1 Corintios 11

1Koni s'ín s'iaàn 'a̱n nga kjinguì‑la̱ Cristo, k'oa̱ ti̱s'ín chjínguì‑ná. 2Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, ndaà 'nè‑nò nga nìkítsjeèn i̱t'aà ts'a̱n ngats'iì kjoa̱ xi s'iaàn; ti̱koa̱ nìkitasòn kjo̱tíxoma xi 'a̱n kisìkatoya‑nò. 3Ta̱nga mejèn‑na nga kàtasijiìn‑nò nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱ x'i̱n, jè Cristo xi sko̱‑la̱ ma, ko̱ jè chjo̱ón, jè xi̱ta̱ x'i̱n xi sko̱‑la̱ ma, koni jè Cristo, jè Nainá xi sko̱‑la̱ ma. 4Tsà jngoò xi̱ta̱ x'i̱n xi tíjtsa sko̱ k'e̱ nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá, o k'e̱ nga chja̱ya 'én‑la̱ Nainá, mìkiì beèxkón Cristo nga jè tíjna sko̱‑la̱. 5Ta̱nga tsà jngoò chjo̱ón, tsà mìkiì bíjtsa sko̱ k'e̱ nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá, o k'e̱ nga chja̱ya 'én‑la̱ Nainá, mìkiì beèxkón x'i̱n‑la̱ nga jè tíjna sko̱‑la̱. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà kisijno‑la̱. 6Tsà jngoò chjo̱ón xi majìn‑la̱ bíjtsa sko̱, ti̱koa̱á‑ne kàtasijno‑la̱ tsja̱ sko̱. Ko̱ tsà masobà‑la̱ nga sijno‑la̱, kàtíjtsa sko̱. 7Jè xi̱ta̱ x'i̱n, mìkiì tjí'nde nga ki̱ìjtsa sko̱, nga k'oa̱á s'ín 'ya‑la̱ koni Nainá, ko̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ x'i̱n, 'yaá‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱ Nainá; ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ chjo̱ón 'yaá‑la̱ kjoa̱jeya‑la̱ x'i̱n‑la̱. 8Jè x'i̱n, mìtsà ya̱ itjokàt'aà‑ne ts'e̱ chjo̱ón; jè chjo̱ón xi i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ x'i̱n itjokàt'aà‑ne. 9Jè xi̱ta̱ x'i̱n, mìtsà kjoa̱ ts'e̱ chjo̱ón kisindaà‑ne; ta̱nga jè chjo̱ón, kjoa̱ ts'e̱ x'i̱ín kisindaà‑ne. 10Koií kjoa̱‑la̱ jè chjo̱ón tjínè‑la̱ nga ki̱ìjtsa sko̱, seña‑né nga beèxkón x'i̱n‑la̱, mé‑ne nga ti̱koa̱ skoe̱‑ne jñà àkja̱le̱. 11Ta̱nga koni s'ín tjíndaà‑la̱ Na̱'èn‑ná, tsà tsjìn chjo̱ón, mìkiì tíjna x'i̱n; ko̱ tsà tsjìn x'i̱n, mìkiì tíjna chjo̱ón. 12Koni s'ín komà nga jè chjo̱ón, i̱t'aà ts'e̱ x'i̱ín kisindaà‑ne; ti̱koa̱á jè x'i̱n, i̱t'aà ts'e̱ chjo̱ón ts'iìn. Ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá yije‑ne. 13Jñò, ndaà ti̱kítsjeèn: ¿A ndaà tjín tsà mìkiì tíjtsa sko̱ jñà íchjín k'e̱ nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá? 14Ti̱jé‑ne i̱sò'nde, béno̱jmíya‑ná nga kjoa̱sobà‑né k'e̱ nga jè xi̱ta̱ x'i̱n síndojò tsja̱ sko̱. 15Ta̱nga ndaà tsejèn k'e̱ nga jngoò chjo̱ón xi ndojò kjoàn tsja̱ sko̱. Kjoa̱jeya ts'e̱‑né. Koií xá kits'iì‑la̱ tsja̱‑la̱ nga ndojò kjoàn, mé‑ne nga ki̱ìjtsa‑ne sko̱ koni tsà payo̱. 16Tsà tjín xi̱ta̱ xi mìkiì tíjngoò ikon koni bixón‑je̱n, k'oa̱á s'ín kàtasijiìn‑la̱, ngaje̱n ko̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, nguì k'oa̱á s'ín 'nè‑je̱n, tsjìn xi kj'ei̱í s'ín. 17Nga tìkjiì ìsa̱‑nò, mìkiì ndaà síkítsa̱jna‑nò, koií kjoa̱‑la̱ nga mìkiì ndaà titsa̱'nè k'e̱ nga maxkóya; ch'o titsa̱'nè. 18Jè kjoa̱ xi tíjna ítjòn i̱t'aà tsa̱jòn, k'oa̱á s'ín ki'nchrè, jñò xi na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo 'mì‑nò, k'e̱ nga maxkóya, jò xó ya maà. Mejèn tsà mokjeiín‑na tsà koií na̱chrjein‑la̱ tsà k'oa̱á s'ín titsa̱'nè. 19Ta xó k'oa̱á‑la ko̱mat'in‑nò nga s'e̱é xi̱ta̱ xinguio̱o xi si̱ìjòya‑nò, mé‑ne nga jcha̱‑la̱ yá‑ne xi tjín‑la̱ o̱kixi̱. 