Romanos 9

1Ngi 'én kixi̱í ra tíchjà a̱'ta 'tse̱ Cristo, mì tsa 'én ndiso‑jìn [nga 'ñó makájno‑na jñà xi̱ta̱ xàngia̱]; jè inìma̱‑na̱, 'koa̱á 'sín síchi̱ya kixi̱‑na, nga̱ jè sabá Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ko̱'sín síchi̱ya‑la̱, 2nga 'ñó tse kjo̱ba tjín‑na, ko̱ kji'tá ni̱chjin nga 'on tíma‑la̱ inìma̱‑na̱, 3skanda ko̱maá‑la kóse̱n'taxìn‑la Cristo tsa tà kó'sín‑ni nga sa̱kò‑la̱ kjo̱nda jñà xi̱ta̱ xàngia̱a ra 'tse̱ na̱xi̱ndá Israel, tanga mì kì tsjá'nde‑na Nainá nga ko̱'sín 'siaa̱n. 4Nga̱ jñà xi̱ta̱ Israel, jè Nainá, 'koa̱á 'sín iskábétjò nga i̱xti‑la̱ kitsò‑la̱, ko̱ tsakón‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱, ko̱ jñá‑ní ra tsikíndajín‑ko̱ jngo kjoa̱ nga jngo 'én tsakájna‑la̱, ti̱'koa̱á itjábé‑la̱ kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés, ko̱ ti̱'koa̱á ki'tsì‑te‑la̱ kjo̱hixi̱ kó'sín ske̱xkón Nainá, ko̱ itjábé‑la̱ 'én koni 'sín nga kitsjà tsa'ba Nainá. 5Jñà xi̱ta̱ Israel ya̱á nchrabá‑ni tje̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga ra xá jahíjin‑ni Nainá; ko̱ jè Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá] nga xi̱ta̱ i̱sà'nde kjomà, ti̱'koa̱á ya̱á inchrabà'ta‑te‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ xi̱ta̱ jchínga kìi̱. Jè Cristo, jè‑ní Nainá ra tíbatéxoma ijye‑la̱ nga'tsì ta mé ra tjín, nga jeya tíjna ki'ta skanda ta mé ni̱chjin‑ni. Ko̱'sín katama. 6[Nga mì kì makjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel], mì tsa ki‑ni nga jè 'én‑la̱ Nainá mì kì nda itjasòn a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱. Kií ko̱kjamà‑ni nga mì tsa tà nga'tsì‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ Israel, na̱xi̱ndá Israel ma. 7Ni̱'sín jñà xi̱ta̱ ra ya̱ inchrabà‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ Abraham, mì tsa ta nga'tsì‑ni nga itjábé‑la̱ kjo̱nda koni i̱xti‑la̱; nga̱ jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, ki̱í 'sín tsò: “Jñà xi̱ta̱ tje̱‑li, ta ya̱á kji̱nchrabà'tà‑ni ra a̱'ta 'tse̱ Isaac.” 8Jñà kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín tsò‑ni, nga jñà i̱xti‑la̱ Nainá, mì tsa jè ra chjí‑la̱ yá 'tse̱ tje̱ ra nchrabá'ta‑ni. Ta jñá‑ní ra i̱xti‑la̱ Nainá ma jñà ra ijye ko̱'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba Nainá nga i̱xti‑la̱ ki̱tso̱‑la̱. Tà jñá kjón‑ní ra ko̱'sín baxki̱'ta nga kixi̱ kjoa̱ nga tje̱‑la̱ Abraham 'mì. 9Nga̱ ki̱í tsò 'én ra ki'tsì‑la̱ Abraham a̱'ta 'tse̱ Nainá: “'Ndi̱ inó kjíhi̱'tse india‑la, ko̱ jè chjo̱ón‑li Sara, jngo ndí i'ndí 'se̱‑la̱.” 