'ba‑lá, jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá bítsa'batjì‑ná jñà 'én ra mì kì ma‑ná nakjé ra jién. 27Jè Nainá ra ma‑la̱ kjó'ta kó'sín tíjna jè inìma̱‑ná, ijyeé be‑ní kó'sín tjín jè ra mejèn‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱. Nga̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'kia̱ nga bítsa'batjì xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín bítsa'ba koni 'sín nga jè Nainá mejèn‑la̱. 28Tjíjin‑ná, nga nga'tsì kjoa̱ ra ma'tin jñà xi̱ta̱ ra tsjake Nainá, 'koa̱á 'sín 'sín Nainá nga basìko̱'ta tsje‑ní nga sakó‑la̱ kjo̱nda; 'koa̱á 'sín síko̱ Nainá jñà xi̱ta̱ ra xá jè kiìchja̱‑ila̱ koni 'sín nga ijye jè tjínda‑la̱, 29jñà xi̱ta̱ ra xá ko̱'sín ijye tsikí'ta xko̱n‑ni Nainá nga ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱; ti̱'koa̱á ijyeé ko̱'sín iskosòn‑la̱ nga ngásòn ko̱ma koni jè I'ndí‑la̱, mé‑ni nga jè ra I'ndí‑la̱, 'koa̱á 'sín kíjna koni nga I'ndí‑tjòn ya̱ ñánda̱ nga kjìn ma‑ni i̱xti 'ndse̱. 30A̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra jè Nainá ijye ko̱'sín iskosòn‑la̱, ti̱'koa̱á xá kiìchja̱‑ila̱; ko̱ jñà ra xá kiìchja̱‑ila̱, ti̱'koa̱á xi̱ta̱ kixi̱í ki'sìn ra a̱'ta 'tse̱; ko̱ jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ ki'sìn; ti̱'koa̱á kitsjá‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱. 31¿Kó'sín kixó iseé a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱? 'Kia̱ nga jè Nainá tíbasiko̱tjì‑ná, ni̱yá‑la ra ma kó si̱ko̱‑ná. 32Jè Nainá nda skanda mí 'on kjomà‑la̱ jè I'ndí‑la̱, ta isa̱á kitsjà kjo̱tjó‑ní nga 'ken ngajo‑ná nga'tsì‑ná. Koni 'sín nga ijye kitsjá‑ná I'ndí‑la̱, ¿a mí ti̱'koa̱á ya̱ ta̱ña tsjá‑te‑ná ta mé kjo̱nda ra ko̱chjeén-isa‑ná? 33¿A tjín yá ra ma‑la̱ koa̱ànè jé‑isa‑ná jién ra xá Nainá jahíjin‑ná? Nga̱ jé jnchro Nainá ra ijye xi̱ta̱ kixi̱ ki'sín‑ná ra jién. 34¿A tjín yá ra ma‑la̱ nga ki̱ìnè‑isa‑ná kjo̱hi'in? Nga̱ jé jnchro Cristo Jesús ra 'ken ngajo‑ná, ti̱'koa̱á jaáya india‑ila̱ 'kia̱ nga 'ken. Ko̱ ya̱á tíjna ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá nga tíbítsa'batji‑ná. 35¿A tjín yá ra ma‑la̱ ko̱chrje'taxín‑ná a̱'ta 'tse̱ kjo̱tsjacha‑la̱ Cristo? ¿A kjo̱hi'in‑ní? ¿A kjo̱ba‑ní? ¿O̱ ra jè‑ní nga mahatji̱ngi‑ná xi̱ta̱? ¿O̱ ra kjoa̱ kjijnchrá‑ni? ¿O̱ ra jè‑ní tsa tsìn‑ná nikje ra tsjayeé? ¿O̱ ra jè kjoa̱ ra kjo̱skon 'miòo̱? ¿O̱ ra jé‑ni nga si̱ì'ken‑ná xi̱ta̱? Majìn, ni̱jngo kjoa̱ kìi̱ ra ki̱chíkjoa̱‑la̱. 36Koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Ra a̱'ta tsa̱ji, kji'tà ni̱chjin tjín‑la̱ kjo̱skon nga mejèn ki̱yá‑ji̱n, 'koa̱á 'sín betákon‑naji̱n xi̱ta̱ koni kjòn jñà forrè ra ijye tjíhijyo‑ndá nga ki̱yá. 37Tanga ni̱'sín takó ya̱ i̱nchibatojieén nga'tsì kjoa̱ kìi̱, ta isa̱á jnchro jién bato 'ñó nda i̱nchinìkijne‑lá nga jè tíbasìko̱‑ná jè Cristo ra 'ñó kjotsjake‑ná. 38'Koa̱á ma‑ni ngi tjíjngoó takoàn ra 'a̱n, nga ni̱yá‑la ra ko̱ma‑la̱ ki̱ncha'taxín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá, ni̱ mì tsa jè kjo̱biya, ni̱ mì tsa jè kjo̱binachon, ni̱ mì tsa jñà ìkja̱li̱, ni̱ mì tsa jñá nga'ñó ra tjín ya̱ i̱sà'nde ko̱ jñà nga'ñó ra tjín ya̱ a̱jin i̱sén, ni̱ mì tsa jñà kjoa̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱ ni̱ mì tsa jñà kjoa̱ ra 'sa̱ ko̱ka̱ma, 39ni̱ mì tsa jè kjoa̱ ra isa̱ 'nga tíjna, ni̱ mì tsa jè kjoa̱ ra isa̱ na̱nga̱ tíjna, ko̱ ni̱jngo‑isa tsajmì ra jè Nainá tsikínda ma‑la̱ ki̱ncha'taxín‑ná a̱'ta 'tse̱ kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá ra ijye tsakón‑ná a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra batéxoma‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\