1 Juan 3

1Ndaà kàtasijiìn‑nò, 'ñó ndaà matsjakeè‑ná Nainá xi Na̱'èn‑ná ma, k'oa̱á ma‑ne nga i̱xti‑la̱ tsò‑ná. Ko̱ nguì kixi̱í kjoa̱ nga i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná. K'oa̱á ma‑ne nga jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde, mìkiì mokjeiín‑la̱ tsà i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná, koií kjoa̱‑la̱ nga̱ jñà xi̱ta̱ koi, mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 2Jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, i̱'ndei̱ jyeé ki'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑ná. Ta̱nga kj'eè tsà ndaà okó‑ná Nainá kó kjoàn ko̱maá nga ko̱ma i̱skan. Ta̱nga jyeé tíjiìn‑ná nga k'oa̱ ti̱ kjoàn ko̱maá koni kji jè Jesucristo k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein nga jè xi kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne; nga̱ k'oa̱á s'ín jcha̱xkoaán koni kji jè. 3Ngats'iì xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín nchikoña nga k'oa̱á s'ín kjoàn ko̱ma koni kji jè Jesucristo, na̱chrjein nchijòn‑né nga tsjeè nchisíjchá yijo‑la̱ koni s'ín nga xi̱ta̱ tsjeè jè Jesucristo. 4Ngats'iì xi̱ta̱ xi ótsji jé, kondra̱á fì‑la̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. K'e̱ nga jé binchaàtsjiaá, jè kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá tìnáchrjenguiaá. 5Jñò, jyeé tíjiìn‑nò nga jè Jesucristo koií xá j'iì‑ne nga jè faáxìn‑ná jñà jé xi tjín‑ná. Ko̱ 'ya‑nò nga jè Jesucristo, ni̱mé jé tsohótsji. 6Ngats'iì xi̱ta̱ xi Cristo títsa̱jnako̱, mìtsà jé ótsji; ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi ótsji jé, kj'eè kiì beèxkon ko̱ ti̱koa̱ mìkiì tíjiìn‑la̱ yá‑né xi 'mì Jesucristo. 7Jñò, xi ndí i̱xti‑na̱ xan‑nò, kì kiì biì'nde tsà yá xi skóna̱cha̱n‑nò. Jè xi̱ta̱ xi kjoa̱ kixi̱ s'ín nga nguixko̱n Nainá, xi̱ta̱ kixi̱‑né, koni xi̱ta̱ kixi̱ jè Cristo. 8Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi kjit'aà na̱chrjein tíhótsji jé, ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í‑né. Nga̱ jè xi̱ta̱ nei̱í, k'oa̱á s'ín tíhótsji jé skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. Ko̱ koií xá j'iì‑ne Jesucristo xi Ki'ndí‑la̱ Nainá nga jè sikixòña jñà kjoa̱ ch'o xi s'ín jè xi̱ta̱ nei̱í. 9Ngats'iì xi̱ta̱ xi jye Nainá kisìkjatjìya‑la̱ nga ki'ndí‑la̱ Nainá ma, mìtsà ti̱ya̱ títsa̱jnajiìn‑ne jé. Nga̱ jyeé ya̱ tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Ko̱ mì ti̱ kiì ma ko̱hótsji‑jé‑ìsa, nga̱ jyeé ki'ndí‑la̱ Nainá‑né. 10K'oa̱á s'ín ma‑ne nga yaxkon‑la̱ yá‑né xi i̱xti‑la̱ Nainá ko̱ yá‑né xi i̱xti‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í; ngats'iì xi̱ta̱ xi mìkiì síkitasòn kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá, ti̱koa̱ mìkiì tsjakeè beè xi̱ta̱ xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱, mìtsà ki'ndí‑la̱ Nainá ma. 11Nga̱ k'oa̱á s'ín tíchja̱ jè 'én xi jye kina'yà k'e̱ nga ti̱sa̱ kòkjeiín‑nò nga sa̱ ítjòn nga tsò: Ngásòn ngáya tsjacha s'e̱én xinguia̱á. 12Mìkiì k'oa̱s'ín s'e̱én koni kis'iìn jè xi̱ta̱ xi ki'mì Caín nga jè xi̱ta̱ nei̱í kiìt'aà‑la̱ nga kisìk'en 'ndse̱. ¿Mé‑ne kisìk'en‑ne 