10Ko̱ mì tsa ta jñá‑nì kjoa̱ kìi̱ ra kjomà; jè Rebeca i̱xti'ño̱ó ki'se‑la̱ ra 'tse̱ Isaac, jè ra xi̱ta̱ jchínga‑ná ma. 1113'Kia̱ nga ti̱kje tsin jñà i̱xti'ño̱ kìi̱, ko̱ ti̱kjè mé kjoa̱ ra ma‑la̱ 'sín ra nda tjín ko̱ kjoa̱ ra 'cho tjín, Nainá, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jè Rebeca: “Jè ra ma jchínga, chi̱'ndaá ko̱ma‑la̱ ra isa̱ i'ndí.” Koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè ra 'mì Jacob isa̱á 'ñó nda kjotsjàke̱, ko̱ jè ra 'mì Esaú kjojtike̱‑ná.” 'Koa̱á 'sín kjòkixi̱ nga Nainá tjí'ndeé‑la̱ nga kjoa̱hájin xi̱ta̱ koni 'sín ijye jè tjínda‑la̱ nga ki̱chja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra jè mejèn‑la̱. Mì tsa kinda̱ 'sín mé ra ijye ki'sìn xi̱ta̱. 14¿Kó'sín kixé? ¿A kjoa̱'choó ra 'sín Nainá? Majìn, mì tsa ko̱ 'sín tjín‑jìn. 15Jè Nainá, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ Moisés: “Ko̱hi̱ma̱ke‑náa̱ jè xi̱ta̱ ra 'a̱n mejèn‑na nga ko̱hi̱ma̱kee̱, ko̱ 'oón ko̱ma‑na jè ra 'a̱n mejèn‑na nga 'on ko̱ma‑na.” 16'Koa̱á 'sín tjín jè kjo̱nda‑la̱ Nainá, mì tsa ki‑ni tsa jién ko̱'sín mejèn‑ná nga tjábé‑ná, ni̱ mì tsa ki‑ni tsa jién 'ñó binè‑lá ijo‑ná nga fatsjieé Nainá; ta̱jngoó Nainá tsjá‑la̱ kjo̱nda jñà xi̱ta̱ ra jè mahi̱ma̱ke. 17'Koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga kitsò‑la̱ Faraón: “Kií xá isíkíjna‑la nga xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá Egipto tijni, mé‑ni nga a̱'ta tsa̱ji kokon nga'ñó‑na̱ ko̱ mé‑ni nga nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde katabexkon‑na.” 18'Koa̱á 'sín 'sín jè Nainá nga tjín‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra jè mejèn‑la̱, tanga ti̱'koa̱á maá‑la̱ nga sítájajín inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra jè mejèn‑la̱ nga sítája. 19Tanga maá‑la 'kín‑ná ra ji̱: “Tsa 'koa̱á 'sín 'sín Nainá, nga mì kì ma yá ra kondra̱ ki̱ji̱‑la̱ koni 'sín nga mejèn‑la̱ ra jè, ¿mé‑ni nga bánè jé‑isa‑la̱ xi̱ta̱?” 20Tanga ra ji̱ ra xi̱ta̱ 'mì‑li, ¿yá‑ni ra ji̱ nga ji̱ si̱jé‑la̱ kinda̱ Nainá? Tsa jngo ti̱jí ni'nde ra xá kisinda‑ni, ¿a ko̱maá ki̱tso̱‑la̱ jè xi̱ta̱ ra tsikínda: “Mé‑ni nga ko̱'sín tsikìnda‑náa̱”? 21¿A mí tjí'nde‑la̱ jè xi̱ta̱ ra ma‑la̱ bínda ti̱jí ni'nde nga ti̱jè‑ni ndási ki̱ìnda jngo ti̱jí ra tà 'kia̱ machjeén nga tjín 'sí, ti̱'koa̱á ki̱ìnda jngo ti̱jí ra ni̱chjin nchijòn machjeén? 22Tsa jè Nainá ko̱'sín kjomejèn‑la̱ tsakón kjo̱jti‑la̱ ko̱ tsakón nga'ñó‑la̱, tanga, ¿a 'choó tjín nga jè Nainá, nga ko̱'sín 'ñó iskoñá kjoa̱ ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra tjábé‑la̱ kjo̱hi'in ko̱ ra tjíné‑la̱ nga kje̱hesòn? 