20K'e̱ nga maxkóya nga bichioò, koni s'ín tsakóya Cristo, mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga jè nìkítsjeèn‑yaà koni s'ín komàt'in Na̱'èn‑ná k'e̱ nga k'en. 21K'e̱ nga bichioò, tjín i'nga xi̱ta̱ xi ítjòn kjèn tsojmì xi bijchóko̱; mìkiì koña‑la̱ xíkjín nga tsjá i̱tsé‑la̱; skanda tjín xi mach'i̱. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi i'nga, i̱ma̱á ijò‑la̱ nga mìkiì tsjá i̱tsé‑la̱. 22Jñò, ¿a tsjìn‑nò ni'ya ñánda nga bichioò ko̱ nga 'yò? ¿Mé‑ne nachrjekàngui‑nò xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo koa̱ nìsobà‑là xi̱ta̱ i̱ma̱ xi tsjìn‑la̱ tsojmì xi kine? K'e̱ nga k'oa̱s'ín 'nè, ¿kó s'ín xán‑nò? ¿A ndaà síkítsa̱jna‑nò? Majìn, mìkiì ndaà síkítsa̱jna‑nò. 23Koni s'ín tsakóya‑na Na̱'èn‑ná, ti koií‑ne xi 'a̱n tsakoòya‑nò. Jè ni̱tje̱n k'e̱ nga Na̱'èn‑ná Jesús kitsobà'ñó xi̱ta̱, kiskoé i̱nchra̱jín, 24kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá, i̱kjoàn kisìxkoa̱ya, kitsò: “Chjoé, jè‑né xi yijo‑na̱ nga tìtsjaà kjo̱tjò nga ki̱yá xi kjo̱ndaà tsa̱jòn. K'oa̱ ti̱ s'ín t'e̱en nga ti̱xkoa̱ya i̱nchra̱jín, mé‑ne nga si̱kítsjeèn‑nò i̱t'aà ts'a̱n.” 25K'oa̱á ti̱s'ín kis'iìn k'e̱ nga jye tsakjèn, kiskoé chi̱tsín, kitsò: “Vino xi tjíya chi̱tsín jè, jè jní‑na xi síkixi̱ya kjoa̱ xi̱tse̱ xi bìndaàjiìn‑ko̱‑nò. Jñò, k'e̱ nga ìjngoò ìjngoò k'a s'io̱o, k'oa̱á s'ín t'e̱en mé‑ne nga si̱kítsjeèn‑nò i̱t'aà ts'a̱n.” 26K'e̱ nga ìjngoò ìjngoò k'a ki̱chioò i̱nchra̱jín jè, koa̱ s'io̱ya vino chi̱tsín jè, i̱t'aà ts'e̱é kjoa̱biyaà‑la̱ Na̱'èn‑ná ki̱nókjoa̱ya, skanda k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Cristo. 27Ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne xi ko̱kje̱n i̱nchra̱jín jè, o xi skoíya chi̱tsín ts'e̱ Na̱'èn‑ná, tsà mìkiì skoe̱xkón k'e̱ nga ko̱kje̱n, jé tíhótsji i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná nga tíhochrjengui yijo‑la̱ ko̱ jní‑la̱. 28Koií kjoa̱‑la̱, ítjòn ndaà ti̱kítsjeèn i̱jiìn ini̱ma̱‑nò kós'ín titsa̱jnako̱o Nainá ko̱ xi̱ta̱ xinguio̱o. I̱skan ti̱chioò i̱nchra̱jín koa̱ t'io̱ya chi̱tsín ts'e̱ Na̱'èn‑ná. 29Tsà yá xi̱ta̱ xi ko̱kje̱n i̱nchra̱jín koa̱ skoí vino xi tjíya chi̱tsín, tsà mìkiì si̱ìkítsjeèn nga jè yijo‑la̱ Na̱'èn‑ná, xi̱ta̱ jè, kjo̱'iín tíbínè‑la̱ yijo‑la̱. 30K'oa̱á ma‑ne kjìn xi̱ta̱ xinguio̱o xi ch'in bít'aà‑la̱ koa̱ tjín xi indaàkjoa̱ títsa̱jna, skanda jye kjò kjìn biyaà. 31Tsà ndaà si̱kítsjeén kós'ín titsa̱jnakoa̱á Nainá ko̱ xi̱ta̱ xinguia̱á, Na̱'èn‑ná mìkiì kjo̱'in tsjá‑ná. 32Ta̱nga tsà jè Na̱'èn‑ná tsjá‑ná kjo̱'in, koi‑né nga mejèn‑la̱ síkixi̱ya‑ná mé‑ne mìkiì ko̱ko̱t'aà‑ná kjo̱'in xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne xi tjoé‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde xi mìkiì beèxkón Nainá. 33K'oa̱á ma‑ne jñò ndí 'ndsè k'e̱ nga maxkóya nga bichioò, chíñakjoa̱‑là xinguio̱o. 34Tsà tjín i'nga xi 'ñó ijò‑la̱, ti̱chioò ni'ya‑nò, mé‑ne k'e̱ nga ko̱xkóya mì kjo̱'in tsjá‑nò Na̱'èn‑ná. Jñà kjoa̱ xi i'nga xi tjín ìsa̱‑nò, k'e̱ kìjchokon‑nò kíndaàjñaá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\