'ndse̱? Tà koií kjoa̱‑la̱ nga jè 'ndse̱, xi̱ta̱ kixi̱‑né nga nguixko̱n Nainá ko̱ jè Caín ch'oó tjín kjoa̱ xi s'ín. 13K'oa̱á ma‑ne k'oa̱s'ín tìxan‑nò jñò ndí 'ndsè, kì maxkón‑nò tsà si̱ìjtikeè‑nò xi̱ta̱ i̱sò'nde xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 14Jñá jyeé tíjiìn‑ná nga jyeé itjokàjñaá ya̱ ndi̱yá kjoa̱biyaà xi ya̱ tjaáyaá kjòtseé ko̱ jyeé tjín‑ná kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. Nga̱ jyeé k'oa̱s'ín ndaà matsjachaá jñà xi̱ta̱ xinguia̱á xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱. Jè xi̱ta̱ xi mìkiì matsjakeè xíkjín, ndi̱yá kjoa̱biyaá tsóhoya jè ini̱ma̱‑la̱. 15Ngats'iì xi̱ta̱ xi majtikeè xi̱ta̱ xíkjín, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni tsà xi̱ta̱ sík'en. Jñò, ndaá tíjiìn‑nò, jè xi̱ta̱ xi xi̱ta̱ sík'en, mìtsà kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà tísíjchájiìn yijo‑la̱. 16Jñá, k'oa̱á s'ín 'ya‑ná mé xi 'mì kjo̱tsjacha k'e̱ nga jè Jesucristo kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ nga k'en ngajo‑ná. Jñá k'oa̱á ti̱s'ín mochjeén nga s'e̱én i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xinguia̱á koni kis'iìn jè Cristo. 17Tsà tjín jngoò xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ tsojmì xi tímochjeén kjit'aà‑la̱, tsà skoe̱ jngoò xi̱ta̱ xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱ nga tsjìn‑la̱ tsojmì xi mochjeén‑la̱, tsà mìkiì ma‑la̱ nga ko̱si̱ko̱ jè xi̱ta̱ xíkjín xi i̱t'aà ts'e̱ tsojmì xi tsjìn‑la̱, mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱. 18Jñò xi ndí i̱xti‑na̱ xan‑nò, ti̱tsjacha xinguio̱o, kì tà 'én nokjoà; nguì ndaá kàta'ya‑la̱ kós'ín matsjacha xinguio̱o nga ti̱si̱ko̱ò mé tsojmì xi mochjeén‑la̱ mé‑ne nga kàta'ya‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ nga ndaà matsjacha xinguio̱o. 19K'e̱ nga k'oa̱s'ín titsa̱'né, k'e̱é jcha̱‑ná nga kixi̱í kjoa̱ nga k'oa̱á s'ín titsa̱nìjchá yijo‑ná koni s'ín tjín kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá ko̱ 'nchán nìkíjnaá ini̱ma̱‑ná nga nguixko̱n Nainá. 20Na̱s'ín jè ini̱ma̱‑ná jé tíbínè‑ná, ta̱nga jè Nainá, ìsa̱á ndaà tíjiìn‑la̱ mì k'oa̱‑ne koni jè ini̱ma̱‑ná. Nga̱ jè Nainá ìsa̱á ndaà tsejèn yije‑la̱ ngats'iì kjoa̱ xi titsa̱'né. 21Jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, tsà jè ini̱ma̱‑ná mìtsà ti̱ mé kjoa̱ ch'o tíbínè‑ná, 'ñó tjín takoán nga nguixko̱n Nainá. 22Tsà mé xi si̱jé‑lá Nainá, maá‑la̱ tsjá yije‑ná ni̱ta̱ mé kjo̱ndaà‑ne; nga̱ nìkitasoán kjo̱tíxoma‑la̱, ko̱ k'oa̱á s'ín 'né koni s'ín sasén‑la̱ Nainá. 23Jè kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, jé‑né nga ndaà kàtakjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi Ki'ndí‑la̱ ma, ti̱koa̱ ngásòn ngáya ko̱tsjachaá xinguia̱á koni s'ín jye tsatíxoma‑ná Cristo. 24Jè xi̱ta̱ xi síkitasòn kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, ya̱á tíjnako̱ Nainá, ko̱ jè Nainá ya̱á tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ jè. K'oa̱á ma‑ne nga 'yaá nga Nainá ya̱ tíjnako̱‑ná, koi kjoa̱‑la̱ nga̱ jye kitsjaà‑ná jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\