1 Corintios 16

1Jè to̱n xi maxkót'aà‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, k'oa̱s'ín t'e̱en koni s'ín kixan‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá ján nangui Galacia. 2Jñò, nga jngoò ìjngoò, nga jiìn jiìn na̱chrjein k'e̱ nga tahàngo̱, titjò chiba to̱n‑nò koni s'ín machikon‑t'ioòn, mé‑ne nga mì k'e̱ kíxkó‑nò k'e̱ nga 'a̱n xi kìjchoa. 3K'e̱ nga kìjchokon‑nò ya̱ Corinto, sìkasén ján Jerusalén xi̱ta̱ xi jñò chjaàjñoò. Tsjaà‑la̱ xo̱jo̱n carta nga kji̱ko̱ jè to̱n xi maxkót'aà‑nò. 4Tsà mochjeén nga ti̱koa̱ 'a̱n kjián, ko̱maá kji̱ko̱‑na jñà xi̱ta̱ koi. 5Mejèn kjíkon‑nò k'e̱ nga jye kjoáha̱toaa̱ ján nangui Macedonia, nga k'oa̱á s'ín tjíndaà‑na nga ya̱ kjoáha̱toaa̱ mé‑ne nga i̱kjoàn kìjcho‑na Corinto. 6Tsà ko̱ma ya̱ kóti̱jnako̱ chiba na̱chrjein‑nò, ko̱ tsà koií na̱chrjein‑la̱ nga ya̱ kóti̱jnako̱‑nò skanda k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein‑la̱ cho̱n 'nchán, mé‑ne jñò ko̱ma si̱chját'aà‑ná k'e̱ nga tsà ñánda kjián nga ko̱ma i̱skan. 7Majìn‑na nga tà jngoò tjò skotsejèn‑nò; jè xi mejèn‑na̱ nga kjìn na̱chrjein kóti̱jnako̱‑nò, tsà Nainá mejèn‑la̱ nga tsjá'nde‑na. 8I̱í kóti̱jna na̱xa̱ndá Éfeso skanda na̱chrjein ts'e̱ s'eí Pentecostés, [jè s'eí xi bitjo k'e̱ nga jye bijchó icháte na̱chrjein nga bitjo s'eí Paxko̱]. 9Ndaà títjo'nde‑na nga tìs'iaàn xá‑la̱ Nainá xi 'ñó ndaà tíbitasòn, na̱s'ín 'ñó kjìn ma‑ne xi̱ta̱ xi kondra̱ títsa̱jna‑na. 10Tsà ki̱jchòkon‑nò jè Timoteo, chítsejèn‑là nga tsja kàtas'e‑la̱ nga kíjnako̱‑nò nga mì yijo‑la̱ ki̱nchaxkón‑la̱, nga ti̱koa̱ xá‑la̱ Nainá tís'ín koni 'a̱n. 11K'oa̱á ma‑ne, kì nachrjenguioò jñò, ta̱ sa̱á ti̱chját'aà‑là nga 'nchán kàtjanchrobákon‑na; 'a̱n, tíkoñaá‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ 'ndseé xi i'nga. 12'A̱n 'ñó tsibìtsi'ba‑la̱ jè 'ndsè Apolos, nga katahijtako̱ jñà xi̱ta̱ 'ndseé xi tjínè nga kji̱kon‑nò, ta̱nga majìn‑la̱ nga fì; k'e̱é‑la kjoi̱ k'e̱ nga ko̱'a‑la̱. 13Ndaà titsa̱jnakon. 'Ñó kixi̱ titsa̱jnako̱o jè 'én xi mokjeiín‑nò. Kì yá xi tsakjoòn‑là, kàtas'e‑nò nga'ñó. 14Ngats'iì kjoa̱ xi 'nè, ko̱ó kjoa̱tjòcha‑nò k'oa̱ t'e̱en. 15Jñò ndí 'ndseé ko̱ tichjaá, jyeé tíjiìn‑nò nga jñà xi̱ta̱ ni'ya‑la̱ Estéfanas, jñà kòkjeiín ítjòn‑la̱ 'én‑la̱ Cristo ya̱ nangui Acaya. Jñà xi̱ta̱ koi, k'oa̱á s'ín bínè‑la̱ yijo‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo si̱ìchját'aà‑la̱. 16Ndí 'ndsè, bìtsi'bà‑nò nga ti̱ná'yañijon‑là xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín síxá koni jñà xi̱ta̱ koi, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi mìkiì bijta‑la̱ nga síxá‑la̱ Nainá. 17Matsja‑na nga j'iìkon‑na Estéfanas, Fortunato ko̱ Acaico [nga jñò kinìkasén], nga jñà j'iì síkitasòn xi jñò mìkiì komà kinìtasòn nga inchrobàchon‑ná. 18Jñà j'iì síje ikon‑na ko̱ tsa̱jòn. K'oa̱á ma‑ne jcha̱xkón jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín s'ín koni jñà xi̱ta̱ koi. 19Jñà na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna nangui Asia síhixat'aà‑nò. Jè Aquila ko̱ Priscila ko̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi bixoña ya̱ ni'ya‑la̱, i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná ndaà síhixat'aà‑nò. 20Ngats'iì xi̱ta̱ 'ndseé, síhixat'aà‑nò. Jñò ti̱ixat'aà nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱ xinguio̱o nga ko̱ ini̱ma̱‑nò. 21'A̱n, xi Pablo 'mì‑na̱, tisìhixat'aà‑nò nga ko̱ ndsa̱a tìkjiì‑nò xo̱jo̱n jè. 22Tsà tjín xi̱ta̱ xi mìkiì matsjakeè Jesucristo xi otíxoma‑ná, jè xi̱ta̱ nei̱í kàtjìko̱. Na̱'èn, ji̱ ni̱to̱n nchroboí. 23Jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. 24Kjit'aà na̱chrjein kàtas'e‑nò kjoa̱tjòcha‑na̱ nga jè Cristo Jesús titsa̱jnakoa̱á. K'oa̱á s'ín kàtama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\