23Ko̱ mí‑la tsa 'cho tjín‑te tsa ko̱'sín ki'sìn nga tsakón kjoa̱jeya‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra jè kjòhi̱ma̱ke nga̱ tsikítsa̱jnanda skanda ti̱'sa̱‑ni kjotseé mé‑ni nga ti̱'koa̱ 'se̱‑la̱ jè kjoa̱jeya‑la̱. 24Ko̱ jién‑nájién ra ko̱'sín tsikítsa̱jnanda‑ná nga ko̱'sín kiìchja̱‑ná, tjín ra ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ Israel kiìchja̱‑ná ko̱ tjín ra mì tsa ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ Israel kiìchja̱‑ná. 25'Koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tsikínda Oseas, xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé nga tsò: Na̱xi̱ndá tsa̱'a̱án xín‑la̱ jè ra mì tsa na̱xi̱ndá‑na̱ ma tsiki, ti̱'koa̱á ko̱tsjake̱‑náa̱ jè ra mì kì kjotsjacha nga ti̱'sa̱ kjotseé. 26Ko̱ ya̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ ki'mì‑la̱: “Mì tsa na̱xi̱ndá tsa̱'a̱n xin‑no”, “i̱xti‑la̱ Nainá ra tíjnakon” 'kín‑ni. 27Isaías jè xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé, 'koa̱á tsò‑te a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá Israel: “Ni̱'sín ko̱'sín 'ñó kjìn ma‑ni jñà i̱xti‑la̱ koni chrjo̱ ra tjín ya̱ a̱ndi ndáchikon, ta jñá ra ki̱jnengi chiba‑ni ra ki̱tjokajin kjo̱hi'in. 28Nga̱ jè Na̱'ín‑ná ndi̱to̱ón si̱hitjasòn jè kjo̱hixi̱‑la̱ ra ijye kitsjà nga jngó kjá kjo̱hi'in tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde.” 29Koni 'sín kitsò nga ti̱'sa̱ ítjòn jè Isaías: Jè Na̱'ín‑ná, ra tse nga'ñó tjín‑la̱, tsa mí‑la isìkijnengi i'ka‑ni xi̱ta̱ ra isìtje̱‑ná, ijyeé‑la ko̱'sín ijyehesòn ijyeé koni 'sín kjomà jè na̱xi̱ndá Sodoma ko̱ na̱xi̱ndá Gomorra. 30¿Kó'sín kixé tsa'koa̱? Jñà xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ Israel, ni̱'sín mì kì tsakátsji nga kixi̱ kítsa̱jna ngixko̱n Nainá, ijyeé xi̱ta̱ kixi̱í baxki̱, ta nga̱tjì‑la̱ ijyeé kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá. 31Tanga jñà xi̱ta̱ Israel ra a̱'ta 'tse̱ Kjo̱téxoma 'ñó tsakátsji nga kixi̱ kítsa̱jna ngixko̱n Nainá, mì kì ijchòtji̱ngi‑la̱. 32¿Mé‑ni nga ko̱ kjomà‑ni? Kií ko̱'sín kjomà‑ni nga mì kì tsa makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá. Ta jñá 'ñó tsaká'ta ikon jñà kjo̱nda ra ki'sìn koni 'sín tjín Kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés. 'Koa̱á ma‑ni ['kia̱ nga 'ji Cristo] ya̱á isaténgi koni jngo Na̱jo̱ ra tíjnachjà. 33Jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ [a̱'ta 'tse̱ Cristo] nga tsò: Ya̱ nindo ra 'mì Sión, 'a̱án kijná jngo Na̱jo̱ jè ra sa̱téngi xi̱ta̱ ko̱ jè ra ko̱jndo. Tanga jè ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱jo̱ ra̱kìi̱, mì kì kjo̱sabà sa̱kò‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\