1 Juan 4

1Jñò ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, kì ta̱xki̱ mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tsò nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá síkíchi̱ya‑la̱ 'én xi chja̱ya. Ítjòn chít'aà, a kixi̱í kjoa̱ nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tísíchi̱ya‑la̱ 'én xi chja̱, a xi majìn‑né. Nga̱ jñà na̱chrjein xi titsa̱jnaá i̱'ndei̱, tjín jchán xi̱ta̱ ndiso xi tjímasòn ya̱ i̱sò'nde xi tsò nga jè Nainá tsjá‑la̱ 'én xi nchibéno̱jmíya. 2Jè xi̱ta̱ xi béno̱jmí nga jè Jesucristo, i̱í kits'iìn i̱t'aà nangui, ko̱ xi̱ta̱á komà koni jñá, jè xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín béno̱jmí, jè‑né xi tjín‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. K'oa̱á s'ín 'ya‑nò yá xi̱ta̱‑ne xi jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tísíchi̱ya‑la̱ 'én xi tíchja̱ya. 3Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi mìkiì k'oa̱s'ín ke̱èno̱jmí nga jè Jesucristo i̱í kits'iìn i̱t'aà nangui, ko̱ xi̱ta̱á komà koni jñá, jè xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín tsò, tsjìn‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Xi̱ta̱ jè, jè tísíkjeén kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ xi tíjna ítjòn nga kondra̱ fì‑la̱ Cristo. Jñò, jyeé kina'yà nga kjoi̱í‑né jè xi kondra̱ fì‑la̱ Cristo, ko̱ na̱chrjein xi titsa̱jnaá i̱'ndei̱ jyeé k'oa̱s'ín tísíxá kjo̱hítsjeèn‑la̱. 4Jñò xi ndí i̱xti‑na̱ xan‑nò, jyeé xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑nò; jñò, jyeé kinìkijne‑là jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín 'én ndiso chja̱ya; mì ti̱ kiì ko̱ma‑ne nga jñà skóna̱cha̱n‑nò, nga̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi tíjnajiìn ini̱ma̱‑nò, ìsa̱á ts'e̱ nga'ñó tjín‑la̱ mì k'oa̱à‑ne koni jè kjo̱hítsjeèn ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í xi síxájiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 5Jñà xi̱ta̱ koi, tà jñá títsa̱jnakon‑ne kjo̱hítsjeèn xi tjín ya̱ i̱sò'nde; k'oa̱á ma‑ne nga k'oa̱s'ín chja̱ ko̱ jñà 'nchré‑la̱ xi̱ta̱ xi ti̱koa̱ kjo̱hítsjeèn ts'e̱ i̱sò'nde síkjeén. 6Ta̱nga ngaje̱n, xi̱ta̱‑la̱ Nainá‑náje̱n. K'oa̱á ma‑ne nga jñà 'nchré‑naje̱n jñà xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. Ta̱nga jñà xi mìtsà xi̱ta̱‑la̱ Nainá ma, mìtsà ngaje̱n sís'in‑naje̱n. K'oa̱á ma‑ne nga 'ya‑la̱ yá‑né xi nguì jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tísíkíchi̱ya‑la̱ nga nguì kjoa̱ kixi̱ ko̱ yá‑né xi ini̱ma̱ ndiso‑la̱ nei̱í tíkona̱cha̱n‑la̱. 7Jñò ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, mochjeén‑né nga ngásòn ngáya tsjacha jcha̱á xinguia̱á, nga̱ jè xi kjo̱tsjacha, i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne. Ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjo̱tsjacha, ki'ndí‑la̱ Nainá‑né ko̱ ti̱koa̱á beè‑né yá‑né xi Nainá. 8Jè xi̱ta̱ xi mìkiì matsjakeè xi̱ta̱ xíkjín, kj'eè kì beè yá‑né xi Nainá, nga̱ jè Nainá kjo̱tsjacha‑né. 9K'oa̱á s'ín tsakó‑ná Nainá kjo̱tsjacha xi tjín‑la̱ xi i̱t'aà tsa̱ján nga kisìkasén ki'ndí‑la̱ i̱ i̱sò'nde, jè ki'ndí‑la̱ xi ta jè ta jngoò ma‑ne, mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ ndaà ki̱tsa̱jnakoaán. 