Tito 3

1Ti̱kítsjen‑la̱ nga katabexkón ra xi̱ta̱xá títsa̱jna ko̱ nga'tsì ra kjo̱téxoma tjíya tsja, nda kata'nchréhijon‑la̱. Katasíhitjasòn nga'tsì xá ra nda tjín. 2Ko̱'tìn‑la̱ kì xi̱ta̱ chja̱jno‑la̱; kì xi̱ta̱ kjaán‑ko̱; kjo̱nda‑ní ra kata'sín, ngi indakjoa̱á katasíko̱ nga'tsì xi̱ta̱. 3Nga̱ ti̱'koa̱á jién, nga ti̱'sa̱ kjotseé, mì kì mé machi̱ya‑ná. Mì kì ma‑ná na'yáhijeén. Xín ndi̱yá tsikimayeé. Jñá ki'nié nga'tsì kjoa̱ ra 'cho tjín koni 'sín síjé ijo‑ná ko̱ kjoa̱ ra sasén‑la̱. Ya̱á tsikìtsa̱jnajieén kjoa̱'cho ko̱ kjo̱xìtakòn. Tsakén‑ná nga isìjtike‑ná xi̱ta̱ ko̱ ti̱'koa̱á jién inijtichaá‑teé xàngie̱é. 4Tanga Nainá ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in, 'kia̱ nga tsakón kjo̱nda‑la̱ ko̱ kjo̱tsjacha‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱, 5tsachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. Mì tsa ki‑ni nga kixi̱ ki'nié. Ta ki‑ní nga kjòhi̱ma̱ke‑ná. 'Kia̱ nga isìtsje inìma̱‑ná, kitsin xi̱tse̱é india‑ná ko̱ jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isìxi̱tse̱ya‑ná. 6Nainá 'ñó nda isíkíjnajin ya̱ inìma̱‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. 7'Kia̱ nga ijye isìkixi̱ya‑ná kjo̱nda‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín ki̱tsa̱jneé nga i̱nchichiñá‑lá ko̱ tjíjngoó takén nga jè inìma̱‑ná 'se̱é‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta, ra tjábé‑ná tà nga̱tjì‑la̱ i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná. 8'Én kìi̱, ngi 'én kixi̱‑ní. 'Koa̱á 'sín mejèn‑na nga 'ñó tinè‑la̱ xi̱ta̱, mé‑ni jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá nda katasísin‑la̱ kjoa̱ ra nda tjín. Kjoa̱ kìi̱ 'ñó nda tjín; machjeén‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. 9Tanga kì jñà nisin‑la̱ kjoa̱ ra nìmé síchi̱ya‑ná ko̱ kjoa̱ ra 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga kjotseé ra mì tsa kixi̱ kjoa̱. Kì kjo̱si nisin‑la̱ ko̱ kjoa̱ ra chitiya‑ná 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés. Kjoa̱ kìi̱, mì kì machjeén, nìmé chjí‑la̱. 10Jè xi̱ta̱ ra na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo mejèn‑la̱ si̱ìjòya, ti̱nákjoa̱ 'taxìn jò jàn 'ka̱‑la̱. Tsa mì kì kji̱'nchréhijon‑li, ti̱náchrjekajin ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 11Ji̱, ijyeé 'yi nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ijyeé itsón kjo̱bítsjen‑la̱. 'Choó tí'sín. Jé tíbánè‑la̱ ijo‑la̱. 12'Kia̱ nga sikásén‑la Artemas ko̱ ñá tsa jè Tíquico, ti̱xátíyi nga nchrabájchon‑ná ya̱ Nicópolis. Ijyeé ko̱'sín ískosòn‑la̱, nga̱ ya̱á kóti̱jna 'kia̱ nga ni̱chjin cho̱ 'nchán. 13Ti̱si̱ki̱i Zenas, jè ra nda be kjo̱téxoma, ko̱ Apolos; 'tiì‑la̱ mé ra machjeén‑la̱ mé‑ni nga ko̱ma ki̱ji̱‑ni ñánda̱ nga i̱nchifì, nga nìmé ra si̱ìjchija'ta‑la̱. 14Jñà ra xi̱ta̱ tsa̱jién, 'koa̱á ti̱'sín katama‑la̱ kjoa̱ ra nda tjín, nga katasiko̱ xi̱ta̱ tsa mé ra chija'ta‑la̱, mé‑ni nga nda katasíchjeén‑ni ni̱chjin ra tí'bì‑la̱ nga kátíjna jngo kjoa̱ ra chjí‑la̱. 15Nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱ títsa̱jnako̱‑na tísíhixo'tà‑li. Ti̱'koa̱á ti̱hixo'tì ijyi jñà ra matsjake‑ná nga ngásòn makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. Kjo̱nda‑la̱ Nainá katijnako̱‑no nga'tsì‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\