10K'oa̱á s'ín tjín kjo̱tsjacha xi tsakó Nainá xi i̱t'aà tsa̱ján: Mìtsà koi‑ne nga jñá ndaà matsjachaá Nainá. Jè Nainá xi 'ñó ndaà matsjakeè‑ná. K'oa̱á ma‑ne nga kisìkasén ki'ndí‑la̱ nga k'en ngajo‑ná, mé‑ne si̱ìjchàat'aà‑ná jé‑ná. 11Jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nó, tsà jè Nainá k'oa̱s'ín 'ñó ndaà matsjakeè‑ná, mochjeén‑né nga k'oa̱ ti̱s'ín ko̱tsjachaá xinguia̱á nga ìjngoò jngoá. 12Ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ xi xko̱n beè‑ne Nainá, ta̱nga tsà ndaà ko̱tsjachaá xinguia̱á nga ìjngoò jngoá, jè Nainá ya̱á tíjnajiìn kjit'aà ini̱ma̱‑ná ko̱ i̱t'aà tsa̱ján‑ná nga ndaà tíbitasòn yije kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá. 13Nainá jyeé kitsjaà‑ná Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱. K'oa̱á ma‑ne nga jye 'yaá nga kjit'aà na̱chrjein ya̱ titsa̱jnakoa̱á Nainá ko̱ ti̱koa̱á ya̱ tíjnako̱‑ná Nainá nga tíjnajiìn ini̱ma̱‑ná. 14Ngaje̱n sobá ki'ya‑je̱n ko̱ 'bí‑náje̱n 'én‑na̱je̱n nga jè Nainá xi Na̱'èn 'mì‑laà kisìkasén Ki'ndí‑la̱ nga jè ko̱chrjekàjiìn kjo̱'in xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ i̱sò'nde. 15Ngats'iì xi̱ta̱ xi nguì ko̱ ini̱ma̱‑la̱ tsjá 'én‑la̱ nga jè Jesús xi Ki'ndí‑la̱ Nainá, kjit'aà na̱chrjein ya̱ tíjnako̱ Nainá ko̱ jè Nainá ya̱á tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱. 16Jyeé k'oa̱s'ín ndaà 'yaá, ko̱ ti̱koa̱ mokjeiín‑ná, nga jè Nainá tjín‑la̱ kjo̱tsjacha xi i̱t'aà tsa̱ján. Nga̱ jè Nainá kjo̱tsjacha‑né. Ko̱ jè xi̱ta̱ xi kjo̱tsjacha tíjnajiìn kjit'aà ya̱ ini̱ma̱‑la̱, ya̱á tíjnako̱ Nainá ko̱ jè Nainá ya̱á tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ jè. 17K'e̱ nga i̱t'aà tsa̱ján k'oa̱s'ín ndaà tíbitasòn yije kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá, 'ñó tjín takoán nga mìtsà ti̱ mé tsakjoòn‑ná jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. Nga̱ jñá, k'oa̱á s'ín ndaà titsa̱'né i̱ i̱sò'nde koni s'ín kis'iìn jè Jesucristo. 18Ya̱ ñánda nga tjín xi kjo̱tsjacha, mìtsà ti̱ mé kjo̱skon tjín‑ne. Nga̱ jè xi nguì kjo̱tsjacha, faáxìn‑né ngats'iì xi kjo̱skon 'mì. Jè xi̱ta̱ xi tsakjón, kjo̱'in‑né xi tsakjón‑la̱. Ko̱ jè xi̱ta̱ xi tákó kjo̱skon tíjiìn ini̱ma̱‑la̱, koií‑né nga kj'eè tsà ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ jè kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá. 19Koií k'oa̱s'ín matsjacha‑ná Nainá, koií kjoa̱‑la̱ nga̱ jè kjòtsjakeè ítjòn‑ná. 20Tsà tjín xi̱ta̱ xi tsò: “'A̱n, matsjake̱‑ná Nainá.” Ta̱nga tsà majtikeè xi̱ta̱ xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱, jè xi̱ta̱ jè, xi̱ta̱ ndiso‑né. Tsà mì kì matsjakeè xi̱ta̱ xíkjín xi xko̱n tíbeè‑ne, ¿kós'ín ma‑ne ko̱tsjakeè Nainá xi kj'eè tsà xko̱n beè‑ne? 21Jè kjo̱tíxoma xi kitsjaà‑ná Jesucristo, k'oa̱á tsò: Jè xi matsjakeè Nainá, mochjeén‑né nga ti̱koa̱ kàtamatsjakeè xi̱ta̱ xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\